Tillväxtverket

Utveckla strukturer för validering

 • Stängd
 • Hela Sverige

Vill du vara med och utveckla effektiva strukturer för validering på regional nivå? Tillväxtverket utlyser nu 60 miljoner kronor för regionala utvecklingsprojekt med fokus på hållbara strukturer för validering under perioden 2022–2024.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Metoder, arbetssätt och verktyg för att utveckla effektiva strukturer för validering.

Illustration av en profil

Vem?

Regionalt utvecklingsansvariga aktörer.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

60 miljoner kronor för utvecklingsprojekt under perioden 2022–2024.

Vad handlar erbjudandet om?

Validering är ett verktyg för att synliggöra, dokumentera och erkänna individers reella kompetens. Med reell kompetens menas kunskap, färdigheter och förmåga vid ett givet tillfälle oavsett hur de är förvärvade.

Detta erbjudande riktas till dig som är regionalt utvecklingsansvarig aktör och vill arbeta med att utveckla den regionala strukturen för validering. För att validering som verktyg ska nå sin fulla potential krävs utveckling av ramverk, kvalité och strukturer som skapar tillgänglighet. Den regionala rollen handlar framför allt om just det, att bygga upp väl fungerande strukturer. Att driva, stödja, utveckla kunskap och uppmärksamma behov av validering samt att samordna aktörer inom området.

Tillväxtverket och Myndigheten för yrkeshögskolan har fått ett gemensamt uppdrag av regeringen. Vi ska tillsammans stödja regionernas arbete med att utveckla effektiva och hållbara strukturer för validering på regional nivå. Långsiktigt ska projekten bidra till ett ökat antal valideringar i hela landet och en väl fungerande regional kompetensförsörjning.

Många arbetsgivare behöver fler medarbetare med rätt kompetens. Många arbetstagare har rätt kompetens och erfarenhet men saknar rätt dokument eller intyg för att vara anställningsbara inom yrket. Validering kan vara en nyckel för att gå en kortare väg genom utbildning eftersom individen redan har fått nödvändiga kunskaper på annat sätt.

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig till regionalt utvecklingsansvarig aktör, de 21 regionerna.

Utvecklingsansvariga aktörer - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Flera regioner kan gå samman i en gemensam ansökan. Här kan du läsa mer om särskilda krav för samverkansprojekt.

För vad kan vi söka?

Regionen kan söka projektstöd för utvecklingsprojekt som genom samarbete syftar till att utveckla de regionala strukturerna för validering. Inom det pågående socialfondsprojektet Valideringslyft har samtliga regioner påbörjat en handlingsplan för effektiva strukturer för validering. Handlingsplanen ska vara utgångspunkt för ansökan i denna utlysning.

ESF-projektet Valideringslyft - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillväxtverket erbjuder två ingångar i denna utlysning. Den första och primära ingången riktar sig till regioner som enskilt eller i samverkan med andra regioner har behov av att etablera och utveckla hållbara strukturer för validering. Här ingår också att tydligt inkludera dessa strukturer i det regionala arbetet med kompetensförsörjning.

Den andra ingången riktar sig till regioner som enskilt eller i samverkan med andra regioner vill ansöka om projekt för modell- och metodutvecklingsinsatser. Vi kommer att prioritera projekt med insatser som är intressanta för implementering även i övriga län.

Några exempel på insatser som projekten kan innehålla:

 • strategiskt internt arbete för att befästa validering inom regionala prioriteringar för kompetensförsörjning
 • processledning och dialog med olika aktörer som kommuner, branscher och utbildningsanordnare, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter
 • tillhandahålla analyser och kunskapsunderlag som tydliggör behoven
 • utveckla och implementera metoder där validering ingår i strategisk kompetensförsörjning riktat till små- och medelstora företag.

Det är viktigt att insatserna utgår från de regionala kompetensbehoven på kort och lång sikt. Använd gärna Valideringsdelegationens vägledning steg 4 och 5.

Delegationens publikationer - Valideringsdelegationen 2015-2019

Om du vill veta mer om hur du kan planera för ditt projekt kan du läsa vidare i Handbok för nationella projektmedel, avsnitt planera på tillvaxtverket.se.

När kan vi söka?

Sista dag för ansökan är 9 september 2022.

Vi kommer att fatta beslut senast den 31 oktober 2022.

Vad är viktigt att veta?

