Tillväxtverket

Så har regionerna arbetat för jämställd tillväxt

Vi fick ett regeringsuppdrag att jobba för en jämställd tillväxt i Sveriges regioner under tre år. Det resulterade i insikter och åtgärder som gav upphov till konkreta förändringar i varje region. Här kan du ta del av resultaten.

Fler anställda i företag som drivs av kvinnor

Andelen kvinnor som leder företag har ökat mellan 2006 och 2016. Men fortfarande är kvinnor som leder företag och kvinnor som startar företag underrepresenterade som grupp. Trots allt så är varannan person i befolkningen en kvinna.

Region Jönköpings län

Region Jönköping har under tre år jobbat aktivt för att öka samarbetet och engagemanget för jämställdhetsfrågor i Jönköpings län. De har ökat kunskapen om jämställdhetsintegrering och intersektionalitet hos ett stort antal aktörer. Detta framgår av den återkoppling Jönköping fått från avslutade utbildningar med fler än 150 chefer, strateger och handläggare som deltagare.

Fler än 50 samhällsaktörer i länet har introducerats till intersektionalitet som arbetsmetod och fått inblick i hur de kan inkludera det perspektivet i regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor. Det hoppas regionen leder till att fler människor ur fler demografiska grupper får tillgång till regionala tillväxt- och utvecklingsresurser, exempelvis företagsstöd. 

Under projektets gång har Region Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län även tagit fram en gemensam regional plattform för jämställdhetsfrågor – JäJ (jajkpg.se). JäJ är en kunskapsbank där aktörer från offentlig, privat och idéburen sektor kan hitta metoder och verktyg för att utveckla sitt jämställdhetsarbete med ett intersektionellt perspektiv. Plattformen uppmuntrar till samarbete genom att ge intresserade aktörer chansen att ansluta sig till den regionala jämställdhetsstrategin och hitta samarbetspartners. 

Länkar

Region Jönköpings län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Elisabet Eriksson, enhetschef Regional utveckling
E-post: fornamn.efternam@rjl.se
Telefon: 076-783 78 16

Region Västerbotten

Region Västerbotten har storsatsat på utbildning i jämställdhet och de har gjort det på ett unikt sätt. Västerbotten upphandlade nämligen universitetskursen ”Jämställdhet och regional tillväxt” som gav kunskap om genus och samhälleliga maktrelationer i relation till hållbar utveckling och regional tillväxt. Kursen var tillgänglig på Umeå universitet och riktade sig till personer som arbetar med regionalt tillväxtarbete, bland annat regionala finansiärer och företagsfrämjare.

Regionen upphandlade också en expert på jämställdhet och mångfald som gett gratis handledning till företag och andra aktörer som tar del av den regionala finansieringen. De som vill driva projekt har till exempel fått hjälp med att utveckla projekt med ett intersektionellt perspektiv.

Med dessa insatser bland andra har Region Västerbotten nått ut till många aktörer inom det regionala tillväxtarbetet. Aktörerna har visat sig uppskatta de värdefulla diskussionsytorna som regionen skapat för att lyfta frågan om jämställdhet. Majoriteten av de deltagande aktörerna har också fått en fördjupad kunskap om jämställdhet.

Fler aktörer i det regionala tillväxtarbetet arbetar idag mer uttalat med jämställdhet som också har fått större plats i tillväxtarbetet. Detta har skapat en samsyn bland länets aktörer kring frågan och de fortsatta behoven av att driva arbetet vidare.

Länkar

Region Västerbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sara Pejok, projekthandläggare
E-post: fornamn.efternamn@regionvasterbotten.se,
Telefon: 070- 579 37 11

Region Värmland

Region Värmland har gett jämställdhetsarbetet det utrymme den förtjänar och inrättat ett nytt strategiområde för regionen – jämställd regional tillväxt. Regeringsuppdraget om Jämställd regional tillväxt övergår alltså till ett område som Värmland likställer med tidigare strategiområden som näringsliv, forskning och innovation.

En av regionens främsta prioriteringar i uppdraget har varit att använda kommunikation som verktyg för att kartlägga och synliggöra jämställdhet ur ett intersektionellt perspektiv. Med hjälp av olika kommunikationsinsatser har regionen velat påverka de normer som präglar Värmlands invånares utbildnings- och yrkesval. De har också startat två projekt som utmanar den könssegregerade arbetsmarknaden. Genius in ICT har tittat på jämlik rekrytering och kompetensförsörjning inom IT-branschen, medan Mångfald i Vård och Omsorg (MIVO) startades i syfte att skapa förutsättningar för att män i större utsträckning ska välja vård- och omsorgsyrket.

