Tillväxtverket

Regional samverkan med anledning av coronakrisen

Tillväxtverket ska stötta regionerna i arbetet med regional utveckling och även med omställningsarbete vid stora varsel. Med anledning av covid-19 har vi fått ett specifikt uppdrag att stötta regionerna att hantera virusutbrottets effekter på näringslivet. Här samlar vi information till regionerna utifrån detta uppdrag.

Detta gör regionerna

Vi på Tillväxtverket håller oss uppdaterade om regionernas arbete och insatser för att hantera coronakrisen. Detta görs genom telefonintervjuer, möten och omvärldsbevakning. Vi vill skapa en bild över det aktuella läget i regionerna och fånga in de behov som finns. Här presenteras information och exempel på regionernas arbete.

Organisering och kommunikation av arbetet

Regionerna var snabbt på banan för att hantera coronavirusets effekter på näringsliv och sysselsättning. Grupperingar inom ordinarie struktur för att arbeta med regionalt utvecklingsarbete träffades med större frekvens för att samverka och utbyta information. Några regioner inrättade särskilda krisgrupper även inom regional utvecklingen (utöver i sjukvården). Ett exempel är Region Skåne som initierade en intern idégrupp och idébank om ”hur kan vi jobba med permitteringar och varsel”.

Regionerna för nära och tät dialog med länets kommuner, länsstyrelse, universitet och andra aktörer i främjandesystemet. Även här syns en tydlig uppväxling, möten hålls tätare och ett nära informationsutbyte sker kontinuerligt. Kontakt med kommunerna handlar i första hand om näringslivsfrågor i näringschefsgrupperingar men även utbildningsfrågor med skolchefsgrupperingar.

Västra Götaland beslutade under våren om en rad specifika åtgärder för att stötta näringslivet, turism och kultur i Västra Götaland. Många stödinsatser har nu vävts in i ordinarie verksamhet. Det ser ut på liknande sätt även i andra regioner.

Kommunikation av regionala insatser

Flera regioner har samlat viktig information och länkar till länets kommuner, företagsfrämjare och nationella myndigheter som genomför insatser med anledning av coronaviruset på sina hemsidor. Regionerna använder hemsidorna och sociala kanaler, som Linkedin och Facebook, för att kommunicera de insatser som görs i regionen.

Några regioner har lanserat särskilda hemsidor i samverkan med andra regionala aktörer. Ett exempel på detta är Region Hallands hemsida www.tillsammansforhalland.se där både information om stöd till företag och besöksnäringen samt aktuella lägesrapporter läggs upp. För att möta upp behovet av samordnad kommunikation från länets olika aktörer har Region Östergötland skapat en sida på East Swedens webbplats, med samlad information om regionala och nationella stödinsatser för företag .

Regionala sidor på verksamt.se beskrivs också som en viktig kanal. Här finns information om stöd och hjälp för den som driver eller funderar på att starta företag. På varje regions sida finns kontaktuppgifter till den organisation eller rådgivare som bäst kan hjälpa utifrån speciell situation och behov. Varje region har sitt unika stöd.

Analyser på kort och lång sikt

Coronavirusets spridning och dess effekter på näringsliv och sysselsättning innebär att statistik, prognoser och analyser förändras fort och snabbt blir daterade. Flera regioner vittnar om att de större och mer långsiktiga analyser som gjorts, till exempel kopplat till regionala utvecklingsstrategier (RUS), behöver göras om.

Behov av kortsiktiga analyser

Regionerna ser ett stort behov av underlag och analyser av virusets effekter på näringsliv och sysselsättning på kort sikt. De behövs som underlag för mer akuta insatser och för att följa utvecklingen. Statistik över varsel lyfter regionerna särskilt fram, med tillgång till varselstatistik på såväl länsnivå som kommunnivå.

Statistik och lägesrapporter

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och sammanställa lägesbilderna om situationen i länet och löpande lämna in underlaget till Regeringskansliet. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Hallands län. Flera regioner samverkar med länsstyrelserna kring underlag.

Region Dalarna har initierat ett utbyte kring analyser via Microsoft Teams, där analytiker från regionerna delar tips och diskuterar omvärldsbevakning, analyser, underlag och scenarier med varandra.

