Tillväxtverket

Seminarieserie: Framtidsspaningar om livsmedel och konkurrenskraft

Denna serie lunchföresläsningar erbjuder ett forum för framtidsorienterade diskussioner om hur vi kan skapa långsiktig konkurrenskraft för företagen i livsmedelskedjan.

Vi får en inblick i nuläget för den svenska livsmedelssektorn och pågående arbete inom livsmedelsstrategin, liksom spaningar om möjliga vägar framåt för att Sverige ska ta en ledarposition inom framtidens hållbara och hälsosamma mat.

Välkommen att delta!

Lunchseminarier 2022

Livsmedelssektorn som motor för att skapa hållbar utveckling i hela Sverige, 15 september 2022

Filmen från webbseminariet kommer finnas här inom kort.

En långsiktig hållbar och efterfrågestyrd produktionsökning

Under detta fjärde lunchseminarium fokuserar vi på den del av visionen för livsmedelsstrategin som handlar om att vi ska uppnå en produktionsökning som svarar mot konsumenternas efterfrågan.

Datum: 28 oktober
Tid: 12.00-13.00
Plats: Digitalt möte i Teams

Hur ökar vi produktionen samtidigt som relevanta miljömål nås?

Under detta femte lunchseminarium fokuserar vi på den del av visionen som handlar om att livsmedelsstrategin ska bidra till att livsmedelsproduktionen ökar samtidigt som relevanta miljömål nås.

Datum: 24 november
Tid: 12.00-13.00
Plats: Digitalt möte i Teams

Om seminarieserien

Hur kan Sverige ta position på framtidens hållbara och hälsosamma mat för att stärka vår konkurrenskraft på sikt?

Livsmedelsstrategin är en långsiktig nationell strategi mot 2030 vars övergripande mål är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning i hela landet.

Vi har valt ut fem olika teman av särskild relevans för att nå målen i strategin. Vid varje tillfälle berättar Jordbruksverket om insikter från utvärdering och uppföljning av arbetet med strategin och vi får höra uppdateringar från olika pågående regeringsuppdrag. Insikter med koppling till hållbarhetsomställningen och långsiktig lönsamhet står i centrum.

Detta följs vid varje tillfälle av spaningar om framtida trender och möjliga scenarios med påverkan på företagens långsiktiga lönsamhet och en diskussion om hur företagen kan utveckla sin verksamhet givet de förändringar som kommer.

Tillväxtverkets samordningsuppdrag

Tillväxtverket ska stärka genomförandet av livsmedelsstrategin och verka för att strategins mål uppnås genom att samordna och främja samverkan mellan alla aktörer i livsmedelskedjan. Uppdraget riktar sig mot både myndigheter och näringsliv, liksom aktörer på nationell såväl som regional nivå. Läs mer om samordningsuppdraget på Tillväxtverkets webbsidor om Livsmedelsstrategiarbetet.

Läs mer om Tillväxtverkets samordningsuppdrag

Kontakt

Marie Persson, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se