Värmland har gjort ett gediget arbete för att tydliggöra ansvaret för jämställd tillväxt inom den egna organisationen. Regionen har analyserat hur de fördelar regionala projektmedel och hur tidigare projektmedel har påverkat jämställd tillväxt ur ett intersektionellt perspektiv. Rådgivare och handläggare har fått ta del av Schyst!, en handledning i jämlik och inkluderande kommunikation.

Aktörer som tagit del av projektets aktiviteter uppfattar Värmland som stöd i det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering. Regionen har också deltagit i sammanträden och konferenser för att öka kunskapen om jämställdhet hos olika yrkesgrupper, gymnasieelever och lärare. De menar att regionen är den organisation en vänder sig till för kunskap om jämställdhetsintegrering.

Länkar

Region Värmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunikationsmaterial för medveten och inkluderande kommunikation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunicera medvetet och inkluderande med hjälp av Schyst!
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Marianne Nilsson, strateg Jämställd regional tillväxt
E-post: förnamn.efternamn@regionvarmland.se
Telefon: 054-701 10 54

Region Blekinge

Arbetsmarknaden blir mer jämställd när människor gör studie- och yrkesval fria från begränsande normer. Men för att kunna göra medvetna val behöver vi förstå hur vi påverkas av normer. I två år har Region Blekinge jobbat aktivt för att uppmuntra ungdomar till medvetna val genom att öka deras kunskap och förståelse för normer.

I sommar har ungdomar dokumenterat arbetslivet i Blekinge med normglasögonen på. Det har resulterat i ett antal filmer som finns på sajten www.jagvagar.se. Här finns också intervjuer med människor som gjort normbrytande studie- och yrkesval såväl som inspirerande och tankeväckande filmer och exempel. Under hösten har Region Blekinge med hjälp av sina samverkansytor och kampanjer i sociala medier arbetat för att sprida jagvagar.se till så många högstadieungdomar i Blekinge som möjligt.

Ungdomar har inte varit den enda målgruppen för Region Blekinges jämställdhetsarbete. De har också arbetat för att öka medvetenheten om betydelsen av ett systematiskt arbete med jämställdhet hos olika aktörer i regionen.

I regionen finns ett jämställdhetsnätverk som samordnas av Länsstyrelsen och består av myndigheter, regionala organisationer, kommuner och företag. Uppdraget har bidragit till att utveckla arbetet i nätverken bland annat genom utbildning för chefer och medarbetare i jämställdhetsintegrering. Genom att jobba vidare i nätverket skapar regionen möjligheter att utveckla utbildningsmiljöer och arbetsplatser i Blekinge till att bli mer inkluderande och jämställda. Nu fortsätter arbetet mot en mer jämställd region!

Länkar

Region Blekinge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kontakt

Malin Faraasen, projektledare
E-post: fornamn.efternamn@regionblekinge.se
Telefon: 0455-305026

Katarina Johansson, processledare kompetensförsörjning och arbetsmarknad
E-post: fornamn.efternamn@regionblekinge.se
Telefon: 0455-32 20 46

Region Kronoberg

Alla får inte synas på lika villkor. Det har Region Kronoberg förstått, och tagit fram en handbok som ska göra regionens kommunikation mer normkreativ. Det innebär att regionen bryter mot normer i sin kommunikation med hjälp av kreativitet. Men regionen har gjort mycket mer än så inom projektet Jämställd regional tillväxt.

Region Kronoberg har tagit fram nya metoder och styrdokument som har bidragit till ökad jämställdhetsintegrering inom regionen. Kunskap om jämställdhet och intersektionalitet har ökat genom ett nytt utbildningskoncept som knyter ihop horisontella perspektiv med den regionala utvecklingsstrategin. Även projektägare och bolag som hel- eller delägs av regionen har deltagit i projektet.

Vidare har regionen arbetat med jämställdhetsperspektivet i den regionala transportplaneringen. Ett nytt arbetsverktyg som underlättar för planerare att ta hänsyn till mångfald och sociala aspekter har tagit fram. På lång sikt ska detta bidra till att olika grupper av kvinnor och män har samma förutsättningar att förflytta sig med olika transportmedel.

Tillsammans med Vård- och omsorscollege och Teknikcollege i Kronoberg har regionen utvecklat ett verktyg för att bryta könsbundna studie- och yrkesval och främja en normkritisk kompetensförsörjning. Verktyget ”Våga välja yrke” ger förutsättningar för att aktörer inom skola och arbetsliv arbetar gemensamt för att bryta könsbundna val.

