Tillväxtverket

Arbetet i regionerna

Här kan du läsa mer om vad de olika regionerna gjorde för att främja jämställdhet i sitt tillväxtarbete. Insatserna finansierades genom Tillväxtverkets uppdrag Jämställd regional tillväxt .

Klicka på rubrikerna nedan så kan du tal del av vilka regioner som gjorde vad

Blekinge börjar med sommarjobben och blåser ny luft i ett jämställdhetsnätverk

Region Blekinge sätter in åtgärder för att bredda ungdomars studie- och yrkesval. De vill också öka medvetenheten hos olika aktörer i Blekinge om varför det är viktigt att jobba systematiskt med jämställdhet, och hur man kan göra det.

 • Region Blekinge har valt att fokusera sina insatser inom uppdraget Jämställd regional tillväxt på två områden:
 • den könssegregerade arbetsmarknaden
 • behovet av ett mer aktivt jämställdhetsarbete hos företag och andra organisationer.

Bryta normbundna studie- och yrkesval – i samarbete med ungdomarna

Region Blekinge vill bidra till att fler ungdomar gör medvetna studie- och yrkesval genom att synliggöra och problematisera normer. Ett viktigt steg i arbetet är att förstå varför en person gör olika val. Region Blekinge gör därför en översikt över området genom att analysera publicerade rapporter. De genomför även enkäter och workshoppar med ungdomar, arbetsgivare, utbildningsaktörer och studie- och yrkesvägledare. Syftet är bland annat att ta reda på hur dessa aktivt arbetar med jämställdhet och att sammanställa befintliga normbrytande initiativ. Syftet är också att sprida information om bland annat normer, stereotyper och studie- och yrkesval till unga på nya sätt. Ungdomar är involverade i hela arbetet, bland annat genom att planera och ta fram en kampanj riktad till Blekinges unga.

Sommarjobben – ett steg mot bredare yrkesval och en mer jämställd arbetsmarknad

Hur kan företag arbeta aktivt med jämställdhet och ett intersektionellt perspektiv när de rekryterar sommarjobbare och ger ungdomar möjlighet till praktik? I ett seminarium riktar sig regionen till kommuners och landstingets samordnare av feriejobb, och i ett riktar de sig till företag och arbetsgivarorganisationer.

Förändringsagenter för jämställdhet på företag och organisationer

I Blekinge driver länsstyrelsen ett jämställdhetsnätverk med ett tjugotal företag och organisationer. Nu ska detta samarbete bli mer intensivt. Tanken är att kontaktpersoner från de medverkande organisationerna ska fungera som förändringsagenter. Det innebär att de ska jobba tillsammans med jämställdhetsintegrering i sina organisationer, och utbilda och inspirera. Arbetet inleds med en kick-off för omkring 30 ledare och kontaktpersoner från organisationerna i nätverket. Samarbetet ska också leda till ett metodmaterial som kan användas för fortsatt kompetensutveckling.

Regionen kommer även ta fram en bildbank med bilder som nätverket kan använda för att illustrera en jämställd arbetsmarknad och livsmiljö. Det finns också planer på en film för att belysa vikten av jämställdhet och hur man kan jobba med jämställdhet på ett systematiskt sätt.

På gång hos Region Blekinge (hösten 2017):

 • Arbetet med Förändringsagenter för jämställdhet är i full gång. Inbjudan till kick-off 8–9 mars för målgruppen ledare och kontaktpersoner för jämställdhet är utskickad.
 • Fotografer är upphandlade för att ta fram en bildbank med jämställdhetsperspektiv. Nu sätter det praktiska arbetet igång.
 • En workshop om feriearbete med representanter från kommuner och landsting hålls 14 december. Workshop för arbetsgivare är planerad till 13 februari.

Kontakt: Malin Faraasen, 0455-30 50 26

Dalarna analyserar statistik och öppnar för fler att driva projekt

Region Dalarna erbjuder flera seminarieserier och en högskoleutbildning. De bygger på sina databaser med statistik om befolkning och företagande kopplat till kön, ålder och bakgrund. De försöker också bredda vilka som söker och får projektmedel.

Ett mål för Region Dalarnas insatser inom uppdraget Jämställd regional tillväxt är att år 2018 fördela regionala utvecklings­resurser likvärdigt mellan kvinno- och mansdominerade branscher, och att särskilt lyfta utlandsfödda och unga. Vägen dit handlar om kompetensutveckling, analys och stöttning.

Vill öppna upp för fler att driva utvecklingsprojekt

Region Dalarna vill ge bättre hjälp till personer och organisationer som vill driva regionala utvecklingsprojekt. En konsult hjälper till att åskådliggöra processen att utveckla ett regionalt utvecklingsprojekt. Arbetet med projekten ska på så vis bli mer medvetet, och öppna för mer ovana personer att utveckla projekt och söka projektmedel. Regionen ska förbättra sin webbplats och handbok för projekt.

Tar fram bättre statistik och analyser – och sprider dem

Inom uppdraget Jämställd regional tillväxt ser Region Dalarna till att fylla på sina databaser med mer information om befolkning och företagande i Dalarna. De lägger till intersektionella variabler, till exempel genom att kombinera kön, ålder och bakgrund. En analysgrupp tolkar och sätter ord på statistiken. Analyser och slutsatser ska presenteras lättillgängligt på regionens webb.

De tar även fram analyser av exempelvis utbildningsval, som grund för det regionala arbetet med kompetensförsörjning. Dessa analyser används även för att föra en dialog med kommuner om kompetensförsörjning och utbildning.

Höjer kompetensen hos olika grupper genom seminarier, workshoppar och högskoleutbildning

I Dalarna genomförs en rad olika utbildningar inom uppdraget:

 • Öppen seminarieserie med olika teman som trafikplanering, hälsa och välfärd, jämställdhetsintegration och ungdomsarbete. Två timmar varannan fredag. Målgrupp: anställda på Region Dalarna och deras regionala samarbetsparter Högskolan Dalarna, länsstyrelsen och landstinget samt andra intresserade.
 • Fördjupningsseminarier för personer från samarbetsparterna. Dessa seminarier kräver dock mer förkunskap och riktar sig till personer som är inblandade i något särskilt arbete. Teman kan vara den regionala utvecklingsstrategin, intersektionalitet med mera.
 • Workshoppar för en avgränsad målgrupp, exempelvis kommunens integrationssamordnare. Cirka fyra tillfällen per grupp.
 • Två innovationsworkshoppar med deltagare som kanske inte brukar vara involverade i innovationsprocesser. Målgrupp är till exempel olika grupper av nyanlända, ungdomar och kvinnor som är verksamma inom konsthantverk och andra skapande entreprenörskap.
 • Utbildning på Högskolan Dalarna – ”Bemöta, bedöma, berika” med 15–20 deltagare från företagsfrämjande aktörer och kommunala näringslivskontor.

På gång i Dalarna (hösten 2017):

 • En seminarieserie pågår med öppna föreläsningar om jämställdhet, intersektionalitet och olika tillämpningar.
 • I september hölls en konferens med namnet ”Inte bara snack” om jämställdhet, intersektionalitet med mera. Cirka 140 personer deltog, bland annat från kommuner, Region Dalarna och högskolan. Se länk nedan.
 • En konsult har anlitats som processtöd för att hjälpa strateger och chefer på Region Dalarna att förbereda kommande arbete med en ny regional utvecklingsstrategi.

 

Kontakt: Monika Jönsson, 023‑77 70 96

Region Gotland vill bli bättre på att analysera jämställdhet

Strateger och analytiker behöver få öva på att få med nya perspektiv i analyser och strategier. Därför ordnar Region Gotland en rad halvdagsseminarier där medarbetare kopplar ny kunskap till sitt dagliga arbete.

Region Gotland har valt att fokusera sina insatser inom uppdraget Jämställd regional tillväxt på de egna medarbetarna och deras dagliga arbete. Förhoppningen är att det i första hand ska leda till att medarbetarna känner sig tryggare i att tillämpa ett intersektionellt perspektiv samt att strategier och planer i högre utsträckning präglas av jämställdhet och intersektionalitet.