De flesta regioner publicerar aktuell statistik och lägesrapporter om coronavirusets effekter på näringslivet. Informationen presenteras på lite olika sätt, några exempel:

Branscher och företag

Regionerna arbetar intensivt med att försöka få översikt av hur olika branscher och företag drabbas. Omvärldsbevakningen sker kontinuerligt genom regionens företagsfrämjande aktörer som Almi, Handelskammare och olika branschaktörer som har nära kontakt med företagen, genom dialoger och enkätuppföljningar. I det här sammanhanget betonar flera regioner vikten av att ta en samordnande roll, så att inte flera aktörer efterfrågar samma information från företagen samtidigt.

Insatser för att stötta näringsliv och företag

Företagsjour

I många av länen finns regionala eller lokala företagsjourer. Under pandemin har företagsjourerna utökats i de flesta länen. I flera fall drivs dem i samverkan mellan regionen och Almi. Företagsjourerna fungerar som vägledning för företag i de insatser, stöd och regeländringar som tillkommit med anledning av covid-19. De fungerar som stöd i rådgivning och i vissa fall också som en lots till vård/psykologstöd.

Betaltider på fakturor

Flera regioner har beslutat att förlänga betaltider på fakturor, eller efterskänka fakturor under en kortare period (till exempel hyror, elräkningar). Regionerna betalar också skyndsamt fakturor. I många fall gör även kommunerna i länet motsvarande.

Bidrag till företagsfrämjande organisationer

Några regioner har lämnat extra bidrag till regionala Almi för att förstärka verksamheten.

Några regioner har beslutat om vissa tillskott/verksamhetsbidrag till viktiga företagsfrämjande organisationer för att stärka deras förutsättningar att möta och stötta krisande företag.

Hemsändningsbidrag

Flera regioner ser över, eller har redan, utökat möjligheterna till hemsändningsbidrag. Observera att kostnaderna för att ta emot beställningar, plocka och leverera matkassar till samtliga hushåll som bor i serviceglesa områden kan bli mycket stora. Det kan med andra ord vara lämpligt att förankra det politiskt innan man utökar bidraget.

Insatser för stöd till omställning

I de samtal som förs med regionerna har flera lyft att den rådande situationen är en stor utmaning, men kan också öppna för vissa möjligheter att växla upp arbetet med omställning i näringslivet. I det här läget finns goda möjligheter för regionerna att rikta insatser för kompetensutveckling och stöd för företagen att bli mer digitala, klimatsmarta eller jämställda. Arbetet har därmed både ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv.

Flera regioner har spelat in behovet att kunna utöka arbetet (och finansieringen) med checkar, för att i det här läget kunna erbjuda omställningscheckar till företag. Några regioner har också öppnat för möjligheten för små och medelstora företag att söka olika typer av omställningsstöd för att hantera krisen.

 • Västmanland har avsatt 5 miljoner kronor för omställningsstöd till små och medelstora företag för att möta krisen.
 • Västerbotten har avsatt 25 miljoner kronor för ett tillfälligt stöd till mikroföretag i form av omställningscheckar till följd av covid-19. Det tillfälliga stödet kan lämnas med upp till 100 procent av godkända kostnader och stödbeloppet är maximerat till 150 000 kronor. Region Västerbotten prioriterar ansökningar där stödet behövs bäst och i bedömningen kommer företag i inlandet och företag inom besöks- och turistnäringen att .
 • Värmland har inrättat ett regionalt omställningsråd. Syftet är att organisationer och myndigheter som arbetar med länets utveckling ska kunna kraftsamla tillsammans. De ska målmedvetet arbeta för att stärka innovation och nytänkande. Det kan handla om att bidra till att stärka företagens förnyelseförmåga, stöd i kompetensförsörjning och kompetensväxling av personal och att bidra till att offentliga systemet förbättrar sina förutsättningar att möta företagens behov.

Insatser till särskilt drabbade branscher

Några regioner har beslutat om satsningar och tillskott på medel riktade till särskilt drabbade branscher.

