Tillväxtverket
eu-logotyp

Piloter för service i landsbygder

 • Stänger 31 december 2022
 • Hela Sverige

Har du idéer om hur servicen i landsbygder kan utvecklas? Så att fler får tillgång till matbutik, mack och kontanter. Eller till post och paket. Sök då medel från Tillväxtverket för ett pilotprojekt.

Kvinna i en kassa ler mot en annan kvinna som håller i ett paket.
Illustration av en pil uppåt

Vad?

Projektet ska bidra till att upprätthålla, utveckla eller utöka den lokala servicen.

Illustration av en profil

Vem?

Myndigheter, regioner, kommuner, intresse­organisationer och föreningar.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Max 1 500 000 kronor. 80 procent av totala projekt­budgeten. 20 procent medfinansiering krävs.

Vad handlar erbjudandet om?

Pilotprojektet ska bidra till att upprätthålla, utveckla eller utöka den lokala servicen, så som dagligvaror, drivmedel, post och paket. För att förbättra förutsättningarna att verka, bo och vistas i landsbygder för företag, boende och besökare. I utlysningen prioriterar vi projekt som vill testa ny teknik och nya arbetssätt samt metoder som har betydelse för att utveckla nya lösningar.

Vi prioriterar pilotprojekt som är unika i sitt slag och där resultatet är av regionalt och nationellt intresse.

Det är Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2022 som styr vilka insatser vi prioriterar. Den här utlysningen ingår i EU:s landsbygdsprogram delåtgärd 16.2: Samarbete – Stöd till utveckling inom jordbruk, livsmedel och skog samt pilotprojekt inom fokusområde 6b.

Filmen nedan ger en inblick i vad som krävs för att få service att funka.

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig till myndigheter, regioner, kommuner, intresseorganisationer och föreningar.

För vad kan jag söka?

Du kan söka för pilotprojekt som genom samarbete syftar till att utveckla en lösning för ökad tillgängligheten till kommersiell service.

Här finns några exempel: service i landsbygder

Pilotprojektet ska bidra till att upprätthålla, utveckla eller utöka den lokala servicen, så som dagligvaror, drivmedel, post och paket och därmed förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i landsbygder för företag, boende och besökare. I utlysningen prioriterar vi projekt som vill testa ny teknik och nya arbetssätt samt metoder som har betydelse för att utveckla nya lösningar. Vi prioriterar pilotprojekt som är unika i sitt slag och där resultatet är av regionalt och nationellt intresse.

Du kan inte söka för investering i eller drift av en servicelösning.

I ansökan ska du bifoga en projektplan och en budget.

Viktigt att tänka på:

 • Utgå från behovetVilket är behovet av service och vilken service saknas, finns inte i tillräcklig utsträckning eller riskerar att försvinna?
 • Förankra idénTa kontakt och involvera rätt personer och på alla nivåer, internt och externt.
 • Etablera samverkan – Identifiera vilka som bör ingå i ett samarbete. Identifiera vilken offentlig organisation kan/bör involveras och medfinansiera insatsen?
 • Planera - Vilka åtgärder/insatser behövs för att tillgodose behovet nu och i framtiden? Hur ska arbetet nu och i framtiden organiseras?
 • Målbild – Enas om en gemensam målbild, en minsta gemensam nämnare för arbetet framåt.

Att se upp för;

 • Planera inte in för mycket, var realistisk avseende tid och resurser.
 • Fördela arbetet på flera så att inte för stor roll vilar på enskilda personer.

När kan jag söka?

Du kan söka till och med den 31 december 2022. Beslut kommer att fattas löpande.

Under vilken tid ska projektet genomföras?

Projektet kan starta tidigast den dag ansökan skickas in. Allt genomförande innan beslut om stöd sker på egen risk. Projektet kan genomföras som längst fram till 2024-06-30.

Vilka krav, villkor eller regler finns för att söka stödet?