Halvdagsseminarier ska stärka jämställdhetsperspektivet i styrdokument och det dagliga arbetet

Omkring 50–60 medarbetare på Region Gotland genomgår olika utbildningar i samband med uppdraget Jämställd regional tillväxt. Det är framför allt strateger och kvalitetsansvariga. För de flesta blir det två halvdagar med en tid emellan. Den första halvdagen inleds med ett seminarium om genuskunskap och vad jämställd tillväxt innebär. Därefter arbetar deltagarna med en egen text, exempelvis ett strategidokument, och analyserar den utifrån ett antal frågeställningar. De diskuterar två och två, och gör noteringar om vad som de behöver komplettera och förbättra. De arbetar under handledning av regionens jämställdhetsstrateg. Syftet är att de ska känna sig tryggare i att använda ett jämställdhetsperspektiv i sitt dagliga arbete.

Jämställdhetsintegrerar sin regionala utvecklingsstrategi

Regionen arbetar dessutom med att så långt som möjligt jämställdhetsintegrera den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och arbetet med att ta fram den. Regionens jämställdhetsstrateg fungerar som processledare för RUS-arbetet, och ser till att jämställdhetsperspektivet finns med i alla RUS-dialoger med olika aktörer i regionen.

Ett antal strateger hos Region Gotland är inblandade i att ta fram olika delar av den regionala utvecklingsstrategin. De har haft seminarier (se avsnittet ovan) där de suttit med sina analyser och särskilt lyft olika tvärperspektiv, som kön och bakgrund.

En vecka våren 2018 och en vecka hösten 2018 ordnar regionen något de kallar analysveckor. Då samlas ett antal medarbetare, i första hand kvalitetsansvariga, och genomlyser verksamheternas resultat. Syftet är att kvalitetssäkra regionens arbete med uppföljning. Samtidigt stärks deltagarnas förmåga att analysera utifrån ett intersektionellt perspektiv.

På gång hos Region Gotland (hösten 2017):

 • Seminarier ordnas löpande för regionens strateger och analytiker.
 • Planering pågår inför en första analysvecka i april 2018, där medarbetare samlas och genomlyser verksamheternas resultat.

Kontaktperson: Katrin Rindlaug, 0498–269410

Region Gävleborg tar fram en finansieringsstrategi och erbjuder personlig tränare i jämställdhet

Region Gävleborg insåg att 80 procent av deras företagsstöd går till mansdominerade branscher och att en majoritet av de som fått projekt­medel inte ens nämner jämställdhet i sin ansökan. Därför ska medarbetare som jobbar med tillväxtfrågor få en personlig tränare i jämställdhet. Regionen ska även utbilda andra företagsfrämjande aktörer i ökad normmedvetenhet.

Som en första insats kartlade regionen hur de fördelar företagsstöd och projektmedel, vad gäller kön, bransch och födelseland. Kartläggningen visade att det återstår mycket för att exempelvis kvinnor och män ska ha samma förutsättningar för att få stöd.

Högre medvetenhet ska leda till förändrad fördelning av stöd

Exempel på insatser i Region Gävleborg:

 • Ta fram en finansieringsstrategi. Den ska ge tydligare mandat till strateger och handläggare att prioritera på ett sätt som bidrar till en mer jämställd och jämlik fördelning av företagsstöd och projektmedel. För att finansieringsstrategin ska få genomslag utbildas politiker och medarbetare som på olika vis jobbar med tillväxt och utveckling i jämställdhet, intersektionalitet* och social hållbarhet.
 • Utbilda styrelser och ledare hos andra tillväxtstödjande aktörer för att de ska bli mer medvetna om normer och bemötande. En fyra dagars processutbildning ordnas, med 50 deltagare från cirka 15 företagsfrämjande aktörer, exempelvis Almi och Nyföretagarcentrum.

Personlig tränare i jämställdhet för chefer och strateger

Chefer och strateger inom regional utveckling ska få en personlig tränare, PT, i jämställdhet. Det gäller exempelvis personer som har ett ansvar inom områden som fiberutbyggnad, näringslivsfrågor, länstransportplaner, kompetensförsörjning och arbetsmarknad eller integration. De ska kunna sätta sig tillsammans med sin PT och få hjälp att föra in jämställdhetsperspektivet i det praktiska arbetet, till exempel om de ska skriva en projektplan.

Efter dessa insatser är förhoppningen att det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet ska genomsyras av jämställdhet och jämlikhet så att kvinnor och män får del av tillväxtresurserna utifrån sina olika villkor och förutsättningar. Fördelningen av pengar och stöd ska i större utsträckning leda till att människor oavsett kön och bakgrund bidrar till tillväxt.

På gång hos Region Gävleborg (hösten 2017):

 • Utbildningen Regional tillväxt och utveckling med ett integrerat jämställdhetsperspektiv – två halvdagar för 45 medarbetare på regionen som arbetar med tillväxtfrågor.
 • Informationsspridning om hur de har fördelat tillväxtmedel (en kartläggning finns klar).
 • En första workshop om den framtida finansieringsstrategin, med ledningsgruppen för regional utveckling.

Kontakt: Kajsa Svaleryd, 026-53 14 66

Region Halland analyserar ojämställdheten och ojämlikheten i länet och ser över hur de fördelar företagsstöd och projektmedel

Region Halland vill synliggöra ojämställdheten och ojämlikheten i länet så att politikerna får ett bättre underlag för politiska prioriteringar. Regionen tar också ett rejält grepp om hur de fördelar företagsstöd och projektmedel.

Halland är det län som har störst inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Region Halland gör inom uppdraget Jämställd regional tillväxt flera saker för att kvinnor och män ska få mer lika tillgång till tillväxtresurser.

Analyserar ojämställdhet och ojämlikhet från vaggan till graven

Region Halland vill få en helhetsbild av hur det ligger till med jämställdheten och jämlikheten i länet, genom hela livet. För att få en sådan helhetsbild gör de en orsaks- och konsekvensanalys som ska synliggöra skillnader mellan kvinnor och män, pojkar och flickor, med ett intersektionellt perspektiv. Det kan handla om exempelvis hur man väljer studieväg, hur föräldraledigheten fördelas och hur kvinnor och män på olika vis får del av samhällets resurser.

Analysen är tänkt att ge ett bättre underlag inför politiska prioriteringar. Regionen kommer att visualisera resultatet från analysen och kommunicera det på olika sätt till olika målgrupper.

En mer jämställd och jämlik fördelning av regionala tillväxtmedel

Inom ramen för uppdraget Jämställd regional tillväxt ser Region Halland också över kravställning och fördelning av regionala tillväxtmedel, det vill säga företagsstöd och pengar till regionala utvecklingsprojekt. De ska ta fram ett arbetssätt som leder till en så jämställd och jämlik fördelning och handläggning som möjligt. Det kan handla om att förändra blanketter, kommunicera mer inkluderande, vara mer medveten när man handlägger ansökningar och så vidare.

Jämställdhet med ett intersektionellt perspektiv ska prägla hela handläggningsprocessen, vilket innebär att den ska vara jämställdhetsintegrerad.

På gång hos Region Halland (hösten 2017):

 • Regionen har genomfört två analysworkshoppar.
 • Regionen är på gång att ta fram en fördjupad orsaks- och konsekvensanalys utifrån insamlad statistik, analysworkshoppar, kvalitativa studier och intervjuer.
 • Regionen ska planera hur de ska visualisera och kommunicera ut statistiken.

Kontakt: Marie Karlsson, 070-398 89 18,

Region Jämtland Härjedalen ökar sina kunskaper för att kunna göra jämställdhet i praktiken

På Region Jämtland Härjedalen har man insett att jämställdhets­frågorna behöver förankras mer för att de ska få verkligt genomslag. Nu är alla chefer och medarbetare på förvaltningen Regional utveckling engagerade i utbildningar och praktiskt förändringsarbete.

Det har funnits en osäkerhet bland både chefer och politiker om hur man ska jobba med jämställdhetsfrågorna i det regionala tillväxtarbetet. Därför går insatserna inom uppdraget Jämställd regional tillväxt ut på att öka kunskaperna, skapa rutiner och få igång det praktiska arbetet.

Utbildning och verkstäder för att göra jämställdhet i praktiken

Förvaltningen Regional utveckling genomför olika typer av utbildningar för att öka kunskapen och medvetenheten om jämställdhet och jämlikhet med ett intersektionellt perspektiv. Deltagarna ska förstå vilken roll genus och normer spelar i samhället och i det egna arbetet.

Utöver ren kunskap och medvetenhet behöver medarbetare och chefer veta hur de kan göra skillnad i praktiken. Därför ordnas också verkstäder som utgår ifrån medarbetares dagsaktuella arbetsuppgifter, exempelvis att revidera en strategi, bereda ett remissvar eller planera en seminariedag.

