Tillväxtverket
Flera personer sitter runt ett bord och har en dialog.

Lån och garantier

Vissa typer av lån förmedlas genom offentliga aktörer. När du står inför en investering kan ett samtal med någon av aktörerna vara en bra start. Du kan också läsa mer om lån på Verksamt.se.

Finansiering i form av lån och krediter ansöker du om hos din bank. Det finns grovt räknat två huvudtyper av finansiering för ett företag:

  • investeringsfinansiering och
  • rörelsefinansiering.

Lån lämpar sig särskilt för investeringsfinansiering då ditt företag ska göra en investering som sträcker sig över flera år. Rörelsefinansiering syftar till att jämna ut ditt företags likviditet, det vill säga jämna ut den tillfälliga skillnaden mellan intäkter och utgifter. En kontokredit är en vanlig form av rörelsefinansiering.

För lån och krediter behövs säkerheter. Säkerheternas roll är att minska risken för banken eller kreditgivaren.

Svenska staten har flera verktyg till sitt förfogande för att komplettera bankernas utbud av lån och krediter. Till exempel Almi och Norrlandsfonden beviljar lån. Svensk Exportkredit och Exportkreditnämnden beviljar exportfinansiering antingen genom lån och krediter eller genom garantier. Sedan juni 2021 beviljar även Riksgälden garantier för stora lån på över 500 miljoner kronor som går till gröna investeringar.

Almi Företagspartner

Almi Företagspartner erbjuder lån och rådgivning till företag i alla faser. De arbetar utgående från ditt företags förutsättningar och erbjuder en palett av olika låneprodukter, allt ifrån mikrolån till tillväxtlån och förvärvslån. Almi finns i alla regioner. Ta kontakt med ditt regionala Almi-bolag för personlig rådgivning.

Almi Företagspartner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Norrlandsfonden

Norrlandsfonden vänder sig till företag med tillväxtambitioner som är verksamma i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland eller Gävleborg. De finansierar såväl nyetableringar som utveckling och expansion i befintliga företag. Norrlandsfonden erbjuder både flexibla topplån, garantier och konvertibla skuldebrev. Målsättningen är att erbjuda flexibla och marknadsanpassade låneformer utgående från ditt företags specifika situation.

Norrlandsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exportkreditnämnden

Exportkreditnämnden (EKN) är en myndighet med uppdrag att främja svensk export. Genom att ställa ut garantier försäkrar man företagens risk att inte få betalt vid exportaffärer. Man försäkrar även bankers utlåning och krediter till både exporterande företag och deras köpare.

Exportkreditnämnden 

Svensk Exportkredit

Genom att erbjuda olika typer av finansieringslösningar hjälper Svensk Exportkredit (SEK) svenska företag att göra fler exportaffärer. Svensk Exportkredit finansierar svenska exportörer och köpare av svenska varor och tjänster. Svensk Exportkredit kompletterar därigenom företagens befintliga finansieringskällor och är ett alternativ för svenska exportföretag som vill ha flera olika finansieringsalternativ.

Svensk Exportkredit

Riksgälden

För att främja gröna industriinvesteringar som kan bidra till att Sverige når sina miljö- och klimatpolitiska mål har regeringen gett Riksgälden i uppdrag att ställa ut statliga kreditgarantier.

Riksgälden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.