Tillväxtverket

Livskraftiga landsbygder

Visste du att Tillväxtverket arbetar för att stärka utvecklingen i Sveriges landsbygder? Det är inget vi gör på egen hand. Många behöver hjälpa till. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en livskraftig utveckling.

Pojke håller paraply som en skål vid en väg.

Fotograf: Susanne Kvarnlöf

Nya verktyg till dig som vill lyfta landsbygder

Fler ska göra mer för att skapa utveckling i landsbygder. Det är målet med Tillväxtverkets samlade metodstöd för att stärka landsbygdsperspektiv hos kommuner, regioner och myndigheter.

En viktig utgångspunkt är att landsbygdsperspektiven behöver lyftas brett inom organisationer. En annan att arbetet berikas av när det drivs både ovanifrån och underifrån. Ambitionen är därför att stödet ska vara relevant oavsett om du är direktör eller handläggare. Vi har tagit fram mycket av materialet tillsammans med ett 15-tal myndigheter 2021 i det vi kallade Landsbygdslabb.

Här finns länk till Boverket där vi presenterade helheten. Titta på filmen om putsade geografiska glasögon.

Landsbygder är ett tillsammansarbete

  • Vi arbetar tillsammans med fler än 20 myndigheter för att bli bättre på att möta möjligheter och utmaningar i både landsbygder och städer. Se till exempel Vi stödjer myndigheter
  • Uppföljning och analys stärker både din och regeringens förståelse av utvecklingen i Sveriges landsbygder och landsbygdspolitikens genomförande. Se till exempel Kunskap om landsbygder
  • Vi utvecklar arbetssätt och spridning av exempel. På så sätt gör vi det enklare för kommuner, regioner och myndigheter att få in ett landsbygdsperspektiv inom sina verksamheter. Se till exempel Lärande exempel om livskraftiga landsbygder
  • Vi ger stöd till områden som behöver utvecklas, till exempel digitalisering, besöksnäring och näringsliv. Där finns många småföretag som är så viktiga för livskraftiga landsbygder.

Vi har regeringens uppdrag att stärka genomförandet av den nationella landsbygdspolitiken.

Mer digitala småföretag och bättre leder i naturen

Under 2020 och 2021 har Tillväxtverket haft uppdrag att utveckla digitaliseringen i små och medelstora företag på våra landsbygder. Vi genomförde också insatser inom besöksnäringen för att främja naturturism.

Kvinna skriver på Ipad vid kassan i en affär.

Utveckla företag genom digitalisering

Flera projekt får stöd som gör små och medelstora företag på landsbygderna mer digitala. Det kan skapa nya affärsmöjligheter.

Man som jobbar med dator och telefon.

Utveckla vandrings- och cykelleder 

Flera projekt ska skapa hållbara vandrings- och cykelleder. Det utvecklar besöksnäringen, skapar jobb och hållbara turistupplevelser.

Målet är livskraftiga landsbygder med likvärdiga möjligheter

Tillväxtverket insatser syftar på en övergripande nivå till att stärka utvecklingen mot de landsbygdspolitiska målen, som enligt regeringen ska ses som en plattform för beslut och åtgärder. Det övergripande målet är livskraftiga landsbygder med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

Till detta kommer tre delmål: 

  • Landsbygdernas förmåga att ta till vara förutsättningarna för företagsamhet och sysselsättning är långsiktigt hållbar, samtidigt som miljömålen nås. Landsbygderna bidrar till en positiv utveckling av Sveriges ekonomi.
  • Landsbygderna bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft i en utveckling mot en cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi och till ett hållbart nyttjande av naturresurserna samt till att relevanta miljökvalitetsmål uppfylls.
  • Likvärdiga förutsättningar för människor att arbeta, bo och leva i landsbygderna.

Så har den nationella landsbygdspolitiken vuxit fram

2015 Regeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté

Kommittédirektiv (2015:73) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från regeringen om att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att lämna förslag till en sammanhållen politik för en långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder.

2016 Delbetänkande som analyserar landsbygdernas utveckling

Delbetänkande från den parlamentariska kommittén Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som fokuserar på att kartlägga och analysera hur Sveriges landsbygder utvecklas under de senaste 40 åren och vilka effekter och vilken betydelse den förda politiken har haft för landsbygdernas utveckling.

2017 Slutbetänkande med 75 förslag för långsiktig utveckling av landsbygderna

Slutbetänkande med 75 förslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som ska bidra till en sammanhållen politik för en långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Kommittén har också formulerat ett övergripande mål för landsbygdernas utveckling – som senare antogs politiskt.

2018 Regeringen lägger fast en långsiktig inriktning

Genom propositionen En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., lägger regeringen fast den långsiktiga inriktningen för landsbygdspolitiken. Inriktningen och målen ska ses som en plattform utifrån vilken kommande beslut och åtgärder för livskraftiga landsbygder ska utformas. Innehållsmässigt bygger propositionen i hög grad på arbetet som genomförts inom ramen för landsbygdskommittén.

2018 Tillväxtverket får en sammanhållande roll i landsbygdsuppdraget

I juli 2018 får Tillväxtverket en sammanhållande roll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för den nya politiken och i uppdrag att genomföra en rad insatser inom ramen för regeringens proposition. I det brett hållna uppdraget finns insatser riktade mot 15 särskilt utpekade myndigheter, insatser för uppföljning och analys av den nya politiken samt inte minst – ett så kallad näringslivspaket med en indikativ budget på cirka 860 miljoner kronor för 2019-2020. Beslut om att tillföra resurser för genomförandet skulle tas av regeringen i november samma år, men den utdragna regeringsbildningen leder till att detta skjuts på framtiden.

2019 Tillväxtverket får resurser att genomföra uppdraget

I juni 2019 fårTillväxtverket resurser att genomföra de uppdrag som först aviserades i juli 2018 (se ovan). Dock är nivåerna på det så kallade näringslivspaketet, betydligt lägre än i det ursprungliga uppdraget – för andra halvåret 2019 totalt 57 miljoner kronor med tyngdpunkt på digitalisering och besöksnäring. I övrigt ligger uppdraget från juli 2018 fast i alla viktiga avseenden.

Kontakt

Evelina Selander, landsbygdsuppdrag, telefon 08-681 94 65

Per Johansson, landsbygdspolitik, telefon 08-681 93 38

Per-Olof Remmare, näringslivsinsatser, telefon 08-681 94 92

Gunnar Lindberg, indikatorer och uppföljning, telefon 08-681 93 17

Peter Malmsten, analys, telefon 08-681 91 58

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se