Målgrupper för utbildningarna och verkstäderna är förvaltningens ledningsgrupp och medarbetare (främst handläggare), politiker samt bolag och medlemsorganisationer som ägs helt eller delvis av Region Jämtland Härjedalen och som får verksamhetsbidrag från den regionala utvecklingsnämndens budget.

Nya rutiner, reviderat tillväxtprogram och högre krav på andra tillväxtaktörer

Andra exempel på insatser inom uppdraget:

 • Region Jämtland Härjedalen har tagit fram ett stöd för medarbetarna, som de kallar Rutin för att bereda ett ärende med jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsperspektiv. Rutinen ska hjälpa medarbetarna att hela tiden behålla perspektivet i det dagliga arbetet.
 • Regionen kommer att mer aktivt styra och följa upp andra tillväxtaktörers jämställdhetsarbete.
 • Det regionala tillväxtprogrammet ska analyseras och revideras. Regionen ska integrera ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i programmet, och se till att det perspektivet finns med när programmets innehåll förverkligas.

Förhoppningen är att de olika insatserna ska göra att medarbetarnas ”genusglasögon” ständigt är på, och att de förstår hur de kan påverka. Ett exempel är när en medarbetare som arbetar med energirådgivning provade att hålla informationsmöten på morgonen och inte bara på kvällen. Det ökade dramatiskt andelen kvinnor som kom.

På gång hos Region Jämtland Härjedalen (hösten 2017):

 • Genusanalys av texter och handlingsplaner som är under framtagande.
 • Ökad tillämpning av den så kallade 4R-metoden. Den innebär att man bland annat undersöker könsfördelningen i en verksamhet (representation) och hur resurser fördelas mellan kvinnor och män.
 • Genusanalys av gällande Regional tillväxtplan.

Kontakt: Dan Humble, 070-366 27 61

Jönköping utbildar i praktisk jämställdhetsintegrering och djupdyker i hur människor bemöts

Jämställdhetsintegrering i praktiken och mer inkluderande kommunikation i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Det är fokus i de två utbildningar som Region Jönköpings län driver inom uppdraget Jämställd regional tillväxt.

I Jönköpings län väljer kvinnor och män i stor utsträckning olika yrken och utbildningar. Andelen kvinnor som driver företag är lägre än i riket. Det ska motverkas bland annat genom att de som jobbar med företagsfrämjande och regional utveckling får hjälp med att jobba mer medvetet med jämställdhet.

Utbildningar för mer jämställt tillväxtarbete och inkluderande kommunikation

Utbildningen ”Bli en vinnare med jämställd tillväxt” handlar om jämställdhetsintegrering med ett intersektionellt perspektiv i praktiken. Den vänder sig främst till så kallade RUS-ombud och deras chefer, från exempelvis Region Jönköpings län, länets 13 kommuner och företagsfrämjande aktörer. RUS-ombuden deltar i arbetet med att revidera länets regionala utvecklingsstrategi.

Det blir tre halvdagar per grupp med högst 15 deltagare – totalt 33 utbildningstillfällen i hela länet. Deltagarna får möjlighet att fördjupa sig i jämställdhetsintegrering med fokus på sin egen verksamhet. Syftet är att öka kunskapen och samtidigt snabbt komma igång med det praktiska arbetet. Deltagarna ska börja göra verklighet av sin kunskap redan under utbildningen.

Utbildningen ”Är din kommunikation jämställd?” handlar om jämställd och inkluderande kommunikation. Utbildningen vänder sig till kommunikatörer på Region Jönköpings län, i länets kommuner och hos företagsfrämjande aktörer. Det blir totalt sex halvdagar. Förhoppningen är att den ska få fler människor med olika kön, ålder, ursprung och så vidare att känna sig välkomna att söka stöd för projekt eller utveckla sitt företag.

Normkritisk analys av det företagsfrämjande systemet

Region Jönköpings län ska inom ramen för uppdraget Jämställd regional tillväxt göra en normkritisk analys av det företagsfrämjande systemet i Jönköpings län. Det innebär bland annat att kartlägga styrdokument, processer och handlingsplaner inom det företagsstödjande systemet, och att intervjua både företagsfrämjare och målgruppen företagare om de processer som finns inom systemet för att nå nya målgrupper.

Region Jönköpings län ska även kartlägga hur unga människor i länet väljer utbildning och yrke. Kartläggningen ska ha ett intersektionellt perspektiv, det vill säga belysa hur olika kategorier samverkar, till exempel kön och bakgrund.

På gång hos Region Jönköpings län (hösten 2017):

 • Utbildningen ”Bli en vinnare med jämställd tillväxt” för RUS-samordnare och chefer pågår.
 • Utbildningen ”Är din kommunikation jämställd?” för kommunikatörer pågår.

Kontakt: Mikaela Dinu Billström, 076-100 03 81

Regionförbundet Kalmar län prioriterar breddad rekrytering till bristyrken

Kalmar län satsar framför allt på olika projekt som försöker bryta traditionella könsmönster i utbildning och yrkesliv. Utöver det jobbar Regionförbundet Kalmar län internt med att göra jämställdhet till en central del av den regionala utvecklingsstrategin.

I Kalmar län är behovet av utbildad arbetskraft akut i flera branscher; 60 procent av arbetsgivarna inom vård, skola och omsorg, liksom inom teknik och industri, har svårt att få tag på rätt kompetens. Ett sätt att lösa det kan vara genom att få fler män respektive kvinnor att söka sig till de branscher där deras kön är underrepresenterat.

Pengar till projekt för att bredda rekryteringen

Fyra projekt har fått pengar från Regionförbundet i Kalmar län under rubriken "Bryta traditionella könsmönster vid val av utbildning och yrkesliv":

 • Industrinatten i Kalmar län, IUC Kalmar län
 • Träets tjusning – ett brobyggarprojekt, Stiftelsen Capellagården i Vickleby
 • Vård- och omsorgscollege i samverkan för en hållbar arbetsmarknad, Västerviks kommun
 • Samverkan för en mer jämställd industri, Oskarshamns kommun.

Jämställdhetsintegrering av det regionala tillväxtarbetet

Regionförbundet arbetar inom uppdraget på olika sätt med jämställdhetsintegrering av sitt regionala tillväxtarbete. När det gäller den regionala utvecklingsstrategin ska jämställdhet genomsyra arbetsprocessen, analyser, slutsatser och prioriteringar.

De ser också till att en ny transportplan tas fram på ett jämställt vis, exempelvis när det gäller vilka som deltar i att ta fram planen.

På gång hos Regionförbundet i Kalmar län (hösten 2017):

 • Projekten för breddad rekrytering rullar på.
 • Regionförbundet jobbar vidare med den regionala utvecklingsstrategin.

Kontakt: Ana Emilia Klasson, 070-615 56 60 

Region Kronoberg hållbarhetssäkrar sitt arbete med regional utveckling - jämställdhet ingår som en del

Region Kronoborg hanterar jämställdhetsfrågorna som ett av flera perspektiv i sitt nya koncept för att ”hållbarhetssäkra” sina insatser inom regional utveckling. Konkreta insatser är bland annat sociala konsekvensanalyser i transportplaneringen och hjälp till teknik- och vårdbranscherna att rekrytera bredare.

Region Kronoberg håller på att utveckla ett sätt att ”hållbarhetssäkra” insatser inom regional utveckling. De vill kunna genomlysa sin verksamhet ur flera perspektiv samtidigt, varav jämställdhet är ett. På så vis vill de försöka undvika att hantera frågor som miljö eller jämställdhet i separata stuprör.

Region Kronoberg försöker bland annat förändra den sneda fördelningen av offentliga medel till tillväxtprojekt och företagsstöd, med hjälp av mångfalds- och jämställdhetsintegrering.

Utbildning och rutiner för personal inom regional utveckling

Avdelningen Regional utveckling inom Region Kronoberg ska se över sina egna riktlinjer och rutiner för att se om något kan ändras så att man får effekter som gäller jämställdhet. Det kan till exempel gälla att skapa en rutin för att se till att kurser och konferenser lever upp till jämställdhetskrav, eller en checklista för normkritisk kommunikation.

Avdelningens personal ska få utbildning för att höja sin kompetens i jämställdhet och intersektionalitet kopplat till sitt vardagliga arbete. Utbildningen sker i form av ett träningsprogram med fem tillfällen, där de anställda uppmanas att delta vid minst två tillfällen.

