Tillväxtverket

Piloter för säker digitalisering

 • Stängd

Vill du vara med och vidareutveckla och testa metoder, arbetssätt och verktyg för att öka småföretagens digitala säkerhet? Nu kan innovations- och företagsfrämjande organisationer söka finansiering för att driva utvecklings­projekt för att stärka företagens affärsstrategiska arbete för en säker digitalisering. Projektägare ges samtidigt en möjlighet att söka pengar för kompetensutveckling av egen personal.

Globaliseringen accelererar digitaliseringstakten i företagen. De positiva effekterna är uppenbara, men det finns även en baksida i form av ökade cyberrisker, IT-incidenter och så kallade tredjepartsrisker där både företag och leverantörer använder sig av underkonsulter och externa system. Digitalisering och digital säkerhet bör vara en integrerad del av företagens strategiska affärs- och verksamhetsutveckling och av riskhanteringsarbetet.

Flera personer jobbar vid datorer
Illustration av en pil uppåt

Vad?

Metoder, arbetssätt och verktyg till stöd för företags digitala säkerhet.

Illustration av en profil

Vem?

Företags- och innovationsfrämjande aktörer.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Lägsta belopp för ansökan är 300 000 kronor.

Vad är bakgrunden till utlysningen?

Insatsen bygger vidare på erfarenheter och pilotprojekt från Tillväxtverkets regeringsuppdrag 2018–2021 för ”Höjd kompetens i små företagsledningar och styrelser” och från erfarenheter från andra uppdrag hos Tillväxtverket.

Den digitala ekonomin ställer krav på företagens digitala säkerhet i olika ekosystem och leverantörskedjor och via uppkopplingar mot olika digitala plattformar. Lagstiftning, affärsjuridik och beroendet av de stora företagen sätter spelreglerna och kan påverka valen av digitala system och tjänster, av kunder och leverantörer. Rätt hanterat kan företagens arbete med säker digitalisering ge en konkurrensfördel och ökad affärsnytta. Fel hanterat kan en bristande riskhantering vara en ingång för olika typer av cyberattacker och IT-incidenter med eventuella konsekvenser också för andra företag, kunder och leverantörer. Företag behöver hitta alternativa strategier för sin digitalisering. De behöver öka sin handlingsförmåga för att kunna beställa och välja digitala verktyg, rådgivning och konsulter för att säkra verksamhet och affärer.

Medvetenheten om cyberhot och digitala risker är generellt låg hos mindre företag. De erbjudanden inom digital säkerhet som finns på marknaden är ofta okända för små och medelstora företag och mer fokuserade på IT-säkerhet som en intern fråga för organisationen än de faktiska utmaningarna och affärsnyttan. Mindre företags behov och efterfrågan av externa experter och rådgivning matchar inte alltid marknadens erbjudanden. Vissa småföretag kan tveka att satsa på kompetensutveckling och utbildningar på grund av kostnaderna. De potentiella digitala hoten kan till och med göra att vissa företag och verksamheter avstår från att investera i digitalisering.

Syfte och mål

Det övergripande syftet är att öka kunskapen om små företags behov och förutsättningar att hantera digitaliseringens risker som stöd för affärsnytta och bibehållen /ökad konkurrenskraft.

 • Ökad kunskap och förmåga i småföretag och dess ledningar att kunna bedöma och hantera digital säkerhet (informations- och cybersäkerhet) för en hållbarare affärs- och verksamhetsutveckling.
 • Ökad förmåga hos olika innovations- och företagsfrämjare att ta fram och nivåanpassa erbjudanden och tjänster inom säker digitalisering för olika målgrupper av företag.
 • Ökade kunskaper hos innovations- och företagsfrämjare om säker digitalisering.
 • Ökad matchning och kapacitet inom digital säkerhet– (främjare/SMF, privata marknaden/konsulter – i förlängningen också ett utvecklat samarbete med andra myndigheter och aktörer etc).

