Tillväxtverket
eu-logotyp

Främja den cirkulära och resurseffektiva ekonomin

  • Öppnar 17 november 2022
  • Region Stockholm

Den här finansieringen ska gå till projekt i Stockholm som arbetar med att främja en cirkulär och resurseffektiv ekonomi.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Projekt som syftar till att främja en cirkulär och resurseffektiv ekonomi.

Illustration av en profil

Vem?

Samverkansplattformar och nätverk, offentliga aktörer, akademin och företagsnoder.


Illustration av sedlar

Hur mycket?

Information kommer.

Vad handlar erbjudandet om?

En kombination av insatser krävs för att åstadkomma en minskad klimatpåverkan, bland annat kravställande i upphandlingar, tekniska lösningar, affärsmodeller och beteendeförändringar.

Stockholmsregionens innovationsförmåga är hög, men trots detta är det viktigt att främja företagens innovationsförmåga, kunskap och teknikanvändning inom den gröna omställningen för att bidra till att nå klimatmålen. Detta innefattar bland annat design av produkter, förädlade metoder för produktion, intelligent resursanvändning samt affärsmodeller avseende såväl resurs- och energieffektivitet som klimatfrämjande åtgärder. Även utveckling av regionens fysiska struktur kan bidra till en ökad resurseffektivitet, till exempel genom en ökad tillgänglighet till funktioner, så som sorteringsanläggningar, vars användning kan bidra till minskade koldioxidutsläpp.

Övergång till cirkulär ekonomi kräver även en ökad klimatmedvetenhet och insatser från många aktörer, såväl privata företag, sociala entreprenörer som forskningsaktörer och utbildningsaktörer.

Insatserna ska visa på att bidra till att möta regionens utmaningar för långsiktig hållbar utveckling, exempelvis genom att:

  • främja utveckling och implementering av mer effektiva, hållbara processer, innovativa lösningar och ny miljöteknik, till exempel öka produkters effektivitet, livslängd och reparerbarhet,
  • öka resurs- och energieffektivitet samt främja cirkulär omställning i små och medelstora företag, inklusive stödja små och innovationsbaserade företags process från innovation till implementering, utveckla alternativa material och främja användandet av återvunnet material i produkter, inklusive en hållbar utveckling av plastens livscykel,
  • identifiera resurs- och klimateffektiva synergiåtgärder och systematiskt främja övergången till en mer cirkulär ekonomi, till exempel genom industriell symbios och samverkan,
  • främja omställningen i regionens markanvändning och fysisk miljö så att förutsättningarna ökar för en cirkulär koldioxidsnål ekonomi,
  • främja en ökad klimatmedvetenhet, som stödjer hållbara konsumtionsmönster och ett hållbart beteende.

Sök finansiering

Sök finansiering till ditt projekt i vår e-tjänst Min ansökan.

Mer information publiceras den 29 september.

Ansökan öppnar den 17 november och stänger den 14 december.