Tillväxtverket

Kunskap och lärdomar

Här samlar vi kunskap om regional utveckling i aktuella rapporter.

Regionalt utvecklingsarbete 2021

Det regionala utvecklingsarbetet i Sveriges regioner rymmer insatser och resultat inom en stor bredd av områden. Tillväxtverket sammanställer och analyserar årligen arbetet i en rapport. Den senaste rapporten är Regionalt utvecklingsarbete 2021 Pdf, 726.6 kB.. Den visar bland annat att hållbarhetsperspektivet i hög utsträckning är närvarande i regionernas genomförande av arbetet. Vidare gör pandemin fortsatt avtryck. En effekt av pandemin tycks vara att samverkan mellan regioner och andra aktörer har utvecklas och förstärkts.

Populärversion av föregående års rapport Regionalt tillväxtarbete 2020 Pdf, 2.3 MB..

Myndigheters arbete med regional tillväxt

I rapporten om Statliga myndigheters medverkan Pdf, 2.3 MB. beskriver Tillväxtverket hur 21 statliga myndigheter bidrar i det regionala tillväxtarbetet och för en hållbar utveckling i alla delar av landet. Fokus ligger på hur myndigheterna samverkar med regionerna och hur de tar hänsyn till olika regionala förutsättningar. Vi lämnar också rekommendationer till regeringen som syftar till en fortsatt utvecklad flernivåsamverkan med ett stärkt territoriellt perspektiv.

Samarbete i Östersjöregionen

Vi sammanställer årligen en rapport om det svenska genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen. Strategin handlar om gemensam problemlösning i länderna runt Östersjön – att dra nytta av de möjligheter som ett ökat samarbete ger. Den senaste rapporten Pdf, 1.7 MB. visar ett omfattande arbete hos länsstyrelser och andra myndigheter för att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen. Vi lämnar även rekommendationer till regeringen om hur genomförandet av strategin kan förenklas och förtydligas.

Tillstånd och trender för regional tillväxt 2020

Tillstånd och trender för regional tillväxt 2020 ger grundläggande fakta, statistik och analyser om regionala förutsättningar och tillväxtprocesser. Rapporten ska tjäna som ett övergripande referensmaterial där alla som är intresserade av den regionala utvecklingen kan få en sammanhållen bild över läget och trender. I tre kapitel, Mot en hållbar regional utveckling, Utvecklingskraft i alla delar av landet samt slutligen Stärkt lokal och regional konkurrenskraft beskriver vi olika aspekter av regional tillväxt.

Decenniet för handling är nu

Rapporten bygger på våra slutsatser från genomförandet av regeringsuppdraget Att lämna förslag på hur hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken kan stärkas. Vi ser bland annat behov av att regeringen utformar en utmaningsdriven regional utvecklingspolitik, förtydligar nuvarande vertikala styrprocesser med fokus på hållbar utveckling, att ett systemorienterat arbetssätt tillämpas för att möta samhällsutmaningarna och att uppföljningen av den regionala tillväxtpolitiken görs med fokus på omställning till en hållbar utveckling.
Förslag på hur hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken kan stärkas - rapport i fullängd. Pdf, 14.3 MB.
Decenniet för handling är nu - populärversion.

Städer och lands­­­­bygder - forskning, fakta och analys

Tillväxtverket har på uppdrag av regeringen tagit fram den kunskapsutvecklande rapporten Städer och landsbygder – forskning fakta och analys. Rapporten är baserad på aktuell forskning om synergier och länkar mellan städer och landsbygder med bäring på företagande, sysselsättning, boende och välfärd. Rapporten ska bidra till ökad kunskap och därmed stärka möjligheterna att nå målen för den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken.

Regionernas framtida fokus

Rapporten bygger på behov som alla Sveriges regioner har redovisat till Tillväxtverket. Sveriges regioner vill ha en framtida regional tillväxtpolitik som bygger på deras unika förutsättningar och behov. Regionernas arbete och förutsättningar visar stora skillnader i organisatorisk kapacitet och resurser, såväl mellan regioner som inom. Trots dessa skillnader, har de flesta regioner mer eller mindre samma samhällsutmaningar och måste hitta verktyg för att hantera dem. 
Regionalt tillväxtarbet efter 2020 - rapport i fullängd.
Regionernas framtida fokus - populärversion.

Statistik om regional utveckling

Tillväxtverket har statistik om regional utveckling där du exempelvis kan välja län och år för jämförelse i interaktiva diagram. Här finns även resultat från olika undersökningar som genomförts.

Här finns alla publikationer som handlar om regional utveckling. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.