Tillväxtverket

Beviljade projekt 2018

Här ser du vilka projekt som fått projektmedel inom Vägar till jobb för utrikes födda kvinnor.

Mellan åren 2018-2021 finansierade vi projekt som bidrar till bättre kompetens­försörjning i näringslivet genom att fler utrikes födda kvinnor får anställning, praktik, eller påbörjar studier som förväntas leda till arbete eller startar företag. Projekten genomfördes av organisationer, företag, kommuner med flera. Syftet med satsningen är att stärka utrikes födda kvinnors förutsättningar till egen försörjning genom till exempel starkare nätverk och kontakter på arbetsmarknaden.

BildaBron, Östergötland

Projektägare
Studieförbundet Bilda Sydöst

Region/län
Östergötland

Projektet BildaBron har som mål att förbättra samverkan, kunskapsspridning och utbyte mellan de mindre kommunerna, företagen och civilsamhället i Östergötland i syfte att fler kortutbildade utrikes födda kvinnor i regionen ska etablera sig på arbetsmarknaden.

Bron, eller navet för detta, är en idéburen aktör med 20 års erfarenhet av arbetsmarknadsorientering gentemot målgruppen ifråga. Bilda Gårdshuset har den kunskap, de erfarenheter, det engagemang och de kontakter som krävs för att kunna verka för att de mindre kommunerna i Östergötland ännu mer effektivt ska tillvarata kortutbildade utrikesfödda kvinnors kompetens.

Metoden som erbjuds i arbetet med kvinnorna kallas bromodellen och är best practice i arbetet med att öka kvinnornas anställningsbarhet.

Kontaktperson: Miriam Zwörner
E-post: miriam.zworner@bilda.nu

Nytta i arbete direkt, Stockholm m.fl.

Projektägare
NIAD AB

Region/län
Stockholm m.fl.

Konceptet lunch- och mellanmålsvärd är ett arbete med anpassade krav som erbjuds nyanlända och utrikes födda kvinnor som behöver språkträning. Arbetet innebär att en person utför enkla praktiska sysslor på en förskola. Barnen får behålla sina utbildade pedagoger i barngruppen då en lunch- och mellanmålsvärd har ansvaret för det praktiska arbetet. Pedagogerna upplever avlastning samtidigt som de får arbeta med det som de är utbildade för.

En person som tidigare stått långt från arbetsmarknaden får ett arbete där man lyckas och får stor uppskattning av sina kollegor medan språket förbättras och personen får den första arbetslivserfarenheten eller en väg tillbaka.

Kontaktperson: Lee Wermelin
E-post: lee@andreen.com

FATTA VARANDRA - arbetsgivare och utrikes födda kvinnor hittar varandra genom Komvux lärlingsutbildningar, Stockholm

Projektägare
Mode 3 AB

Region/län
Stockholm

Det finns arbetsgivare som söker bristkompetenser inom sömnad och skötsel av utemiljö. Arbetsgivare och utrikes födda kvinnor tror bara inte riktigt på varandra. Projektet hjälper arbetsgivare att hitta rätt personer för deras team och utrikes födda kvinnor att hitta jobbet där de kan växa och skapa sin egen försörjning.

Projektet ska identifiera utrikes födda kvinnor med relevant kompetens med hjälp av lokala rekryteringsassistenter, som själva är utrikes födda kvinnor.

Projektets mål är att arbetsgivare ska rekrytera 100 utrikes födda kvinnor före 2021-05-31.

Projektets huvudman är Mode3. Mode3:s huvudman är Nacka kommun. Mode3 ansvarar för samordning och leder all utbildning. Valideringen leds av Nordiska Textilakademin och Nordiskt Valideringsforum. Arbetsgivarna är skrädderier, kostymateljéer och prototypfabriker samt allmännyttiga bostadsföretag i Stockholmsregionen. De lokala rekryteringsassistenterna är anlitade i samarbete med Husby Folkets Hus, Fisksätra Folkets Hus och Subtopia, Alby.

