Tillväxtverket
eu-logotyp

Insatser för ökad digitalisering

 • Stängd
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Region Västernorrland

Har du idéer på projekt som förbättrar företags digitalisering? Nu kan aktörer som har beviljats medel via Digitals utlysning för Europeiska digitala innovationshubbar (EDIH), och som har koppling till Jämtland Härjedalen och Västernorrland, ansöka om delfinansiering via Regionalfonden.

Kvinna och man sitter och pratar vid en dator.
Illustration av en pil uppåt

Vad?

Projekt/förstudier med syfte att förbättra företags digitalisering genom innovationshubbar.

Illustration av en profil

Vem?

Du som beviljats stöd för Europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) från Digitala Europa.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Maximalt beviljas 40 procent av sin totala budget i EU-stöd.
Inom politiskt mål 1 finns 79 miljoner kronor att söka.

Vad handlar erbjudandet om?

Näringslivet i Mellersta Norrland har en låg digitaliseringsgrad och insatser behöver vidtas för att företagen ska kunna ta tillvara digitaliseringens potential.

Inom politiskt mål 1 – Innovation och företagande och specifikt mål 1.3 - Små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft finns det möjlighet att finansiera projekt där aktörer har beviljats medel via Digitala Europas utlysning för Europeiska digitala innovationshubbar (EDIH), och som har koppling till programområdet.

Europeiska digitala innovationshubbar ska hjälpa små och medelstora företag att förbättra affärs- och produktionsprocesser, produkter eller tjänster genom digital teknologi.
Hubbarna ska tillhandahålla teknisk expertis, stöd till experiment och test innan investering. De ska också tillhandahålla innovations- och finansieringsrådgivning, utbildning och kompetens som behövs för framgångsrik digital transformation.

Grön omställning ska beaktas specifikt med hänsyn till energieffektivisering och utsläpp av koldioxid.

Projekten som beviljas stöd i denna utlysning ska bidra till:

 • Hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och konkurrenskraftiga digitala företag i alla delar av landet.
 • Koldioxidneutralitet genom grön omställning som bidrar till hållbara tjänster, produkter och processer.
 • Framgångsrikt genomförande av regionala, nationella och europeiska strategier som regionernas strategier för Smart specialisering, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi, Framtidens industri, Sveriges strategi för cirkulär ekonomi, EUs Digital Program, EUs Gröna giv (The European Green Deal) med flera.

Projekten som beviljas stöd i denna utlysning ska bidra till:

 • Hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och konkurrenskraftiga digitala företag i alla delar av landet.
 • Koldioxidneutralitet genom grön omställning som bidrar till hållbara tjänster, produkter och processer.
 • Framgångsrikt genomförande av regionala, nationella och europeiska strategier som regionernas strategier för Smart specialisering, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi, Framtidens industri, Sveriges strategi för cirkulär ekonomi, EUs Digital Program, EUs Gröna giv (The European Green Deal) med flera.

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

God utbildning
Hållbar energi för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringarna
Hav och marina resurser
Ekossytem och biologisk mångfald
Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och partnerskap

Övergripande utmaningar i Mellersta Norrland

Digitaliseringen är en global utmaning och samhällsförändring som påverkar alla näringsgrenar. Det ställer krav på ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling av näringslivet i Mellersta Norrland.

Mellersta Norrland utgörs av Jämtlands och Västernorrlands län och Saepmies geografi är en stor del av programområdet. Mellersta Norrland är en så kallad lågdensitetsekonomi, med sin låga befolkningstäthet på 25 invånare per kvadratkilometer. Här finns också en liten arbetsför befolkning, svaga förbindelser med externa marknader, små lokala marknader med ett begränsat utbud av varor och tjänster. Det finns också ett starkt beroende av naturresurser och en förhållandevis låg utbildningsnivå bland invånarna.

De geografiska förutsättningarna förstärks av en rad socioekonomiska förutsättningar, såsom en åldrande och minskande befolkning i flera kommuner. Sammantaget medför den minskade skattekraften stora utmaningar för bland annat offentlig och kommersiell service. De fördelar som finns i tätorter, när företag och konsumenter koncentreras inom ett givet geografiskt område, saknas i stor utsträckning.

