Tillväxtverket

Seminarieserie: Framtidsspaningar om livsmedel och konkurrenskraft

Denna serie lunchföresläsningar har under hösten 2022 erbjudit ett forum för framtidsorienterade diskussioner om hur vi kan skapa långsiktig konkurrenskraft för företagen i livsmedelskedjan.

Vi får en inblick i nuläget för den svenska livsmedelssektorn och pågående arbete inom livsmedelsstrategin, liksom spaningar om möjliga vägar framåt för att Sverige ska ta en ledarposition inom framtidens hållbara och hälsosamma mat.

Du hittar hela spellistan med alla inspelade webbseminarier här:

Seminarieserie: Framtidsspaningar om livsmedel och konkurrenskraft - YouTube

Lunchseminarier 2022

Långsiktig konkurrenskraft och kompetensförsörjning, 4 maj 2022

Medverkande:
Camilla Burman från Jordbruksverket
Minna Rydgård från Tillväxtverket
Line Gordon, chef Stockholm Resilience Centre, professor i hållbara livsmedelssystem samt forskningsledare för scenarioarbetet inom Mistra Food Futures.

Se seminariet här

Läs mer:

Tillväxtverkets uppdrag inom livsmedelsstrategin - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Statistik om kompetens­försörjningen i livsmedelssektorn - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Ökad produktion och exportfrämjande för framtida konkurrenskraft, 30 maj 2022

Medverkande:
Camilla Burman, Jordbruksverket
Maria Kärnerud, Business Sweden
Andrea Berglund, Jordbruksverket
Sofia Ardell, Livsmedelsverket
Johan Krallis Anell, Näringsdepartementet

Se seminariet här

Läs mer:

Business Sweden

Uppdrag till Business Sweden att genomföra åtgärder under 2020–2025 inom ramen för livsmedelsstrategin - Regeringen.se

Try Swedish Exportprogram - Business Sweden (business-sweden.com)

Livsmedelsverket

Uppdrag till Livsmedelsverket att genomföra åtgärder under 2020–2025 inom ramen för livsmedelsstrategin - Regeringen.se

Redovisning av uppdraget Pdf, 1 MB.

Jordbruksverket

Regeringsuppdrag - Jordbruksverket.se

Regeringen förstärker svensk livsmedelsproduktion - Regeringen.se

Livsmedelssektorn som motor för att skapa hållbar utveckling i hela Sverige, 15 september 2022

Medverkande:
Camilla Burman, Jordbruksverket
Ellen Anker-Kofoed, Tillväxtverket
Hulda Wirsen, region Norrbotten
Berit Löfgren, Länsstyrelsen Gävleborg
Lars Fritzon, Hela Sverige ska leva

Se seminariet här

Läs mer:

Nära Mat - Norrbottens livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hela Sverige ska leva Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En långsiktig hållbar och efterfrågestyrd produktionsökning, 28 oktober 2022

Medverkande:
Camilla Burman från livsmedelskedjan och exportenheten på Jordbruksverket
Åsa Lannhard Öberg, jordbrukspolitisk utredare som arbetar med eko-uppdraget på Jordbruksverket.
Åsa Brugård Konde, nutritionist på avdelningen för hållbar kost på Livsmedelsverket
Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter

Se seminariet här

Hur ökar vi produktionen samtidigt som relevanta miljömål nås? 24 november 2022

Medverkande:
Sandra Lindström från Jordbruksverket
Jessica Ekström från Formas
Sigrid Agenäs från SLU och centrumbildningen SustAinimal
Fredrik Gröndal från KTH som leder centrumbildningen Blue Foods
Elina Matsdotter, hållbarhetsansvarig på HKScan

Seminariet kommer inom kort att finnas tillgängligt.

Om seminarieserien

Hur kan Sverige ta position på framtidens hållbara och hälsosamma mat för att stärka vår konkurrenskraft på sikt?

Livsmedelsstrategin är en långsiktig nationell strategi mot 2030 vars övergripande mål är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning i hela landet.

Vi har valt ut fem olika teman av särskild relevans för att nå målen i strategin. Vid varje tillfälle berättar Jordbruksverket om insikter från utvärdering och uppföljning av arbetet med strategin och vi får höra uppdateringar från olika pågående regeringsuppdrag. Insikter med koppling till hållbarhetsomställningen och långsiktig lönsamhet står i centrum.

Detta följs vid varje tillfälle av spaningar om framtida trender och möjliga scenarios med påverkan på företagens långsiktiga lönsamhet och en diskussion om hur företagen kan utveckla sin verksamhet givet de förändringar som kommer.

Tillväxtverkets samordningsuppdrag

Tillväxtverket ska stärka genomförandet av livsmedelsstrategin och verka för att strategins mål uppnås genom att samordna och främja samverkan mellan alla aktörer i livsmedelskedjan. Uppdraget riktar sig mot både myndigheter och näringsliv, liksom aktörer på nationell såväl som regional nivå. Läs mer om samordningsuppdraget på Tillväxtverkets webbsidor om Livsmedelsstrategiarbetet.

Läs mer om Tillväxtverkets samordningsuppdrag

Kontakt

Marie Persson, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se