Villkor

 • Stödet får inte gå till insatser som riktas direkt mot individer.
 • Medfinansiering krävs med minst 50 procent av den totala budgeten i denna utlysning. Medfinansiering ska i huvudsak utgöras av kontanta medel. Bidrag i annat än pengar kan tillåtas för en begränsad del av medfinansieringen och får högst utgöra 25 procent av medfinansieringen. Bidrag i annat än pengar kan vara när någon annan än projektägaren utför ett arbete i projektet eller tillhandahåller lokaler, utrustning eller material som motsvaras av en faktisk kostnad.

Vad får pengarna användas till?

Pengarna får användas till kostnader för personal, möten, resor, köp av tjänst samt analys och kunskapsunderlag. Schablonkostnader (indirekta kostnader) kan användas enligt de principer som gäller för Tillväxtverkets nationella program.

Det här kan ni få stöd för - Handbok nationella projektmedel - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Du kan inte få stöd för investeringar. Det är möjligt att söka förskott.

Hur länge kan projektet pågå?

Första dag för projektstart är det datum som ansökan kommer in till Tillväxtverket, dock tidigast 1 juli 2022.

Projektaktiviteter får pågå till 31 oktober 2024. Projekten ska slutrapporteras senast 15 januari 2025.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Det finns 60 miljoner kronor avsatt för utvecklingsprojekt i denna utlysning. Projekten bedöms i konkurrens med varandra. Se mer information under rubriken ”Hur handläggs och beslutas vår ansökan?”

Hur ansöker vi?

Sök stödet via e-tjänsten Min ansökan. Du kan läsa mer om Min ansökan i Handbok för nationella projektmedel, Ansöka.

Din ansökan ska innehålla:

 • medfinansieringsintyg (obligatorisk bilaga)
 • intyg om firmatecknare (obligatorisk bilaga)
 • samverkansavtal (obligatoriskt om ansökan avser ett samverkansprojekt)
 • beräkningsunderlag för indirekta kostnader (obligatorisk bilaga om budgeten innehåller indirekta kostnader).

Din ansökan bör också innehålla:

 • förändringsteori eller projektlogik (rekommenderas)
 • ekonomisk verktygslåda (rekommenderas).

Mallar finns på Ansök om stöd - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se).

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om din ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkoren för stödet. Läs mer under Så bedömer Tillväxtverket er ansökan. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Följande urvalskriterier ligger till grund för bedömning av ansökningar och för prioritering av beslut:

Relevans

Vi bedömer ansökningarna sett utifrån hur projektet svarar mot regionspecifika behov samt hur väl projektets syfte och mål ligger i linje med det regionala kompetensför-sörjningsarbetet.

Kvalitet

Vi bedömer ansökningarna utifrån projektlogiken d.v.s. hur projektets syfte, effekt- och resultatmål, aktiviteter och budget på ett bra och tydligt sätt hänger samman. Projekten ska innehålla en tydlig, realistisk och handlingsinriktad plan för utveckling av regional struktur för validering.

Samverkan

Vi bedömer ansökningarna utifrån hur samverkan mellan projektets olika aktörer ser ut och är organiserat. Vi ser positivt på att projekten även omfattar samverkan mellan regioner och hur projektet förhåller sig till andra pågående insatser inom kompetensförsörjningsområdet.

Genomförbarhet

Vi bedömer ansökningarna utifrån projektets tillgång till resurser som tid, bredd, kompetens och finansiering hos den sökande samt i projektorganisationen. Uppsatta mål ska vara realistiska.

Hållbarhet

En struktur för validering har integrerat jämställdhet och mångfald för de deltagare den är till för. I själva projektgenomförandet ska det också olika hållbarhetsdimensionerna ingå.

Långsiktighet

Vi bedömer ansökningarna sett utifrån hur resultaten kommer att förvaltas i ordinarie verksamhet efter projektavslut.

Prioritering av projekt

I den händelse att Tillväxtverket behöver prioritera bland inkomna ansökningar kommer vi vid den slutlig bedömningen att:

 1. Säkerställa att län med stora behov ingår i projekt som bygger upp strukturerna för validering.
 2. Bedöma om projektet har hög eller mycket hög potential att bidra till ökad tillgång till validering inom valt/valda kompetensområde (i landet).

Kontakt

Maria Ljung Westin
förnamn.efternamn.efternamn@tillvaxtverket.se
08-681 9114


Camilla Karlsson
förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
08-681 9593

Sök finansiering

Du söker finansiering till ditt projekt i vår e-tjänst Min ansökan.