Tillväxtverket

Regionalt arbete

Smart specialisering (S3) är en process där svenska regioner arbetar strategiskt för att stärka sin och företagens framtida konkurrenskraft. Det övergripande syftet är förnyelse och ökad konkurrenskraft (miljömässig, social och ekonomisk) genom tydliga prioriteringar och genom att synergier tas tillvara.

Arbetssätt

 • S3 börjar i en tydlig prioritering och vision men det räcker inte för ett aktivt arbete, utan kräver också ägarskap och inkludering, färdplan, transformativa mål, insatser och verktyg, roller och ansvar, återkoppling och utvärdering osv.
 • S3 bygger på ärlig analys av möjligheter och behov vilket också innebär att man som region måste våga välja bort om inte förutsättningarna för en prioritering inte är på plats (kritisk massa).
 • S3 en möjliggörare för strategiska samarbeten över läns- och landsgränser samt en grund för det tvärsektoriella utbytet. S3 har också sin grund i sammanhållningspolitiken.

Vad gör Tillväxtverket?

Tillväxtverket har regeringsuppdrag att bistå regionerna med processtöd iarbetet med smart specialisering samt sprida kunskaper och erfarenheter från arbetet när regionerna så efterfrågar.

Vi kommer att knyta an till det övergripande syftet ovan genom att bidra till:

 • Stärkta regionala förmågor i processen med smart specialisering.
 • Ökad samverkan mellan regioner och mellan regional och nationell nivå.
 • Ökad intern kunskap om smart specialisering riktat till handläggare & programansvariga.
 • Identifiering av hinder för att arbeta fullt ut med smart specialisering mellan regioner.

Aktiviteter vi ser som centrala

 • Fortsatt erfarenhetsutbyte och processinriktad kunskapsutveckling genom S3-nätverket.
 • Samarrangera tematiska piloter med regioner och nationella aktörer och delta i nationella och internationella initiativ och partnerskap.
 • Kunskapshöjande workshops med handläggare och programansvariga.
 • Samarbete och utbyte med Tiillväxtverkets avdelning Utvärdering och uppföljning kring uppföljning av smart specialisering och metodutveckling.

Kontakt

Ewa Andersson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 94 51

Karin Östberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 20

Daniel Hallberg (föräldraledig t.o.m. 2023-01-31)
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se