Tillväxtverket

Checklista – så kan du jobba

För att nyanlända och utrikes födda ska vilja, kunna och våga starta företag i Sverige behövs kunskap om deras behov och förutsättningar.

Checklistan nedan samlar lärdomar och framgångsfaktorer från företagsfrämjande projekt riktade till nyanlända och utrikes födda som vill starta företag. Tillväxtverket har finansierat projekten som genomfördes under 2017–2019 av offentliga och ideella organisationer över hela landet.

Checklistan kan användas för att stämma av befintliga eller planerade insatser riktade till målgruppen.

  • Använd flera olika kanaler och personliga möten för att nå ut till målgruppen.
  • Ge information på lätt svenska och med tolk eller på andra språk vid behov.
  • Utgå från att målgruppen har olika bakgrund och erfarenheter.
  • Identifiera behov och utmaningar hos varje enskild individ.
  • Arbeta i grupp – individerna stöttar och inspirerar varandra.
  • Bjud in till inspirationsträffar med utrikes födda företagare som berättar om sin resa att starta eget.
  • Bjud in aktörer från näringslivet som kan ge målgruppen ett utökat nätverk.
  • Erbjud gärna mentorer som kan stötta och inspirera.
  • Använd en kombination av fysiska möten och digitala verktyg.
  • Erbjud långsiktigt stöd till målgruppen eller lotsa vidare till andra företagsfrämjare.