Tillväxtverket

Främja företagande bland nyanlända

Inom regeringsuppdraget Främja nyanländas företagande som pågick 2017–2019 finansierade vi 13 projekt som genomförde insatser för att främja nyanländas företagande i Sverige. Projekten hade totalt 4 310 deltagare och vid slutrapporteringstillfället hade uppdraget gett upphov till 935 nya företag. 

Projekten drevs av offentliga och ideella organisationer över hela landet. De flesta projekt erbjöd i huvudsak utbildning i företagande och individuell rådgivning. Det fanns även projekt som erbjöd bland annat mentorsprogram och finansieringslösningar för nyanlända som startar företag.

Projekten baserades på beprövade modeller och kunskap om målgruppens behov. Åtta av projekten hade även deltagit i Tillväxtverkets tidigare satsning Snabbspår för nyanlända företagare.

Beviljade projekt

Business Navigation in Sweden 2.0

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med mentorsprogram. Projektet gav nyanlända kvinnor som vill starta företag i Sverige tillgång till redskap för att kunna navigera mot att bli företagare.
Projektägare: Internationella kvinnoföreningen, LRC för kvinnor i Malmö
Projektet drevs i: Skåne
Projektperiod: 2017-05-01–2019-12-16
Kontaktperson: Ann Sandström, Internationella kvinnoföreningen
Läs mer: ikf.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Care of Business

Vad? Informations- och utbildningsinsatser om företagande, individuell rådgivning och mentorsprogram i kombination med finansieringslösning. En accelerator kombinerat med ett investeringsprogram för entreprenörer. Projektet kopplade ihop projektdeltagare med investerare i projektägarens nätverk.
Projektägare: Impact Invest Scandinavia AB
Projektet drevs i: Stockholm
Projektperiod: 2017-08-07–­2019-08-30
Budget: 3 853 274 kr varav Tillväxtverket 1 995 000 kr
Kontaktperson: Ruth Brännvall, Impact Invest Scandinavia A

Easy Business genom egenanställning

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning. Projektet gjorde det lättare för nyanlända som vill driva egen verksamhet att snabbt komma igång med hjälp av så kallad egenanställning.
Projektägare: Coompanion Kooperativ utveckling Skåne Ekonomisk Förening
Projektet drevs i: Skåne
Projektperiod: 2017-09-01–2019-12-16
Budget: 1 351 000 kr varav Tillväxtverket 878 475 kr
Kontaktperson: Olof Eriksson, Coompanion Skåne

Företagande på lika villkor (Främja nyanländas företagande på Hälsingekusten)

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning. Projektet informerade om och marknadsförde det företagsfrämjande systemet, och stärkte entreprenörskapet hos personer med invandrarbakgrund genom att erbjuda rådgivning och handledning under hela processen – från idé till registrering. Inkludera utan att markera.
Projektägare: Söderhamns kommuns näringslivsenhet Faxepark i samverkan med Hudiksvalls Näringslivs AB, Nordanstigs näringslivskontor, Arbetsförmedlingen i Södra och Norra Hälsingland, Hälsinglands Utbildningsförbund (Centrum för flexibelt lärande i Söderhamn och Nordanstig), Centrum för Utveckling och Lärande i Hudiksvall, Coompanion, Caflin AB, ALMI Företagspartner GävleDala AB samt Chamber Trade Sweden.
Projektet drevs i: Gävleborg
Projektperiod: 2017-10-01–2019-12-16
Budget: 9 250 175 kr varav Tillväxtverket 6 012 614 kr
Kontaktperson: Maria Svensson, Söderhamns kommun

Företagsaccelerator för nyanlända entreprenörer i Stockholm

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning. Projektet stärkte kunskapen om företagande och gav nya nätverk till nyanlända som vill starta och driva företag i Sverige. Projektet gav också fortsatt stöd till nyanlända som startat företag i det tidigare snabbspårsprojektet.
Projektägare: Almi Företagspartner Stockholm Sörmland
Projektet drevs i: Stockholm
Projektperiod: 2017-05-03–2019-07-31
Budget: 5 481 542 kr varav Tillväxtverket 3 563 003 kr
Kontaktperson: Helen Andersson, Almi Företagspartner

Gemensamt snabbspår för företagare

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning. Projektet arbetade med företagarskola på lätt svenska, online-rådgivning individuellt och i grupp samt med digitala verktyg och filmer på webben.
Projektägare: Almi Företagspartner AB (moderbolaget)
Projektet drevs i: Hela Sverige
Projektperiod: 2017-10-01–2019-12-16
Budget: 14 677 750 kr varav Tillväxtverket 9 536 750 kr
Kontaktperson: Maroun Aoun, Almi Företagspartner AB
Läs mer: almi.se

