Tillväxtverket

Lands­bygds­uppdrag

Tillväxtverket arbetar för att stärka utvecklingen av Sveriges landsbygder. Det är inget vi gör på egen hand. Företag och människor på landsbygderna är beroende av att aktörer på alla nivåer bidrar – tillsammans skapar vi förutsättningar för en livskraftig utveckling.

Tillväxtverket har i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att skapa utveckling och tillväxt i Sveriges landsbygder. Karaktären på insatserna skiftar, men alla har samma ursprung i propositionen En sammanhållen utveckling för Sveriges landsbygder, som i sin tur bygger på den parlamentariska landsbygdskommitténs betänkande från 2017. Uppdragen som helhet gavs i juli 2018, med finansiering först från juli 2019 i och med den utdragna regeringsbildningen efter valet i september 2018.

Näringslivsinsatser för att stärka företagandet på landsbygder

Tillväxtverket fick sommaren 2019 i uppdrag att genomföra olika näringslivsinsatser för att stärka företagandet - genom att ta till vara digitaliseringens möjligheter - i små och medelstora företag på våra landsbygder. I vårt uppdrag ingår även att genomföra insatser inom besöksnäringen för att främja strategisk utveckling av samverkan mellan aktörer inom naturturism.

Som en del i vårt genomförande av uppdraget har Tillväxtverket ingått ett samarbetsavtal med Almi Företagspartner AB (Almi). Mer information om samverkan med Almi och deras arbete hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Näringslivsuppdraget pågår under tiden 2019-2020 och omfattar totalt 57 miljoner kronor.

Kvinna skriver på Ipad vid kassan i en affär.

Utveckla företag genom digitalisering

Flera projekt får stöd som gör små och medelstora företag på landsbygderna mer digitala. Det kan skapa nya affärsmöjligheter.

Man som jobbar med dator och telefon.

Utveckla vandrings- och cykelleder 

Flera projekt ska skapa hållbara vandrings- och cykelleder. Det utvecklar besöksnäringen, skapar jobb och hållbara turistupplevelser.

Insatser med flera myndigheter för att utveckla landsbygder

Tillväxtverket ska genom ökad samverkan med flera myndigheter verka för ett samordnat nationellt agerande och ett mer effektivt genomförande av landsbygdspolitiken. Tillväxtverket ska också i nära samarbete med myndigheterna utveckla en arbetsmetodik som bidrar till att stärka landsbygdsperspektivet i verksamheten hos myndigheterna.

18 myndigheter och representanter från Näringsdepartementet deltog i ett möte som Tillväxtverket bjudit in till den 31 oktober 2019. Detta är ett foto från detta tillfälle.

18 myndigheter och representanter från Näringsdepartementet deltog i ett möte som Tillväxtverket bjudit in till den 31 oktober 2019. Fotot är från detta tillfälle.

Insatser för att utveckla uppföljning och analys

Tillväxtverket ska utveckla indikatorer och modell för uppföljning av den nya politiken och utvecklingen på landsbygderna. Vi ska årligen i samband med årsredovisningen göra en uppföljning och analys av arbetet med en sammanhållen landsbygdspolitik och vart fjärde år en fördjupad analys. Arbetet genomför vi i dialog med berörda myndigheter.

Synergier och samordning som bärande idé

En bärande idé i Tillväxtverkets insatser för Sveriges landsbygder är att de ska genomföras på ett sådant sätt att möjligheter till synergier och samordning med annan verksamhet tas till vara. Under hösten 2019 kommer vi därför etablera samverkansformer med aktörer som på olika sätt har betydelse för utvecklingen på landsbygderna.

Det sker inom ramen för de insatser som beskrivs ovan. Men det sker också utifrån en övergripande roll där vi ser till helheten – hur vi tillsammans på bästa sätt kan bidra till att stärka utvecklingen på landsbygderna.

Hur väl ambitionerna lyckas att ta tillvara möjligheter till samordning och synergier följs upp i Tillväxtverkets årsredovisning.

Landsbygdsuppdraget verkar i ett större sammanhang

Vid sidan av uppdragen inom ramen för En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder, genomför Tillväxtverket och andra offentliga aktörer omfattande insatser där effekterna till stor del landar i landsbygderna, men som har sin hemvist inom andra politikområden.

Tillväxtverket arbetar till exempel också med:

  • Insatser för att utveckla kommersiell service på landsbygderna.
  • Finansiering av landsbygdskommuner för att de ska kunna utveckla sitt näringslivsklimat.
  • Hantering av transportbidrag.
  • Insatser kopplat till regeringens livsmedelsstrategi 2030.
  • Insatser inom besöksnäring.
  • Omfattande projektverksamhet inom ramen för regionalfonden.

