Tillväxtverket
eu-logotyp
Granskog ovanifrån

Mellersta Norrland

Programmets insatser ska främja förnybar energi, övergången till cirkulär ekonomi, utveckla ett hållbart resande och förbättra digital förbindelser.

Programområdet Mellersta Norrland består av länen Jämtland och Västernorrland. Det är ett område i Sverige, som tillsammans med andra nordliga regioner i Sverige, skiljer sig länen från övriga regioner i EU. Det som utmärker området är stora naturtillgångar, men också låg befolkningstäthet och långa avstånd mellan orter och marknader.

För att möta utmaningarna i området har följande behov identifierats:

 • Utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik.
 • Förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft och skapa arbetstillfällen i dessa företag. Gäller även investeringar i produkter och tjänster.
 • Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap.

Och för att möta behoven ska pengarna i Mellersta Norrland gå till att:

 • Utveckla Mittbanan genom smidigare byten och fler tåg.
 • Att fler små och medelstora företag gör förflyttningar till mer hållbar produktion genom innovation och stärker marknaden för återvunna och återbrukat material.
 • Att företagen ökar sin användning av digitala system och tjänster, identifiera nya marknadsmöjligheter och nya modeller för affärsutveckling i glesa miljöer.
 • Att fler hushåll och företag får tillgång till bredband.
 • Ett mer flexibelt elnät.
 • Att öka tillgång och efterfrågan på förnybart drivmedel.

Områden för smart specialisering

Programmet har identifierat särskilda områden som har en stor potential för tillväxt. Det handlar både om områden där en region redan har styrkor och nya områden där det finns potential att utveckla nya styrkor. De områden Mellersta Norrland har valt ligger främst inom specifikt mål 1.1 och 1.4:

 • Skoglig bioekonomi
 • Tillverkning, metall- maskin, fordon
 • Förnybar energi, sol-, vind-, vatten- och bioenergi
 • GovTech
 • Produktions- och verksamhetssystem
 • FoodTech
 • Autonom mobilitet
 • Kris och räddning
 • Smart Caring
 • Jord, skog och vatten
 • Upplevelser
 • Digitala lösningar
 • Hållbar energi

Inom de här områdena behövs insatser

Programmets insatser ska alltid gå i linje med EU:s politiska mål

 1. Ett smartare Europa
 2. Ett grönare Europa
 3. Ett mer sammanlänkat Europa.

Under de politiska målen finns specifika mål. Vi har delat in dem i sju områden för att göra det enkelt att överblicka målen. Första siffran framför målet står för politiskt mål och den andra för specifikt.

1 - Ett smartare Europa

Forskning och innovation

1.1 Stärka forskning och innovation​

Bygg kapacitet bland företag, universitet, forskningsinstitut och samhälle, öka FoU-intensiteten i företag och öka internationell samverkan kring forskning och innovation. Det handlar också om att etablera och utveckla innovationsmiljöer och test- och demonstrationsmiljöer, att öka förutsättningarna för forsknings- och behovsdriven innovation och att stimulera till arbetssätt där fler arbetar med nya metoder så som exempelvis öppna innovationsprocesser.

Digitalisering och bredband

1.5 Förbättra digital konnektivitet

Bygg ut bredbandsinfrastrukuren ännu mer.

Företag och näringsliv

1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft

Stimulera ökad jämställdhet i näringslivet. Minska sårbarheten, underlätta generationsskiften, förbättra kapitaltillgången och stimulera ökad internationell närvaro. Utveckla nya stödstrukturer och nya affärsmodeller samt underlätta tillgången till kapital.

1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering

Främja flexibla, behovsanpassade kompetensutvecklingsinsatser inom smart specialiserings- och diversifieringsområden. Främja också det livslånga lärandet, kompetensutveckling och karriärväxling genom samverkan och initiativ mellan aktörer och organisationer.

2 - Ett grönare Europa

Klimat

2.2 Främja förnybar energi

Stimulera utvecklingen av affärsmodeller, system och metoder som främjar produktionen av förnybara drivmedel. Utveckla metoder för att producera förnybara drivmedel av sidoströmmar och restenergier. Stimulera lösningar som bidrar till att energi på ett effektivt sätt kan tas tillvara i cirkulära flöden eller processer.

2.6 Främja övergången till en cirkulär ekonomi

Insatserna inom detta område behövs för att minska nettoutsläpp av växthusgaser och på så sätt bidra till detta viktiga svenska klimatmål.

3 - Ett mer sammanlänkat Europa

Transporter och resande

3.1 Hållbara europeiska transportnät (TEN-T)

Överbrygga brister och flaskhalsar i järnvägssystemen och i övergången mellan olika transportslag samt hantera en hög belastning på regionens vägar. Öka kapaciteten vid regionens hamnar, hantera svårigheter med att ställa om till nya miljökrav och brister i flyget.

Här kan du läsa mer om EU:s politiska och specifika mål.

Program Mellersta Norrland

Preliminärt operativt program för Mellersta Norrland 2021-2027 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beviljade projekt hittills

Se vilka projekt som hittills beviljats stöd i programmet Mellersta Norrland. Filtrera resultatet genom att ange område Mellersta Norrland i Projektbanken

Fakta om programmet

Geografiskt område

I programområdet Mellersta Norrland ingår Jämtlands och Västernorrlands län.

Budget från Europeiska regionala utvecklingsfonden

142,6 miljoner euro.

40 procents medfinansiering

Inom regionalfondsprogrammet Mellersta Norrland kan EU:s andel av delfinansieringen vara maximalt 40 procent.

Resterande delfinansiering kan komma från offentliga och/eller privata aktörer och bestå av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar.