Tillväxtverket
eu-logotyp

Innovation­synk

Innovationsynk är en mötesplats för projekt som fokuserar på insatser som stärker forskning, innovation och teknisk utveckling och som beviljats stöd genom Regionalfonden.

Innovationsynk omfattar följande aktiviteter:

 • Kartlägga och kategorisera beviljade projekt i så kallade projektportföljer.
 • Arrangera projektledarträffar för fler kontaktytor och samarbeten mellan projekten. 
 • Sprida kunskap och bidra till lärande.

Tillväxtverket har tillsammans med Oxford Research under hösten 2018 arrangerat fyra projektledarträffar. Den här rapporten sammanfattar de utmaningar och framgångsfaktorer som lyftes i diskussionerna mellan de 76 projektledare som deltog i träffarna.

Utvärdering av nio program Regionala utvecklingsfonden, Tematiskt mål 1. Delrapport 2 om målet: stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Projektportföljer

Life Science

Bild till projektet Stockholm Digital Care

I portföljen Life Science utvecklas samverkan mellan företag och det offentliga genom att koppla ihop små- och medelstora företags innovationer och produkter med hälso- och sjukvården. Fler innovativa produkter når marknaden och företags konkurrenskraft stärks då företagens innovationer kommersialiseras och når marknaden snabbare. Samarbeten mellan det offentliga och företagen sker genom testbäddar, matchmaking, öppen innovation och utvecklingsarenor.

Projekten inom delprogrammet utvecklar exempelvis digitala produkter och tjänster för att möta vårdens framtida behov. Innovativa företag utvecklas i nära samverkan med hälso- och sjukvården då produkterna som tas fram ska vara efterfrågade på marknaden. Regionernas små- och medelstora företag inom life science-sektorn ska gå från de tidiga utvecklingsfaserna till innovation- och tillväxtfas.

Beviljade projekt

För kontaktuppgifter och information om projekten används projektbanken.

 • Stockholm Digital Care (SDC)
 • Dala Sports Academy - från idé till innovation för hälsa
 • Effektivisering av MedTech West
 • Catalyser
 • HIcube - behovsorienterad hälsoinnovationsarena
 • SICAHT - tillväxt i Skåne och Blekinge inom Digital Hälsa
 • 3i: Innovation + Industri + Investering = En samarbetsplattform för tillväxt och regional utjämning
 • SWElife Östra Mellansverige: regional tillväxt genom utveckling av SME med nyskapande varor och tjänster för den internationella hälso- och sjukvårdsmarknaden
 • Testbädd primärvård Uppsala
 • Innovationssluss 2.0 Region Örebro Län och Landstinget Västmanland
 • Innovation +
 • Stockholm Digital Care
 • SWElife STHLM
 • Medicinska teknikbiobanken
 • Center för Hälsoinnovation, Home of Internet of Sports.
 • VISAM Arena
 • Ordnat införande av digitala tjänster och produkter
 • SWElife Hands-On: Ökade mervärden av nationella och regionala FoI-satsningar inom life science
 • Innovationsarena Idrott, Teknik och Hälsa (ITH)
 • Medicinsk teknik för företagstillväxt i Norrland (MT4North)
 • Förstudie "0,1 / 0,7 till 1,0" - öka graden av företagens investeringar i forskning, innovation och utveckling
 • Samverkansmiljö Vård och Omsorg i hemmet
 • DigitalWell - en ledande innovationsmiljö för utveckling av digitala välfärdstjänster med systematisk användarinvolvering
 • E-health innovation
 • DIDEC (Digital Innovation för Demensvård (Dementia Care))
 • Stärkta samverkansmiljöer under MedTech West
 • TestMiljö Halland
 • Life science motorn (v2.0)
 • Inn2Health

Uppkopplad och Innovativ industri

Bild till projektet Hållbar It

Portföljens projekt bidrar i stor omfattning till att genomföra regionens strategi för smart specialisering och därmed också bidra till regionens förnyelse och ökad konkurrenskraft hos dess företag. En naturlig följd blir att projekten ofta genomförs i triple helixmodeller i form av utveckling av mötesplatser, kompetens- och datacenter, kluster- och nätverksbildningar, demonstratorer och nya innovations- och resursplattformar. Vissa av projekten involverar deltagande av stora företag som kan fungera som draghjälp åt små- och medelstora företag som snabbare kan kommersialisera sina produkter.

