Tillväxtverket
Drönare över fält.

Så påverkas livsmedelskedjan av Rysslands invasion av Ukraina

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och den senaste tidens ökade kostnader på insatsvaror för jordbruket uppdateras denna sida löpande med information som berör den svenska livsmedelssektorn.

Inom Tillväxtverkets samordningsuppdrag för Livsmedelsstrategin följer vi noga utvecklingen och för kontinuerlig dialog med näringsdepartementet, branschorganisationer och andra myndigheter, med fokus på hur invasionen kan komma att påverka konkurrenskraft och robusthet i sektorn på kort och lång sikt.

En man och en kvinna står vid en odling.

Uppdrag om livsmedelsförsörjning

Livsmedelsverket har i uppdrag att, tillsammans med andra aktörer, planera för att Sveriges befolkning har tillgång till säker mat och säkert dricksvatten även vid kris eller höjd beredskap.

Flera personer sitter runt ett bord.

Effekter för svenskt lantbruk

Jordbruksverket följer utvecklingen inom sektorn noga med anledning av prisökningarna och Rysslands invasion av Ukraina. I nuläget ser de inga tendenser till mindre odling i Sverige under 2022.

Personer i en livsmedelsbutik

Dyrare mat men ingen brist

Ukraina är en stor exportör av livsmedel och därför har kriget lett till oro för brist på mat. En ny studie har undersökt vilken effekt kriget kan få på priser, handel och global produktion av jordbruksprodukter, och kommer fram till att det kan ge högre matpriser men inte någon global brist på livsmedel.

En åker

Livsmedelsberedskapen ska stärkas

Rysslands invasion av Ukraina har inneburit ett försämrat säkerhetsläge i Sveriges närområde. Säkerhetsläget aktualiserar behovet att stärka Sveriges förmåga att hantera höjd beredskap och som ett led i det arbetet har regeringen beslutat att tillsätta en utredning om en ny livsmedelsberedskap

Vattenbruk

Stödpaket till lantbruksföretag och fiskerinäring

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har kostnaderna för insatsvaror inom jordbruket ökat kraftigt. Regeringen föreslår nu därför ett krispaket på drygt 2 miljarder kronor till jordbruket och ett stöd på 40 miljoner kronor till yrkesfisket.

En kvinna hälsar på en man

Myndigheter och näringsliv samarbetar

Nu inleds ett nära samarbete mellan näringslivet, Livsmedelsverket och Jordbruksverket för att stärka landets livsmedelsförsörjning vid kris och krig. Det är en del i myndigheternas uppdrag inom civil beredskap, där samverkan med företag och branschorganisationer inom livsmedelssektorn är en viktig pusselbit. 

Höbalar

Nyheter i jordbrukar­stöden 2022

Som en åtgärd för att öka livsmedelsproduktionen och möta effekterna av kriget i Ukraina har EU-kommissionen beslutat att medlemsländerna får undanta vissa villkor i förgröningsstödet under 2022.

Flera personer sitter runt ett bord.

Svenskt jordbruk i vårändringsbudgeten

Med anledning av den senaste tidens ökade kostnader på insatsvaror för jordbruket föreslår regeringen i propositionen för årets vårändringsbudget åtgärder som syftar till att stötta det svenska jordbruket.

En man och en kvinna står vid en odling.

IT-säkerhet och sanktioner

Hos verksamt.se hittar du som företagare viktig information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

En kvinna går i en fabrik

Krigets effekter för näringslivet

Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera de effekter som kan uppstå för det svenska näringslivet.

En mamma bär ett barn på sina axlar i en livsmedelsbutik

Vid brist på ingredienser

Vid brist på ingredienser kan företag få ändra recept utan att märka om förtryckta förpackningar. Men de måste då informera konsumenter på annat sätt.

Produktion av tomater

Livsmedelsföretagen informerar

Livsmedelsföretagens chefekonom och krisberedskapsansvarig beskriver läget och ger uppdateringar om hur kriget i Ukraina påverkar svensk livsmedelsproduktion.

En man och en kvinna forskar

Effekter på forskningssamarbete

Formas följer och agerar på utvecklingen i Ukraina och ger sin uppdatering av läget och status för pågående uppdrag och utlysningar på sin webbplats.

Livsmedelsverket samordnare för livsmedelssektorn

Livsmedelsverket blir sektorsansvarig myndighet och ska samordna beredskapsarbetet i hela livsmedelssektorn enligt ny myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap.

Kontakt

Marie Persson, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se