 • Många inom kulturområdet har drabbats hårt på grund av inställda evenemang och aktiviteter. Region Östergötland har beslutat att inte kräva tillbaka beviljade bidrag för de evenemang som inte går att genomföra.
 • Västra Götaland har ett stödpaket till det regionala kulturlivet som bland annat innebär att organisationer får behålla verksamhetsstöd trots att verksamhet ställts in samt olika slags stipendier och kompetensutveckling till kulturutövarna.
 • Kalmar har infört ett förhöjt stöd till omställningscheckar och mikrostöd för företag med verksamhet som utgör besöksanledning samt företag med verksamhet inom det kulturella och kreativa området.
 • Region Sörmland har en företagsakut för besöksnäringen via det regionala besöksnäringsbolaget STUA som samordnar ett antal stödfunktioner för stöd inom affärsrådgivning, kontakt med finansiärer, affärsjuridik, personalfrågor, inköp, lager, försäkringsfrågor med mera. Region Sörmland har också fattat beslut om insatser i form av stöd och rådgivning till industriföretag genom FriS-Framtidens industri i Sörmland, i samarbete med bland andra Almi, Handelskammaren Mälardalen, Östsvenska handelskammaren och Mälardalen Industrial Technology Center. Läs mer om satsningen här.
 • Stockholm har gjort en särskild satsning om 3 miljoner kronor till besöksnäringen, läs om satsningen här.

Insatser för matchning mellan företag och arbetskraft

Några regioner ser över hur de kan arbeta med matchning kopplat till effekterna av covid-19. Det gäller till exempel inom livsmedelsbranschen, där efterfrågan på personal förväntas öka, samtidigt som personal friställs i flera andra branscher. Flera regioner är positiva till att ta en tydligare roll kopplad till matchningsfrågor.

 • Region Östergötland har lanserat en matchningswebb som ska hjälpa företag att hitta varandra när efterfrågan ändras fort i olika branscher: nu
 • Även Region Skåne har lanserat en matchningswebb Resursdelning- permitterad personal.

I april lanserade Skåne Utbildningsakuten. Utbildningsakuten fungerar som ett komplement till regionens företagsakut och syftar till att möta och matcha behoven hos företag som har ett stort behov av arbetskraft, samtidigt som andra företag har behövt friställa sin personal. Inom ramen för utbildningsakuten har Skåne samlat kurser som är gratis, startar omgående och som är relevanta för skånska företag och arbetstagare.

Även Region Örebro har lanserat en utbildningsakut där de samlat möjliga utbildningar på ett och samma ställe.

Region Västmanland samlar på Västmanlands kompetensportal stöd och information om kompetensutveckling och livslångt lärande, utbildningar på distans och information om validering.

Vill du dela med dig av goda exempel?

Jobbar du med dessa frågor på din region och vill dela med dig av goda exempel på hur ni arbetar? Vi vill på denna sida sprida kunskap om hur regioner och kommuner hanterar effekterna av covid-19 på näringslivet så att vi kan lära av varandra.

Kontakta Marina Gregorsson om du har goda exempel att dela med dig av på denna sida.
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Det här gör Tillväxtverkets med anledning av covid-19

Vi har fått ett antal nya uppdrag med anledning av covid-19 men försöker också se över pågående uppdrag och insatser på grund av de nya omständigheterna. Vi ger här en översikt av vårt arbete med anledning av covid-19, utifrån vad som är mest relevant för er som jobbar med regional utveckling på regionerna.

Kunskap- och erfarenhetsutbyte samt rekomendationer i coronakrisen

Den 2 april fick Tillväxtverket i uppdrag att bidra med omvärldsanalys samt erfarenhets- och kunskapsutbyte om hur regioner kan hantera de situationer som uppkommer i näringslivet med anledning av coronaviruset. I arbetet ingår även att underlätta dialogen om den aktuella situationen mellan regional och nationell nivå. Läs hela uppdraget här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi hade redan innan uppdraget kom börjat arbeta för att underlätta för regionerna. Vi har inledningsvis haft telefonkontakt med alla regioner för att fånga upp ert och näringslivets behov. Utifrån dessa samtal har vi samlat information på denna webbsida och fyller efterhand på med aktuell information.

Rekomendationer för en hållbar omstart

En första delrapport i uppdrag lämnades till regeringskansliet 30 juni. Rapporten ger ett antal rekommendationer för en hållbar omstart av Sverige.

1. Ge regionerna tillgång till mer pengar

Ge regionerna tillgång till mer pengar, så att de kan fortsätta mildra krisen effekter på näringsliv och sysselsättning och därmed starta om Sverige på ett hållbart sätt.

