Tillväxtverket
eu-logotyp

Rapporter om programmen

Hur går det i programmen? Genomförs de enligt plan? Blir det några effekter av det projekten gör? Frågor av den här typen får svar i rapporter och utvärderingar.

Tillväxtverket levererar regelbundet flera olika typer av rapporter om hur programmen genomförs. Rapporterna sammanfattar i siffror och text statusen i programmen.  

Dessutom görs utvärderingar av programmen. Utvärderingarna kan svara på om programmen arbetar mot de mål som har satts upp och om de får de effekter man har förväntat sig.

Lägesrapporter

En gång per år rapporterar Tillväxtverket en fördjupad lägesrapport till regeringen om de åtta regionala strukturfondprogrammen, det nationella regionalfondsprogrammet samt de territoriella samarbetsprogrammen.

Lägesrapport 2020 - avseende regionalfondsprogram, inklusive territoriella samarbetsprogram, under programperioden 2014-2020 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Genomföranderapporter

En gång om året rapporterar Tillväxtverket till EU-kommissionen hur det går med genomförandet av de åtta regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet samt Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Det finns en rapport för vart och ett av programmen.

Årsvisa rapporter 2019

Årsvisa rapporter 2018

Årsvisa rapporter 2017

Årsvisa rapporter 2016

Framstegsrapport

Framstegsrapporten är en rapport till EU-kommissionen om hur medlemsstaten Sverige klarar att nå upp till de mål som man har kommit överens om i Partnerskapsöverenskommelsen.

Framstegsrapporten är gemensam för alla de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna i Sverige.

Framstegsrapporten för åren 2014-2016 Pdf, 257.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Utvärderingar

Utvärderingar, som görs av oberoende konsulter, är ett viktigt verktyg för Tillväxtverket i vårt arbete att genomföra programmen så effektivt och resultatfokuserat som möjligt.

Tematiska utvärderingar av de regionala strukturfondsprogrammen

En sammanfattning av alla tematiska utvärderingar:

Temautvärdering Regionalfonden – en regional analys och nationell syntes

Tematiskt mål 1:

Utvärdering av nio program Regionala utvecklingsfonden, Tematiskt mål 1. Delrapport 2 om målet: Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.

Metodrapport- Utvärdering av nio program, Regionala utvecklingsfonden Tematiskt mål 1. Delrapport 2 om målet: Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.

Utvärdering av Tematiskt mål 1: Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. Delrapport 1.

Tematiskt mål 3:

Utvärdering av åtta program Regionala utvecklingsfonden Tematiskt mål 3. Delrapport 2 om målet: Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag.

Bilagor till utvärdering av åtta program Regionala utvecklingsfonden, Tematiskt mål 3. Delrapport 2 om målet: Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag

Utvärdering av Tematiskt mål 3: Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag. Delrapport 1.

Tematiskt mål 4:

Utvärdering av Tematiskt mål 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Delrapport 1.

Övriga tematiska utvärderingar:

Gröna fondens förutsättningar för att bidra till övergången till en koldioxidsnål ekonomi

Vad händer sedan? Utvärdering i EU:s regionala strukturfonds­program, särskilt av projekten enligt 3P och 3N modellen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvärdering av hållbar stadsutveckling i Regionalfonden - slutrapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hållbar stadsutveckling i Regionalfonden - Utvärderingsrapport

Utvärdering- Digitaliseringsprojekt inom Regionalfondens tematiska mål 2 och 3

Finansiella instrument: Lärande utvärdering av Gröna fonden. Halvtidsutvärdering 2018. Öppnas i nytt fönster.

Samverkanseffekter inom Regionalfonden: en utvärdering

Programspecifika utvärderingar:

Slututvärdering av SREss

Utvärderingar av de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna i Sverige

Utvärderingar av ESI-fondernas genomförandeorganisationer i Sverige

Slutrapporter 2007 - 2013