Tillväxtverket
eu-logotyp

Utveckla små och medelstora företags konkurrenskraft i Västsverige

 • Stängd
 • Västra Götalandsregionen
 • Region Halland

Har ni gjort en förstudie och vill jobba vidare med ett genomförandeprojekt? Nu kan ni söka finansiering för att stärka små och medelstora företags hållbara tillväxt och konkurrenskraft i Västra Götaland och Halland.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Insatser för att stärka hållbarhet och konkurrenskraft i små och medelstora företag

Illustration av en profil

Vem?

Organisationer som i närtid har genomfört förstudier finansierade av Regionalfonden Västsverige

Illustration av sedlar

Hur mycket?

40 procent av era projektkostnader

Vad handlar erbjudandet om?

Utlysningen riktar sig till aktörer inom det företagsfrämjande systemet, som genomför eller i närtid genomfört en förstudie med finansiering av regionalfonden i Västsverige.
Tillväxtverket erbjuder finansiering för projekt som stärker små och medelstora företags konkurrenskraft och gör dem mer hållbara. Grunden är att möta dagens samhällsutmaningar och öka omställningstakten inom näringslivet. Insatserna kan innebära direkta insatser till företag, utveckling av stödstrukturer och uppbyggnad av miljöer och infrastruktur.

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Konkurrenskraftiga och innovativa företag är en av flera nyckelmekanismer för en hållbar omställning i linje med målen i Agenda 2030. I näringslivet finns stor potential till nya lösningar på viktiga samhällsutmaningar. Hållbarhet är också en allt viktigare affärsstrategisk fråga. Genom att arbeta i linje med Agenda 2030 kan företag stärka sitt varumärke och attrahera kompetens, kunder och investerare.

Insatserna ska bidra till framsteg inom exempelvis följande Agenda 2030-mål:

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Insatserna i projekten förväntas exempelvis ha en positiv inverkan på mål 8 genom hållbar ekonomisk tillväxt (delmål 8.1) och genom att kretsloppstänk och affärsmodeller bidrar till att förbättra resurseffektiviteten inom konsumtion och produktion (delmål 8.4).

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Insatserna inom ramen för projekten förväntas exempelvis ha en positiv inverkan på delmål 9.4 om ökad hållbarhet genom exempelvis miljövänliga tekniker och industriprocesser, och delmål 9.5, som berör ökade forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn.

Mål 5 jämställdhet och/eller Mål 10 minskad ojämlikhet.

Insatserna inom ramen för projekten förväntas exempelvis ha en positiv inverkan på mål 5 om jämställdhet och/eller mål 10 minskad ojämlikhet. Exempelvis genom att öka inkluderingen i näringslivet och i beslutsprocesser (delmål 5.5 och 10.2).

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Insatserna förväntas ha en bred positiv påverkan på mål 12. Genom t.ex. implementering av kretsloppsprocesser för industriella produkter, kan insatserna bidra till delmål 12.2 hållbar användning av naturresurser, och delmål 12.5 som avser minskning av mängden avfall.

Globalt mål 5 Jämställdhet
Globalt mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål 10 Minskad ojämlikhet
Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Övergripande utmaningar

Vi måste bli mer hållbara och konkurrenskraftiga

Små och medelstora företag spelar en avgörande roll för sysselsättning, förnyelse och diversifiering av näringslivet i Västsverige. Ofta har innovationsverksamheten vilat på ett begränsat antal globalt konkurrenskraftiga storföretag och för en starkare konkurrenskraft behövs fler innovativa och tillväxtorienterade företag som ser möjligheter i hållbara produkter och tjänster.

Vi har en ineffektiv resursanvändning, stora fossila utsläpp och minskande biologisk mångfald

I den linjära ekonomin går stora ekonomiska värden i produkter och material förlorade på grund av ineffektiv resursanvändning. För att hindra klimatförändringarna krävs en grön omställning i Västsverige till ett fossiloberoende, och på sikt klimatpositivt, samhälle som främjar den biologiska mångfalden.

Det finns stora inomregionala skillnader

Det finns i Västsverige stora inomregionala skillnader, vilket bland annat kan ses i den stora variationen vad gäller arbetslöshet, utbildningsnivåer, entreprenörskap och branschstruktur. Näringslivet i regionens olika delar återspeglar en mängd olika resurser, både i termer av strukturkapital och kompetenser. Det medför att utvecklingen sker på olika sätt och i olika takt, samt att förutsättningarna för framtida specialiseringar varierar.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att:

 • utrota fattigdom och hunger
 • förverkliga de mänskliga rättigheterna
 • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
 • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling.

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Innan du ansöker

Innan du ansöker ska du:

Skicka in din ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den. Om ert projekt beviljas stöd kommer ni i samband med rapportering av era genomförda insatser att få ert stöd utbetalt. En förutsättning för att ni ska få pengar är att ni följer reglerna för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att
Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du är tydlig om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Läs hela utlysningstexten

Det är viktigt att ta del av utlysningen i sin helhet. Har ni frågor, hör av er. Se kontaktuppgifter nedan.

Innan ni skickar in en ansökan ska ni till följd av detta beakta eventuella ändringar i utlysningen.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till aktörer inom det företagsfrämjande systemet, som genomför eller i närtid genomfört en förstudie med finansiering av regionalfonden i Västsverige.

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och
  ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor,
  regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

För vad kan ni söka?

Mer hållbara innovativa och konkurrenskraftiga företag

Målet med projekten ska vara att små och medelstora företag ska bli mer hållbara, innovativa och konkurrenskraftiga.

