Tillväxtverket
eu-logotyp

Bredband

Ni som är bredbandsaktörer har möjlighet att söka stöd från Regionalfonden för bredbandsinvesteringar i form av ortssammanbindande nät. Två av Tillväxtverkets regionalfondsprogram erbjuder finansiering och upp till 40 procent av ett projekts kostnader kan finansieras genom stöd från Regionalfonden.

Regionalfonden har totalt omkring 253 miljoner svenska kronor avsedda att användas för stöd till bredbandsinvesteringar i form av ortsammanbindande nät.

Definition av ortsammanbindande nät och andra viktiga begrepp. 

Pengarna ska användas till utbyggnad av bredband i större områden för att bidra till bästa möjliga nytta för företagen i lands- och glesbygder. De aktuella programområdena är Övre Norrland och Mellersta Norrland.

Vem kan söka?

Möjligheten att få ta del av finansieringen från Regionalfonden gäller alla privata och offentliga aktörer, som till exempel nätägare och operatörer, som kan bidra till den strategiska utbyggnaden av ortsammanbindande nät. 

Stöd lämnas bara till passiv infrastruktur

Regionala fonden kan endast ge stöd till utbyggnad av passiv infrastruktur.

Se beskrivning av vad passiv infrastruktur är.

Start så snart som möjligt

Målsättningen är att utbyggnaderna startar så snart som möjligt. Utlysningar öppnas löpande utifrån de offentliga samråd som genomförs.

Inför varje utlysning genomförs ett offentligt samråd där behovskartläggningar pekar ut de områden där utbyggnad är planerad att ske. I samrådet anges vilken referenskostnad som har beräknats som högsta stödberättigande kostnad för respektive sträcka eller område.

De områden som inte är beskrivna i behovskartläggningarna kommer heller inte att vara möjliga att ansöka om stöd från Regionalfonden för.

Ta kontakt med ditt programkontor för mer information.

Utlysning för områden där det finns intresse för flera aktörer

Vissa utlysningar kommer att innehålla sträckor och områden där flera aktörer har visat intresse av att bygga ortssammanbindande nät med stöd från Regionalfonden. Om flera aktörer är intresserade av samma område kommer urvalet att göras genom en konkurrensutsättning innan utlysningen öppnar.

Läs mer om konkurrensutsättning av anbud.

Behovskartläggning visar vilka områden som kan byggas ut

I den behovskartläggning som tagits fram för respektive län kan ni se i vilka områden det är möjligt att bygga ut ortssammanbindande nät för bredband och vilken referenskostnad som angetts som maximalt belopp för respektive sträcka.

Stöd från Regionalfonden får endast gå till områden där det inte finns motsvarande infrastruktur sedan tidigare och där man bedömer att den inte kommer att byggas ut på kommersiell grund inom tre år.

Läs mer om och ladda ner de länsvisa behovskartläggningarna.

Offentligt samråd samlar in marknadens synpunkter

Genom offentliga samråd publicerar Tillväxtverket länsvisa behovskartläggningar av bredbandsinvesteringar för att säkerställa att stöd inte beviljas till sträckor eller områden där det redan finns befintlig, motsvarande bredbandsinfrastruktur sedan tidigare och frågar samtidigt nätägare och andra bredbandsaktörer om deras intresse av att bygga ortssammanbindande nät med hjälp av stöd från Regionalfonden.

Mer om offentligt samråd.

Tider

Offentligt samråd för inkommande av intresseanmälningar med stöd från Regionalfonden, synpunkter på egna utbyggnadsplaner och synpunkter på befintligt bredband gällande sträckor i Jämtland Härjedalen och Västernorrlands län är nu öppet fram till 23 januari 2023. Senast datum för inkommande av intresseanmälningar ska ske senast 23 januari 2023. Skicka dessa till: mellerstanorrland@tillvaxtverket.se

Villkor att följa

I EU-handboken kan du läsa om de allmänna villkor som gäller alla projekt som får finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Se även särskilda villkor som gäller just bredbandsprojekt.