Länkar

Region Kronoberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att synas på lika villkor - handbok om normkreativ kommunikation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våga välja yrke - en webbplats om jämställda yrkesval Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Elsa Anderman, projektledare
E-post: förnamn.efternamn@kronoberg.se
Telefon: 0470-58 30 86

Region Gotland

Region Gotland har fokuserat sina insatser inom uppdraget Jämställd regional tillväxt på de egna medarbetarna och deras dagliga arbete. Medarbetarna har erbjudits kompetensutveckling avseende jämställdhetsintegrering, något som ska leda till att planer och strategier de tar fram i högre utsträckning präglas av jämställdhet och intersektionalitet.

Gotland har också jobbat aktivt med att jämställdhets­integrera den regionala utvecklingsstrategin och inkludera ett intersektionellt perspektiv. I arbetet har de sett ökad efterfrågan på mer kunskap om jämställdhetsintegrering och ett intersektionellt perspektiv i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Det har lagt en god grund för jämställdhetsarbetet som en naturlig del i det arbetet.

Med de hittills genomförda insatserna upplever Gotland att deras analyskompetens har stärkts. En framtida ambition är att ge mer utrymme för analyser för att ytterligare förbättra och säkerställa kvaliteten avseende jämställdhetsintegrering i Region Gotlands beslutsunderlag, strategier och planer. Allt som allt upplever Gotland att de fått ökad kunskap om jämställdhet, jämställdhetsintegrering och intersektionalitet.

Länkar

Region Gotland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Katrin Rindlaug, jämställdhetsstrateg
E-post: fornamn.efternamn@gotland.se
Telefon: 0498-26 9000

Lars Stenström, biträdande projektledare
E-post: fornamn.efternamn@gotland.se
Telefon: 0498-26 9000

Region Västernorrland

För att lyckas med jämställdhetsintegreringen behöver den ske i kärnan av organisationen. Region Västernorrland har inom uppdraget Jämställd regional tillväxt börjat ta fram en ny regional utvecklingsstrategi som integrerar jämställdhet på ett tydligare och mer genomgående sätt än tidigare.

Det stöd som regionen tagit del av inom ramen för projektet har ökat regionens kunskaper kring jämställdhet i det regionala utvecklingsarbetet. Regionen har också funderat vidare på den regionala transportplanen och fått ökad insikt och kunskap om samband mellan sociala aspekter och transportplanering.

Västernorrland har utbildat flera av länets företagsfrämjare i frågor om jämställdhet och inkludering i syfte att främja kvinnors och utrikes födda kvinnors sysselsättning och företagande. Omkring 230 personer har fått ta del av kunskaper om jämställdhetsintegrering. Utöver det har de tagit fram tillväxtchecken, en satsning för att nå en bredare målgrupp som söker och beviljas företagsstöd.

Kunskapsnivån och engagemanget hos det regionala ledarskapet har ökat för att arbeta vidare och skapa förändring hos de aktörer som driver utvecklingen i Västernorrland framåt. Nu fortsätter arbetet med att skapa ett socialt hållbart Västernorrland.

Länkar

Region Västernorrland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Mångfaldsdiplomering (utbildning)
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Matilda Rehnström, processledare Jämställd regional tillväxt
E-post: fornamn.efternamn@rvn.se
Telefon: 072-238 68 23

Stockholms län

För att bli bättre på att ge stöd till företagare påbörjade Länsstyrelsen i Stockholm sitt arbete med jämställdhet genom att ta fram intersektionell statistik för utvalda branscher och områden. De tittade bland annat närmare på den växande livsmedelsbranschen för att se vilka som söker och vilka som får företagsstöd. Med hjälp av den statistiken, och det analysverktyg som Länsstyrelsen tagit fram ska medarbetare och företagsfrämjande aktörer kunna agera mer medvetet.

Det är inte enbart bilden av företagare som behöver breddas. I takt med andra insatser har Länsstyrelsen i Stockholm tillsammans med ett flertal andra aktörer arbetat för bredare rekrytering till arbete och studier. Genom att undersöka attityder och normer inom könssegregerade branscher har de arbetat för att få fler män i vården.

Länsstyrelsen jobbar för att motverka den segregerade arbetsmarknaden, bland annat genom initiativet Vidga Normen som arbetar för att öka medvetenheten om strukturell diskriminering utifrån hudfärg. Vidga Normens mentorsprogram för en inkluderande arbetsmarknad som startats i syfte att öppna möjligheter för afrosvenskar med akademisk utbildning är ett exempel på detta. Enligt en rapport från Uppsala Universitet, som tagits fram på uppdrag av Länsstyrelsen, blir afrosvenskar tydligt diskriminerade på den svenska arbetsmarknaden.

Länsstyrelsen i Stockholm vet att för att möta behovet av arbetskraft och bidra till en hållbar tillväxt behövs alla.