Kontaktperson: Hans Andrén
E-post: hans@modetre.se

Nya arenor och nätverk för utrikes födda kvinnor, Värmland

Projektägare
Atwrk AB

Region/län
Värmland

Projektet ska stötta utrikesfödda kvinnor att närma sig arbetsmarknaden genom anpassade insatser som stärker dem via nya sätt att möta arbetsgivare, bygga nätverk via mötesplatser, arenor, studiebesök och praktik kombinerat med utbildningsinsatser och digitala verktyg som lär ut hur svensk arbetsmarknad och svenska arbetsplatser i regel fungerar; kunskaper om normer, värderingar, hur man själv söker jobb.

Arenor och mötesplatser skapas tillsammans med näringslivet genom företag som ställer upp på studiebesök, har behov av arbetskraft och kanske tar emot praktikanter. Parallellt med utbildningen och insatserna riktade mot utrikesfödda kvinnor genomför vi insatser mot företag; metoder i att rekrytera mångfaldssmart, inkluderingsutbildning för handledare mm

Kontaktperson: Jan Elofsson
E-post: jan@atwrk.se

TillVerket, Jämtland

Projektägare
Östersundshem

Region/län
Jämtland

Med projektet TillVerket vill vi bidra till att ta vara på hela befolkningens potential, kunskap och kompetens. Syftet med TillVerket är att utrikes födda kvinnor ska komma närmare egen försörjning samt få starkare nätverk och kontakter på arbetsmarknaden, samtidigt som vi vill underlätta kompetensförsörjningen hos primärt lokala företag inom hotell/konferens/service.

Projektets övergripande mål är att fler utrikes födda kvinnor kommer in på arbetsmarknaden. Detta är möjligt genom TillVerkets utbildningsprogram för utrikes födda kvinnor, nätverksluncher samt företagskurser inom mångfaldsrekrytering/mångkulturellt ledarskap.

Kontaktperson: Pernilla Sivertsen
E-post: pernilla.sivertsen@ostersundshem.se

Naturgårdsakademin, Blekinge och Skåne

Projektägare
Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge

Region/län
Blekinge/Skåne

För utrikes födda kvinnor med intresse för att arbeta inom trädgård, lantbruk, djurhållning, natur, skog eller miljö. Inom dessa områden finns det en mängd olika inriktningar och yrken som på grund av en stor generationsväxling de närmsta åren kommer att sakna relevant kompetens. Genom projektet finns möjlighet att "prova på" hur det är att arbeta inom den Gröna näringen men också möjlighet att utveckla en egen företagsidé.

Projektet erbjuder olika utbildningar, nätverk och många fina kontakter i branschen för en framtida hållbar anställning.

Kontaktperson: Carina Lindström
E-post: carina.lindstrom@sv.se

Framtidens yrkeskvinnor i Linköping (FYIL), Östergötaland

Projektägare
Ibn Rushd Studieförbund Östra

Region/län
Östergötaland

Ibn Rushd Studieförbund Östra driver projektet Framtidens yrkeskvinnor i Linköping (FYIL). Projektet syftar till att fler utrikes födda kvinnor med kort utbildning tar sig in på arbetsmarknaden, får ett arbete och blir självförsörjande. Målet är att ge minst 96 unika personer en yrkesutbildning i lokalvård som leder dem till en anställning i branschen.

Kontaktperson: Haamud Shire
E-post: haamud.shire@ibnrushd.se

Connect by FC Rosengård, Skåne

Projektägare
Boost by FC Rosengård

Region/län
Skåne

FC Rosengård upplever att det har saknats insatser för att skapa kontaktytor mellan arbetssökande kvinnor och arbetsgivare, men också för att påverka arbetsgivares attityder gentemot gruppen utrikesfödda kvinnor. Syftet med projektet är således att:

  • Skapa fler kontaktytor där arbetsgivare som behöver anställa får möjlighet att träffa utrikes födda kvinnor som önskar arbeta.
  • Utveckla handledningsstöd till arbetsgivare som vill erbjuda praktik eller anställa utrikesfödda kvinnor.
  • Stötta arbetsgivare för att uppnå en ökad mångfald i rekrytering av nya medarbetare.
  • Öka utrikes födda kvinnors anställningsbarhet genom arbetsförberedande aktiviteter.