Utmaningar och inkluderande strukturer

Forskning och tidigare erfarenheter visar på utmaningar när det kommer till att integrera samiska aktörer och näringar i det regionala utvecklingsarbetet. Dessa utmaningar och rådande förutsättningar leder till behovet att bygga inkluderande strukturer anpassade för glesa miljöer och urfolk, inte minst när det gäller innovation, näringslivsutveckling och hållbar omställning.

Små och medelstora företag i Mellersta Norrland har en lägre digitaliseringsgrad än många andra delar av Sverige och också en låg digital spetskompetens. En stor del av näringslivet i programområdet använder it för administrativa processer medan ett fåtal använder it för affärsutveckling.

Det finns en tydlig koppling mellan företags digitala mognad och lönsamhet. I Mellersta Norrland behöver förutsättningar skapas för att ta tillvara digitaliseringens potentialer och skapa möjligheter för att utveckla nya affärsmodeller och affärsmöjligheter. Digitaliseringen innebär också förutsättningar för platsoberoende arbete och kreativa lösningar för företagande i hela programområdets geografi inklusive etableringar på landsbygd och i glesbygd.

Även offentlig sektors behov av digitalisering inom bland annat samhälls- och välfärdstjänster innebär en potential för företagen i Mellersta Norrland.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att:

 • utrota fattigdom och hunger
 • förverkliga de mänskliga rättigheterna
 • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
 • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling.

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Forskning och innovation, näringsliv och konkurrenskraft, investeringar i energi, infrastruktur och möjliggörande teknologier som digital teknik är nyckelmekanismer för en hållbar omställning i linje med Agenda 2030. I näringslivet finns stor potential till nya lösningar på viktiga samhällsutmaningar, samtidigt som hållbarhet också blir en allt viktigare affärsstrategisk fråga för företagen. Genom ett strategiskt arbete i linje med Agenda 2030 kan företag exempelvis stärka sitt varumärke och möjligheter att attrahera kompetens, kunder och investerare.

Dessa mål ska insatserna bidra till


Projekt inom Regionalfonden 2021-2027 ska integrera hållbarhet och koppla an till de globala målen i Agenda 2030. Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att ni ska kunna beviljas stöd från fonden. Ni ska tydligt beskriva hur projektet bidrar till någon eller några av de globala målen i Agenda 2030 i er ansökan. Projektet kan ge direkta bidrag till mål 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17 eller positiva bieffekter till mål 3, 4, 8, 11, 13, 14, 15 och 16. Alla dessa kan kopplas till specifikt mål 1.3. Utgå från projektets insatser och förväntade resultat, och ta del av beskrivningen av de globala målen. Beskriv också eventuella målkonflikter, vilket betyder de negativa konsekvenser som projektets insatser kan ha på Agenda 2030-målen.

Insatserna inom smarta specialiseringsområdena bidrar till uppfyllandet av målen i Agenda 2030. Arbetet med smart specialisering i Mellersta Norrland utgår från Region Jämtland Härjedalens och Region Västernorrlands regionala innovationsstrategier och bygger på identifierade styrkeområden, så kallade smarta specialiseringar, utifrån de tillgångar och resurser som finns i regionerna. Smart specialisering ska genomsyra insatser inom politiskt område 1 inom Regionalfonden och inom specifikt mål 1.3 är smart specialisering ett vägledande verktyg.

Länkar:

Region Västernorrlands innovationsstrategi för smart specialisering

Läs mer om kopplingen mellan Mellersta Norrlands program och Agenda 2030

Innan du ansöker

Innan du ansöker ska du:

Skicka in din ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den. Om ert projekt beviljas stöd kommer ni i samband med rapportering av era genomförda insatser att få ert stöd utbetalt. En förutsättning för att ni ska få pengar är att ni följer reglerna för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att
Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du är tydlig om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Det är viktigt att kontakta Tillväxtverket i ett tidigt skede i planeringen av er ansökan. Testa gärna er projektidé med handläggare på Tillväxtverket utifrån den mall som finns på vår hemsida.

Om ni tänker söka medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra datum för inlämnande att förhålla sig till.

Observera att en förutsättning för att möjligheten att ansökan ska öppna är att såväl programmet godkänts av EU-kommissionen som att en förordning beslutats. Läs mer under Krav, villkor och regler.

Vem kan söka?