Vem kan söka?

Satsningen vänder sig till företags- och innovationsfrämjande aktörer, offentliga och privata, som företräder och erbjuder småföretag kvalificerad utbildning, coachning och affärsrådgivning. Sökande, exempelvis science parks, klusterorganisationer och inkubatorer, ska ha egna grundkompetenser inom digitalisering och affärsutveckling samt egna erfarenheter av arbete med relevanta och befintliga metoder, arbetssätt och verktyg som stöd för genomförandet av projektet.

Sökande ska ha god kännedom om målgruppen små företag och ha tillgång till relevanta nätverk, samarbetspartner och marknadskanaler för att snabbt nå och rekrytera företag.

Det är ett mervärde om projektet har en regional förankring; genom medfinansiering eller avsiktsförklaringar eller genom ett engagemang i själva projektgenomförandet.

Utlysningen vänder sig också till regioner i hela Sverige. En region kan söka för och som projektägare företräda en grupp av företags- och innovationsfrämjare. I övrigt gäller kriterierna för deltagande innovations- och företagsfrämjare enligt ovan.

Tillväxtverket kommer att bjuda in deltagande projektorganisationer till gemensamma erfarenhetsträffar.

Enskilda näringsidkare kan inte söka stödet.

Målgruppen företag i projekten

I piloterna ska aktiviteter genomföras med en mindre grupp av företag.

Deltagande företag i insatsen ska ha någorlunda liknande utmaningar för att höja sin digitala kompetens. Målgruppen ska vara företag med tillväxtambitioner. Deltagande företag bör ha minst 5-10 anställda. Deltagande företag ska ha grundläggande kompetenser inom digitalisering.

Projekten ska drivas och utvecklas i dialog och samråd med deltagande företag. Nätverkande och gruppdynamik mellan deltagande företag är en viktig komponent för projektgenomförandet.

För vad kan vi söka?

Aktörer kan söka för att vidareutveckla och testa metoder, arbetssätt och verktyg till stöd för företagens digitala säkerhet.

Exempel på aktiviteter i projekten som kan stödjas

 • Analys av företagens behov med påföljande insats av kunskapshöjande eller coachande karaktär
 • Utbildningsinsatser riktade till företag i en bransch eller annan konstellation av företag
 • Använda och bygga vidare på befintliga modeller och verktyg som tagits fram och använts av den sökande aktören i andra näraliggande insatser och projekt

Som ett tillägg till denna insats:

 • Relevant utbildning/kompetensutveckling inom digital säkerhet av egen personal hos den sökande projektorganisationen, dvs hos sökande företags- eller innovationsfrämjare. Maxbelopp 150 tkr, eller 30 tkr per person. Personal kan delta i en eller flera utbildningar. Typ av utbildning ska anges i ansökan.

I projektansökan ska finnas en beskrivning av:

 • Den specifika utmaningen och behoven hos målgruppen av företag i projektet avseende digital säkerhet samt vilka metoder, verktyg och arbetssätt som ska vidareutvecklas och anpassas för målgruppen.
 • Hur företagen inklusive deras ledningar och styrelser involveras och gynnas av aktiviteterna. Uppgifter om antalet deltagande företag. En uppskattning i tid av omfattningen av företagens deltagande. En uppskattning av fördelningen mellan män och kvinnor som representerar deltagande småföretag.
 • Hur de kompetenshöjande aktiviteterna, huvudaktiviteterna, ska täcka in insatser i form exempelvis av information, rådgivning och coachning m.m. för att utveckla och stärka digital säkerhet.
 • Typ av personalutbildning med relevans för säker digitalisering – om projektansökan inkluderar denna typ av aktiviteter och kostnader.
 • Projektorganisation. Relevant kompetens och erfarenhet för projektgenomförandet ska framgå av ansökan. Bifoga gärna underlag som styrker kompetens och erfarenheter.
 • Strategi för hur resultat, kunskap och erfarenheter från projektet kan nyttiggöras i egen organisation och spridas till andra organisationer i direkt anslutning till att projektet avslutas.