Exempel på inriktning av projekt inom Uppkopplad och innovativ industri som har fått stöd är projekt som ska stärka Sveriges roll som rymdnation och inom rymdteknik. Flertalet av beslutade projekt ska även öka samverkan mellan den traditionella industrin och de möjligheter som den digitala utvecklingen kan bidra med. Olika områden för 3D testas och utvecklas också för att erbjuda resurseffektiv och miljövänlig tillverkningsteknik. Projekten ligger i hög utsträckning näringslivsnära och i de senare delarna av innovationskedjan.

Beviljade projekt

För kontaktuppgifter och information om projekten används projektbanken.

 • IEC2020
 • Automation Småland
 • LTC 2020 (Linnaeus Technical Centre 2020)
 • Regional plattform för innovation och förnyelse
 • Hållbar IT
 • MapLab
 • Den nya stål- och metallindustrin - Kunskap, kvalitet, konkurrenskraft
 • Sense Smart Region
 • FOV SPIK (SME Prototyping Internationalisering och Kommersialisering)
 • RIT-Rymd för innovation och tillväxt
 • Datacenter: Branschutveckling genom forskning, utveckling och innovation, Fas1
 • Open lab - En samverkans- och innovationsarena inom materialvetenskap och kemi
 • Prototype the Future
 • ADMA 2016-18
 • Klusterutveckling Hudiksvalls Hydraulik Kluster
 • Optisk Mätteknik för ett Innovativt Näringsliv - OMIN
 • ARN - Alternativa mineralråvaror i norra Norrland
 • European Composite Competence Center - ECCC
 • Linnaeus Innovation DesignLab
 • Kommersialisering av tvärsektoriell robotteknik
 • Smart 4U
 • 3DTC
 • 3DPrint
 • Small&Safe - förstudie till Centrumbildning kring nanosäkerhet
 • Utvecklingslaboratorier runt ESS och MAX IV
 • SIM2020
 • Materials Business Center
 • Spatial Research Excellence by ESS - SREss
 • GRIPnu - Garpenberg Research Infrastructure Project for neutrinos
 • CATE-Pro
 • Gruvorten - En innovationsplattform för gruvnäringen i Mellansverige
 • Analys av SREss fas 1 och fas 2
 • Spatial Research Excellence by ESS - SREss Fas 2 slutprojekt
 • SPIN - SamverkansPlattform för IT-innovation i Norr
 • Green North
 • 3DPrintPlus
 • SMART - Smarta system och tjänster för ett effektivt och innovativt samhälle
 • Sports Tech Innovation Initiative
 • Ett Digitaliserat Värmland
 • Gamification of Dalarna - Steg 1 - teknisk plattform för gamifiering av upplevelser
 • Composites Innovation Cluster
 • Innovation Game
 • DesignIT
 • Kunskapsuppbyggnad för Avancerad Tillverkning Inom Stålrelaterad Verksamhet - KATIS
 • AT-LAB - Regionalt laboratorium för additiv tillverkning vid Karlstads Universitet
 • Förstudie - Karlstad Lean Factory
 • Industri 4.0- En förstudie som grund för "Nyindustrialisering" och "Smart industri"
 • Miljö:FIA
 • FIBER
 • Förstudie kring kärnkraftens underleverantörer
 • Open Lab Skåne - en samverkans - och innovationsarena inom life science, materialvetenskap, livsmedel och kemi
 • Test-arena Blekinge
 • SVIFFT- Sveriges Framtida Flyg och Rymdindustri
 • Förstudie, Bryggprojekt, Automation för Regional Konkurrenskraft (ARK II)
 • Nya värdekedjor för Offshore
 • Förstudie Innovationsnod Sandviken
 • AIMEE - Autonomous Intelligent Machines Exploration & Enterprise
 • Industriautomation och mm-vågor
 • STIVI - steg för innovation i värmländsk industri
 • Smart Industri Norra Mellansverige
 • Automation för regional konkurrenskraft (ARK II)
 • Societal development through Secure IoT and Open Data (SSiO)
 • Industriautomation och mm-vågor
 • Innovative Materials Arena - IMA
 • ASSAR Industrial Innovation Arena
 • Reparation och återanvändning av metallprodukter genom additiv tillverkning (Replab)
 • RIO - Regional Innovation genom Optisk Mätteknik
 • Gender Smart Arena
 • Innovationskraft - samarbeten forskare, startups och näringsliv
 • Datacenter Innovation Region
 • Produktion 4.0
 • SpaceLab
 • SCOOT
 • Karlstad Lean Factory genomförandefas (KLF2)
 • SIKT, Stärkt Innovation Konkurrenskraft och Tillväxt
 • TRANSFORM to AAA
 • Center of Excellence - stamping (Förstudie)
 • Wireless Innovation Arena
 • RIT 2021
 • DRIVE
 • Demonstrationsmiljö för Smart och Innovativ Automatisering i Tillverkningsindustrin - SMART-IAT
 • SIAM 2.0 - Specialiserat innovations- och automationsstöd till små och medelstora metallinriktade verkstadsföretag