Länkar

Länsstyrelsen i Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Suzanna Andersson Schwarz, utvecklingsledare
E-post: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 15 02

Region Norrbotten

Unga är framtiden. I tre år har Region Norrbotten arbetat för att bryta deras könsbundna utbildningsval. I samverkan med Länsstyrelsen i Norrbotten har de spridit utbildningsmaterialet Gå din egen väg som uppmuntrar unga till att göra studieval som de verkligen vill. Yrkesvägledare och skolpersonal i kommunerna har nu fått ökad kunskap och förståelse för de verktyg som kan användas i arbetet med att bryta könsbundna utbildningsval.

Genom ett annat initiativ, Makers of Norrbotten har Region Norrbotten arbetat med att stimulera unga kvinnor och utrikesfödda personer att arbeta med programmering på ett kreativt sätt och ökat intresset för teknik.

Regionen har också tagit sig an utmaningen med könssegregerade arbetsplatser. De har erbjudit ett urval av företag processtöd för att företagsledningen ska få ökad kunskap om hur de kan främja en inkluderande arbetsmiljö som attraherar både kvinnor och män med olika bakgrund och ålder. Resultaten från insatsen är att arbetet med jämställdhet och mångfald ur ett affärs- och tillväxtperspektiv är mer integrerat och ett naturligt inslag hos deltagande företag.

Processtöd i jämställdhet och mångfald har också erbjudits projektägare som söker projektfinansiering. Resultaten av insatsen är att projektansökningarna är jämställdhets­integrerade och håller en högre kvalitet än tidigare. Projektägarna beskriver att de blivit mer medvetna om betydelsen av jämställdhet i projekten. Det är projekt som håller i längden.

Länkar

Region Norrbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Monica Lejon, strateg
E-post: fornamn.efternamn@norrbotten.se
Telefon:070-387 37 52

Film: Makers of Norrbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Film: Jämställd regional tillväxt i Norrbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Skåne

Region Skåne ville ge ungdomar möjligheten att göra långsiktigt hållbara utbildningsval utan att bli begränsade av normer. Regionen genomförde därför en normkritisk inspirationskampanj under hösten 2017 och våren 2018 när ungdomarna gjorde sina gymnasieval.

Varje år får också hundratals ungdomar runt om i Skåne chansen att prova på att starta eget som sommarjobb inom satsningen Somm§arlovsentreprenör. De unga entreprenörerna och deras handledare i kommunerna fick kompetensutveckling i jämställdhet och intersektionalitet. Det var ett mycket uppskattat inslag som resulterade i en mer medveten marknadsföring av de ungas företagsidéer utifrån jämställdhets- och intersektionalitetsperspektiven.

Under projekttiden har Skåne också arbetat internt med jämställdhetsintegrering i innovationsprocesser och i framtagandet av en ny innovationsstrategi för regionen. Två projekt med fokus på jämställdhet och intersektionalitet har beviljats medel för att ta fram nya metoder. Det har mynnat ut i goda resultat

Både Region Skåne och aktörer som jobbat med regionen, exempelvis aktörer kring ungt entreprenörskap har fått ökad medvetenhet och kunskap om jämställdhet och intersektionalitet. Regionen ser även att frågorna blir inarbetade i strategier och förankrade i styrelser hos aktörer i innovationsstödssystemet.

Länkar

Elin & William testar skånska bristyrken
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Skåne
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter

Daniel Kronmann, Enhetschef Innovation och Entreprenörskap

E-post: fornamn.efternamn@skane.se

Tfn: 040-675 34 36

Region Västmanland

Kvinnor, såväl inrikes som utrikes födda arbetar mindre, är mer sjukskrivna och driver företag i betydligt lägre utsträckning än vad män gör. Samtidigt vet vi att pojkar har sämre studieresultat än flickor och går i mindre utsträckning vidare till högskoleutbildningar. Detta påverkar Region Västmanlands tillväxt och välfärd.

För att vända på trenden har regionen arbetat med att tydliggöra och förbättra arbetet med jämställdhet och jämlikhet i regional tillväxt. Med utgångspunkt i statistiken har de utfört analyser som gett insikter i bland annat hur näringslivsutvecklingen och den regionala utvecklingsstrategin i länet kan förbättras. För att stärka sin näringslivsstrategi har regionen exempelvis tagit fram analyser för hur andelen kvinnor och utrikesfödda bland länets företagare kan öka. Regionen har också blivit bättre på att följa upp hur det offentliga stödet till företagande fördelas på kön och bransch.

Västmanland har inte glömt bort kulturen, och kulturplanen för de kommande tre åren har också fått ett tydligt jämställdhetsperspektiv. För att sprida kunskapen och förankra jämställdhetstänket internt har regionen startat en utbildning för chefer och verksamhetsledare i kommuner, näringsliv och myndigheter. Med det hoppas regionen att arbetet med jämställdhet lever kvar och utvecklas även efter uppdraget.