Inom ramen för den europeiska jordbrukspolitiken sker också omfattande insatser med bäring på landsbygdernas utveckling. Läs mer om detta på Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allra störst betydelse för i vilken utsträckning det offentliga kan påverka utvecklingen på landsbygderna följer sannolikt av offentliga aktörers löpande arbete. Vilka skolor lägger kommunen ned? I vilken kommundel byggs ett nytt badhus, var blir en skidbacke ett nytt dragplåster? Hur prioriterar regionen sin kollektivtrafik eller besparingar inom primärvården? Hur värderar Trafikverket investeringar i transportinfrastrukturen? Står Post- och telestyrelsen upp för bredband i hela landet, de nya 5G-licenserna? Hur fördelar Tillväxtverket sina projektmedel?

Målet är livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter

Tillväxtverket insatser syftar på en övergripande nivå till att stärka utvecklingen mot de landsbygdspolitiska målen, som enligt regeringen ska ses som en plattform för beslut och åtgärder. Det övergripande målet är en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

Till detta kommer tre delmål: 
  • Landsbygdernas förmåga att ta till vara förutsättningarna för företagsamhet och sysselsättning är långsiktigt hållbar, samtidigt som miljömålen nås. Landsbygderna bidrar till en positiv utveckling av Sveriges ekonomi.
  • Landsbygderna bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft i en utveckling mot en cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi och till ett hållbart nyttjande av naturresurserna samt till att relevanta miljökvalitetsmål uppfylls.
  • Likvärdiga förutsättningar för människor att arbeta, bo och leva i landsbygderna.

Så har den nationella landsbygdspolitiken vuxit fram

2015 Regeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté

Kommittédirektiv (2015:73)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från regeringen om att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att lämna förslag till en sammanhållen politik för en långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder.

2016 Delbetänkande som analyserar landsbygdernas utveckling

Delbetänkande från den parlamentariska kommitténlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som fokuserar på att kartlägga och analysera hur Sveriges landsbygder utvecklas under de senaste 40 åren och vilka effekter och vilken betydelse den förda politiken har haft för landsbygdernas utveckling.

2017 Slutbetänkande med 75 förslag för långsiktig utveckling av landsbygderna

Slutbetänkande med 75 förslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som ska bidra till en sammanhållen politik för en långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Kommittén har också formulerat ett övergripande mål för landsbygdernas utveckling – som senare antogs politiskt.

2018 Regeringen lägger fast en långsiktig inriktning

Genom propositionen En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihoplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, lägger regeringen fast den långsiktiga inriktningen för landsbygdspolitiken. Inriktningen och målen ska ses som en plattform utifrån vilken kommande beslut och åtgärder för en livskraftig landsbygd ska utformas. Innehållsmässigt bygger propositionen i hög grad på arbetet som genomförts inom ramen för landsbygdskommittén.

2018 Tillväxtverket får en sammanhållande roll i landsbygdsuppdraget

I juli 2018 ges Tillväxtverket en sammanhållande rolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för den nya politiken och i uppdrag att genomföra en rad insatser inom ramen för regeringens proposition. I det brett hållna uppdraget finns insatser riktade mot 15 särskilt utpekade myndigheter, insatser för uppföljning och analys av den nya politiken samt inte minst – ett så kallad Näringslivspaket med en indikativ budget på cirka 860 miljoner kronor för 2019-2020. Beslut om att tillföra resurser för genomförandet skulle tas av regeringen i november samma år, men den utdragna regeringsbildningen leder till att detta skjuts på framtiden.

2019 Tillväxtverket får resurser att genomföra uppdraget

I juni 2019 ges Tillväxtverket resurser att genomföra de uppdrag som först aviserades i juli 2018 (se ovan). Dock är nivåerna på det så kallade Näringslivspaketet, betydligt lägre än i det ursprungliga uppdraget – för andra halvåret 2019 totalt 57 miljoner kronor med tyngdpunkt på digitalisering och besöksnäring. I övrigt ligger uppdraget från juli 2018 fast i alla viktiga avseenden.

Aktuellt just nu

Bristen på lämplig arbetskraft är större i landsbygdskommuner

Landsbygderna har problem med kompetensförsörjningen inom bland annat vård, skola och tekniska yrken. Matchningen fungerar också sämre i landsbygderna, det vill säga att en mindre andel personer har ett yrke som matchar deras utbildning. Det visar Tillväxtverkets rapport Landsbygders kompetensförsörjning.

Blogginlägg om landsbygder

Här finns blogginlägg som handlar om landsbygdsuppdraget. Klas Fritzon har författat dem.

Att balansera det genomsnittliga

Pengars adress och värdet av var du bor

När sanning blir en fråga om troöppnas i nytt fönster

Skarpt läge i landsbygdsuppdraget

Viktigt möte om inget särskilt


Kontakt

Klas Fritzon, landbyggsuppdraget i stort, telefon 08-681 96 21 

Per-Olof Remmare, näringslivsinsatser, telefon 08-681- 94 92

Imber Råbock, indikatorer och uppföljning, telefon 08-681 91 73 

Wolfgang Pichler, analys, telefon 08-681 91 72 


E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se