Tillväxtverket
eu-logotyp

Styrande dokument

De styrande dokumenten, som är beslutade av EU-kommissionen och Sveriges regering, ställer krav på strukturfondsprogrammen. Ni som är stödmottagare för ett strukturfondsprojekt ska också följa de styrande dokumenten.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 Europa 2020-strategin

Läs om Europa 2020-strategin

EU:s förordningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 1303/2013, den 17 december 2013

Förordningen fastställer allmänna bestämmelser för de Europeiska struktur- och investeringsfonderna, det vill säga Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden (ej aktuell i Sverige), Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden.
(Förordningen upphäver förordning (EG) nr 1083/2006.)

Ladda ner och läs förordning nr 1303/2013 på eur-lex.europa.eulänk till annan webbplats

Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 1301/2013, den 17 december 2013

Förordningen fastställer särskilda bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden.
(Förordningen upphäver förordning (EG) nr 1080/2006.)

Ladda ner och läs förordning nr 1301/2013 på eur-lex.europa.eulänk till annan webbplats

EU-kommissionens genomförandeförordning (EU)

nr 821/2014, den 28 juli 2014

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (se ovan) som närmare beskriver vilka bestämmelser som gäller för överföring och förvaltning av programbidrag, rapportering om finansieringsinstrument, tekniska krav på informations- och kommunikationsåtgärder etcetera.

Ladda ner och läs förordning nr 821/2014 på eur-lex.europa.eulänk till annan webbplats

Partnerskapsöverenskommelsen

Partnerskapsöverenskommelsen tecknas mellan EU-kommissionen och varje medlemsstat. Den syftar till att de fyra strukturfonderna ska samordnas i större omfattning och genomföras så effektivt som möjligt.

Ladda ner och läs Partnerskapsöverenskommelsenlänk till annan webbplats

Läs mer om vad en partnerskapsöverenskommelse är

Operativa programmen

Tillväxtverkets strukturfondsprogram ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning. De utgår från respektive regions strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas.

Klicka dig in på programmens sidor från EU-programs startsida. 

Svenska lagar och förordningar

Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder

SFS (2014:1383), utfärdad den 13 november 2014.

Ladda ner och läs förordning SFS (2014:1383) på regeringskansliets rättsdatabaslänk till annan webbplats

Lagen om strukturfondspartnerskap

SFS (2014:479), utfärdad den 5 juni 2014

Ladda ner och läs lagen om struktufondspartnerskap, SFS (2014:479), på regeringskansliets rättsdatabaslänk till annan webbplats

Tillväxtverkets föreskrifter

TVFS 2015:1

Ladda ner och läs Tillväxtverkets föreskrifterPDFBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.