Jämställdhetscoach för regionägda bolag

Regionen erbjuder sina hel- och delägda bolag hjälp med jämställdhetsintegrering. Bolagen får en jämställdhetscoach som hjälper dem att se vad som behöver förändras och hur. Exempel på sådana coachorganisationer är Almi och Destination Småland.

Regionen vill skapa mer rättvis nytta av transportplaneringen

En arbetsgrupp ska utforska hur sociala aspekter kan få en större plats i planeringen av transportinfrastruktur. Arbetsgruppen består av personer från länstrafiken, Trafikverket, den regionala kollektivtrafikmyndigheten och länsstyrelsen samt regionala samhällsplanerare, folkhälsoexperter, miljöexperter och jämställdhetsexperter.

Till exempel arbetspendlar män mer än kvinnor, men kvinnor och resurssvaga grupper använder i större utsträckning kollektivtrafik. Genom att göra sociala konsekvensanalyser inom regional trafikinfrastrukturplanering vill aktörerna bidra till en mer rättvis nytta av investeringar.

Skolor och företag får manual för att motverka könssegregerad rekrytering till vård och teknik

Region Kronoberg samarbetar med Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege för att försöka påverka den könsuppdelade arbetsmarknaden. De vill ta fram en samverkansmodell för olika aktörer inom skolan och arbetslivet, med en manual eller checklista att använda i elevers kontakt med yrkeslivet.

På gång hos Region Kronoberg (hösten 2017):

 • Del 2 i träningsprogrammet för avdelningen Regionala utveckling. Den fokuserar på det personliga – vilka normer representerar jag och vad kan det få för konsekvenser i mitt arbete?
 • Mer intensiv planering ihop med Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege. Man ska sätta ihop fokusgrupper med till exempel lärare, studie- och yrkesvägledare och chefer som i vår ska ge återkoppling på förslaget till samverkansmodell.
 • Full fart i arbetsgruppen som jobbar med sociala aspekter i planering av transportinfrastruktur.

Kontakt: Elsa Anderman, 0470 58 30 86, ;
Maria Richter Simsek, 0470 58 31 39,

Region Norrbotten stöttar företag, projekt och företagsfrämjare i jämställdhet

Region Norrbotten erbjuder med hjälp av jämställdhetsexperter praktiskt stöd i hur man gör verklighet av jämställdhet i företag och projekt. De genomför även olika utbildningar och insatser för breddad rekrytering. På så vis hoppas Region Norrbotten kunna göra skillnad både på kort och på lång sikt.

Personlig hjälp till företag att öka sin jämställdhet

Region Norrbotten har anställt en person (ett kunskapsstöd) som tillsammans med lokala företagsfrämjare hjälper företag att öka sin jämställdhet och mångfald. Företagsledningarna träffar kunskapsstödet tre till fyra gånger för en praktisk utbildning som bygger på företagens verklighet. Resultatet hittills är bland annat att företag har låtit sitt arbetsmiljöarbete omfatta även sociala och psykologiska aspekter. Deltagande företag arbetar också för att bli mer attraktiva arbetsplatser genom att erbjuda en mer inkluderande arbetsmiljö och avsluta så kallade osunda avtal.

De företag som erbjuds stödet väljs ut av kommunernas näringslivskontor. I första hand är det företag som har sökt regionalt företagsstöd. I november 2017 hade ungefär 12 företag deltagit. Planen är att utvärdera insatsen allt eftersom, och att sedan öka antalet företag.

Projektägare får hjälp att få in jämställdhetsperspektivet

Aktörer som söker projektmedel från Region Norrbotten får ofta bakläxa på att de inte har ett tillräckligt tydligt jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. De kan nu få gratis hjälp av en jämställdhetsexpert med goda kunskaper om projektarbete, jämställdhet och mångfald. Projektägaren kan bolla idéer med experten om hur de kan lägga upp och genomföra projektet.

Förbättrade arbetssätt hos företagsfrämjande aktörer

IUC Norrbotten hjälper företagsfrämjande aktörer att utveckla sina arbetssätt. Målet är att de i högre utsträckning ska nå både kvinnor och män med olika bakgrund och ålder, och även bemöta olika människor på ett jämställt och inkluderande sätt. Tre företagsfrämjare får ett fördjupat processtöd: Almi Företagspartner, Hushållningssällskapet och LTU Business. Tanken är att utvärdera och sedan sprida arbetssättet till fler företagsfrämjare.

Utbildning i jämställdhet för 150 politiker i Norrbotten

Norrbottens förtroendevalda politiker får en halvdagsutbildning i jämställdhet, intersektionalitet* och mångfald, i samband med en regional politikerkonferens. Syftet är att höja politikernas medvetenhet inför att en ny regional utvecklingsstrategi ska tas fram.

Insatser för bredare rekrytering

Flera insatser gäller rekrytering:

 • Regionen stöttar konceptet Makerspace i Norrbotten. I ett Makerspace får alla som vill möjlighet till kreativt skapande med hjälp av modern teknik. Syftet är att öka intresset för IT och programmering bland unga tjejer, kvinnor och utrikesfödda.
 • Länsstyrelsen i Norrbotten har tagit fram ett material kallat ”Gå din egen väg” och genomfört en informationssatsning riktad mot högstadium, gymnasium och skolpersonal. Region Norrbotten bidrar nu inom ramen för uppdraget Jämställd regional tillväxt till att länsstyrelsen kan ordna utbildningar på temat ”Gå din egen väg” för kommunernas studie- och yrkesvägledare och skolledningar.

Kunskapsstöd från universitetet

Luleå tekniska universitet bidrar med kunskapsstöd till Region Norrbottens olika insatser för jämställd tillväxt. Forskare med genusvetenskaplig expertis medverkar som bollplank i varje insats, för att tillvarata tidigare kunskaper och erfarenheter om hur segregerande könsmönster långsiktigt kan förändras. Forskarna gör även genusvetenskapliga analyser av Norrbottens handlingsplan för jämställd regional tillväxt och av Norrbottens nya regionala utvecklingsstrategi.

På gång hos Region Norrbotten (hösten 2017):

 • Region Norrbotten har precis börjat planera en utbildning för arbetsförmedlare i jämställd rådgivning.
 • Den 24 november hålls en kickoff för arbetet med en ny regional utvecklingsstrategi, med 250 deltagare från exempelvis kommunerna och regionen. Kickoffen innehåller ett pass om att få med jämställdhetsperspektivet i arbetet med strategin.
 • Arbetet är i full gång med att ge företag personlig hjälp i att utveckla sitt jämställdhetsarbete – Kunskapsstöd i jämställdhet och mångfald.

Kontakt: Monica Lejon, 070-387 37 52

Region Skåne påverkar ungdomars studie- och yrkes-val och ökar medvetenheten om nyttan med jämställdhet

Region Skåne sätter in åtgärder för att bredda ungdomars studie- och yrkesval. De vill också öka medvetenheten hos olika aktörer i Skåne om varför det är viktigt att jobba systematiskt med jämställdhet, och hur man kan göra det.

Region Skåne har valt att lägga upp arbetet utifrån tre olika prioriteringar:

 1. Utveckla en kommunikationsmodell för en mer inkluderande arbetsmarknad i Skåne.
 2. Tillämpa jämställdhets- och intersektionalitetsperspektivet inom innovationsområdena i Skåne.
 3. Tillämpa jämställdhets- och intersektionalitetsperspektivet inom det företagsfrämjande systemet i Skåne.

En kommunikationsmodell ska leda till en mer inkluderande arbetsmarknad

Arbetet startade under våren 2017 med en fördjupad målgruppsanalys som utgick från två perspektiv,  jämställdhet och intersektionalitet. Syftet var att bidra till en bättre matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft, oavsett kön, bakgrund ålder eller bostadsort. 

I projektet tog man reda på om unga upplever att de kan välja utbildning helt fritt eller om de begränsas i sina val utifrån samhällets normer. Det kan gälla kön, bostadsort, sexualitet eller socialt arv, vad föräldrar har läst, skolans popularitet, vad vänner väljer etc. Ambitionen var att ge ungdomarna ytterligare en viktig parameter att ta ställning till för att göra långsiktigt hållbara utbildningsval utifrån de möjligheter till jobb som erbjuds.

Resultatet från analysen ledde till att webbplatsen skanegy.se kompletterades med uppgifter om vilka utbildningar som mest sannolikt leder till jobb. På webbplatsen får ungdomarna tillgång till information om utbildningar i relation till arbetsmarknadens behov.

