Tillväxtverket
En kvinna ler åt en man.

Tillväxtverkets uppdrag inom livsmedelsstrategin

Inom ramen för livsmedelsstrategin ska vi genomföra ett antal åtgärder. Syftet är att nå livsmedelsstrategins övergripande mål om en ökad livsmedels­produktion som är hållbar och konkurrenskraftig.

Ett av våra uppdrag är att samordna arbetet inom livsmedelssektorn. En annan del handlar om att utveckla området regler och villkor genom att förenkla och förkorta processer för tillstånd. Vi kommer fortsatt att utveckla verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att underlätta företagens kontakter med bland annat myndigheter och kommuner. På området regler och villkor finns även ett uppdrag att genomföra en analys av livsmedelskedjans samlade regelgivning. Ett annat viktigt uppdrag handlar om kompetensförsörjning, där vi ska arbeta för att trygga sektorns tillgång till rätt kompetens.

Tillväxtverkets uppdrag inom strategin

Samordning av den nationella och de regionala livsmedelsstrategierna

Tillväxtverket ska stärka genomförandet av livsmedelsstrategin och verka för att strategins mål uppnås genom att samordna och främja samverkan mellan alla aktörer i livsmedelskedjan. Uppdraget riktar sig mot både myndigheter och näringsliv, liksom aktörer på nationell såväl som regional nivå. I uppdraget ingår även att kommunicera livsmedelsstrategins mål och resultat samt föreslå eventuella justeringar. Vi ska i vår kommunikation bidra till att stärka bilden av livsmedelssektorn och synliggöra mervärdena i den svenska livsmedelsproduktionen.

Vi ska främja samverkan och arbeta nära:

Läs mer om samordningsuppdraget och vårt pågående arbete med identifierade knäckfrågor för samverkan.

Uppdraget pågår från 2020 - 2025.

Kontakt: Anna Eldestrand, förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se och Ellen Anker-Kofoed, fornamn.efternamn.efternamn@tillvaxtverket.se, Marie Persson, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Analyser av den samlade regelgivningen för livsmedelsskedjan

Tillväxtverket ska löpande genomföra analyser av den samlade regelgivningen för livsmedelskedjan för att identifiera regler som försämrar konkurrenskraften, tillväxtmöjligheterna eller innovationsförmågan för företagen i livsmedelskedjan. Vi ska också identifiera eventuella brister i transparens och tillämpning av regelverken. Utifrån dessa analyser kommer vi att lämna förslag på förenklingar.

Uppdraget pågår från 2020 - 2025.

Kontakt: Henrik Tegehed, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Förenkling genom utveckling av verksamt.se

Tillväxtverket ska genomföra regelförenklingar med fokus på hela livsmedelskedjan genom utveckling av verksamt.se, inklusive Serverat, i linje med den så kallade värdemodell, de vill säga, ett gemensamt system för enkla digitala myndighetskontakter som har föreslagits av Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket.

Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med Digg för att ta tillvara deras kompetens och samt med andra berörda myndigheter som kan bidra med juridisk kompetens och kompetens rörande strategisk verksamhetsutveckling.

Uppdraget pågår från 2020 - 2025.

Kontakt: Robert Kron, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Förenkla och effektivisera för företag inom livsmedelskedjan att anmäla eller ansöka om miljöfarlig verksamhet

Tillväxtverket har fått i uppdrag att mellan åren 2021–2026 ta fram tjänster för att effekt­ivisera och förenkla för företag inom livsmedelskedjan att anmäla eller ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och på det sättet ge förutsättningar för en effektiv och snabb ärendehand­läggning.

Uppdraget är en del av insatser inom den tredje handlingsplanen inom strategin. Ett första steg inom ramen för uppdraget har varit att genomföra en behovsanalys och att där analysera företagens behov av stöd för ett effektivare, enklare och snabbare genomförande av tillstånds- och anmälningsprocessen utifrån gällande lagstiftning. Tillväxtverket ska genom­föra uppdraget i samråd med Jordbruks­verk­et, Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Behovsanalysen rapporterades i februari 2022.

Kontakt: Karin Holmqvist, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Kompetensförsörjning – analys och genomförande av åtgärder

Tillväxtverket ska analysera och bidra till att kompetensförsörjningsinsatser kommer till stånd inom livsmedelskedjan för att uppnå en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja.

Uppdraget ska genomföras i två steg:

  • Steg 1 är att analysera och ge förslag på åtgärder för att underlätta kompetensförsörjning inom livsmedelssektorn.
  • Steg 2 ska bidra till kompetensförsörjningsinsatser för en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor.

Med utgångspunkt i analysen i steg 1 ska Tillväxtverket, genom dialog med berörda myndigheter och andra aktörer, bidra till utveckling och etablering av relevanta utbildningar och andra kompetensförsörjningsinsatser. Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med näringen, Sveriges Kommuner och Regioner samt aktörer med regionalt utvecklingsansvar.

Uppdraget pågår från 2020 - 2025.

Kontakt: Minna Rydgård, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Förmedla bidrag till Sweden Food Arena

Tillväxtverket ska under 2020–2025 ge stöd till Sweden Food Arena Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Sweden Food Arena är en aktör inom livsmedelsbranschen som samverkar kring forskning och innovation för en innovativ, hållbar, konkurrenskraftig och växande livsmedelssektor.

Kontakt: Anna Eldestrand, förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se