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och
  ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor,
  regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Stödmottagare i utlysningen är projektägare (koordinerande projektpart EDIH) av insatserna som har fått en beviljad ansökan att bli en Europeisk digital innovationshubb via EU-programmet Digitala Europa.

För vad kan ni söka?

Ni kan bedriva projekt som innebär direkta insatser till företag och/eller utveckling av stödstrukturer. Små och medelstora företag och civilsamhället är de främsta målgrupperna för de insatser som genomförs av stödmottagaren. Särskilt fokus bör läggas på att säkerställa att insatserna bidrar till att inkludera underrepresenterade grupper såsom kvinnor och personer med utländsk bakgrund, samiska aktörer samt att nå en bredd av organisationer och företag.

Projekten ska:

 • bidra till att fler företag verkar på en internationell marknad och fler företag arbetar med nya typer av affärsmodeller och finner lösningar för sin kapitalförsörjning för att kunna växa. Insatserna bör riktas till företag med reell potential till tillväxt än till företag som enbart verkar på en lokal marknad.
 • komma både män och kvinnor till godo för att lyckas tillvarata hela befolkningens erfarenheter, kompetenser och kunskaper. Projekt som utvecklar näringslivet i det sydsamiska området av Saepmie välkomnas, vilket kännetecknas av olika näringskombinationer och en småskalighet som innebär att det är svårt att ta del av satsningar och finansiering på nationell och europeisk nivå.

Direkta insatser till företag

Projekt ska ge företag stöd inom affärsutveckling, produktutveckling och internationalisering. Företagen ska i sin tur utveckla metoder för att skapa förutsättningar för entreprenöriella processer, diversifiering och förbättrad konkurrenskraft. Det görs genom deltagande i globala värdekedjor, utifrån smart specialisering och hållbar affärsutveckling. Insatser för att främja och underlätta digitalisering, ökad utveckling och användning av digitala verktyg och tjänster i företag är en viktig del i att skapa förutsättningar för att nyttja digitaliseringens potential för konkurrenskraft och tillväxt i små och medelstora företag.

Projekt kan också rikta insatser mot miljö- och klimatanpassade processer, både inom produkt- och affärsutveckling. Samverkan mellan offentliga och privata aktörer kan främjas för att öka förutsättningarna för affärs- och produktutveckling. Insatser i projekten kan även stötta företag eller grupper av företag som siktar på generationsskifte eller till aktörer som implementerar finansiella instrument för att öka företagens möjligheter till investeringar och utveckling. Viktiga resultat är att programområdets företag ökar sin konkurrenskraft, hanterar omvandlingstrycket och breddar sina marknader, samt att företagen tillvaratar digitaliseringens potential.

Utveckling av stödstrukturer

Företagssamverkan är en kostnadseffektiv och väl fungerande metod för utveckling av små och medelstora företag. Ett starkt och sammanlänkat stödsystem i hela regionen är en förutsättning för ett välmående och växande näringsliv.

Exempel på insatser:

 • Projekt som utvecklar strukturer, nätverk eller kluster är exempel på insatser. Här kan projektet till exempel utgå ifrån branschtillhörighet, geografisk närhet eller internationalisering.
 • Projekt som erbjuder stöd till företag för att skapa förutsättningar för entreprenöriella processer, internationalisering och affärsutveckling genom till exempel rådgivning, information och kontaktskapande.
 • Projekt som ger stöd för att etablera och stärka stödstrukturer för företagande och finansieringssystem. Det handlar även om insatser som skapar förutsättningar och bygger kapacitet för företag att attrahera externt kapital, såsom rådgivning samt kompetenshöjande insatser kopplat till finansiering.
 • Projekt som kopplar ihop små och medelstora företag med affärsnätverk och aktörer på nationell och internationell nivå. Detta för att bättre koppla samman små och medelstora företag med affärsnätverk och aktörer på nationell och internationell nivå.

Viktiga resultat är att fler företag får rådgivning, tillgång till nätverk och kompetensutveckling. Detta ska vara kopplat till produktionsutveckling, hållbarhet, resurseffektivitet och värdekedjor för att utveckla sin affärsverksamhet, produkter och tjänster. Såväl för hemmamarknad som export. Insatserna ges främst i form av finansiellt stöd till målgruppen.