I ett andra steg genomfördes en normkritisk inspirationskampanj som spred webbplatsens innehåll i sociala medier under hösten 2017 och våren 2018, under den tid då ungdomarna gjorde sina gymnasieval.

Varje år får hundratals ungdomar runt om i Skåne chansen att prova på att starta eget som sommarjobb inom satsningen Sommarentreprenör. Exempel på sommarföretag kan vara kafé, trädgårdstjänster, hantverk eller verkstad. De unga entreprenörerna och deras handledare i kommunerna har fått kompetensutveckling i jämställdhet och intersektionalitet. Det har varit ett mycket uppskattat inslag som resulterat i en mer medveten marknadsföring av de ungas företagsidéer utifrån jämställdhets- och intersektionalitetsperspektivet.

Regionen har också tagit fram en checklista för vad regionen och andra som arrangerar olika event och projekt bör tänka på i planeringen av projekt utifrån jämställdhet och intersektionalitet.

Ett jämställt och intersektionellt perspektiv ska tillämpas inom innovations­områdena i Skåne

Innovationsförmåga är en nyckelfaktor bakom organisationers konkurrenskraft och tillväxt. Forskning visar dock att förmågan till innovation ofta hämmas av omedvetna normer och värderingar. Det kan handla om normer i det sociala samspelet mellan människor, men också produkter, tjänster, tekniska lösningar och byggda miljöer som inte är anpassade efter alla människors behov och förutsättningar. 

Mot denna bakgrund genomför Region Skåne en utlysning om totalt 1 000 000 kr för två projekt med fokus på normkreativ innovation. Normkreativitet handlar om att identifiera, ifrågasätta och utmana normer för att skapa inkluderande, hållbara lösningar. Vilka normer som är aktuella och intressanta att utforska och utmana kan variera beroende på verksamhet och bransch. Flera normer kan dessutom vara relevanta samtidigt.

Ett jämställt och intersektionellt perspektiv ska tillämpas inom det företags­främjande systemet i Skåne.

 Region Skåne arbetar för ett företagsfrämjande på lika villkor genom att tillämpa ett jämställd och intersektionellt perspektiv hos aktörer i det företagsfrämjande systemet. Det kan till exempel handla om att aktörerna får utbildning i normkritisk kommunikation för att arbeta bättre och mer medvetet mot underrepresenterade grupper. Regionen har riktat in sig på tre sammanhang:

 • Klusterinitiativen som Region Skåne medfinansierar.
 • Aktörer med syfte att stärka ungt entreprenörskap som medfinansieras av Region Skåne.
 • Aktörer som Region Skåne finansierar och som tidigare arbetat med jämställdhetsintegrering av verksamheten exempelvis: Almi, Coompanion, THINK, Business Region Skåne m.fl.


Kontakt: Charlotta Levin , 040 675 34 32

Länsstyrelsen i Stockholm satsar på breddad rekrytering och ett mer medvetet tillväxtarbete

Mer och bättre statistik, en ny inriktning för hållbar tillväxt­ och attraktionskraft, och projekt för breddad rekrytering till arbete och studier. Det är exempel på hur tillväxtarbetet i Stockholmsområdet i högre grad ska präglas av jämställdhet och jämlikhet, med ett intersektionellt perspektiv.

Länsstyrelsen i Stockholms har uppmärksammat att bristyrken ofta är starkt mans- eller kvinnodominerade, och att arbetsmarknaden är kraftigt segregerad när det gäller både kön och bakgrund. För att jobba mer aktivt med jämställdhet, jämlikhet och intersektionalitet i tillväxtarbetet behöver länsstyrelsen bättre statistik på området och mer kunskap om hur man ”gör” jämställdhet. Länsstyrelsen förkortar perspektivet J+.

Statistik med fokus på kön, ålder och bakgrund

Länsstyrelsen tar fram intersektionell statistik för utvalda branscher och områden, till exempel bostadsplanering och livsmedelsbranschen. Livsmedel är den bransch där det startas flest nya företag. Men vilka är de som startar dessa? Och vilka får företagsstöd?

Länsstyrelsen har även tagit fram ett analysverktyg som ska hjälpa medarbetare och andra företagsfrämjande aktörer att ta in ett intersektionellt perspektiv i sitt dagliga arbete. Med hjälp av det kan de agera mer medvetet utifrån hur statistiken ser ut.

Länsstyrelsen jämställdhetsintegrerar sin strategiska inriktning – och låter det arbetet tjäna som modell

Länsstyrelsen skriver en ny strategisk inriktning för hållbar tillväxt och attraktionskraft, som ska styra länsstyrelsens eget tillväxtarbete. De medarbetare som skriver den får hjälp av två jämställdhetskonsulter för att se till att jämställdhet och jämlikhet med ett intersektionellt perspektiv (J+) blir integrerat i inriktningen och arbetet med den.

Utifrån erfarenheterna med att ta fram inriktningen skapar de sedan en processkarta. Processkartan ska i tydliga steg visa hur medarbetarna kan göra J+ till ett centralt perspektiv när de tar fram andra strategier, planer och policydokument inom tillväxtområdet.

Vissa enheter inom länsstyrelsen kommer också att få utbildning i jämställdhet, exempelvis landsbygdsenheten.

Finansierar fyra projekt för breddad rekrytering till arbete och studier

Fyra projekt pågår, där länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer arbetar för bredare rekrytering till arbete och studier. Dessa finansieras delvis inom ramen för uppdraget Jämställd regional tillväxt.

 • Vidga Normen – exempelvis mentorsprogram för en inkluderande arbetsmarknad, primärt för afrosvenskar med akademisk utbildning.
 • Fler män i vården – hitta verktyg för bredare rekrytering till utbildning och arbete genom att undersöka attityder och normer inom könssegregerade branscher.
 • Stödstruktur för brobyggare – företagsfrämjande aktörer kan köpa affärsutvecklingstjänster av organisationer som kan brygga broar mellan majoritetssamhället och minoriteter med härkomst i Afrika, Asien och Sydamerika.
 • SFX – utvärdering av utbildningar i svenska för yrkesutbildade, med fokus på yrkesspråk, exempelvis Svenska för bussförare och Svenska för medicinsk personal.

På gång hos Länsstyrelsen i Stockholm (hösten 2017):

 • Låta medarbetare testa processkartan för jämställdhets- och jämlikhetsintegrering.
 • Kommunicera konceptet J+ internt och försöka skapa ett sug efter de verktyg som utvecklas inom arbetet.
 • Testa den intersektionella analysmodellen på företagsfrämjande organisa­tioner som beviljar affärsutvecklingscheckar: Almi, Business Sweden, Enterprise Europe Network och Exportkreditnämnden.

Kontakt : Suzanna Andersson Schwarz, 010 223 1743

Sörmland stärker budskapet om jämställdhet som tillväxtfaktor

Regionförbundet Sörmland tar fram ett antal slagkraftiga digitala budskap om jämställdhetens betydelse för tillväxten i regionen. De blåser även nytt liv i ett nätverk för jämställdhet.

Digitala budskap om jämställd tillväxt – och enkla sätt att sprida dem

Regionförbundet Sörmland har valt att fokusera sina insatser inom uppdraget Jämställd regional tillväxt på tydligare och mer slagkraftig kommunikation om jämställdhet som tillväxtfaktor. De började spåna kring ett antal ”mytmosare” och budskap som ”Rätt hen på rätt plats” och ”Sant eller falskt? Jämställda styrelser blir verklighet inom 25 år.”

De budskap som de till slut bestämmer sig för kommer att kommuniceras på olika vis, främst digitalt. Utifrån budskapen kommer Regionförbundet att skapa ett antal powerpointsidor med talmanus, som olika användare kan kombinera och anpassa beroende på situation och målgrupp. Senare kommer de förmodligen även att skapa ett workshopmaterial med grund i budskapen samt eventuellt filmklipp och seriestrippar.

Nytt liv i gammalt jämställdhetsnätverk

Ett gammalt nätverk för jämställdhet i Sörmland har fått nytt liv i samband med satsningen. Efter en period då nätverket helt legat nere började Regionförbundet och Länsstyrelsen att kalla till möten igen, utvidga nätverket och fylla mötena med innehåll som är användbart och relevant för deltagarna. Nätverket har främst bestått av jämställdhetsstrateger och andra intresserade från kommuner, länsstyrelse och landsting, men är även öppet för andra organisationer och företag. Nätverkets medlemmar ska få bra koll på det nya kommunikationsmaterialet och sedan kunna fungera som ambassadörer i sina organisationer och utåt i samhället.

