Tillväxtverket

Export och invest

Under 2022 och 2023 finansierar vi två projekt som ska bidra till lärandet och utvecklingen mellan regioner kring export- och investeringsfrämjande, samt därtill kopplande kompetensförsörjningsutmaningar.

Målsättningen med projekten är att väl fungerade arbetssätt, metoder och koncept ska kunna spridas och tillämpas i fler regioner. Slutmålet är att det ska vara enkelt för företag att kunna etablera sig, utvecklas och ha en god kompetensförsörjning i svenska regioner.

Investerings- och exportsamverkan Kalmar län

Med detta projekt vill Region Kalmar län tillsammans med länets kommuner utveckla en arbetsmodell med processer, strukturer och metoder för ett effektivt och proaktivt investeringsfrämjande arbete i Kalmar län. Detta huvudsakligen genom lärande från andra regioner, i synnerlighet Östergötland, i kombination med utbildnings- och analysinsatser från Business Sweden. På längre sikt ska projektets utfall bidra till ett förstärkt och mer integrerat näringslivsutvecklingsarbete på regional och lokal nivå, där etablerings- och investeringsfrågan utgör en mer naturlig och ordinarie funktion inom organisationens och samhällets företagsfrämjande.

Projektägare: Region Kalmar län
Projektperiod: 2022-04-01–2023-06-30
Beviljade medel: 438 000 kronor
Total projektbudget: 876 000 kronor
Kontaktperson: Zhi Wang, zhi.wang@regionkalmar.se

Kompetensförsörjning för internationella etableringar

Invest in Skåne och Region Värmland ska i detta projekt bidra till att lösa kompetensförsörjningsutmaningar för företag som finns i, eller vill etablera sig i, Skåne och Värmland. Projektet ska utveckla en best practice kring hur man kan jobba integrerat med kompetensförsörjning som en komponent av det investeringsfrämjande arbetet. Projektet ska kartlägga vilka verktyg och behov som finns inom näringslivet samt hur man lockar och behåller de internationella talanger som behövs för att driva innovation och expansion. Genom att arbeta med talangattraktion och bibehållande av internationella talanger som redan finns i regionerna blir erbjudandet till både större och medelstora etableringsprojekt mer attraktivt. Resultatet från projektet avses inte bara gynna de direkta målgrupperna utan även engagera och involvera fler regioner under projektets gång.

Projektägare: Invest in Skåne
Projektperiod:
2022-04-01–2023-10-30
Beviljade medel: 3 642 500 kronor
Total projektbudget: 7 285 000 kronor
Kontaktperson: Ulrika Ringdahl, ulrika.ringdahl@skane.se