Tillväxtverket
eu-logotyp

Forskning och utveckling för stål- och metallindustrin

 • Öppnar 1 september 2022
 • Region Norrbotten
 • Region Västerbotten

Nu finns det möjlighet att bidra till forskning och utveckling för stål- och metallindustrins klimatomställning. Aktörer kan söka EU-finansiering från Fonden för en rättvis omställning för projekt som bidrar till koldioxidneutralitet inom stålindustrin i Norrbotten och metallindustrin i Västerbotten.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Stärka omställningen till koldioxidneutralitet för stålindustrin och metallindustrin.

Illustration av en profil

Vem?

Lärosäten, forskningsinstitut, forskningsaktörer, företagsfrämjande organisationer.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Utlysningen omfattar 90 mn i Norrbotten + 18 mn i Västerbotten. Max 90 procent stöd/projekt.

Vad handlar erbjudandet om?

Utlysningen handlar om att främja den klimatomställning som stålindustrin i Norrbotten och metallindustrin i Västerbotten står inför. Industriomställningen krävs för att Sverige ska kunna nå de nationella klimatmålen samt energi- och klimatmål på EU-nivå, baserat på Parisavtalet.
Fonden för en rättvis omställning innefattar stöd för de utmaningar och utvecklingsbehov som stålindustrin i Norrbotten och metallindustrin i Västerbotten står inför.
Projekt om finansieras i utlysningen ska främja den forskning, innovation och utveckling som krävs för nämnda industriers omställning.

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Globalt mål 5 Jämställdhet
Globalt mål 7 Hållbar energi för alla
Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Globalt mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Övergripande utmaningar för fonden för en rättvis omställning

Utlysningen handlar om att främja den klimatomställning som stålindustrin i Norrbotten och metallindustrin i Västerbotten står inför. Industriomställningen krävs för att Sverige ska kunna nå de nationella klimatmålen samt energi- och klimatmål på EU-nivå, baserat på Parisavtalet.

Fonden för en rättvis omställning innefattar stöd för de utmaningar och utvecklingsbehov som stålindustrin i Norrbotten och metallindustrin i Västerbotten står inför.
Projekt om finansieras i utlysningen ska främja den forskning, innovation och utveckling som krävs för nämnda industriers omställning.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att:

 • utrota fattigdom och hunger
 • förverkliga de mänskliga rättigheterna
 • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
 • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling.

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fonden för en rättvis omställning ska tydligt bidra till den omställning som krävs för att genomföra Agenda 2030.

Nedan listas de globala mål i Agenda 2030 som Fonden för en rättvis omställning ser att ni kan bidra till. Beskriv vilket/vilka av de globala målen som ert projekt bidrar till på lång sikt, och på vilket sätt ni bidrar.

Mål 5: Jämställdhet
Mål 7: Hållbar energi för alla
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.

Innan du ansöker

Innan du ansöker ska du:

Skicka in din ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den. Om ert projekt beviljas stöd kommer ni i samband med rapportering av era genomförda insatser att få ert stöd utbetalt. En förutsättning för att ni ska få pengar är att ni följer reglerna för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att
Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du är tydlig om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Ansökan ska antingen avse:
1) stålindustrins värdekedja i Norrbotten eller
2) metallindustrins värdekedja i Västerbotten.
En aktör kan lämna in två separata ansökningar för 1), eller 2).

Vem kan söka?

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och
  ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor,
  regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Sökanden i denna utlysning ska vara ett universitet, högskola, forskningsinstitut, övriga forskningsaktörer eller företagsfrämjande organisationer.
Sökanden ska:

 • Vara en etablerad aktör som har direktkontakt med stålindustrin i Norrbotten eller metallindustrin i Västerbotten.
 • Ha kapacitet att arbeta med forskning, innovations eller utvecklingsprojekt som gynnar nämnda industrier direkt eller indirekt.

Sökanden kan vara en aktör i eller utanför Norrbotten eller Västerbotten men projekten ska gynna omställningen i Norrbotten eller Västerbotten och projekten ska vara efterfrågade från industrin. Projekten ska också ha en lokal förankring.

Samverkan inom ett projekt kan, exempelvis, tydliggöras genom medfinansiering eller avsiktsförklaringar eller genom ett engagemang i själva projektgenomförandet.

För vad kan ni söka?

Målet med projekten är att med oberoende forskning främja förutsättningarna för klimatomställning för stål- och metallindustrin, samt att bidra till industrin kan bibehålla eller utveckla sin konkurrenskraft.
Insatserna ska vara i linje med det strategiska innovationsprogrammet "Metalliska material" och forskningsagendan "Nationell samling kring metalliska material".
De metoder, resultat och lösningar som kommer av projekten ska i möjligaste mån kunna spridas och bli skalbara

1. Norrbotten

I Norrbotten syftar projekten till att främja förmågan i stålindustrins värdekedja att genomföra omställning till klimatneutralitet och målet om nollutsläpp. De metoder som utarbetas ska i möjligaste mån spridas och bli skalbara. Projekten bör bidra till att företagen bibehåller en långsiktig och hållbar konkurrenskraft.