Mentorprogram för att starta företag för nyanlända

Vad? Mentorsprogram ­– varje projektdeltagare matchades ihop med en mentor som stöttade och vägledde deltagaren utifrån dennes behov. Mentorerna var lokala företagare med etablerat nätverk inom det lokala näringslivet. Projektdeltagare och mentorer träffades löpande under ett år. Projektet drevs i nära samarbete med Arbetsförmedlingen.
Projektägare: NFC Service AB i Västra Götaland
Projektet drevs i: Västra Götaland
Projektperiod: 2017-06-19–2019-12-16
Budget: 5 910 000 kr varav Tillväxtverket 3 750 000 kr
Kontaktperson: Goran Rajkovic, NFC Service AB i Västra Götaland
Läs mer: mentor4entrepreneurs.se

Metodutveckling för framgångsrika generationsskiften

Vad? Utveckling av en metod som underlättar generationsskiften i företag som riskerar att läggas ned och som underlättar för nyanlända med förmåga och erfarenheter av företagande i högre utsträckning att ta över dessa företag.
Projektägare: Nyanlänt Företagande AB
Projektet drevs i: Kommuner i Dalarna, Stockholm, Södermanland och Västmanland
Projektperiod: 2019-02-21–2019-12-31
Budget: 980 000 kr varav Tillväxtverket 784 000 kr
Kontaktperson: Hans Hallengren, Nyanlänt Företagande AB

Projekt Ester, Dynamiskt företagande bland nyanlända kvinnor

Vad? Informations- och utbildningsinsatser om företagande, individuell rådgivning och mentorsprogram i kombination med finansieringslösning. Ett entreprenörsprogram och en mikrofinanslösning som möjliggjorde för kvinnor som lever i utanförskap att starta småföretag och komma ur bidragsberoende och in i hållbar försörjning. Projektet erbjöd projektdeltagare visst ekonomiskt stöd under de första sex månaderna efter registrering av företag, vilket kompletterar starta eget-bidraget.
Projektägare: Stiftelsen Ester
Projektet drevs i: Stockholm
Projektperiod: 2017-06-16–2019-12-16
Budget: 5 152 073 kr varav Tillväxtverket 3 232 174 kr
Kontaktperson: Linn Ney, Stiftelsen Ester
Läs mer: stiftelsenester.se

Snabbspår Norr för entreprenörer

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning – en företagarskola och starta eget-introduktion på lätt svenska (digitalt och fysiskt) för att öka kunskapen, inspirera och nätverka kring ämnet Att driva företag i Sverige.
Projektägare: Almi Företagspartner Nord
Projektet drevs i: Västerbotten och Norrbotten
Projektperiod: 2017-06-01–2019-12-19
Budget: 3 616 281 kr varav Tillväxtverket 2 350 584 kr
Kontaktperson: Torbjörn Edvall, Almi Företagspartner Nord
Läs mer: Tillväxtföretagande Almi

Snabbspår Nyanlänt Företagande 2.0

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med mentorsprogram. Projektet erbjöd nyanlända som vill driva egen verksamhet kursverksamhet, handledning, studiebesök och möten med förebilder.
Projektägare: Företagarna/Nyanlänt Företagande AB
Projektet drevs i: Kommuner i Dalarna, Stockholm, Södermanland och Västmanland
Projektperiod: 2017-05-31–2019-12-31
Budget: 5 406 900 kr varav Tillväxtverket 3 468 900 kr
Kontaktperson: Ove Jansson, Företagarna/Nyanlänt Företagande AB

SweCom

Vad? En webbaserad utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med ett mentorsprogram. Den digitala plattformen ger möjlighet att delta i projektet från hela Sverige.
Projektägare: Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum
Projektet drevs i: Dalarna, Gävleborg, Halland, Stockholm, Södermanland, Värmland, Västra Götaland och Örebro
Projektperiod: 2017-08-01–2018-10-19
Budget: 4 849 172 kr varav Tillväxtverket 3 049 172 kr
Kontaktperson: Amir Almaleh, Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum

Underlätta för nyanlända att starta företag i Sverige II

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning i kombination med mentorsprogram. Projektet gav nyanlända information om hur man startar och driver företag i Sverige samt förberedde och stöttade dem i deras start genom individuell rådgivning och utbildning på engelska. Projektdeltagarna tog del av utbildning och rådgivning efter behov.
Projektägare: Stiftelsen Svenska Jobs and Society/Nyföretagarcentrum
Projektet drevs i: Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Skåne, Stockholm, Södermanland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland och Östergötland.
Projektperiod: 2017-05-01–2019-12-16
Budget: 6 925 000 kronor varav Tillväxtverket 4 500 000 kronor
Kontaktperson: Harry Goldman, Nyföretagarcentrum
Läs mer: nyföretagarcentrum.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppväxlat Fast Track