Länkar

Region Västmanland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner mall för förändringslogik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Christer Alzén, verksamhetschef Näringsliv
E-post: fornamn.efternamn@regionvastmanland.se
Telefon: 021-11 82 73

Jämställdhetsintegrering av projekt inom Östra Mellansverige

Tillsammans med fyra andra regioner, Sörmland, Örebro, Uppsala och Östergötland samt EU:s regionalfond har Region Västmanland tagit fram en modell för att projekt finansierade av dessa aktörer på ett enklare sätt ska kunna integrera jämställdhet. Jämställdhet integreras som en tydlig del i projekt som startas – från planering till genomförande och uppföljning. På så sätt har förutsättningarna för en mer jämställd fördelning av pengar och stöd i hela Östra Mellansverige ökat. Modellen har även spritts till andra delar av landet.

Film: Hållbar regional tillväxt i Region Västmanland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instruktionsfilm: Förändringslogik för hållbarhetsaspekter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Örebro län

För att lyckas med jämställdhetsarbetet är det viktigt att förankra det internt. Region Örebro har ökat intresse och engagemang för frågan hos både ledning och medarbetare med utbildningsinsatser i jämställdhet och intersektionalitet. Kommunikatörerna har fått utbildning i normkritisk analys av bild och textmaterial.

En processtödsgrupp har bildats med syftet att stötta medarbetare och bygga upp kunskap internt. Tanken är att spets och bredd tillsammans skapar förändring på riktigt. Allt för att jämställdhetsfrågor inte ska glömmas bort och inte heller uppfattas som ett område enbart för proffs.

I samband med det har regionen integrerat jämställdhet i den regionala utvecklingsstrategin och ökat användningen av könsuppdelat statistik. För finansiering av projekt har ansökningsblanketten utformats med starkare krav på aktivt jämställdhetsarbete.

För en hållbar tillväxt krävs också en mer jämställd fördelning av företagsstöd. Det har Region Örebro skapat förutsättningar för genom bland annat riktade marknadsföringsinsatser till företag som drivs av kvinnor. Regionen har varit aktiv och deltagit på informationsträffar och mässor för att synliggöra statistiken kring kvinnor och företagande och hur det kan ändras. Nu fortsätter arbetet med jämställdhetsintegreringen i den nya regionala utvecklingsstrategin.

Länkar

Ladda ner mall för förändringslogik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Lena Kihl, utvecklingsledare Förvaltning regional utveckling
E-post: fornamn.efternamn@regionorebrolan.se
Telefon: 070-696 77 50

Jämställdhetsintegrering av projekt inom Östra Mellansverige

Tillsammans med fyra andra regioner, Västmanland, Uppsala, Sörmland och Östergötland samt EU:s regionalfond har Region Örebro tagit fram en modell för att projekt finansierade av dessa aktörer på ett enklare sätt ska kunna integrera jämställdhet. Jämställdhet integreras som en tydlig del i projekt som startas – från planering till genomförande och uppföljning. På så sätt har förutsättningarna för en mer jämställd fördelning av pengar och stöd i hela Östra Mellansverige ökat. Modellen har även spritts till andra delar av landet.

Film: Förändringslogik för hållbarhetsaspekter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Uppsala

I uppdraget Jämställd Regional Tillväxt valde Region Uppsala att rannsaka det egna likabehandlings- och jämställdhetsarbetet. Regionen insåg då att de behövde förtydliga sina policyer och att det behövdes en ökad intern förståelse för jämställdhetsintegrering. Parallellt såg de även behovet av att företagsfrämjande aktörer ökar antalet rådgivningar till kvinnor och till utrikesfödda kvinnor och män för att främja ett mer jämlikt företagsklimat.

Regionen har därför integrerat jämställdhetsperspektivet i styrande dokument och processer under tre års tid. De har arbetat fram metodstöd ur ett intersektionellt perspektiv som anställda och politiker kan använda sig av när de fattar beslut. I takt med detta har de även genomfört olika utbildningar för regionens chefer och medarbetare, samt politiker och företagsfrämjare för att höja medvetenheten om jämställdhetsintegrering.

Med sina insatser har Region Uppsala skapat dialog och öppnat upp för mer jämställda och jämlika politiska beslut. Företagsfrämjande aktörer, politiker och chefer har fått en fördjupad kunskap i jämställdhetsfrågor och en ökad medvetenhet om det ansvar som de bär på för att jämställdhetsarbetet ska vara hållbart. Företagsfrämjande aktörer har numera etablerat ett mer inkluderande arbetssätt i sina insatser.