Smarta regioner och städer

Bild till projektet Malmö Innovationsarena

Portföljen innehåller projekt med koppling till hållbar stadsutveckling, innovationsstöd­systemet och social innovation. Förnyelse och innovation inom idéburen sektor, miljön i städer, utveckling av besöksnäring och öppna innovationsmiljöer är några av inriktningarna i Smarta regioner och städer. Samverkansprojekt mellan företag, kommuner och forskning gällande säkerhets- och krissektorn, fysisk stadsutveckling och framtagande av nya produkter och tjänster ska bidra till att stärka regionerna.

Beviljade projekt

För kontaktuppgifter och information om projekten används projektbanken.

 • Konceptfabriken
 • Smart kreativ stad -- en ny modell för film, digital media och innovativa processer i hållbar stadsutveckling
 • CLIP 3.0 Innovativa miljöer för hållbar logistik och innovativ produktion
 • Destination Dalarna - Innovativ tjänsteutveckling, fas II
 • Excellent Building Region
 • Växtzon 1
 • Innovation Park- möjliggörare för hållbar och strategisk innovation
 • ÖMS Smart specialisering (ÖMS3)
 • + Project
 • Innovationsmiljöer för Smarta Hållbara städer - Urban Magm
 • Social Innovation Skåne
 • Skåne Smart Specialisering - klusterorganisationerna som katalysatorer
 • Smart Specialisering- starka företag i Norra Mellansverige
 • Upphandlingsdriven Innovation för Regional Tillväxt
 • Näringsliv - Akademisamverkan i Regionen - NAiR
 • GCP - Gender Contact Point
 • Forum Förnyelse
 • ÖMSesidig Access för innovationskraft
 • Test Site Sweden - West
 • Göteborg som testarena för SMF
 • Centrum för besöksnäringsforskning
 • Testbed Kiruna
 • Innovation Leap
 • Safety & Security Test Arena
 • Upphandlingsdialog Dalarna, UDD
 • Malmö Innovationsarena
 • Hållbart Samhällsbyggande (HåSa): Från mellersta Norrland till Europas glesa bygder
 • Vision genusakademi för SME
 • Smart kreativ stad - en ny modell för film, digital media och innovativa processer i hållbar stadsutveckling
 • Arena Social Innovation
 • HÅLLBARA AFFÄRSRELATIONER (HAR) FÖR INNOVATIV REGIONAL AFFÄRSUTVECKLING
 • Social innovation för regional utveckling (SIRU)
 • VINK - Västsvenska inkubatorers kvalitetshöjning
 • Framtidens destination, förstudie
 • LINXS steg 1 - Attraktion av världens främsta forskare till Science Village Scandinavia och Regionen
 • Intersective Innovation
 • Genusakademi för SME - genomförandeprojekt
 • SPINN Science Park - Innovativ Nyskapande Nod
 • Smart Arena för Innovation
 • Innovationsklivet
 • Revision of Territorial Review of Småland and Blekinge
 • Idésluss Sundsvallsregionen 2017-2020
 • Risk- och krislaboratorium: Innovativ forskning för regional utveckling (RCR-Lab)
 • Wisdome Malmö - innovativ mötesplats kring visualiseringar och hållbar utveckling
 • Förstudie om Högskolan Dalarnas roll i det regionala innovationssystemet
 • Snöakademin
 • Platsbaserade digitala upplevelser (PDU)
 • Innovation Park 2.0
 • East Central Sweden (ECS) The Innovative Smart Region
 • Kulturarvsinkubator
 • Case Sofielund 2030
 • Frontrunners for sustainable innovation
 • Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen - ÖdiS
 • North Sweden Arena for Art, Design, Tech & Business
 • CLIP 4.0
 • Smart specialisering i Norra Mellansverige II
 • KTP Science
 • Växtzon 2
 • Wisdome Innovation
 • Affärsdriven Materialutveckling
 • Go Cloud - för att stärka innovationskraften i hela regionen
 • Samverkansstruktur för Innovation och Regional Tillväxt (SIRT)
 • Energiinnovation
 • MiLo - Miljön i kontrolloopen
 • e-CL (E-handel och logistik)
 • Impact acceleratorn. Ökad interaktion och samverkan mellan näringslivet och akademin i Västra Götaland.

