Tillväxtverket
Collage av bilder med människor med olika bakgrund.

Främja företagande på lika villkor

Idag går statliga resurser i större utsträckning till mäns företag och branscher där mäns företag finns. Därför tog vi fram en nationell strategi för hur resurser kan fördelas lika oavsett kön, ålder, bakgrund, bransch eller affärsmodell.

Forskning och statistik visar att kvinnor och män som söker finansiering, rådgivning eller andra resurser för att starta och utveckla företag behandlas olika. Medel och resurser fördelas i högre grad till mäns företag och till branscher där mest män driver företag.

Vår utgångspunkt är att när statliga och kommunala resurser fördelas ensidigt och när vissa grupper möter hinder i större utsträckning än andra, används inte alla människors företagsamhet och innovationskraft på ett effektivt sätt. Förnyelse i företag och näringsliv hämmas.

Vi vill att kvinnor och män oavsett etnisk bakgrund och ålder ska kunna ta del av insatser och resurser inom rådgivning, nätverk och finansiering på likvärdiga villkor. Och företagsstöd ska vara utformade och tillgängliga så att företag inom alla branscher oavsett företagsstorlek och företagsform kan ta del av dem.

Under 2016 fortsatte vi arbetet med att främja en jämställd tillväxt i alla regioner genom att starta upp pilotprojekt i Dalarna, Hudiksvall, Stockholm, Västernorrland, Västerbotten och Värmland.

Här hittar du statistik kring företagande kopplat till jämställdhet och mångfald