Jämställdhetsintegrera projekt inom strukturfondsområdet Östra Mellansverige

Regionförbundet Sörmland samfinansierar projekt för näringslivsutveckling tillsammans med Region Uppsala, Region Örebro län, Region Östergötland, Region Västmanland och EU:s regionalfond i Östra Mellansverige. De ska utveckla sitt arbete med projektfinansieringen så att jämställdhet finns med som en tydlig del i dessa projekt – i planering, genomförande och uppföljning.

På gång hos Regionförbundet Sörmland (hösten 2017):

 • Tar fram ett kommunikationsmaterial med tema Jämställdhet som tillväxtfaktor, och planerar för att sprida det.
 • Breddar och fördjupar det regionala nätverket för jämställdhetsarbete.
 • Tar tillsammans med övriga parter i strukturfondsområdet Östra Mellan­sverige fram en modell för hur jämställdhet och jämlikhet ska kunna bli centralt när de finansierar projekt för näringslivsutveckling.

Kontakt: Camilla Neudorfer, 070-673 80 90,

Region Uppsala utbildar politiker och förbättrar sin
likabehandlingspolicy

Region Uppsala har insett att de inte haft en tillräckligt tydlig styrning av sitt likabehandlings- och jämställdhetsarbete. Därför handlar deras insatser inom uppdraget Jämställd regional tillväxt om att styra upp policyer och att utbilda politiker, medarbetare och aktörer inom företagsstödssystemet.

Det behövs en ökad förståelse på regionkontoret för vad jämställdhetsintegrering innebär och hur man gör. Arbetet med Jämställd regional tillväxt behöver få en tydligare förankring där, för att det ska ge resultat. Dessutom behöver aktörer inom företags- och innovationsstödssystemet öka antalet rådgivningar till kvinnor och till utrikesfödda kvinnor och män för att främja ett mer jämlikt företagsklimat.

Börjar med att revidera likabehandlingspolicy

Som en inledande insats reviderar Region Uppsala sin likabehandlingspolicy. Tanken är att den nya policyn ska göra det lättare att tydligare få med jämställdhetsperspektivet i Regionplan och budget samt i olika verksamhetsplaner.

De kommer även att ta fram en mall för att göra konsekvensanalyser ur ett intersektionellt perspektiv. Den ska fungera som ett stöd när anställda och politiker fattar beslut och förbereder beslut.

Utbildning för politiker och chefer

Region Uppsala genomför olika utbildningar internt för att höja medvetenhetenheten om jämställdhetsintegrering, och få fler att backa uppdraget Jämställd regional tillväxt. Till en början utbildas politiker och chefer inom Region Uppsala. Därefter kommer regionen även att erbjuda en utbildning för andra medarbetare och företagsfrämjare.

På gång hos Region Uppsala (hösten 2017):

 • Planerar en utbildning för politiker och chefer (1 mars 2018), och framöver utbildningar av medarbetare och externa företagsfrämjare.
 • Reviderar Likabehandlingspolicy, för att tydliggöra organisering, ledning och styrning av likabehandlingsarbetet inom Region Uppsala.
 • Tar fram en mall för intersektionell konsekvensanalys – ett stöd för politiker och tjänstepersoner som ska förbereda eller fatta beslut.
 • Tar tillsammans med övriga regioner i strukturfondsområdet Östra Mellansverige fram en modell för hur jämställdhet och jämlikhet ska kunna bli centralt när de finansierar projekt för näringslivsutveckling.


Kontakt: Anna Sjölander 072-450 00 34 och Mikael Landsten, 076-495 47 72

Region Värmland granskar sig själva och främjar breddad rekrytering

Region Värmland kartlägger det egna arbetet för att lära sig mer om hur de handlägger och fördelar projektmedel. De tar också fram riktlinjer för en mer inkluderande företagsrådgivning och handläggning, och stöttar projekt som vill bryta könsstereotypa mönster i yrkesval.

Det är stora skillnader mellan olika grupper på arbetsmarknaden – män och kvinnor, inrikes och utrikes födda. Region Värmland vill angripa detta på flera sätt.

Projekt för att göra branscher mer attraktiva för underrepresenterade kön

Region Värmland ger medel till två projekt som vill bryta könsstereotypa mönster och normer när det gäller yrkesval. Anledningen är att yrken med stora rekryteringsbehov ofta är ojämnställda. Två projekt har fått medel för att försöka bryta mönster. Det ena finns i en kvinnodominerad bransch i offentlig sektor och det andra i en mansdominerad bransch i privat näringsliv. Båda projekten ska arbeta med hur branscherna kan bli mer attraktiva för underrepresenterade kön.

Regionen vill göra jämställdhet till ett centralt perspektiv i tillväxtarbetet

Exempel på insatser:

 • Granskning av vilka som får projektmedel: Region Värmland kartlägger hur de själva fördelar medel till sökande. Fördelas medlen på lika villkor? Eller finns det förlegade föreställningar om vilka projektidéer som är bra eller dåliga, och påverkar dessa hur handläggarna arbetar?
 • Verksamhetsprocesser där jämställdhet ingår som en naturlig del: Region Värmland vill hitta sätt att få jämställdhet att bli mer integrerat i sin verksamhet, i processer och beslut, med målet att komma bort från person- eller intresseberoende. Jämställdhetsarbete ska inte vara beroende av eldsjälar, utan det ska finnas inbyggt i systemen.
 • Schyst rådgivning: Region Värmland ska vidareutveckla sitt material Schyst! som är en handledning i jämlik och inkluderande kommunikation. Målgruppen för det nya materialet är rådgivare och handläggare, och målet är att de inte ska missgynna till exempel kvinnor i rådgivning och handläggning.

Efter dessa insatser hoppas Region Värmland att veta mer om sin egen verksamhet, för att kunna förändra den. Då kan rådgivning och handläggning bli mer jämställd, så att medel fördelas till olika grupper på lika villkor.

På gång hos Region Värmland (hösten 2017):

 • Ta fram en ny skrift med arbetsnamnet Schyst rådgivning tillsammans med Verksamt Värmland.
 • Göra färdig och presentera granskningen av handläggning av projektmedel.
 • Upphandla hjälp för att kunna genomlysa interna besluts- och arbetsprocesser.

  Kontakt: Marianne Nilsson, 054-701 10 54,

Västerbotten höjer medvetenhet och praktiska kunskaper - för en jämnare fördelning av tillväxtresurserna

I Västerbotten har universitetskursen ”Jämställdhet och regional tillväxt” köpts in. Dessutom fungerar en jämställdhetsexpert som processtöd till aktörer som söker projektmedel eller företagsstöd.

I Västerbotten samverkar Region Västerbotten med Länsstyrelsen Västerbotten inom satsningen Jämställd regional tillväxt.

Sedan tidigare har Region Västerbotten analyserat fördelningen av projektmedel. De har kommit fram till att det ofta saknas ett jämställdhetsperspektiv i de projekt som fått pengar. Dessutom går projektmedlen framför allt till branscher där män är i majoritet.

En slutsats är också att företagsstödjande aktörer har sett branscher där det mest finns män som sin huvudsakliga målgrupp. Det har gjort att män i större utsträckning än kvinnor har fått ta del av tillväxtresurser.

Regionens insatser vänder sig till aktörer som söker projektmedel och företagsstöd, till företagsfrämjare och till övriga aktörer inom det regionala tillväxtarbetet.

Företag och projekt får gratis handledning av jämställdhets­expert

I Västerbotten har en expert på jämställdhet och mångfald upphandlats. Hen ska ge individuell handledning till företag i länet och andra aktörer som planerar att söka projektmedel. De som vill driva projekt kan till exempel få hjälp med att utveckla projekt med ett intersektionellt perspektiv. Företag kan få hjälp av experten med att till exempel utveckla sin jämställdhetsplan eller företagets jämställdhetsarbete.

Vanligen träffar experten aktörerna vid två tillfällen, och de kan även höras däremellan. Stödet kostar ingenting för dem som får det.

Universitetskurs för personer som arbetar med regionalt tillväxtarbete

”Jämställdhet och regional tillväxt”. Så heter en 7,5-högskolepoängskurs på Umeå universitet som har upphandlats inom ramen för uppdraget. Deltagare är regionala finansiärer, företagsfrämjare, näringslivspersoner från länets kommuner och övriga regionala tillväxtaktörer.