När kan vi söka?

Sista ansökningsdag är den 7 juni 2022. Beslut tas skyndsamt efter att ansökan inkommit.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du anger om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess. Om ditt projekt beviljas stöd är det en förutsättning att du följer reglerna för stödet för att pengarna ska kunna betalas ut. Tillväxtverket kan också upphäva beslut helt eller delvis.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kommit in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start.

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika inriktning och mål.

Gå till Tillväxtverkets Allmänna villkor och se vad som gäller för stödet.
Läs också mer i Handbok för nationella projektmedel, avsnitt planera som är en vägledning i arbetet med projektet. För att projektet ska få stöd krävs det att kraven och villkoren i handboken och de allmänna villkoren för stöd följs. Handboken uppdateras löpande. Som stöd för budgeten kan du använda mallen Ekonomisk verktygslåda Nyps 2020 efter årskiftet 2019.xlsx (live.com)

Stödet styrs av förordning SFS 2015:210 om statligt stöd för att främja små och medelstora företag, § 13 om stöd till företagsutveckling. Stödet omfattas av EU:s statsstödsregler.

Medfinansiering

Medfinansiering från den som ansöker om stöd ska uppgå till 50 procent av projektets budget i form av kontant medfinansiering, från egen organisation eller från extern aktör.

Hur länge kan projektet pågå?

Pilotprojekten har en kort genomförandetid. Projekten kan tidigast starta det datum som ansökan kommer in. Vi beräknar projektstarten till början/mitten av juni 2022. Projekten kan drivas operativt som längt till och med 2022-10-31. De ska slutredovisas senast 2022-11-30.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Lägsta belopp för ansökan är 300 tkr. Cirka 10 mkr finns totalt till förfogande. Förordningskraven för regionalanslag och för denna typ av insats kräver 50 procents medfinansiering. Max en tredjedel av totalbudgeten får vikas för kompetensutveckling och utbildning av egen personal.

Hur ansöker vi?

Sök stödet via e-tjänsten Min ansökan. Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för nationella projektmedel. Det gör du i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd. I avsnittet finns information om användarkonto och e-legitimation. 

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om din ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkoren för stödet. Läs mer under Så bedömer Tillväxtverket er ansökan. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Tillväxtverket bedömer ansökans relevans i förhållande till krav och inriktning i utlysningen. Det ska finnas en logisk koppling mellan utmaning, syfte, mål och aktiviteter (projektlogik) och en organisatorisk förmåga att genomföra projektet på ett bra sätt under en kort projekttid. En viktig aspekt här är också ”teamet” bakom projektansökan, dvs en relevant konstellationen av projektorganisationer och ev samarbetspartner, konsulter och rådgivare för genomförandet.

Observera att vi för denna utlysning inte rekommenderar några samverkansavtal. Kontakta gärna Tillväxtverket i denna fråga.

Kontakt

Karin Östberg

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Telefon: 08-681 66 20

Viktoria Dagobert Spong

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Telefon: 08-681 93 04

Viktig kunskapsuppbyggnad inför fler planerade insatser

Insatsen är ett första steg för att integrera perspektivet digital säkerhet i Tillväxtverkets olika satsningar för att stötta små och medelstora företag. Genom att initiera och testa piloter får Tillväxtverket en ökad kunskap om företagens behov och om nya potentiella utvecklingsområden för säker digitalisering. Pilotinsatsen ska också stärka olika företagsfrämjares verksamheter för att kunna stötta småföretagen för en säkrare digital omställning. Den ska utveckla och förtydliga tjänster och erbjudanden till företag.

Göra, testa och lära

Fokus för genomförandet är lärande och kunskapsuppbyggnad och att testa i liten skala. En övergripande utgångspunkt är att företagens behov ska styra innehållet i de olika aktiviteterna i projekten.