Visionen för regionalfondsprogrammet Västsverige ”Ett hållbart och mer konkurrenskraftigt Västsverige”. Den syftar till att bidra till innovationskraft för en hållbar omställning, utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap samt bidra till utvecklingen för en cirkulär och hållbar omställning.

Regionalfonden i Västsverige är ett viktigt verktyg för att uppnå målsättningarna i de regionala utvecklingsstrategierna.

Det är i denna utlysning möjligt att söka finansiering för insatser som

 • ökar små och medelstora företags förmåga för att ta sig an nya utmaningar
 • skapar nya hållbara affärsmodeller inom digitalisering och grön omställning.
 • bidrar till att företagen i Västsverige i större utsträckning använder digitala arbetssätt kopplat till resurser och produktutveckling.
 • ökar små och medelstora företags förmåga att bli internationellt konkurrenskraftiga genom export.

Social hållbarhet som drivkraft

Samtliga projekt inom utlysningen ska använda social hållbarhet som drivkraft för hållbar utveckling. Detta genom att sätta fokus på inkluderande och hållbara lösningar för att öka innovationsförmågan, maximera nyttjandet av kompetens, humankapital och främja entreprenörskap.

Insatser utanför Västsverige

Ni kan arbeta med insatser utanför Västsverige, under förutsättning att insatsen bidrar till utlysningens syfte.

Resultatkedjor

Samtliga insatser ska ha som mål att skapa förändrade beteenden och nya förmågor hos små och medelstora företag. Utifrån det är det möjligt att genomföra tre typer av insatser. Vi kallar dem resultatkedjor;

 • Direkta insatser till företag
 • Utveckling av stödstrukturer
 • Uppbyggnad av miljöer och infrastruktur

Använd resultatkedjorna i ert arbete med projektaktiviteter och mål, för att tydliggöra vad ni ska göra och vad ni vill uppnå.

Andra finansieringskällor

Finansieringen kan med fördel fungera som språngbräda till andra nationella och internationella finansieringskällor exempelvis Vinnova, Horisont Europa, Interreg-programmen etcetera.
Utlysningen är inte öppen för ansökningar om finansiering för förstudier.

Sök finansiering inom:

 • Politiskt mål 1 - Ett smartare Europa
  • Specifikt mål 1.3 - Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft.

Mer om Regionalfonden i Västsverige

Hur mycket kan ni få i stöd?

Regionalfonden finansierar maximalt 40 procent av projektets kostnader. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel. Om ni tänker söka medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra datum för inlämnande att förhålla sig till.

Totalt omfattar utlysningsomgången i Västsverige 69 mkr. Detta kan komma att höjas.

Projektets budget ska vara kostnadseffektiv. Ni ska kunna förklara och redovisa för Tillväxtverket hur ni har kommit fram till projektets budget.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan starta samma dag som ni skickar in ansökan, på egen risk.

Projektet kan pågå max 40 månader. Det kan komma möjligheter till förlängning.

Krav, villkor och regler

Kraven som ställs på projektet och på er som ansöker finns beskrivna i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Förskott

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Mer om förskott på sidan Förskott i Handbok för EU-projekt

Slutredovisning

Ni ska lämna in slutredovisningen för ert projekt senast sista projektdag.

Hållbarhetsanalys

Alla projekt ska integrera hållbarhet. Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

Mer om hållbarhetsanalys i Handbok för EU-projekt

Bedömning och urval

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån krav och kriterier. Er ansökan bedöms i två steg. I det första steget säkerställs grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. I det andra steget bedöms kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

Mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt.

Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start.

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna villkor och eventuella
föreskrifter. Läs mer om de styrande förordningarna.

För att ditt projekt ska få stöd krävs det att projektet följer kraven och villkoren
som står i handboken.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av
Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Många av de projekt som genomförs i Regionalfonden kommer att gynna företag via statsstöd. Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd för sina kostnader vid genomförandet av ett projekt. Men det kan också vara fråga om att företag gynnas indirekt via ett projekt, då som målgrupp för insatser som tillhandahålls på förmånliga villkor.
Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna så väl som möjligt.

De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen.
Välj en eller flera boxar som kan vara aktuella för er ansökan. Tillväxtverkets handläggare gör sedan en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Mer information om statsstödsboxarna finns i Handbok för EU-projekt. Se länkar ovan.

Skicka in ansökan

Ni skickar in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Du hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i din ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan Ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och e-legitimation.

Vad händer när jag skickat in ansökan?

När ni skickat in ansökan kommer Tillväxtverket handlägga den, se text ovan om Bedömning och urval. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under handläggningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet.

Prioritering kommer ske den 16 december.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar, samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra planerat projekt.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.
Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Hör av dig till: vastsverige@tillvaxtverket.se Vi rekommenderar att ni tar kontakt med oss i ett tidigt stadium. 

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 00 00 (växel)

Ansökningsseminarier

I samband med utlysningen kommer Tillväxtverket genomföra ansökningsseminarier. Då kommer vi gå igenom grundförutsättningar runt projektriggning och budget. Utöver dem tar vi gärna en mer projektspecifik dialog. Vi rekommenderar också att ni för en dialog med regionalt utvecklingsansvariga; Region Halland och Västra Götalandsregionen.


23 juni - Seminarium för att gå igenom utlysningen och förutsättningar för projekt
5 september - Seminarium med syfte att gå igenom Min Ansökan. Med möjlighet att ställa ytterligare frågor inför ansökan.

Vill ni delta, hör av er till oss, se mejladress ovan.