2. Samordna kompetensförsörjningsområdet

Stärk samordningen inom kompetensförsörjningsområdet för att snabbt ta vara på och ställa om den kompetens som frigörs. Vi föreslår bland annat att regeringen inrättar ett nationellt kompetensförsörjningsråd. Rådet bör vara centralt placerat och huvuduppgiften bör vara att arbeta med samordning.

3. Erbjud regionala variationer i nationella satsningar

Överväg möjligheten att skapa regionala variationer i nationella insatser som är av större betydelse. Detta för att möta de olikheter som finns i Sveriges 21 län och 290 kommuner.

4. Finansiera strukturer för och förmågan till hållbar omställning

Tillför mer medel till Tillväxtverket för att stärka strukturer för omställningsarbetet samt företagens förmåga till omställning. Vi föreslår exempelvis att Tillväxtverket ska ges förutsättningar att skapa ett långsiktig nationellt stöd till kommuner och regioner som hanterar större varsel och omställningar i näringslivet. Vi föreslår även insatser som stärker företagens omställningsförmåga genom affärsutveckling, marknadsutveckling och förändrade affärsmodeller.

I rapporten Regionala insatser i coronakrisen presenterar vi rekommendationerna mer ingående. Vi konkretiserar även rekommendationerna genom att föreslå förslag på insatser som kan bidra till att skapa en hållbar omstart av Sverige. Förslagen utgår från näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken.

Effekter på turism och besöksnäring

Tillväxtverket har tagit fram en nuläges- och scenarioanalys som visar effekter på turism och besöksnäring tillsammans med rekommendationer för det fortsatta arbetet.

Coronakrisen har haft och har alltjämt mycket stora negativa ekonomiska effekter på internationell turism och besöksnäring, där efterfrågan i vissa delar av näringen sjunkit till nära noll. Krisen har också påverkat synen på och förutsättningarna för resande, där frågor som hälsa och säkerhet, digitala möten och fokus på lokala marknader blivit centrala. Ännu har vi inte facit över krisens konsekvenser.

Som stöd för fortsatt planering och prioritering inkluderar rapporten en scenarioanalys med tre möjliga scenarier med olika ambitionsnivåer.

Rapport: Turism och besöksnäring efter corona Öppnas i nytt fönster.

Scenarioanalys om krisens effekter på ekonomi och näringsliv

Det finns ett stort behov av kunskap för att förstå corona-krisens effekter på ekonomi och näringsliv, både på nationellt och regionalt plan. Utan att veta när världens ekonomier kommer att öppnas upp och pandemin klingat av kan vi inte överblicka Coronavirusets samhällsekonomiska konsekvenser. Vi kan dock spänna upp olika scenarier för att belysa möjliga konsekvenser.

Publikationen Coronas konsekvenser för regionerna - tre regionalekonomiska scenarier Öppnas i nytt fönster. från våren 2020 presenterar tre scenarier på regional nivå, med modellberäknade konsekvenser för bruttoregionprodukt (BRP) och sysselsättning. Scenarierna tas fram med hjälp av den regionala Input-Output-modellen Raps. De konsekvenser som modelleras, i termer av produktionsbortfall och minskad sysselsättning, bygger på osäkra antaganden men kan ge information för att indikera omfattningen av fortsatt nödvändiga åtgärder.

I april 2021 publicerade Tillväxtverket en ny rapport: Pandemins kostnader - Effekter på produktion och jobb i Sveriges regioner. Här redovisas två mer långsiktiga scenarier för tänkbara samhällsekonomiska konsekvenser i olika regioner och branscher, beroende på hur lång den ekonomiska nedgången blir. Det första scenariot antar att nedgången blir relativt kortvarig och en återgång till normalläget sker 2022. I det andra scenariot antar vi att vi inte är tillbaka på normal tillväxtnivå förrän 2027. Därigenom kan vi i dessa dimensioner tydligt visa att ju längre nedgången dröjer sig kvar, desto större blir förlusten för samhället.

Stöd för korttidsarbete

Tillväxtverket har regeringsuppdraget att hantera stödet om korttidsarbete. Ansökan om stöd till korttidsarbete för år 2021 öppnade 29 mars. Korttidsarbete 2021 skiljer sig från det tidigare stödet på flera punkter.

