Gå till innehåll
Tillväxtverket
Europeiska Unionen

Digital handbok för EU-projekt 2014–2020


Övre Norrland

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas.

Programmet Övre Norrland är inriktat mot fem tematiska mål

 • Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
  35,3 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Projekt inom målet ska bidra till att öka antalet nystartade företag och till att de som redan finns kan växa. Prioriterat är också projekt som bidrar till företags kapitalförsörjning där marknaden inte fungerar. Även hjälp för företag att nå nya marknader ryms här.
 • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
  30 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Projekt inom målet kan exempelvis bidra till fler innovativa miljöer där universitet, forskningsinstitut, näringsliv, och det omgivande samhället kan mötas.
  EU-medlen kan också bidra till att forskningens resultat kommer till nytta i befintliga och nya företag och i offentlig verksamhet.
 • Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur
  24 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Det kan handla om att skapa lösningar för effektiva byten mellan olika transportslag för såväl gods- som persontrafik eller att förbättra kollektivtrafik och energi- och koldioxidsnåla transportslag med tillgång till alternativa bränslen.
 • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
  5,7 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Projekt som får stöd kan exempelvis främja ökad produktion och distribution av förnybar energi eller stimulera ökad energieffektivisering och användning av förnybar energi.
 • Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik
  5 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Det handlar främst om utbyggnad av bredband och höghastighetsnät i områden där det inte är kommersiellt motiverat för nätverksoperatörer att investera. Även utbyggnaden av e-tjänster kan stödjas.

Programdokument

Innehållet i programmet för det regionala strukturfondsprogrammet Övre Norrland är godkänt av EU-kommissionen och den svenska regeringen.PDF

Engelsk version av programdokumentet

English version of Operational programme for Upper NorrlandPDF

Möjligt att ansöka från programmet

Läs mer om aktuella ansökningsomgångar för programmet på sidan Ansöksningsomgångar

Genomfört i programmet under 2015

Läs en sammanfattning om vad som genomfördes inom programmet Övre Norrland under 2015PDF

Fakta om programmet

Geografiskt område

I programområdet Övre Norrland ingår Västerbottens och Norrbottens län.

Budget från Europeiska regionala utvecklingsfonden

212 miljoner euro.

50 procents medfinansiering

Inom det regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland kan EU:s andel av delfinansieringen vara maximalt  50 procent.

Resterande delfinansiering kan komma från offentliga och/eller privata aktörer och bestå av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar.

Nyheter

Beviljade projekt

Se vilka projekt som hittills beviljats i programmet Övre Norrland. Sök i Projektbanken

Tillväxtverket
Europeiska Unionen