Tillväxtverket
En grupp män och kvinnor samtalar runt ett  bord

Tillväxtskapande samhälls­planering

När samhället samverkar för att utveckla en plats, kan företag växa och platsen blir attraktiv att leva, bo och verka på.

Hur kan vi tillsammans utveckla attraktiva platser?

När kommuner, regioner och myndigheter samarbetar kan vi utveckla ny kunskap och samordna resurser. Då skapar vi bättre möjligheter för företag att växa och utvecklas.

Tillväxtverket har ett unikt kombinerat fokus på samhällsplanering och näringslivsutveckling. Vi har utvecklat arbetssättet tillväxtskapande samhällsplanering, som

  • stärker näringslivets perspektiv i den strategiska samhällsplaneringen
  • stärker den lokala och regionala attraktionskraften
  • effektiviserar planerings- och beslutsprocesserna i kommuner och regioner.

För oss handlar tillväxtskapande samhällsplanering om att stärka regioners och kommuners förmågor att strategiskt utveckla platser där företag vill, kan och vågar, utifrån ett helhetsperspektiv på näringslivets behov.

Läs mer om vilka områden vi jobbar med nedan.

Bild småstad

Regional planering

Tillväxtverkets aktuella satsningar inom regional planering.

Containerfartyg

Riksintresse industri

Vårt arbete med riksintressen för industriell produktion.

Flera personer cyklar bredvid bilar i en stadsmiljö.

Hållbar stad

Våra olika insatser inom hållbar stadsutveckling.

Workshop

Fem tips

Fem tips för tillväxtskapande samhällsplanering.

Bild småstad

Verktygslåda för inkluderande samhällsplanering

Ta del av Urbacts verktygslåda på svenska.

Containerfartyg

Tidigare satsningar

Våra tidigare pilotprojekt och Stärkt lokal attraktionskraft.