Länkar

Region Uppsala Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner mall för förändringslogik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Mikael Landsten, HR-strateg
E-post: fornamn.efternamn@regionuppsala.se
Telefon: 018-611 64 86

Film: Förändingslogik för hållbarhetsaspekter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regionförbundet Sörmland

Rätt kommunikation är A och O. Inom uppdraget Jämställd regional tillväxt valde Regionförbundet Sörmland att fokusera sina insatser på tydligare och mer slagkraftig kommunikation om jämställdhet som tillväxtfaktor. Det framtagna kommunikationsmaterialet, JÄ! lyfter nyttan med att jobba med jämställdhet genom att lyfta forskningsfakta. Jämställdhet som tillväxtfaktor har nu tagit ett steg in i flera rum i regionen där beslutsfattare och nyckelpersoner samlas. Sörmland ser nu ett förstärkt samarbete kring frågan.

Sörmland har tagit fram en regional plattform, Ett Jämställt Sörmland, där organisationer kan ansluta sig för att samarbeta kring frågan om jämställdhet. Företag, offentliga organisationer såväl som civilsamhälle kan genom plattformen hitta till varandra och bli del av Sörmlands jämställdhetssatsning.

Sörmland har också vidareutvecklat ett befintligt nätverk för jämställdhet. Nätverkets medlemmar, som består av jämställdhetsstrateger och andra nyckelpersoner från kommuner, länsstyrelse, landsting och andra organisationer fungerar som ambassadörer i sina organisationer och utåt i samhället.

Jämställdhetsintegrering av projekt inom Östra Mellansverige

Tillsammans med fyra andra regioner, Västmanland, Örebro, Uppsala och Östergötland samt EU:s regionalfond har Regionförbundet Sörmland tagit fram en modell för att projekt finansierade av dessa aktörer på ett enklare sätt ska kunna integrera jämställdhet. Jämställdhet integreras som en tydlig del i projekt som startas – från planering till genomförande och uppföljning. På så sätt har förutsättningarna för en mer jämställd fördelning av pengar och stöd i hela Östra Mellansverige ökat. Modellen har även spritts till andra delar av landet.

Länkar

Ladda ner mall för förändringslogik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Camilla Neudorfer, strateg
E-post:camilla.neudorfer@region.sormland.se
Telefon: 070-673 80 90

Region Östergötland

Vikten av utbildning upphör aldrig. I Region Östergötland har arbetet med uppdraget Jämställd regional tillväxt delvis bestått av utbildningar med fokus på jämställdhet. Dessa utbildningar har tillhandahållits för chefer, politiker, handläggare, strateger såväl som andra samarbetsaktörer.

Sammanlagt har över 700 deltagare från både offentlig sektor och näringsliv, genomgått olika kunskapsbaserade insatser som höjer deras kompetens och medvetenhet om jämställdhet och intersektionalitet. Handläggare och företagsfrämjare som Almi, har fått ta del av utbildning i jämställdhetsintegrering av projektskrivning, projektstyrning, och projektansökningar.

Östergötland har även arbetat för att göra jämställdhet till ett integrerat perspektiv i processen med den nya regionala utvecklingsstrategin. Evidensbaserad kunskap, i kombination med framtagandet av jämställdhetsstatistik har gjort att projektet kunnat skapa förutsättningar till en väl förankrad och jämställdhetsintegrererad regional utvecklingsstrategi.

Jämställdhetsintegrering av projekt inom Östra Mellansverige

Tillsammans med fyra andra regioner, Västmanland, Örebro, Uppsala och Östergötland samt EU:s regionalfond har Regionförbundet Sörmland tagit fram en modell för att projekt finansierade av dessa aktörer på ett enklare sätt ska kunna integrera jämställdhet. Jämställdhet integreras som en tydlig del i projekt som startas – från planering till genomförande och uppföljning. På så sätt har förutsättningarna för en mer jämställd fördelning av pengar och stöd i hela Östra Mellansverige ökat. Modellen har även spritts till andra delar av landet.

Länkar

Region Östergötland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner mall för förändringslogik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Annika B Eriksson, projektledare
E-post: fornamn.B.efternamn@regionostergotland.se
Telefon: 072- 216 75 36

Regionförbundet i Kalmar län

Regionförbundet Kalmar har inom uppdraget Jämställd regional tillväxt satt fokus på projekt som försöker bryta traditionella könsmönster i utbildning och yrkesliv. Kalmar har också jobbat internt för att befästa jämställdhet som en central del i den regionala utvecklingsstrategin.

I arbetet med att ta fram länets nya regionala utvecklingsstrategi har det intersektionella perspektivet varit framträdande. Jämställdhet ska genomsyra arbetsprocessen, analyser, slutsatser och prioriteringar. Den nya strategin tar större hänsyn till kön och olika socioekonomiska förutsättningar i olika delar av regionen.