Följande krav kommer att gälla för projektet

 • En ansökan om stöd ska omfatta minst ett av följande serviceslag: Dagligvaror, drivmedel, post, apotek, betaltjänster (kontanter, betalningsförmedling, dagskassahantering). I särskilda fall kan ansökan omfatta annan typ av service om det är ett komplement till ovannämnda serviceslag.
 • Pilotprojekt: Ett projekt som utvecklar och testar något nytt. Det kan vara ett nytt arbetssätt eller en ny lösning. Det kan även vara en befintlig metod eller lösning men i ett nytt sammanhang.
 • Projektet ska vara av allmännyttig karaktär och resultatet ska komma flera till del.

Villkor för stöd (enligt åtgärdsbeskrivning i landsbygdsprogrammet)

 • Den sökande ska ha de tillstånd som krävs enligt svensk lagstiftning för att genomföra projektet.
 • Stöd beviljas inte till insatser som myndigheter, staten, landsting, regioner och kommuner, ska ansvara för enligt lag eller annan författning.
 • Stöd beviljas inte till pågående samarbetsprojekt vilket innebär att befintlig verksamhet inom redan etablerade kluster eller nätverk inte beviljas stöd.
 • Stöd beviljas inte till insatser som enligt lag eller annan författning skulle ha varit genomförda vid tidpunkten för ansökan om stöd.

Regler

Ansökan kan inte innehålla kostnader för:

 • Direktfinansierade kostnader/bidrag i annat än pengar.

Ansökan kan innehålla kostnader för nedanstående, under förutsättning att de är kopplade till aktiviteterna i den projektplan som stödmyndigheten fastställer i beslut om stöd:

 • Lön till personal för att genomföra projektet, inklusive lönepåslag (Årsarbetstid enligt kommissionen på 1 720 timmar).
 • Köp av tjänst för att genomföra projektet
 • Övriga utgifter som är kopplade till projektplanen, (tex. utgifter för framtagande av informationsmaterial, möteskostnader och resor (milersättning för resor 30 kronor per mil))

Bedömning

Tillväxtverket kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Projektet bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål
 • Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder.
 • Den som söker har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för projektet
 • Det finns ett identifierat regionalt behov av projektet.
 • Projektet har tydliga och mätbara mål.

Kriterierna finns ytterligare beskrivna med viktning i Tillväxtverket handlingsplan för landsbygdsprogrammet Pdf, 1.4 MB.

Hur mycket kan projektet få i stöd?

Ansökan kan som minst omfatta 100 000 kronor i sökt stöd.

Ansökan kan som mest omfatta 1 500 000 kronor i sökt stöd.

Ni kan beviljas stöd med max 80 procent av projektets totala faktiska kostnad. Minst 20 procent övrig offentlig medfinansiering kommer att krävas.

Hur ansöker jag?

Ansökan sker i Jordbruksverkets e-tjänst för projektstöd. Den finns på ”Mina sidor” på jordbruksverket.se

Du behöver fullmakt

När du söker för någon annans räkning, till exempel den organisation som du representerar, behöver du en fullmakt. Läs mer om fullmakter på Jordbruksverkets webbplats, enligt ovan.

Så här ansöker du

 • Logga in med Bank-ID eller mobilt Bank-ID.
 • Välj ”E-tjänster inom Mina sidor”, därefter ” Företagsstöd, projektstöd och
  miljöinvesteringar”.
 • Välj ”Starta tjänsten”.
 • Välj ”Ny ansökan om stöd”.
 • Fyll i ansökan steg 1 till och med 9.
  • I steg 3 ”Välj stöd”, ska du välja ”Samarbete”.
  • I steg 4 ”Välj inriktning” ska du välja ”Främja service på landsbygden” och ”service på landsbygden”.
  • I steg 6 ”Utgifter och finansiering” finns det en budgetmall som ska fyllas i och bifogas i steg 8.
  • I steg 8 ska också ifylld projektplan bifogas (kontakta Tillväxtverket för mall).
  • Bifoga kopia av ifylld fullmaktblankett och underlag som styrker behörig firmatecknare.

Kontakt

För mer information, kontakta:

Camilla Jägerhem
Telefonnummer: 08-681 65 93
e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Erika Holmgren
Telefonnummer: 08-681 92 36
e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se