Tillväxtverket
Flera personer står runt ett bord med grönsaker.

Livsmedels­­strategin i korthet

Den nationella livsmedelsstrategin som sträcker sig fram till 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut.

Livsmedelsstrategin ska bidra till en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val. Det övergripande målet för livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås.

Uppdrag inom livsmedelsstrategin

Kunskap och Innovation

Tillväxtverket
Förmedla bidrag till Sweden Food Arena

Vinnova och Formas
Innovationsfrämjande arbete med fokus på livsmedelskedjan

Formas
Medel till Nationella forskningsprogrammet

Sveriges Lantbruksuniversitet
Utveckla kompetenscentrum för växtförädling, SLU Grogrund

Konsument och Marknad

Business Sweden
Try Swedish exportprogram:

 • Livsmedelsexportprogram riktat mot SME
 • Fortsatt satsning på livsmedelsexportansvariga stationerade på potentiella tillväxtmarknader
 • Ett regionalt exportprogram för livsmedelsföretag

Livsmedelsverket

 • Arbete för likvärdig kontroll
 • Vidareutveckling och stärkande av nyckelhålsmärkningen
 • Insatser mot livsmedelsfusk
 • Myndighetssamarbete för minskat matsvinn
 • Utveckling av offentliga måltider

Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Länsstyrelserna

Ett kraftfullt vildsvinspaket

Jordbruksverket och Livsmedelsverket

Ökat marknadstillträde och anläggningsgodkännande för export

Regler och Villkor

Tillväxtverket

 • Analyser av den samlade regelgivningen för livsmedelskedjan
 • Förenkling genom utveckling av verksamt.se
 • Miljötillstånd (inom förenklingspaketet)
 • Strategisk kompetensförsörjning

Jordbruksverket

 • Säkra tillgången till växtskyddsmedel för mindre användningsområden
 • Stärka växtskyddsrådet
 • Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket
 • Vidareutveckla svenskt vattenbruk

Sveriges Lantbruksuniversitet

Avelsarbete på regnbåge

En man och en kvinna står vid en odling.

Tillväxtverkets uppdrag

Under åren 2020–2026 ska vi genomföra ett antal åtgärder inom fem områden. Syftet är att nå livsmedelsstrategins övergripande mål om en ökad livsmedelsproduktion.

Flera personer sitter runt ett bord.

Aktuellt inom strategin

Läs våra senaste nyheter om vad som händer inom strategin. Det kan vara allt från rapporter, pressmeddelanden, anmälan till event och annan kunskap som tas fram inom strategin.

Kontakt

Marie Persson, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Anna Eldestrand, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Ellen Anker-Kofoed, fornamn.efternamn.efternamn@tillvaxtverket.se