Det nya stödet gäller från 1 december 2020 till 30 juni 2021.

Du kan läsa mer på webbsidan om korttidsarbetet. Vi jobbar löpande med att uppdatera informationen kring stödets utformning. Våra kontaktpersoner på regionerna får regelbundet mejl med de senaste uppdateringarna.

Statistik om korttidsarbete

På sidan statistik om korttidsarbete kan du ta del av aktuell statistik över hur många ansökningar som kommit in och hur de är fördelade på bransch och län. Siffrorna uppdateras flera gånger per vecka.

Medel från regionalfonden 2014 - 2020 används för att möta effekterna av viruset

Tillväxtverket fick torsdagen 26 mars i uppdrag av regeringen att se över hur Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, kan möta effekterna av covid-19. Läs hela uppdraget här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsammans med regionerna ska vi vidta de åtgärder som behövs för att besluta om insatser för att möta effekterna av covid-19-utbrottet inom kvarvarande medel inom ERUF 2014-2020. Vi för löpande en dialog med Sveriges 21 regioner och de åtta regionala strukturfondspartnerskapen om hur återstående ej beslutade och utbetalade medel i ERUF kan prioriteras för att möta näringslivets behov, både på kort och lång sikt.

Tillväxtverket genomför också i samarbete med extern part en uppföljning av pågående projekt där resultatet kommer att presenteras i december 2020. Rapporten ska beskriva om, hur och varför projektens inriktning justerats som en följd av covid-19 utbrottet och den nya ekonomiska situationen. Rapporten ska också bedöma vilka nyttor och resultat som åstadkommits i dessa projekt och om det finns regionala eller branschmässiga skillnader.

Utlysningar

I dialog med regioner och strukturfondspartnerskap har ett flertal åtgärder vidtagits både i pågående projekt och i ansökningsomgångar där nya projekt bereds inför beslut.

Varje program har sin egen tidplan och utlysning. Håll dig uppdaterad angående aktuella utlysningar här.

Föreslagna programändringar

En viktig förutsättning för att kunna möta företagens förändrade behov och utmaningar är att det finns tillräckligt med kvarvarande medel inom de insatsområden som kan ge direktstöd till företagen i regionalfondsprogrammen. Ett antal programändringar har därför föreslagits där övervakningskommittén godkände dessa i början på maj. Programändringarna innebär att sju av nio regionalfondsprogram omfördelat medel mellan insatsområden där mer pengar tillförs insatsområden som kan ge stöd till små och medelstora företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter som en följd pandemin.

Vi förbereder för regionalfonden 2021 - 2027

Förberedelserna av EU:s programperiod 2021-2027 genomförs som planerat. Den 25 mars startade Tillväxtverket formellt förberedelserna tillsammans med de 21 regionerna. Tillväxtverket har under våren även genomfört regionala dialoger med varje programområde tillsammans med Vinnova, Energimyndigheten och Naturvårdsverket där både programmering och genomförande av ERUF 2021-2027 och samarbete mellan regioner och myndigheter diskuterats.

Den 2 april fick Tillväxtverket uppdraget att förbereda programperioden 2021–2027 för Europeiska regionala utvecklingsfonden. Samtidigt fick regionerna och Gotlands kommun erbjudande att ta fram förslag till åtta regionala program. Tillväxtverkets stöd till programmen är uppbyggt kring fem delar:

 • Stöd och instruktion för operativa program
  Tillväxtverket har tagit fram en handbok till programskrivarna om interventionslogik och resultatkedjor samt innehåll i ett operativt program.
 • ProgrammeringsSYNK
  Tillväxtverket erbjuder en arena för lärande och kunskapsutbyte inom områden av betydelse för de operativa programmen där även Regeringskansliet och EU-kommissionen deltar.
 • Tematiskt stöd
  Tillväxtverket erbjuder ett tematiskt stöd och har bl.a. genomfört 8 digitala webbinarier under april och maj på tema Innovation och smart specialisering, Kompetensförsörjning, Besöksnäring, Grön omställning, Digitalisering och smart industri, Finansieringsinstrument, Hållbar stadsutveckling samt Internationalisering.
 • Peer review
  Tillväxtverket erbjuder ansvariga regioner och myndigheter en läsning, analys och återkoppling av programutkast vid två tillfällen, juni och september 2020.
 • Gemensamma kapitel
  Tillväxtverket ansvarar för att skriva hela eller delar av gemensamma kapitel i de operativa programmen, däribland kapitel 2 Prioritering av tekniskt stöd, kapitel 4 Övergripande nödvändiga villkor, kapitel 7 Kommunikation och resultatspridning samt kapitel 8 Kostnader.