I Kalmar län är behovet av utbildad arbetskraft är akut i flera branscher, däribland inom vård, skola, teknik och industri. Regionförbundet har därför tittat på lösningar som får män och kvinnor att söka sig till branscher där deras kön är underrepresenterat. De har genomfört en utlysning för projekt som kan bidra till att bryta traditionella könsmönster vid val av utbildning och yrkesliv och sex projekt har beviljats medel för genomförande av olika insatser.

I kombination med en skev könsfördelning i olika branscher ser Kalmar län att insatser för att bredda kvinnors och mäns val av utbildning och yrkesliv skulle gynna en ökad regional tillväxt på sikt. Jämställdhet bidrar på flera sätt till att göra regionen attraktiv och leder till ett mer innovativt klimat och det skapar förutsättningar för hållbar tillväxt och utveckling.

Länkar

Regionförbundet i Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Ana Emilia Klasson
Mejl: fornamn-fornamn.efternamn@rfkl.se
Tfn: 070 - 615 56 60

Region Dalarna

Jämställd regional tillväxt i Dalarna har skapat förutsättningar för ett hållbart och attraktivt Dalarna, där alla människor får växa och där olikheter är en förutsättning för utveckling och tillväxt. En rad åtgärder har vidtagits under projektet, bland annat har företagsfrämjare fått ta del av en högskolekurs kring normkritiskt bemötande. Regionen har också anordnat en seminarieserie och en konferens, arbetat med styrdokument samt gjort ett stort arbete inom analysområdet vilket har lett till bättre underlag för arbetet med regional utveckling.

Ett mål för Dalarna är att regionala utvecklingsresurser ska fördelas mer likvärdigt mellan kvinno- och mansdominerade branscher, och särskilt till utlandsfödda och unga. Regionen har jobbat med bland annat kompetensutveckling och analysarbete för att ta steg mot en mer jämställd och jämlik fördelning. Dalarna har nått ut till nya målgrupper med information kring företagsstöd och skapat arbetssätt som kan spridas till flera verksamheter som arbetar med liknande frågor.

Kunskapsnivån hos det regionala ledarskapet har ökat och även intresset och engagemanget för att arbeta vidare och skapa förändring hos de aktörer som driver utvecklingen i Dalarna framåt. Regionen tar nu ytterligare steg framåt i arbetet med att jämställdhet och intersektionalitet ska vara en integrerad del av allt arbete som görs för att främja hållbar tillväxt i Dalarna.

Länkar

Region Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter

Elin Norrgård, projektledare Femina
E-post: elin.norrgard@regiondalarna.se
Tel: 072-452 34 73

Om projektet Jämställd regional tillväxt i Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västra Götalandsregionen

Att utveckla en jämställdhetskarta har varit en av Västra Götalands viktigaste prioriteringar inom uppdraget Jämställd regional tillväxt. Med statistik från de 49 kommunerna i länet har Winnet Västra Götaland, en av regionens samarbetspartner inom uppdraget, skapat bättre underlag för kommuner och företag som vill göra medvetna val.

Jämställdhetskartan har kategorier som bland annat ålder och bakgrund. Underlaget kan användas för att främja jämställdhet i framtida utvecklingsarbeten inom utvalda samhällsområden som utbildning, arbetsmarknad, hälsa och ideell sektor.

Jämställdhet främjas också i olika regionala utvecklingsarbeten och projekt som företagsfrämjande- och civilsamhällesorganisationer driver i Västra Götalandsregionen.

Handläggare och sökande organisationer har därför utbildats i jämställdhetsintegrering.

Regionen har även undersökt hur företagsfrämjande aktörer och ideella föreningar arbetar med jämställdhet. En slutsats från undersökningen av de ideella organisationerna är att könsfördelningen är ganska jämn och att jämställdhet endast integreras i verksamheten när och om det faller sig så, bortsett från de organisationer som har jämställdhet som sin kärnverksamhet. Vad gäller företagsfrämjare tyder inget på att kvinnor diskrimineras men att uppföljningen behöver systematiseras.

Länkar

Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om den länsövergripande strategin Jämställt Västra Götaland 2014-2017, handlingsplanen för CEMR-deklarationen, broschyren om jämställdhetsintegrerad budgetprocess och om Jämställd regional tillväxt.

Daglig omvärldsbevakning av nyheter och forskning från skola, näringsliv och branscher.
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Maria Talja, regionutvecklare
E-post: fornamn.efternamn@vgregion.se
Telefon: 072-207 31 29

Region Halland

För att jämställdhetsarbetet ska få en bra chans har Region Halland storsatsat på att ta fram underlag som visar vilka områden som behöver förbättringar, så att politikerna kan prioritera rätt. För att få en helhelstbild har de gjort en intersektionell analys av hallänningars livsvillkor ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

Från vaggan till graven, som Halland kallar det, synliggör skillnaderna mellan kvinnor och män ur ett intersektionellt perspektiv, genom hela livet. Det kan till exempel handla om vilka studievägar hallänningar väljer, hur föräldraledigheten fördelas och hur kvinnor och män på olika vis får ta del av samhällets resurser.