Kontaktperson: Filippa Engstrand
E-post: filippa.engstrand@boostbyfcr.se

Tillväxt Kvinna, Stockholm

Projektägare
Botkyrka kommun

Region/län
Stockholm

Tillväxt Kvinna är ett projekt där vi genom tvärsektoriell samverkan mellan Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen och lokala idéburna organisationer skapar förutsättningar och utvecklar strukturer som möjliggör att utrikes födda kvinnor utanför arbetsmarknaden kommer in i arbete.

Projektet bygger på det befintliga samarbete som finns genom IOP (idéburet offentligt partnerskap) Kvinna i Botkyrka. Det är ett samarbete mellan Botkyrka kommun, Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem, Botkyrka folkhögskola, Arbetsförmedlingen Botkyrka-Huddinge-Salem och Studieförbundet Bilda Öst.

I detta projekt kommer de olika aktörerna att genomföra en rad kompetenshöjande insatser för kvinnorna som anvisas från Arbetsförmedlingen. Kvinnorna kommer bland annat att erbjudas: coachning, mentorskap, utbildning, språkstärkande insatser, arbetslivsfrämjande aktiviteter exempelvis "Hej Arbetsplats". Samtidigt kommer vi att jobba strategiskt mot arbetsgivare och skapa mötesplatser där de kan möta sina framtida arbetstagare.

Tillväxt Kvinna ska resultera i en modell för nätverksbyggande och stöd till arbete för målgruppen som kan implementeras i ordinarie verksamhet.

Kontaktperson: Christina Grefveberg
E-post: christina.grefveberg@botkyrka.se

Kvinnor kan i Tingsryds kommun!, Kronobergs län

Projektägare
Tingsryds kommun

Region/län
Kronobergs län

Projektet Kvinnor kan i Tingsryds kommun! vänder sig utrikesfödda kvinnor i kommunen som är språksvaga och som står långt från arbetsmarknaden och som vi har begränsat antal insatser för i dagsläget, men som vi vet behövs på arbetsmarknaden.

Tanken är att introducera deltagarna för den lokala arbetsmarknaden för att få en ökad förståelse för vilka arbeten som kan vara aktuellt som målsättning och vilken utbildning eller erfarenhet som är behövlig för att komma i arbete. En viktig nyckel i projektet blir att bygga självförtroende för våra deltagare och att i de framgångar som skapas kunna sprida dessa framgångshistorier bland andra utrikes födda kvinnor som kan vara aktuella för liknande insatser i en mer permanentad modell efter projektavslut.

Kontaktperson: Rebecca Elmforsen
E-post: rebecca.elmforsen@tingsryd.se

Grythyttan Livsakademi, Västmanland

Projektägare
Alfred Nobel Science Center

Region/län
Västmanland

Grythyttan Livsakademi ska bidra till att balansera det lokala arbetskraftsutbudet genom att fokusera på utrikes födda kvinnor, samtidigt som dessa får en chans till individanpassade insatser utvecklade i samverkan med lokala arbetsgivare. Detta nätverksbaserade och flexibla arbetssätt kommer öka chanserna till egenförsörjning och kodifiera den tysta kunskap deltagarna oftast bär med sig, till gagn för näringslivet och den regionala tillväxten.

Genom att bygga upp ett kompetensförsörjningscentrum kring livsmedel i en del av regionen där det finns starka aktörer så som Loka Brunn, Campus Grythyttan, Spendrups och Delmat AB, kan vi öppna upp en stor arbetsmarknad för nyanlända kvinnor, samtidigt som vi långsiktigt och mer hållbart säkerställer kompetensförsörjningen åt arbetsgivarna.

Kontaktperson: Fredrik Rakar
E-post: fredrik.rakar@hellefors.se