Cirkulär och biobaserad ekonomi

Bild till projektet KM2

Portföljens projekt ska i hög utsträckning bidra till att kommersialisera forskningsresultat som leder till att företag utvecklar sina produkter, processer och innovativa förmåga inom området Cirkulär- och biobaserad ekonomi. Samverkan i projekten sker tvärsektoriellt mellan FoI-aktörer men framförallt mellan akademi och näringsliv genom skapande av samarbetsplattformar, nya organisationsformer och samverkansprojekt. Projekten ger deltagande företag en möjlighet att validera metoder och produkter genom exempelvis testbäddar och innovationslabb och företagen kan genom vidareutveckling och förnyelse stärka sin konkurrenskraft vilket på sikt leder till hållbar tillväxt.

Ungefär hälften av portföljens projekt har koppling till skogsindustrin och till framtagning av hållbara och miljövänliga produkter baserade på skogliga råvaror. Andra projekt inom Cirkulär- och biobaserad ekonomi syftar till att livsmedelsbranschen ska utveckla nya produkter och tjänster hållbart, innovativt och konkurrenskraftigt.

Beviljade projekt

För kontaktuppgifter och information om projekten används projektbanken.

 • Uppstart - MATKRAFT Södertälje Science
 • Park - Utveckling av hållbar livsmedelsnäring med koppling till miljö och hälsa
 • Bothnia BioIndustries Network -Regionalt kluster kring bioekonomin
 • SMART INNOVATION - Samverkan för fler innovationer ökar svensk tillväxt
 • Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan
 • WISA - Water Innovation System Amplifier
 • Förstudie Collaborative Competence Center (C3)
 • The Wood Region - european innovation center
 • TräInnovation i Norr (TiiN)
 • Bioreduktionsmedel för metallurgiska processer - Bio4Metals
 • Klimatsmart Innovation
 • Green Innovation Park
 • Food Knowledge Community Skåne-Blekinge
 • The Wood Region (TWR) - Utvecklingscenter för trävaror och fiberbaserad biokomposit
 • Waterface - Environmental forensics
 • KM2 - Innovativ Grön Energi
 • Nordic Taste and Flavour Centre
 • Proteiner i fokus
 • Boost- Booende och bostadsutveckling för stark tillväxt
 • BioRaff 2020
 • Gröna Kemikalier från Skog och Skogsbiprodukter, (GrönaPro)
 • GENOMFÖRANDE MATLUST Södertälje SciencePark - Utveckling av hållbar livsmedelsnäring med koppling till miljö och hälsa
 • Miljövänlig ingenjörskonst på ligno- och nanocellulosa materials: Nya hållbara produkter (ENM-NSP)
 • SAMLA - SAMutveckling för Livsmedelsbranschens Acceleration
 • Forskningsmiljö för en hållbar skogsbaserad ekonomi
 • Innovation Square
 • Framtida skogsbrukssystem - biomassa
 • ProWOOD arena
 • Bekämpning av skogsskador - Mellannorrland, BESKA
 • From paper to replacement of plastic
 • Innovation i livsmedelskedjan i Norr- och Västerbottens län - en förstudie
 • EcoMat - Ecofriendly sustainable strong Materials - Miljövänliga hållbara våtstarka förpackningsmaterial
 • WASTE2TASTE: Förädling av restprodukter med svampbioraffinaderi - Förstudie
 • Förstudie - Hållbar bioenergi
 • Waste2Taste
 • CRKKL - Cirkulär Ekonomi i Kronoberg och Kalmar län
 • Trämanufaktur - Industriell Utveckling och Design
 • Bothnia BioIndustries Network steg 2
 • Bestrykning av grafen-nanocellulosakomposit på papper
 • Bioremediering av fiberbankar i Västernorrland (BioRem Fiber)
 • Trämanufaktur - Tillverka i trä

Bakgrund och fakta

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag, i Regleringsbrevet för 2015, att arbeta med kunskapsstöd i genomförandet av Regionalfonden, inklusive det territoriella samarbetet Öresund-Kattegat-Skagerrak. Det ska ske under programperioden 2014–2020 som också har ett uttalat resultatfokus.

 

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för de åtta regionala samt det nationella regionalfondsprogrammet. Programmen pågår från 2014-2020 och fonderna utgör med medfinansiering nästan 16 mdkr.

 

Ett av de områden som det är möjligt att söka projektmedel för är tematiskt område 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, vilket omfattar cirka 4,5 mdkr inklusive medfinansiering.

Kontakt

Daniel Hallberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 91 Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.