Vad? Utbildning i företagande och individuell rådgivning. Företagarskola med olika branschinriktningar som exempelvis Grönt företagande, Tjänsteproduktion, Kreativa näringar, Socialt företagande, Matinriktat företagande, Innovation samt Export/import.
Projektägare: Göteborgs Stad Västra Hisingen
Projektet drevs i: Västra Götaland
Projektperiod: 2017-09-01–2019-12-16
Budget: 6 520 380 kr varav Tillväxtverket 4 238 247 kr
Kontaktperson: Samira Savarani, Göteborgs Stad Västra Hisingen

Resultat på individ-, organisations- och systemnivå

På en övergripande nivå har vi kunnat se att programmet skapade förbättrade förutsättningar för målgruppen att starta och driva företag. Programmet bidrog också till kunskap och nätverk som gjort målgruppen mer redo att starta företag - även om det inte skett under projekttiden.

Under programperioden lämnade projekten tre delrapporter och en slutrapport kring sitt genomförande. Resultat och effekter av programmet blir synliga framförallt på längre sikt, men nedan sammanfattas vad som framkom i samband med projektens delrapporteringar och slutrapportering.

Första uppföljning våren 2018

 Vid den första uppföljningen konstaterades bl.a. att:

 • Projekten har kommit igång men senare än planerat.
 • Strukturella hinder och svårigheter med rekrytering.
 • Osäkert om projekten kommer nå uppsatta mål.
 • 52 företag som startats av deltagare i projekten.
 • Konkret nytta för projektdeltagare:
  - Ökad kunskap om företagande i Sverige.
  - Stärkt självkänsla och motivation.
  - Utökat nätverk.

Andra uppföljning hösten 2018

Vid den andra uppföljningen konstaterades bl.a. att:

 • Projekten ligger nu i fas med projektplanen.
 • Det görs målgruppsinriktade justeringar av metoder och arbetssätt.
 • Rekryteringen av deltagare fungerar bättre men är tidskrävande.
 • Projekten samarbetar med varandra och andra insatser.

Projektens resultat på individnivå:

 • Deltagarna har fått ökad kunskap om företagande.
 • Deltagarna har fått ett ökat nätverk med etablerade företagare.
 • Ökade kunskaper i det svenska språket.
 • 423 nya företag har startats av projektdeltagare.
 • Projektdeltagarna har som ambition att starta företag i framtiden.

Projektens resultat på organisationsnivå:

 • Projektägarna har fått ökad kunskap om målgruppen och dess förutsättningar.
 • Olika förutsättningar för att implementera projektens metoder i ordinarie verksamhet.

Projektens resultat på systemnivå: 

 • Strukturella hinder synliggörs, t.ex. lagar och regler, svårighet att få finansiering för att starta företag.
 • Samverkan mellan projekten samt mellan projekten och andra aktörer.
 • Systematiserad samverkan mellan centrala aktörer svårt att uppnå.

Tredje uppföljning våren 2019

Våren 2019 har programmet för att främja företagande bland nyanlända pågått i knappt ett och ett halvt år och närmar sig sin avslutande fas. Genomförandet har kommit ikapp efter initiala förseningar och projekten ligger nu i fas med tidsplanen. Projekten fortsätter att utveckla sina metoder och arbetssätt för att bättre möta målgruppens behov och samtidigt hantera utmaningar kopplat till bland annat rekryteringen av deltagare.

I augusti 2018 breddades programmets målgrupp från att tidigare ha omfattat endast nyanlända till att nu omfatta både nyanlända och utrikes födda. Breddningen av målgruppen har till viss del underlättat rekryteringen av deltagare till projekten. Projekten har fått en större rekryteringsbas då de kan vända sig till både nyanlända och utrikes födda.

Så här långt har 4 100 deltagare påbörjat fördjupade insatser och 643 företag har startats av deltagare. Två av projekten (Gemensamt snabbspår för företagande och Underlätta för Nyanlända att starta företag i Sverige II) står för majoriteten av programmets totala antal deltagare och cirka 80 procent av antalet startade företag.

Av de nya företagen har 30 procent startats av kvinnor och 70 procent har startats av män. Fördelningen mellan kvinnor och män som deltagit i fördjupade insatser är 33 procent kvinnor och 67 procent män.

Programmet fortsätter att generera resultat på organisationsnivå i form av ökad kunskap om målgruppen och därmed bättre anpassade insatser till målgruppen samt stärkta samarbeten med andra relevanta aktörer såsom SFI, banker och företagsfrämjande aktörer.

Det går att se ett antal återkommande framgångsfaktorer i genomförandet av projekten. Det handlar om att:

 • Använda flera olika kanaler för rekrytering av deltagare.
 • Genomföra utbildningsinsatser med individfokus som utgår från projektdeltagarnas förutsättningar och behov.
 • Fortsatt stöd till deltagare efter projektslut.