Kursen handlar om jämställdhet och regional tillväxt. Syftet med kursen är att aktörerna ska få en djupare kunskap om genus och samhälleliga maktrelationer i relation till hållbar utveckling och regional tillväxt.

Kursen går på kvartsfart under en termin. Att delta är gratis, men deltagarnas respektive arbetsgivare får stå för arbetstiden.

Kunskap och medvetenhet hos olika parter ska ge kvinnor större del av tillväxtresurserna

Västerbottens förhoppning är att ökad teoretisk och praktisk kunskap hos allt från finansiärer till sökande av tillväxtmedel ska leda till att kvinnor i högre utsträckning får del av tillväxtresurserna. Man vill också att insatserna ska leda till att fler aktörer arbetar aktivt med jämställdhet.

På gång i Västerbotten (hösten 2017):

 • Erbjudande om processtöd (handledning) för jämställdhet och mångfald.
 • Två pilotsatsningar för att minska könssegregeringen på arbetsmarknaden – Lycksele kommun och Make Equal.
 • Universitetskurs ”Jämställdhet och regional tillväxt” vid Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet.
 • Jämställdhetsworkshoppar med olika nätverk inom regionens kompetensplattform, exempelvis Länsgruppen för kompetensplattformen.

Kontakt: Sara Pejok, 070-597 37 11 och Terese Bergbom, 070-699 57 36,

Landstinget Västernorrland kartlägger branscher och ordnar kursdagar om jämställdhet

I Västernorrland ska man analysera vilka branscher som får företagsstöd och hur det kan förändras. De ordnar även kurser för till exempel handläggare av företagsstöd, politiker och externa företagsstödjare.

Västernorrland har länge dominerats av skogs- och tillverkningsindustri. Kvinnor och män väljer fortfarande i stor utsträckning olika yrken och utbildningar. Insatserna inom Jämställd regional tillväxt ska leda till att jämställdhetsperspektivet blir mer centralt i till exempel den regionala utvecklingsstrategin, och att jämställdhet präglar det praktiska arbetet med företag.

En branschanalys ska ge nya prioriteringar för företagsstöd

Landstinget Västernorrland (från februari 2018 Region Västernorrland) vill belysa fördelningen av företagsstöd och påverka vilka grupper som framöver får del av företagsstödet. Därför låter de Luleå tekniska universitet analysera

 • vilka branscher som i dag får företagsstöd
 • vilka branscher som betraktas som tillväxtbranscher
 • vilka möjliga framtidsbranscher som missas på grund av hur riktlinjerna för företagsstöd ser ut i dag.
 • Analysen ska bland annat hjälpa politikerna att fatta beslut om nya prioriteringar för företagsstödet. Analysen är tänkt att vara relevant även när det gäller andra insatser och strategier med koppling till den könsuppdelade arbetsmarknaden.

Heldagskurser för handläggare av företagsstöd och projektmedel, företagsfrämjare, RUS-samordnare med flera

Omkring 60 personer får utbildning i normkritik och jämställdhet, cirka två heldagar. Det är dels handläggare på landstinget och länsstyrelsen som bedömer ansökningar om företagsstöd och projektmedel, dels företagsfrämjare hos exempelvis den regionala inkubatorn Bizmaker och på kommunala näringslivskontor. Syftet är att de ska fördela tillväxtmedel och stötta företag mer medvetet framöver.

Ett antal politiker och tjänstepersoner från Landstinget Västernorrland får utbildning i jämställdhetsintegrering, könsuppdelad statistik och budgetering, i en halv till en hel dag. Bland deltagarna finns exempelvis tillväxtchef, förvaltningschef för Regional utveckling och RUS-samordnare (RUS = regionala utvecklingsstrategin). Ett företag har anlitats för att hålla i utbildningarna.

I det pågående arbetet med att revidera den regionala utvecklingsstrategin ingår att göra jämställdhet till en central del av strategin. Utbildningarna ska förenkla det arbetet.

Bedömer transportplanens konsekvenser för jämställdhet

Landstinget Västernorrland gör en jämställdhetskonsekvensbedömning av den nyskrivna Regionala transportplanen. Därefter hålls en work­shop för dem som varit med och tagit fram planen. Workshoppen ska ge höjd kompetens i jämställdhetsintegrering med ett intersektionellt perspektiv, inför kommande revideringar av planen.

På gång hos Landstinget Västernorrland (hösten 2017):

 • Företagsfrämjare och handläggare av företagsstöd och tillväxtmedel har haft sin första heldag om normkritik och jämställdhet.
 • Utbildningen för politiker och tjänstepersoner om jämställdhetsintegrering, könsuppdelad statistik och budgetering hålls i december.
 • Arbetet med att revidera den regionala utvecklingsstrategin är i full gång.


Kontakt: Mary Näsström, 070–283 51 64 och Matilda Rehnström, 072 238 68 23

Region Västmanland ska gå från statistik till tydliga målbilder

Statistik räcker inte för att åstadkomma mer jämställdhet, har man insett på Region Västmanland. Inom uppdraget Jämställd tillväxt kommer de att analysera statistiken och ta fram målbilder att sträva mot.

I Västmanland finns en ojämställdhet som är väl belagd i statistik. Det gäller arbetsmarknaden i stort och företagandet i synnerhet. Kvinnor arbetspendlar dess­utom betydligt mindre än män i länet, vilket ses som ett tecken på att de har sämre möjligheter att söka arbete. Men statistiken används sällan till att förändra läget.

Målbilder för jämställdhet ska vägleda i tillväxtarbetet

Region Västmanland ska göra fördjupade analyser av regional statistik för att kunna formulera utmaningar och målbilder för jämställdheten inom tillväxt­arbetet och företagandet i länet. Dessa målbilder ska vägleda dem som tar fram olika strategier och handlings­planer med koppling till tillväxtarbetet.

Exempel på sådana dokument:

 • Länstransportplan 2018–2029
 • Handlingsplan för digital agenda 2018–2020
 • Handlingsplan för 2018–2020 utifrån den regionala näringslivsstrategin Affärsplan Västmanland
 • Regional utvecklingsstrategi för Västmanland 2020–2030.

Jämställdhetsintegrera projekt inom strukturfondsområdet Östra Mellansverige

Region Västmanland samfinansierar projekt för näringslivsutveckling tillsammans med Region Uppsala, Region Örebro län, Region Östergötland, Regionförbundet Sörmland och EU:s regionalfond i Östra Mellansverige. De ska utveckla sitt arbete med projektfinansieringen så att jämställdhet finns med som en tydlig del i dessa projekt – i planering, genomförande och uppföljning.

På gång hos Region Västmanland (hösten 2017)

 • Ska ta fram analyser och målbilder för hur andelen kvinnor och utrikes­födda bland länets företagare ska kunna öka – ett led i arbetet med en ny handlingsplan för näringslivsstrategin Affärsplan Västmanland.
 • Har gjort en konsekvensbedömning ur jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv av de åtgärder som ska ingå i den nya länstransportplanen. Ska utifrån det resultatet titta på möjliga insatser på platser i länet med hög ojämlikhet och ojämställdhet och där det finns få planerade insatser för bättre infrastruktur.
 • Ska tillsammans med övriga parter i strukturfondsområdet Östra Mellan­sverige ta fram en modell för hur jämställdhet och jämlikhet ska kunna bli centralt när de finansierar projekt för näringslivsutveckling.


Kontakt: Eva-Karin Wedin, 021-17 45 28

Västra Götalandsregionen fördjupar Jämställdhetskartans statistik om jämställdhet i samhället

Jämställdhetskartan utvecklas med kategorier som ålder och bakgrund, och täcker allt fler kommuner. På så vis finns bättre underlag för kommuner och företag som vill göra medvetna val.

Att utveckla Jämställdhetskartan är en av Västra Götalandsregionens viktigaste prioriteringar inom uppdraget Jämställd regional tillväxt. Andra områden är exempelvis normkritisk studie- och yrkesvägledning samt interna och externa utbildningar i jämställdhetsintegrering för att förändra fördelningen av projektmedel och företagsstöd.