Affärsutvecklingscheckar

Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets finansiering till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

Med anledning av covid-19 har Tillväxtverket fattat beslut om följande:

 • Alla beslut om affärsutvecklingscheck till företag (internationalisering och digitalisering) som fattades under 2019 kan förlängas. Sista datum för utbetalning 2020-11-30.
 • Vid behov, och om rimligt, kan en omfördelning av kostnadsslag göras till ett annat godkänt kostnadsslag, till exempel kan uteblivna resekostnader istället användas för konsultkostnader.
 • Under rådande omständigheter kan projekt med kort varsel behöva ställa in exempelvis resor vilket kan medföra kostnader för tjänster som inte utförts. Grundläggande krav för att en kostnad ska ge rätt till stöd i ett projekt är att den har uppkommit för att genomföra projektet och att den är skälig.

Vi har skickat ut information om detta till de regionala kontaktpersonerna för checkarna.

Tillväxtverket jobbar också med att utreda ytterligare frågor kopplade till affärsutvecklingscheckarna.

Du kan läsa mer om affärsutvecklingscheckar här.

Erfarenhetsträffar för företagslotsar

Tillväxtverket erbjuder månadsvisa erfarenhetsträffar för regionala företagslotsar, som stöttar företag när de ska söka olika typer av bidrag och stöd. Erfarenhetsträffarna fungerar som en mötesplats där de kan förmedla hur högt trycket på hjälp är ute i landet och utväxla erfarenheter med varandra.

Vänligen kontakta Kent Malm för inbjudan till dessa träffar.
E- post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Digital omställningsguide stöttar regioner och kommuner

Tillväxtverket har tagit fram en omställningsguide där du som är tjänsteperson eller politiker i en kommun eller region kan få stöd och idéer om hur ni kan hantera en större omställning vid varsel i näringslivet. Guiden beskriver en process för hur ni kan genomföra omställningsarbetet.

Processen delas in i fem faser där varje fas har ett syfte och mål. I guiden kan du läsa om vad varje fas innebär, vad ni kan göra och vem som kan göra det.

Ny funktionalitet i Pipos Serviceanalys

Pipos Serviceanalys har uppgraderats med ny funktionalitet och nya beräkningar med anledning av covid-19-smittan. Vi har fått indikationer på att det finns behov av att använda hemsändning av dagligvaror i större utsträckning än tidigare i och med att riskgruppen för covid-19 (personer som är 70 år och äldre) uppmanas att stanna hemma.

Tillväxtverket har tidigare gått ut med övergripande tolkningar av vilka som kan räknas in i målgruppen för det hemsändningsbidrag som regionen kan ge till kommuner inom ramen för stöd till kommersiell service.

Du kan läsa mer om Tillväxtverkets stöd till service här.

Pipos webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi följer vad kommunerna gör

Tillväxtverket har påbörjat ett arbete med att samla in och kommunicera kunskap om hur kommunerna arbetar för att stötta näringslivet till följd av coronapandemin. Arbetet har primärt ett kort perspektiv, dvs. under coronakrisen, men också ett mer långsiktigt perspektiv kopplat till hur Tillväxtverket kan arbeta strategiskt med att stärka kommunernas utvecklingskapacitet i framtiden. Vi omvärldsbevakar insatser som kommuner genomför för att underlätta och stötta näringslivet vilket sker brett på tjänstemannanivå samt via regionala nätverk.