Exempel på effekter på kort och medellång sikt inom specifikt mål 1.3:

 • Små och medelstora företag utvecklar och effektiviserar sina tjänster och produkter
 • Fler hållbara företag
 • Fler företag använder digitala system och tjänster
 • Fler företag deltar i globala värdekedjor
 • Sammankoppling mellan små och medelstora företag och affärsnärverk på nationell och internationell nivå för att identifiera nya marknadsmöjligheter
 • Nya modeller för affärsutveckling i glesa miljöer

Följande insats (ibland kallad interventionstyp) ska ingå i projektet och bidra till specifikt mål 1.3:

 • Digitalisering av små och medelstora företag (inklusive e-handel, elektronisk affärsverksamhet och sammanlänkade affärsprocesser, digitala innovationsknutpunkter, levande laboratorier, webbentreprenörer och nystartade IKT-företag samt företag till företag (B2B)).

Hur mycket kan ni få i stöd?

Er ansökan kan få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel. Inom politiskt mål 1 finns 79 miljoner kronor att söka. De kommer att fördelas mellan de specifika målen 1.1, 1.3 och Europeiska digitala innovationshubbar.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets EU-handbok

Hur länge kan projektet pågå?

Ett projekt kan pågå maximalt 3 år och 4 månader. Projektets sista 4 månader innebär slutredovisning. Större strukturella satsningar som omfattar många olika parter kan i undantagsfall beviljas längre projekttid.

En förstudie kan pågå maximalt 12 månader.

Läs mer om de olika projekttyperna i Tillväxtverkets EU-handbok

Krav, villkor och regler

Observera att utlysningen är preliminär och att utlysningstexten kan komma att ändras. Detta beror på att EU-kommissionen ännu inte har godkänt Sveriges program inom Regionalfonden och regeringen ännu inte beslutat om ny svensk fondgemensam förordning. En förutsättning för att möjligheten att ansöka ska öppna är att såväl programmet godkänts som att en förordning beslutats. Innan ni skickar in en ansökan ska ni till följd av detta beakta eventuella ändringar i utlysningen.

Kraven som ställs på projektet och på er som ansöker finns beskrivna i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Förskott

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer om förskott på sidan Förskott i Tillväxtverkets EU-handbok.

Slutredovisning

Ni ska lämna in slutredovisningen för ditt projekt senast sista projektdag.

Hållbarhetsanalys

Alla projekt ska integrera hållbarhet. Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets EU-handbok

Bedömning och urval

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån krav och kriterier. Er ansökan bedöms i två steg. I det första steget säkerställs grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. I det andra steget bedöms kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start.

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna villkor och eventuella
föreskrifter. Läs mer om de styrande förordningarna.

För att ditt projekt ska få stöd krävs det att projektet följer kraven och villkoren
som står i handboken.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av
Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Många av de projekt som genomförs i Regionalfonden kommer att gynna företag via statsstöd. Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd för sina kostnader vid genomförandet av ett projekt. Men det kan också vara fråga om att företag gynnas indirekt via ett projekt, då som målgrupp för insatser som tillhandahålls på förmånliga villkor.
Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna så väl som möjligt.

De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen.
Välj en eller flera boxar som kan vara aktuella för er ansökan. Se listan nedan. Tillväxtverkets handläggare gör sedan en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Skicka in ansökan

Ni skickar in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Du hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i din ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan När och hur kan ni ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och e-legitimation.

Skicka in ansökan digitalt till Tillväxtverket via ansökningsportalen. Detta kommer 1 september då utlysningen går att söka.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar, samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra planerat projekt.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.
Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Hör av dig till:

mellerstanorrland@tillvaxtverket.se

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 00 00 (växel)

Har du ett företag som tänker söka stöd? Eller gynnar ert projekt företag? Då är det viktigt att du kontaktar handläggare på Tillväxtverket innan du skickar in din ansökan för att säkerställa att projektidén förhåller sig till statsstödsregelverket. Stöd till företag kan nämligen endast lämnas om stödinsatsen är förenlig med EU:s statsstödsregler och de därtill knutna nationella bestämmelserna för stöd. De utgör ramen för Tillväxtverkets stödgivningsmöjligheter.

Testa gärna er projektidé med handläggare på Tillväxtverket utifrån den mall som finns på vår hemsida.