Flera olika organisationer har varit inblandade i framtagandet av analysen, och projektet har förankrats på flera olika sätt både internt och externt bland politik, chefer och medarbetare. Analysen finns numera som en digital rapport och på webbplatsen Jämnt ska vara jämt som lanseras efter årskiftet, kommer intressanta insikter från analysen att synliggöras. Analysen har väckt stort intresse och många efterfrågar den. Region Halland hoppas nu att insatserna som gjorts och kommer göras framöver förbättrar livvsvillkoren för hallänningar genom hela livet.

Länkar

Region Halland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Marie Karlsson, Strateg regional utveckling
E-post: fornamn.efternamn@regionhalland.se
Telefon:035-17 98 30

Region Gävleborg

Region Gävleborg är den första regionen i Sverige att utveckla en jämställdhetsintegrerad finansieringsstrategi. För att lyckas ta fram den har de bland annat utvecklat nya rutiner för handläggare och utbildat egna interna personliga tränare i jämställdhet som stöttar chefer och medarbetare i arbetsprocesserna. Dessutom får alla nya medarbetare gå på en internutbildning om det regionala utvecklingsuppdraget och jämställdhet.

Dessa insatser har gett ökad förståelse och kunskap om såväl uppdraget som sambandet mellan jämställdhet och tillväxt, vilket uppmuntrat medarbetare och chefer till delaktighet i arbetet med jämställd tillväxt. Samtidigt har kraven på jämställdhetsintegrerande projekt ökat, och projektägare har fått ökat stöd i sitt arbete.

Gävleborg har också utbildad 15 företagsfrämjande organisationer med totalt 45 deltagare inom ramen för den normmedvetna ledarskapsutbildningen Öppna upp. Utbildningen har resulterat i handlingsplaner som används för regional utveckling. Regionens företagsfrämjare har gemensamt formulerat och tydliggjort regionala utmaningar. Tillsammans samverkar de för att skapa ett mer jämställt och jämlikt företagsfrämjande.

Länkar

Region Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Framstegstrappa för jämställd regional tillväxt Pdf, 57.6 kB.

Kontaktuppgifter

Carina Löfgren, strateg
E-post: fornamn.efternamn@regiongavleborg.se

Region Jämtland Härjedalen

I Region Jämtland Härjedalen har mycket av insatserna inom uppdraget Jämställd regional tillväxt kretsat kring kunskapshöjning, nya rutiner och praktiskt förändringsarbete.

För att jämställdhetsfrågorna ska få verkligt genomslag har bland annat chefer, politiker och medarbetare i regionen genomgått utbildningar. Utbildningarna har bland annat gett förståelse för vilken roll genus och normer spelar i samhället och i det egna arbetet.

Utöver det har regionen anordnat verkstäder som utgår från medarbetarnas arbetsuppgifter, där medarbetare kan arbeta med att integrera jämställdhetsperspektivet i praktiken.

Insatserna har lett till ökad kunskap om jämställdhet, intersektionalitet och normkritik, om deltagarna själva får tala. Jämställdhetsfrågan och intersektionalitet har fått större utrymme och diskuteras oftare.

Regionen har jobbat med en genustrappa som har nyttjats av chefer, politiker och medarbetare. Trappan åskådliggör en persons eller organisations utveckling vad gäller kunskap och medvetenhet om jämställdhet. Efter de genomförda insatserna kan Jämtland Härjedalen se hur dess medarbetare sakta förflyttar sig i trappan, och hur regionen sakta går mot ett mer jämställt Jämtland Härjedalen.

Länkar

Region Jämtland Härjedalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildning i jämställd tillväxt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. För att ta del av utbildningen behöver du registrera ett konto på utbildningsportalen. Instruktioner finns när du går in på länken.

Den 8 mars 2019 släppte Region Jämtland Härjedalen sin jämställdhetsutbildning publikt - Läs artikeln om utbildningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Marina Gregorsson, områdeschef Välfärd, Klimat och kompetens
E-post: fornamn.efternamn@@regionjh.se
Telefon: 070-718 91 88

Dan Humble, strateg
E-post: fornamn.efternamn@@regionjh.se
Telefon: 070-675 02 37

Ni har jobbat för tillväxt för alla!

Tack för hårt arbete och för de resultat som ni har uppnått i era regioner! Nu tar vi nästa steg!

Personer som varit involverade i jämställd regional tillväxt