Tillväxtverket

Rapporter om programmen

Hur går det i programmen? Genomförs de enligt plan? Blir det några effekter av det projekten gör? Frågor av den här typen får svar i rapporter och utvärderingar.

Tillväxtverket levererar regelbundet flera olika typer av rapporter om hur programmen genomförs. Rapporterna sammanfattar i siffror och text statusen i programmen.  

Dessutom görs utvärderingar av programmen. Utvärderingarna kan svara på om programmen arbetar mot de mål som har satts upp och om de får de effekter man har förväntat sig.

Lägesrapporter

Två gånger om året rapporterar Tillväxtverket till Näringsdepartementet om läget i de åtta regionala strukturfondprogrammen, det nationella regionalfondsprogrammet samt de Interregprogram som Sverige deltar i. Det är en samlad rapport för alla programmen.

Rapport om läget i regionala strukturfondsprogram och Interregprogram i halvtid

Genomföranderapporter

En gång om året rapporterar Tillväxtverket till EU-kommissionen hur det går med genomförandet av de åtta regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet samt Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Det finns en rapport för vart och ett av programmen.

Årsvisa rapporter 2016

Årsvisa rapporter 2015

Framstegsrapport

Framstegsrapporten är en rapport till EU-kommissionen om hur medlemsstaten Sverige klarar att nå upp till de mål som man har kommit överens om i Partnerskapsöverenskommelsen.

Framstegsrapporten är gemensam för alla de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna i Sverige.

Framstegsrapporten för åren 2014-2016PDF

Utvärderingar

Utvärderingar, som görs av oberoende konsulter, är ett viktigt verktyg för Tillväxtverket i vårt arbete att genomföra programmen så effektivt och resultatfokuserat som möjligt.

Tematiska utvärderingar av de regionala strukturfondsprogrammen

Utvärdering av Tematiskt mål 1: Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. Delrapport 1.

Utvärdering av Tematiskt mål 3: Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag. Delrapport 1.

Utvärdering av Tematiskt mål 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Delrapport 1.

Utvärderingar av de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna i Sverige

Utvärderingar av ESI-fondernas genomförandeorganisationer i Sverige

Slutrapport 2007 - 2013

Slutrapporter för programmen i programperioden 2007-2013 skickades in till EU-kommissionen i mars 2017.
Slutrapporterna kommer att publiceras här när de är godkända.