Tillväxtverket
Ung man i skolsituation

Regional kompetens­­­försörjning

En väl fungerande kompetens­försörjning är nödvändig för att nå en hållbar regional utveckling och ett konkurrens­kraftigt näringsliv. Frågan kring kompetens­försörjning sträcker sig över ett antal olika politik­områden och hanteras av aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Samverkan för en väl fungerande kompetens­försörjning

Alla regioner, de regionalt utvecklings­ansvariga aktörerna, arbetar med grundläggande regionalt kompetens­försörjnings­arbete. Målet är en väl fungerande kompetensförsörjning inom både privat och offentlig sektor. Med det menas exempelvis att företag får tillgång till den kompetens som behövs, men också att ungdomar och vuxna utbildar sig inom områden där det finns jobb i framtiden.

Utreda och analysera de regionala kompetensbehoven

En av delarna i regionernas arbete med kompetens­försörjning är att ta fram analyser och prognoser. Både på kort och på lång sikt utifrån kompetens­behoven inom respektive sektor. Regionerna ska med andra ord ta reda på inom vilka områden det behövs mer eller förändrad kompetens men också hur man tror att den efterfrågan kommer att se ut i framtiden.

Ge förslag på insatser

En annan viktig del i arbetet med kompetens­försörjning är dialog och samverkan. Regionen ska ge förslag på insatser utifrån de behov som man har identifierat i sina analyser. Detta ska ske i dialog med berörda aktörer på området. Det regionala arbetet med kompetens­försörjning inkluderar en mängd olika aktörer. Länets samtliga kommuner, statliga myndigheter, näringslivs­organisationer och utbildnings­anordnare är några exempel. Regionens roll är att se helheten inom kompetens­försörjning och verka för att alla aktörer och insatser samverkar för att nå bäst effekt.

Framgångs­faktorer för det regionala arbetet med kompetens­försörjning

  • Prioritera kompetens­försörjning!
  • Analysera, följ upp och kommunicera
  • Våga trotsa stuprören
  • Samverka med andra regioner
  • Samverka med kommunerna
  • Inkludera näringslivet
  • Fånga upp företagens behov av utbildningar

Utvärdering av insatserna för regional kompetens­försörjning

Hur har det då gått med arbetet hittills? Ramboll har tittat närmare på arbetet med det regionala kompetens­försörjnings­arbetet under perioden 2018-2020. Utvärderingen visar på en positiv förflyttning i samtliga regioners arbete med kompetensförsörjning. En slutsats är att regionerna har fått en ökad legitimitet i kontakten med aktörer inom kompetens­försörjning. De har också fått ökad kunskap och förmåga att driva frågorna framåt. Även Tillväxtverkets arbete med att stödja regionerna har skapat förutsättningar för varaktiga resultat, där det stora bidraget har varit kunskap och lärande. För att det regionala arbetet med kompetens­försörjning ska nå full potential menar Ramboll att det behövs ännu mer långsiktighet och en mer sammanhållen styrning på nationell nivå.

Publikation: Att stödja och främja det regionala kompetens­försörjnings­arbetet

Utvecklingskraft i alla delar av landet

Vägledande för arbetet är den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030. Målet är utvecklings­kraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrens­kraft. En av prioriteringarna i strategin är ett utvecklat regionalt kompetens­försörjnings­arbete. Med det menas att regionerna ska arbeta strategiskt för att bidra till en väl fungerande kompetens­försörjning inom både näringsliv och offentlig sektor.

Tillväxtverkets uppdrag är att stödja och främja det regionala kompetens­försörjnings­arbetet. En stor del av våra insatser är att sprida erfarenheter, resultat och lärande.

Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030

Kontakt

Anita Sandell
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se