Programgenomförandet påverkas även av ett antal utmaningar. Bland dessa finns:

 • Strukturella hinder för nyanländas företagande.
 • Resurskrävande rekrytering av deltagare.
 • Målgruppen nyanlända är heterogen och har olika förutsättningar och behov.

Resultat och slutsatser från sista uppföljningen våren 2020

Projektens resultat på individnivå:

 • Totalt 4 310 deltagare i fördjupade insatser.
 • Totalt 935 antal företag har startats av projektdeltagare.
 • Deltagarna har fått ökad kunskap om företagande i Sverige.
 • Deltagarna är mer redo att starta företag på sikt.
 • Deltagare har fått anställning eller praktik.

Projektens resultat på organisationsnivå:

 • Projektägarna har fått ökad kunskap om nyanlända och utrikes föddas behov och förutsättningar.
 • Utvecklade metoder som anpassats efter nyanlända och utrikes föddas behov och förutsättningar.
 • Stärkta samarbeten mellan aktörer inom systemet.

Projektens resultat på systemnivå: 

 • Synliggjort strukturella hinder, t.ex. lagar och regler, som målgruppen möter när de vill starta företag i Sverige.

Slutsatser:

 1. Projekten har vidareutvecklat metoder och arbetssätt som bör tas tillvara och spridas vidare.
 2. Projekten har inte nått målet för antal startade företag men skapar förutsättningar för fler nya företag på längre sikt.
 3. Projekten har synliggjort strukturella hinder som målgruppen nyanlända möter.
 4. Framtida satsningar inom området bör fokusera på utrikes födda som inte längre är nyanlända.
 5. Företagsfrämjande systemet behöver stärka sin förmåga att nå ut till och stötta utrikes födda företagare.

Läs mer: Främja nyanländas företagande, Utvärdering av projekten, Slutrapport

935 nya företag – så öppnar vi upp för flera!

Under Öppna upp för nya företag! kan du ta del av mer kunskap och erfarenheter från arbetet inom regeringsuppdraget.

Äldre regeringsuppdrag

Snabbspår för nyanlända företagare, 2016-2017

År 2016 fick Tillväxtverket 18 miljoner kronor för att, i samråd med bland annat Arbetsförmedlingen, underlätta för nyanlända kvinnor och män att snabbt starta företag i Sverige.

Under perioden september 2016 till april 2017 finansierade Tillväxtverket 22 projekt som alla syftade till att underlätta för nyanlända att snabbt starta företag i Sverige. Drygt 3 200 personer i målgruppen nåddes av informationsinsatserna, till exempel informationsmöten och intervjuer med målgruppen. Av dem deltog drygt 1 150 personer även i projektens fördjupade aktiviteter, såsom utbildning och mentorskapsprogram. Projekten har resulterat i 77 nystartade företag och 13 deltagare har fått sysselsättning i form av anställning eller praktik.

Projekten genomfördes främst av aktörer inom det företagsfrämjande systemet. Merparten genomförde företagarutbildningar i kombination med individuell rådgivning. Flera projekt kompletterade även detta med mentorskap, praktik eller möjlighet att prova på att driva företag. Några enstaka projekt fokuserade på att matcha nyanlända med etablerade företag. Den mest framgångsrika metoden, om vi mäter i antal startade företag, tycks ha varit att erbjuda utbildning i företagande och individuellt anpassad rådgivning.

Rapporter:

Läs mer om projekten, lärdomar och resultat i rapporten Nyanlända och företagande - en studie av Tillväxtverkets insatser för att underlätta för nyanlända att snabbt starta företag i Sverige (2017).

Lärdomarna finns också sammanfattade i rapporten Nyanlända och vägen till arbete och företagande - 30 lärdomar för att utveckla insatser inom integration (2017)

Regeringsuppdrag:

Uppdrag att underlätta för nyanlända att snabbt starta företag i Sverige, 2016-2017 Pdf, 60.1 kB.

Snabbare integration, 2015

När tillströmningen av flyktingar var som störst under hösten 2015 initierade Tillväxtverket en satsning på förstudier och pilotprojekt för snabbare integration genom företagande och sysselsättning. Vi ville testa olika projektmetoder och arbetssätt för att sålla ut de bästa och sprida vidare till fler aktörer och regioner. Vi finansierade 28 pilotprojekt.

Cirka 100 praktikplatser, cirka 20 anställningar och ett företag skapades genom insatsen. Närmare 1000 individer, nyanlända, asylsökande vuxna och ensamkommande barn deltog i projekten.

Rapport:

Läs mer om projekten, lärdomar och resultat i rapporten Snabbare integration genom företagande och sysselsättning - en studie av Tillväxtverkets satsning på förstudier och pilotprojekt för snabbare integration (2017)