Några exempel på insatser som olika kommuner genomfört för att stötta näringslivet:

 • Förlängt betalningstiden på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp samt tillstånd och tillsyn.
 • Kortat betalningstiden till leverantörer. Målsättning att betala inom 15–20 dagar.
 • Inte ta ut avgift för uteserveringar eller torghandel under 2020. Bevilja tillstånd tidigare än vanligt på året.
 • Presentkort till samtliga anställda i kommunen för lokal konsumtion.
 • Luncherbjudande till gymnasieelever - Alla elever som har distansundervisning på gymnasiet kan hämta lunchlåda vid olika restauranger och butiker spritt över i kommuner som ett led i att stödja kommunens företagare.
 • Nedsättning av hyror.
 • Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
 • Se över om man kan tidigarelägga planerade kommunala investerings- eller renoveringsprojekt.
 • Rekrytering till bristyrken – Personal från besöksnäring och hotell omskolas till vård och andra serviceyrken i kommunen.

Enkät om kommuners arbete med att stärka företagsklimatet

Tillväxtverket har även ett antal insatser och program som riktar sig till kommuner i Sverige som är viktiga för kunskapsinhämtning och kontakter med kommunerna. Till exempel har en enkät genomförts under april till de 39 kommunerna som ingår i programmet ”Stöd för att utveckla företagsklimatet” för att se hur de arbetar med att stötta företag i krisen.

Läs sammanställningen av enkätsvaren: Hur coronapandemin påverkar landsbygdskommuners arbete att stärka företagsklimatet Pdf, 665.4 kB, öppnas i nytt fönster..

Myndighetsnätverket för regional utveckling och landsbygdspolitik

Tillväxtverket håller samman ett nätverk av myndigheter som är särskilt betydelsefulla för det regionala utvecklingsarbetet och landsbygdspolitiken. Dessa myndigheter omfattas av olika regeringsuppdrag inom den regionala utvecklings- och landsbygdspolitiken och ska medverka i genomförandet gentemot målen för politikområdena.

Vi håller myndighetsnätverket uppdaterat i vårt arbete med att stötta regionerna för att hantera virusutbrottets effekter på näringslivet. Vi vill få till en gemensam kraftsamling mellan nationella myndigheter och regioner för att stödja och stärka regional och lokal nivå i arbetet. Syftet är att hjälpa myndigheterna med hur de kan bidra utifrån sin verksamhet, både på kort och lång sikt.

Läs mer om myndighetsnätverket.

Regional exportsamverkan

Regional exportsamverkan (RES) är ett samarbete mellan olika aktörer för att göra det enkelt för företag som vill göra affärer med andra länder att hitta rätt stöd, i rätt tid. Arbetet med att etablera en regional exportsamverkan utgår från regionens förutsättningar. Det betyder att upplägget kan se olika ut i olika regioner.

Krissituation stärker RES-samverkan, där man har tätare kontakt med löpande möten inom den regionala RES-gruppen, för att på bästa sätt kunna stötta företagen.

RES kan vara bollplank i omställningen för företagen - med att tänka innovation, nya marknader, nya sätt att göra affärer, nya samarbeten.

Läs mer om regional exportsamverkan och hur du får kontakt med exportcentrat i din region.

Tips på information från andra myndigheter

Flera myndigheter har fått nya uppdrag eller har ställt om sin verksamhet med anledning av covid-19. Nedan samlas tips och information som vi fångat upp hos andra myndigheter i vårt nätverk, som kan vara aktuellt för regioner att känna till och enkelt hitta information om.

Tips på omvärldsbevakning

Här samlar vi länkar och tips på sidor som kan vara bra att bevaka med anledning av covid-19.

Statssekreterargrupp på Regeringskansliet

Med anledning av coronapandemin har en statssekreterargrupp inrättats i Regeringskansliet, på liknande sätt som gjordes bl.a. vid finanskrisen 2008. I gruppen deltar statssekreterare från berörda departement och sammankallande är landsbygdsministerns statssekreterare Per Callenberg.

Gruppens övergripande uppgift är att koordinera Regeringskansliets samlade arbete för att hantera effekterna av pandemin i regioner och kommuner. Kopplat till statssekreterargruppen finns en tjänstemannagrupp med representanter från berörda departement. Det är enheten för regional tillväxt och landsbygdsutveckling som samordnar tjänstemannagruppen.

Vid större varsel eller omställning i en ort kan förtroendevalda kontakta statssekreterare Per Callenberg. Tjänstepersoner kan kontakta enhetschef Mattias Moberg.

Kontakt

Marina Gregorsson

E- post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se