Du kan söka stöd för projekt som planerar:

 • Insatser som omfattar forskning, innovation och utveckling av storskalig teknik för produktion. Det kan också handla om lagring av fossilfri vätgas, samt övriga processteg i en fossilfri värdekedja för ståltillverkning, även ur ett större samhälleligt systemperspektiv.
 • Forskning, innovation och utveckling kring olika typer av biobaserade bränslen till stålindustrin.
 • Insatser som riktar sig till nya och existerande tillverkningsprocesser för främjandet av cirkularitet. De kan exempelvis komma att bidra till framväxten av integrerade värdekedjor för primära, sekundära och tertiära materialflöden inom stålindustrin.

2. Västerbotten

I Västerbotten syftar projekten till att främja förmågan i metallindustrins värdekedja gällande produktion av metall. Det handlar också om att genomföra omställning till klimatneutralitet och målet om nollutsläpp. De metoder som utarbetas ska i möjligaste mån spridas och bli skalbara. Projekten bör bidra till att företagen bibehåller en långsiktig och hållbar konkurrenskraft.

I utlysningen är det möjligt att söka finansiering för:

 • Insatser som omfattar forskning, innovation och utveckling av storskalig teknik för produktion samt lagring av fossilfri vätgas, även ur ett större samhälleligt systemperspektiv.
 • Forskning, innovation och utveckling kring olika typer av förnyelsebart eller biobaserat bränsle till metallindustrin.
 • Insatser som riktar sig till nya och existerande tillverkningsprocesser för främjandet av cirkularitet. De kan exempelvis komma att bidra till framväxten av integrerade värdekedjor för primära, sekundära och teritiära materialflöden inom metallindustrin.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Projekten kan beviljas stöd för 90 procent av total budget. EU:s statsstödsregler kan dock påverka stödnivån. Finansieringen består av EU-finansiering från Fonden för en rättvis omställning med 50 procent och finansiering från Tillväxtverkets nationella projektmedel från anslag 1:1 med 40 procent. Ni ansöker om EU-finansieringen och anger Tillväxtverkets nationella projektmedel som projektets medfinansiering.
Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.
Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets EU-handbok .

Hur länge kan projektet pågå?

Projektaktiviteter kan pågå i upp till 36 månader och utöver det kan avslutsaktiviteter pågå i upp till 4 månader. (Totalt 40 månader inklusive avslut och slutredovisningsperiod).
Läs mer om de olika projekttyperna i Tillväxtverkets EU-handbok.

Krav, villkor och regler

Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningstexten kan komma att ändras. Detta beror på att EU-kommissionen ännu inte har godkänt Sveriges program inom Fonden för en rättvis omställning och regeringen ännu inte beslutat om ny svensk fondgemensam förordning. En förutsättning för att möjligheten att ansöka ska öppna är att såväl programmet godkänts och att en förordning beslutats.
Innan ni skickar in en ansökan ska ni till följd av detta beakta eventuella ändringar i utlysningen.

Kraven som ställs på projektet och på er som ansöker finns beskrivna i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Förskott: Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Sökanden kan ansökan om maximalt 400 000 kronor i förskott. Läs mer om förskott på sidan Förskott i Tillväxtverkets EU-handbok.

Slutredovisning: Ni ska lämna in slutredovisningen för ditt projekt senast sista projektdag.

Hållbarhetsanalys: Alla projekt ska integrera hållbarhet. Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från fonden för en rättvis omställning. I fonden används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets EU-handbok.

Bedömning och urval: Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån krav och kriterier. Er ansökan bedöms i två steg. I det första steget säkerställs grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. I det andra steget bedöms kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Krav på rapportering av kortsiktiga effekter - kundnöjdhet och ökad förmåga

Om ert projekt kommer genomföra aktiviteter som företag deltar i ska ni rapportera kortsiktiga effekter kopplat till kundnöjdhet och ökad förmåga till Tillväxtverket. Företagen som deltar i aktiviteterna ska svara på en enkät varje gång ni som projektägare genomför en aktivitet. Svaren ska ni sammanställa i en rapport som ska skickas till Tillväxtverket senast den 15 december varje år.

Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start.

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Ny svensk fondgemensam förordning (under framtagande)

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna villkor och eventuella
föreskrifter. Läs mer om de styrande förordningarna.

För att ditt projekt ska få stöd krävs det att projektet följer kraven och villkoren
som står i handboken.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av
Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Många av de projekt som genomförs i Fonden för en rättvis omställning kommer att gynna företag via statsstöd. Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd för sina kostnader vid genomförandet av ett projekt. Men det kan också vara fråga om att företag gynnas indirekt via ett projekt, då som målgrupp för insatser som tillhandahålls på förmånliga villkor.
I projektansökan vill vi att ni beskriver om och hur ert projekt kommer att omfattas av statsstöd.
Mer information om statsstöd finns i Tillväxtverkets EU-handbok. Se länkar ovan.

Skicka in ansökan

Ni skickar in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Du hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i din ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan När och hur kan ni ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och e-legitimation.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar, samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra planerat projekt.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.
Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

Eftersom den finansiering ni söker kommer från två finansieringskällor kommer ni, om ni beviljas stöd, få två separata beslut om stöd. Ett beslut som avser EU-finansieringen från Fonden för en rättvis omställning och ett beslut som avser Tillväxtverkets nationella medfinansiering från anslag 1:1.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Hör av dig till:
fro@tillvaxtverket.se

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 00 00 (växel)

Sök finansiering

Du söker finansiering till ditt projekt i vår e-tjänst Min ansökan. Erbjudandet öppnar 1 september och stänger 15 september.