Kompletterar Jämställdhetskartan med ålder och bakgrund

Inom ramen för uppdraget Jämställd regional tillväxt jobbar Västra Götalandsregionen med att förbättra och komplettera en databas som kallas Jämställdhetskartan. Kartan har fungerat som ett sätt att samla in och förbättra kunskapen om hur fördelningen av kvinnor och män ser ut inom ett antal samhällsområden, exempelvis utbildning, företagande, våldsutsatthet, föreningsliv, idrottande och bostadsform. Regionen har köpt in ny statistik och kompletterar Jämställdhetskartan med uppgifter om ålder och bakgrund (inrikes eller utrikes född).

Alla 49 kommuner i Västra Götaland är anslutna till Jämställdhetskartan. Det är möjligt för kommuner även från andra län att ansluta sig.

Förhoppningen är att statistiken ska användas som underlag för beslut som leder till en mer jämställd fördelning av makt och resurser. Till exempel ska kommuner och företag kunna använda sig av statistiken när de planerar aktiviteter och satsningar.

Mer normkritisk studie- och yrkesvägledning

Västra Götalandsregionen kartlägger vilka normkritiska verktyg som finns för studie- och yrkesvägledare. De kommer att lägga ut information om lämpliga och användbara verktyg på webbplatsen syvonline.se, och sprida kunskapen om dem på seminarier för studie- och yrkesvägledare.

Utbildningar och workshoppar för att göra stödet till företag och projekt mer jämställt

Regionen har hållit två utbildningar för externa deltagare: en för ideella föreningar och en för företagsfrämjande aktörer. De har handlat om hur de kan jämställdhetsintegrera sina projekt och verksamheter, med ett intersektionellt perspektiv.

Internt har regionen ordnat tre workshoppar som fokuserat på två styrdokument för hur de fördelar regionala utvecklingsmedel. Hur kan man jämställdhetsintegrera sådana dokument, med ett intersektionellt perspektiv?

På gång hos Västra Götalandsregionen (hösten 2017):

 • Undersöker hur jämställda de föreningar är som Västra Götalandsregionen stödjer.
 • Undersöker varför fler kvinnor än män hoppar av program som Ungt företagande.
 • Alla länets 49 kommuner har gått med i Jämställdhetskartan.


Kontakt: Maria Talja, 072-207 31 29

Region Örebro län gör jämställdhet till en central del av strategi och praktiskt arbete

Region Örebro län börjar med att höja den egna kompetensen inom jämställdhet. De ska sedan jämställdhetsintegrera den regionala utvecklingsstrategin och allt arbete inom Regional utveckling.

I Örebro län har man insett att politiker och tjänstepersoner som arbetar inom Regional utveckling behöver mer kompetens för att strategier, arbetsprocesser och metoder ska få ett genomgående jämställdhetsperspektiv. Därför är utbildning deras första steg mot att jämställdhetsintegrera strategier och processer.

Utbildningar i jämställdhet för politiker, kommunikatörer, chefer och utvecklingsledare

Totalt 100 personer inom Region Örebro län ska delta i något av följande utbildningspass:

 • en gemensam kick-off för arbetet med Jämställd regional tillväxt
 • ett pass på en timme för politiker i fyra nämnder
 • en utbildning för kommunikatörer
 • en tvådagars utbildning i jämställdhet och analys för utvecklingsledare och chefer.

Region Örebro län gör jämställdhet till en central del av processer och strategier

Exempel på insatser:

 • Jämställdhetsintegrera texterna i den kommande regionala utvecklingsstrategin, så att jämställdhetsperspektivet blir centralt i planering, genomförande och uppföljning av planen och dess aktiviteter.
 • Utveckla arbetsmetoder och processer inom tillväxtområdet så att ett jämställdhetsperspektiv finns med i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg. Regionen har anlitat en processcoach som intervjuat ett antal politiker, chefer och utvecklingsledare. Det som kom fram diskuterades på ett analysseminarium, där deltagarna var chefer och ett antal tjänstepersoner från förvaltningen Regional utveckling. Därefter skapade de en aktivitetsplan för hur de ska fortsätta utveckla arbetssätten.

Jämställdhetsintegrera projekt inom strukturfondsområdet Östra Mellansverige

Region Örebro län samfinansierar projekt för näringslivsutveckling tillsammans med Region Uppsala, Region Västmanland, Region Östergötland, Regionförbundet Sörmland och EU:s regionalfond i Östra Mellansverige. De ska utveckla sitt arbete med projektfinansieringen så att jämställdhet finns med som en tydlig del i dessa projekt – i planering, genomförande och uppföljning.

På gång hos Region Örebro län (hösten 2017):

 • Ordnar utbildning för ledningsgruppen för förvaltningen Regional utveckling: ”Att styra, leda och organisera arbetet med jämställdhetsintegrering”.
 • Fortsätter arbetet med jämställdhetsintegrering i de olika sakområdena inom regional utveckling, till exempel Näringslivsutveckling, Utbildning och arbetsmarknad, Energi och klimat och Trafik och samhällsplanering. Varje område tar fram konkreta exempel att arbeta vidare med.
 • Bildar en grupp med representanter från sakområdena, som ska fungera som stöd för sakområdets chef och medarbetare i det fortsatta arbetet.
 • Tar tillsammans med övriga regioner i strukturfondsområdet Östra Mellansverige fram en modell för hur jämställdhet och jämlikhet ska kunna bli centralt när de finansierar projekt för näringslivsutveckling.


Kontakt: : Lena Kihl, 019-602 63 90

Region Östergötland ordnar utbildningar och jämställdhets­integrerar sin regionala utvecklingsstrategi

Region Östergötland ordnar utbildningar för politiker, handläggare med flera, bland annat med fokus på jämställdhet och kommunikation. De lägger även krut på att göra jämställdhet till ett centralt perspektiv i den kommande regionala utvecklingsstrategin.

Utbildningar ska höja kunskaperna om att arbeta med ett jämställdhetsperspektiv

Region Östergötland ordnar utbildningar för olika målgrupper för att höja kompetensen och medvetenheten om hur och varför de behöver arbeta med jämställdhet och ett intersektionellt perspektiv.

– Utbildningsdag om jämställdhet och kommunikation. Föreläsaren gick även igenom hur man kan jämställdhetsintegrera styrdokument så att de inte bara nämner jämställdhet, utan verkligen leder till ökad jämställdhet. Utbildningen hade 150 deltagare, till exempel alla politiker från regionstyrelse och övriga nämnder samt regionanställda strateger, handläggare, chefer med flera.

– Utbildningsdag om jämställdhetsintegrering av projekt och projektansökningar. Utbildningen hade 30–50 deltagare, till exempel handläggare från Region Östergötland, länsstyrelsen och företagsfrämjande organisationer som Almi. Utbildningen fokuserade främst på hur deltagarna kan få med jämställdhet som ett centralt perspektiv när de ska ansöka om strukturfondspengar, dra igång ett projekt eller liknande. Vilka jämställdhetsprojekt kan projektet bidra till att lösa?

Jämställdhet ska genomsyra den regionala utvecklingsstrategin

Region Östergötland står inför att ta fram en regional utvecklingsstrategi. Den ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv – från planering till genomförande och uppföljning. Arbetet med detta kommer att ta fart våren 2018.

På gång hos Region Östergötland (hösten 2017):

 • Ordnar den 15 december utbildning för handläggare om att jämställdhetsintegrera projekt och projektansökningar.
 • Ska tillsammans med övriga parter i strukturfondsområdet Östra Mellan­sverige ta fram en modell för hur jämställdhet och jämlikhet ska kunna bli centralt när de finansierar projekt för näringslivsutveckling.

Kontakt: Annika Eriksson, 010-103 77 81,

Vad är jämställdhetsintegrering?

Att jämställdhetsintegrera strategier och arbetsprocesser innebär att se till att jämställdhetsperspektivet finns med i alla beslut – på alla nivåer och i alla steg. Jämställdhet blir då inte en separat fråga, utan en central del i planering, genomförande och uppföljning. Det handlar mycket om att införa rutiner så att det inte går att bortse från jämställdhet i något steg.

 

Vad är intersektionalitet?

Inom uppdraget Jämställd regional tillväxt jobbar Tillväxtverket och regionerna med ett intersektionellt perspektiv. Det innebär att vi uppmärksammar hur maktordningar i samhället samverkar, hur hierarkier skapas och hur kön samspelar med andra sociala kategorier, till exempel utifrån bakgrund eller ålder. Ett intersektionellt perspektiv fördjupar och förbättrar analys och möjliga åtgärder.

Kontakt

Emma Flod
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 80