Tillväxtverket
En kvinna pekar på en tavla

Digitaliserings-

koordinatorer

De regionala digitaliseringskoordinatorerna ska arbeta för att digitaliseringens möjligheter ska utnyttjas bättre i regionerna. Deras arbete ska bidra till strategisk samverkan mellan relevanta aktörer i regionen och därmed bidra till regional utveckling.

Digitalisering har en central roll i att skapa hållbar regional utveckling och potential för att minska geografins betydelse, skapa inkludering, god tillgänglighet och möjligheten att bo och driva konkurrenskraftiga företag i hela landet.

Regional samverkan med kommuner och näringslivet kan vara avgörande för att kunna ta till vara möjligheterna genom digitalisering. De regionala digitaliseringskoordinatorerna har möjlighet att samverka och samordna arbetet i ett strategiskt utvecklingsperspektiv inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet.

Det finns också ett behov av att från statligt håll följa det arbete som sker i länen med exempelvis regionala digitaliseringsstrategier, ta till vara goda exempel och koppla den nationella digitaliseringspolitiken till det regionala utvecklingsarbetet.

Kompetensnätverk

Tillväxtverket har ett sekretariat för att stödja koordinatorerna och följa upp digitaliseringsarbetet i regionerna. Sekretariatet driver ett kompetensnätverk för att främja samverkan mellan regionerna. Nätverket ska också arbeta för att den nationella digitaliseringspolitiken får genomslag på regional och kommunal nivå.

Kontakt till Nätverkets sekretariat

Mats Wessman, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se, 08-681 92 32