Tillväxtverket
eu-logotyp

Särskilda villkor för bredbandsprojekt

Alla villkor som gäller för varje projekt framgår av beslutet om stöd. Här kan du läsa om de särskilda villkoren för bredbandsprojekt.

1. Dessa villkor gäller för alla delar av den stödfinansierade bredbandsanläggningen, om inte annat anges nedan. Om det vid kontroll visas att villkor ej är uppfyllt och rättelse ej vidtas kan Tillväxtverket bedöma att en kostnad helt eller delvis inte är stödberättigad.

2. Den grundläggande infrastrukturen i bredbandsanläggningen ska vara dimensionerad och utformad för minst 40 års teknisk livslängd. Ledningar i bredbandsanläggningen ska vara dimensionerade och utformade för minst 20 års teknisk livslängd.

3. Bredbandsanläggningen ska i sin helhet vara utformad så att tillträde kan beviljas på icke-diskriminerande villkor till samtliga delar av bredbandsanläggningen med tillhörande resurser.

Andra aktörer ska beviljas bredast möjliga aktiva och passiva tillträde i grossistledet till bredbandsanläggningen på rättvisa och icke-diskriminerande villkor. Ett sådant tillträde i grossistledet ska beviljas för minst sju år och rätten till tillträde till kabelrör och stolpar får inte tidsbegränsas.

För att kunna uppfylla detta krav ska anläggningens antal fiberpar och kanalisationsrör mellan noder överdimensioneras så att tillträde kan beviljas till tom kanalisation och passiv ledning.

För att kunna uppfylla detta krav ska anläggningens antal fiberpar och kanalisationsrör mellan nod och korskopplingspunkt eller likvärdig facilitet överdimensioneras enligt följande:

Överkapacitet antal fiber

Totalt antal fiber, i varje punkt inklusive anslutningspunkt, ska vara minst 1,2 ggr det totala antalet potentiella slutanvändare i det geografiska område som kan anslutas via denna punkt. Med antal potentiella slutanvändare avses antal fastigheter inom 1 km från varje anslutningspunkt.

Totalt beräknat antal fiber inklusive överkapaciteten ska avrundas uppåt till närmsta heltal. Överkapacitet ska byggas med fiber av samma typ, kvalitet och egenskaper samt förläggas på likvärdigt sätt utifrån samma krav som på den aktuella sträckan.

Överkapacitet antal kanalisationsrör för kabel

Totalt antal kanalisationsrör för kabel, i varje sträcka, inklusive avgreningssträckan till utbruten anslutningspunkt, ska vara minst 1,2 gånger antalet kanalisationsrör som projekterats att används för totalt antal fiberpar, överkapaciteten medräknad. Antalet kanalisationsrör för kabel ska avrundas uppåt till närmsta heltal.

Överkapaciteten ska räknas på respektive typ av kanalisation och dess överkapacitet ska då vara av samma typ, kvalitet och egenskaper som på den aktuella sträckan.

Om kraven på överkapacitet inte kan tillgodoses på grund av villkor i avtal om samförläggning med exempelvis utbyggnad av el- eller avloppsnät kan undantag beviljas efter godkännande av Tillväxtverket.

4. Anläggningen ska projekteras och detaljplaneras per sträcka. Egenkontroller ska genomföras och dokumenteras per sträcka.

5. Ledningskollen (www.ledningskollen.se) ska användas vid projektering av bredbandsanläggningen. Efter slutfört arbete ska hela bredbandsanläggningen vara registrerad i Ledningskollen för att undvika skador och avgrävningar.

6. Nödvändiga tillstånd ska inhämtas snarast efter att ansökan lämnas in och innan arbete med etablering av bredbandsanläggningen påbörjas.

7. Stödberättigade kostnader i projektet ska endast utgöra kostnader för den förmedlande länken mellan stomnät och accessnät. Stödberättigade kostnader är därför inte förbindelser mellan slutanvändare och anslutningspunkten till den stödfinansierade anläggningen.

8. Bredbandsanläggningen ska som lägsta nivå uppfylla dokumentation enligt Robust Fiber.

Anvisningar för dokumentation Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster..

Detaljerad dokumentation, inklusive sammanhängande fotodokumentation, per sträcka ska finnas tillgänglig för kontroll. Slutdokumentationen ska innehålla mätprotokoll av samtliga kontakterade fiber i anläggningen. Överkapacitetsfiber omfattas inte av kravet på mätning.

Fiber i bredbandsanläggning ska uppfylla följande gränsvärden:

Gränsvärde för fiber i förlagd kabel

  • Maxvärde vid 1310 nm - 0,40 dB/km
  • Maxvärde vid 1550 nm - 0,25 dB/km

Gräns för uppmätta skarvdämpningsvärden

  • Medelvärde för skarvdämpning på fibersträcka med fler än 5 skarvar, mätt vid 1550 nm - 0,10 dB
  • Maxvärde för skarvdämpning vid enstaka skarv mätt vid 1550 nm - 0,20 dB

Gräns för dämpning i fiberoptisk kontakt

  • Skarvdämpning per kontakt (enkel) - max 0,25 dB
  • Skarvdämpning hopsatt kontakt - max 0,50 dB

Radiolänk som alternativ eller komplement vid stödbara bredbandsinvesteringar i ortsammanbindande nät

Radiolänk som alternativ eller komplement vid stödbara bredbandsinvesteringar i ortsammanbindande nät Word, 93.8 kB.