Tillväxtverket
Kvinnlig företagare skriver meny på restaurang

Vägar till jobb för utrikes födda kvinnor

Tillväxtverket arbetar för att fler utrikes födda kvinnor får anställning, praktik eller påbörjar studier som förväntas leda till arbete eller start av företag. Genom att ta tillvara på utrikes födda kvinnors kompetens och potential får näringslivet bättre kompetensförsörjning och Sverige får fler företagare.

Sverige behöver konkurrenskraftiga företag och ett näringsliv med långsiktig kompetetensförsörjning. Vi behöver ta tillvara all den kompetens och innovationskraft som finns i landet, även hos utrikes födda och nyanlända. Fler och nya företag behövs både för att stärka kompetensförsörjningen och för att utveckla nya tjänster och marknader. Företagande är en viktig del av etableringen och bidrar till sysselsättning, dels direkt genom eget företagande och dels indirekt genom växande företag som anställer. En mångfald av företag och företagare i olika branscher bidrar också till förnyelse och ger förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Bättre kompetensförsörjning i näringslivet genom integration

Tillväxtverket har flera uppdrag som syftar till bättre integration på arbetsmarknaden för utrikes födda, inte minst kvinnor, som ofta står långt från arbetsmarknaden. Våra uppdrag riktar sig både mot näringsliv och regioner. 2018-2021 finansierar vi projekt som kan bidra till bättre kompetensförsörjning i näringslivet genom att fler utrikes födda kvinnor får anställning, praktik, eller påbörjar studier som förväntas leda till arbete eller startar företag.

Statistik om utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden

Utrikes födda kvinnor är en viktig resurs på arbetsmarknaden. Ändå visar statistiken att utrikes födda kvinnor förvärvsarbetar i mindre grad och befinner sig i större utsträckning utanför arbetskraften än inrikes födda kvinnor. De regionala skillnaderna inom Sverige är dock stora. Vi har tittat närmare på de regionala skillnaderna.

Här kan du ta del av statistik om utrikesfödda kvinnor på svensk arbetsmarknad

Tre rapporter om utrikes födda kvinnors situation på arbetsmarknaden

Nu hittar du tre rapporter som tillsammans syftar till att ge en bild av utrikes födda kvinnors situation på arbetsmarknaden idag och visa på behov och olika vägar till egen försörjning via företagande eller arbete.

Rapporterna är:

Exempel från beviljade projekt

Nytta i arbete direkt

Nigst Goitom sitter på en bänk på förskolans gård och ler stort in i kameran.

Nigst Goitom

Ett av projekten som beviljats medel i satsningen är Nytta i arbete direkt som riktar sig speciellt till utrikes födda kvinnor och till privata och kooperativa förskolor. Projektet drivs av NIAD och har pågått med annan finansiering i tre år. Med stöd från Tillväxtverket kan projektet nu utökas och nå fler förskolor och fler utrikes födda kvinnor. Genom projetkt har redan mer än 200 utrikes födda kvinnor fått jobb. En av dem är Nigst Goitom från Eritrea.

Grythyttans Livsmedelsakademi

De tre kvinnorna Habiba Sheik från Somalia, Nadejda Saxin från Uzbekistan och Maryam Magsoosi från Irak håller om varandra och ler mot kameran utanför byggnaden där projektet All in, som de alla deltar i genomförs.

Habiba Sheik från Somalia, Nadejda Saxin från Uzbekistan och Maryam Magsoosi från Irak deltar alla i projektet All in.

I Hällefors kommun satsar man på specialanpassad utbildning inom livsmedelsbranschen för kvinnor med utländsk bakgrund. Utbildningen, som är en del av projektet "Grythyttan Livsakademi" drivs gemensamt av lokala och regionala aktörer.

Kontakt

Josef Lannemyr, e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se