Tillväxtverket

Stöd till filmbranschen

  • Öppnar 7 november 2022

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att hantera det nya statliga stödet för produktion av audiovisuella verk. Ansökan öppnar den 7 november.

Stödet gäller produktion av spelfilm, dokumentärfilm, dramaserie eller dokumentärserie. Det omfattar totalt 100 miljoner kronor per år, permanent från och med 2022. Stödet är utformat som en rabatt på produktionskostnaderna om 25 procent. Stödet kan sökas av företag som har produktion av audiovisuella verk som sin huvudsakliga verksamhet.

Förordningen ställer följande krav för att en produktion ska vara stödberättigad:

  • att produktionen genomförs helt eller delvis i Sverige,
  • att produktionens totalbudget uppgår till minst 30 miljoner kronor för spelfilm, minst 10 miljoner kronor för dokumentärfilm, minst 10 miljoner kronor per avsnitt för dramaserie eller minst 5 miljoner kronor per avsnitt för dokumentärserie,
  • att de stödberättigande kostnaderna för produktionen uppgår till minst 4 miljoner kronor,
  • att produktionens finansiering är säkerställd i den del som stöd inte söks för,
  • att produktionen klassas som en kulturprodukt utifrån en av Tillväxtverket på förhand fastställd förteckning över kulturella kriterier.

Tillväxtverket kan komma att förena rätten till stöd med övriga villkor i samband med utlysningen. Mer information om villkor för stödet och ansökningsförfarandet publiceras löpande. Med förbehåll för ändringar.

Information in english will be published as soon as possible.

När öppnar ansökan?

Ansökan öppnar den 7 november.

Utlysningen av stödet kommer att ske innan ansökan öppnar. I utlysningen kommer vi att publicera mer information kring villkor som gäller för stödet samt vilka underlag vi kommer att efterfråga i ansökan. All information kommer att publiceras på denna sida

Hur fungerar ansökningsprocessen?

Ansökan kommer att ske i två steg. I första steget fyller du i ett webbformulär som kommer att finnas tillgängligt på vår webb. I webbformuläret fyller du i allmän information om dig som söker och huruvida ditt projekt uppfyller grundläggande krav för ansökan. Du kommer sen att gå vidare till en säker tjänst där du kan ladda upp övriga dokument som krävs för att vi ska kunna behandla din ansökan. Mer information om vilka dokument som krävs kommer i samband med utlysningen, innan ansökan öppnar.

Ansökningarna behandlas utifrån den ordning de kommer in till Tillväxtverket, vilket är reglerat i den förordning som ligger till grund för stödet. Det är därför viktigt att du har all dokumentation redo då ansökan öppnar. Stöd kommer att beviljas i mån av budget, budgeten för 2022 ligger på 100 miljoner. Tillväxtverket kommer inte att göra en kvalitativ bedömning av en produktions innehåll.

I ansökan kommer du att ange de beräknade stödgrundande kostnaderna, samt hur stort belopp du söker stöd för. Du kan max söka ersättning för 25% av de stödgrundande kostnaderna. Tillväxtverket fattar sen ett beslut där det framgår vad det maximala stödbeloppet är. Du får pengarna genom att göra en ansökan om utbetalning efter att kostnaderna har uppstått. Du kan inte få stöd för kostnader som har uppkommit innan ansökan lämnas in.

Det är först i samband med Tillväxtverkets beslut om utbetalning som stödbeloppet blir slutgiltigt. Om de stödgrundande kostnaderna blir lägre än vad du angav i ansökan, kommer det slutliga stödbeloppet att minska i motsvarande mån.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

produktionsstodaudiovisuellaverk@tillvaxtverket.se

Bakgrund till stödet

Som grund för utformningen av stödet ligger den utredning som Tillväxtverket och Stiftelsen Svenska Filminstitutet genomförde 2017 i syfte att utreda lämpligheten i och förutsättningarna för att införa någon form av produktionsrabatt för film rapporten. I rapporten Fler filminspelningar till Sverige – genom stärkta konkurrensvillkor för internationell filmproduktion (Ku2018/00640) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., dras slutsatsen att det finns en snedvriden negativ konkurrens för svensk audiovisuella sektorn och för Sverige som inspelnings land.