Tillväxtverket
eu-logotyp
Kollage med tre bilder: företagare, lastbil och forskare.

Övre Norrland

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas.

Programmet Övre Norrland är inriktat mot fem tematiska mål:

 • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
  30 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Projekt inom målet kan exempelvis bidra till fler innovativa miljöer där universitet, forskningsinstitut, näringsliv, och det omgivande samhället kan mötas.
  EU-medlen kan också bidra till att forskningens resultat kommer till nytta i befintliga och nya företag och i offentlig verksamhet.
 • Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik
  5 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Det handlar främst om utbyggnad av bredband och höghastighetsnät i områden där det inte är kommersiellt motiverat för nätverksoperatörer att investera. Även utbyggnaden av e-tjänster kan stödjas.
 • Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
  35,3 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Projekt inom målet ska bidra till att öka antalet nystartade företag och till att de som redan finns kan växa. Prioriterat är också projekt som bidrar till företags kapitalförsörjning där marknaden inte fungerar. Även hjälp för företag att nå nya marknader ryms här.
 • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
  5,7 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Projekt som får stöd kan exempelvis främja ökad produktion och distribution av förnybar energi eller stimulera ökad energieffektivisering och användning av förnybar energi.
 • Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur
  24 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Det kan handla om att skapa lösningar för effektiva byten mellan olika transportslag för såväl gods- som persontrafik eller att förbättra kollektivtrafik och energi- och koldioxidsnåla transportslag med tillgång till alternativa bränslen.

Programdokument

Operativt program för Övre Norrland ändrat januari 2020 Pdf, 645.9 kB.

Engelsk version av programmet

Engelsk version av det operativa programmet  Pdf, 732.4 kB.

Beviljade projekt hittills

Se vilka projekt som hittills beviljats stöd i programmet Övre Norrland. Filtrera resultatet genom att ange område Övre Norrland i Projektbanken

Genomfört i programmet

En gång om året rapporterar Tillväxtverket till EU-kommissionen hur det går med genomförandet av programmen. Du hittar årsvisa rapporter under avsnittet Rapporter om programmen

Fakta om programmet

Geografiskt område

I programområdet Övre Norrland ingår Västerbottens och Norrbottens län.

Budget från Europeiska regionala utvecklingsfonden

211 miljoner euro.

50 procents medfinansiering

Inom det regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland kan EU:s andel av delfinansieringen vara maximalt 50 procent.

Resterande delfinansiering kan komma från offentliga och/eller privata aktörer och bestå av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar.