Tillväxtverket

Sök verksamhetsbidrag för kooperativ utveckling

 • Stängd
 • Hela Sverige

I det här erbjudandet vill vi stödja regionala kooperativa organisationer som ska främja kooperativt företagande och kooperativa lösningar på lokala och regionala utvecklingsbehov i hela landet.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Aktiviteter i er kärnverksamhet som främjar kooperativ utveckling.

Illustration av en profil

Vem?

Kooperativa organisationer.

Illustration av sedlar

Hur mycket?

25 miljoner kronor per år, möjlig förlängning i 2 år.

Vad handlar erbjudandet om?

Det här gäller generellt för alla verksamhetsbidrag:

Det här är en av två finansieringserbjudanden där vi vill stödja organisationer som inom ramen för sin kärnverksamhet genomför insatser som syftar till att stärka entreprenörskap och företagande i Sverige.

Syftar er verksamhet till att skapa positiva effekter i linje med Tillväxtverkets övergripande mål genom insatser för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige? Om era insatser bidrar till små och medelstora företags kompetensförsörjning, digitalisering, internationalisering, innovation eller grön omställning, så kan detta erbjudande vara något för er.

Tillväxtverket bidrar till regeringens näringspolitiska mål genom insatser för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Vi kan de små och medelstora företagens behov och genomför effektiva insatser för ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar. Det gör vi genom att stärka företag och regioner. I samarbete med en rad aktörer genomför vi uppdrag som främjar företagens, regionernas och landsbygdernas utveckling.

En del i Tillväxtverkets arbete är att lämna verksamhetsbidrag till organisationer vars kärnverksamhet bidrar till att stärka myndighetens arbete mot ovannämnda mål och prioriteringar. Verksamhetsbidraget ska gå till verksamhetens ordinarie drift och ligga i linje med syftet i utlysningen. Verksamhetsbidrag som finansieringsform förutsätter dialog mellan Tillväxtverket och den organisation som får bidrag.

Under 2023-2025 vill vi i dialog utveckla arbetet med vissa politiskt prioriterade frågor för att uppfylla målen i de regeringsuppdrag som Tillväxtverket ska genomföra. Kunskap och lärande är grunden i allt vi gör. Organisationer som beviljas verksamhetsbidrag ska därför bidra till att förstärka, vidareutveckla samt sprida kunskap, stärka myndighetens relevanta nätverk och samverkan samt genomföra insatser som ska nå ut brett i hela landet.

Finansieringen som kan sökas omfattar två områden:

 1. Främja studenters entreprenörskap
 2. Främja kooperativ utveckling

Det här finansieringserbjudandet handlar om att Främja kooperativ utveckling

Sveriges framtida konkurrenskraft och tillväxt är beroende av att fler vågar starta och utveckla företag. Genom att verka för ett mer jämlikt och demokratiskt samhälle med entreprenörskap som medel, präglat av hållbarhet och kooperation, stärker vi Sveriges konkurrenskraft. Organisationer som främjar kooperativ utveckling kan därmed söka verksamhetsbidrag i form av ett grundbidrag för att främja kooperativa lösningar på lokala och regionala utvecklingsbehov med inriktning på företagande. Verksamhetsbidraget ska verka för en mångfald av företagare och konkurrenskraftiga företag samt för en lokal och regional attraktivitet.

Verksamhetsbidraget går till löpande verksamhet som ligger i linje med syftet i denna utlysning och erbjuder råd, utbildning och information som behövs inför, under och efter start av kooperativa och andra liknande företag inom den sociala ekonomin. Social ekonomi är ett samlingsnamn för en mängd olika verksamheter och en mångfald av associationsformer. Gemensamt för alla verksamheter är att de har ett samhälleligt mål för sin verksamhet där den ekonomiska delen är ett medel för att uppnå detta. Den löpande verksamheten ska vidare stimulera lokalt och regionalt utvecklingsarbete och utveckla nya verksamheter och metoder för detta.

Metodutveckling och samordning

Verksamhetsbidrag kan även sökas för gemensam utveckling av nya verksamheter och metoder för att stärka det arbete som avses ovan, samt nationell samordning av verksamheten. Denna del kan sökas i form av ett särskilt bidrag av en nationellt samordnande aktör förutsatt att de regionala kooperativa organisationerna godkänner detta.

Vi ser gärna sökande som främjar utveckling av företaget med den kooperativa värdegrunden som bas.

Övergripande utmaningar

Sveriges framtida konkurrenskraft och tillväxt är beroende av att fler vågar starta och utveckla företag. Företagens konkurrenskraft avgörs alltmer av förmågan att ställa om och att bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Det är därför viktigt att fortsätta arbeta för en näringslivsstruktur som är mer dynamisk och föränderlig över tid. Det gör vi genom att nå ut till en variation och bredd av människor, branscher och bolagsformer som med olika infallsvinklar kan vara med och utveckla affärsområden och näringslivet i Sverige.

Tillväxtverket ser mångfald av företagare och konkurrenskraftiga företag som en strategisk fråga och en förutsättning för att myndigheten ska kunna verka för ekonomisk omvandling och förnyelse. Förutsättningar för entreprenörer att driva hållbara kooperativa företag och affärsverksamheter inom den sociala ekonomin behöver utvecklas. Det finns behov att stärka legitimiteten för den sociala ekonomin inte minst i frågor som rör kooperativt företagande.

Beslutsfattare och tjänstemän på nationell, regional och lokal nivå behöver få ökad kunskap om den sociala ekonomins betydelse för sysselsättning och hållbar tillväxt. Entreprenörer som driver kooperativa företag och affärsverksamheter behöver verktyg och stöd som hjälper dem att se nya möjligheter till samverkan för att påverka den lokala och regionala utvecklingen. Flera individer med intresse för företagande behöver få ökad kunskap om start och drift av kooperativa företag och affärsverksamheter inom den sociala ekonomin.

Syftet med detta verksamhetsbidrag är därför att bidra till att möta ovan utmaningar genom att främja kooperativ utveckling.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att:

 • utrota fattigdom och hunger
 • förverkliga de mänskliga rättigheterna
 • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
 • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling.

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen.

Hållbarhet är en fråga som står högt på agendan i hela vårt samhälle. För att uppfylla våra behov i dag och utan att äventyra framtida behov behöver vi förändra ekonomin i en mer hållbar riktning. Detta skifte innebär ett tydligare helhetsperspektiv med utgångspunkt i Agenda 2030.

Organisationer som får verksamhetsbidrag förväntas därför genom sina aktiviteter bidra till ett eller flera av Agenda 2030 målen. Det är mot den bakgrunden viktigt att i ansökan ange vilka mål i Agenda 2030 ni anser vara relevanta för er verksamhet samt hur ni bidrar till dessa.

Innan ni ansöker

Innan ni ansöker ska ni:

Skicka in er ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om reglerna för verksamhetsbidraget inte följs kan Tillväxtverket upphäva beslutet helt eller delvis. Då kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ni hittar mer information i handbok för verksamhetsbidrag.

Efter att beslut fattas kommer vi i dialog att ta fram en utförlig förändringsteori inklusive uppföljnings- och utvärderingsplan i linje med Tillväxtverkets övergripande mål och prioriteringar som framgår av utlysningens ingress. Dessa underlag kommer att ligga till grund för den löpande uppföljningen. I ansökan behöver ni därför på ett tydligt sätt redogöra för hur er bidragsgrundande verksamhet bidrar till att skapa positiva effekter som bidrar till Tillväxtverkets övergripande mål och prioriteringar. Ni ska även ange de indikatorer som ni anser vara relevanta för uppdraget inklusive övriga efterfrågade beskrivningar i enlighet med ska-krav som framgår av Krav, villkor och regler nedan.

Specifika bedömningskriterier

Den som söker verksamhetsbidrag ska uppfylla nedan bedömningskriterier för de insatser som ska genomföras och i ansökan eller bifogade underlag visa på hur

 • sökanden har hög kompetens inom området och stor erfarenhet av att ge de råd och den information som behövs inför, under och efter start av kooperativa företag och andra företag inom den sociala ekonomin.

Kompetens och erfarenhet bedöms utifrån verksamhetens omfattning i termer av antal år, platser och aktiviteter samt hur nöjd målgruppen har varit med verksamhetens arbete med att främja kooperativ utveckling i regionen

 • sökanden har hög kompetens inom området och stor erfarenhet av att främja kooperativa lösningar på lokala och regionala utvecklingsbehov, med inriktning på företagande

Kompetens och erfarenhet bedöms utifrån verksamhetens omfattning i termer av antal år, platser och aktiviteter samt hur nöjd målgruppen har varit med verksamhetens arbete med att främja kooperativ utveckling i regionen

 • på vilket sätt organisationen har kunskap, personella resurser och systemstöd för att göra uppföljning och återrapportering till Tillväxtverket.

Varje bedömningskriterium kommer att bedömas enligt en skala på 1-3-5, där fem är max. Totalt kan ansökan maximalt generera 15 poäng. Dessutom kan organisationer som har fått verksamhetsbidrag inom området under 2020–2022 få tre ytterligare poäng. Detta för att främja långsiktighet i arbetet. Detta är endast under förutsättning att organisation uppfyllt de krav och villkor som Tillväxtverket ställt under perioden 2020–2022.

Vem kan söka?

Den som söker ska vara en juridisk person och ha:

 • stadgar eller bolagsordning,
 • styrelse eller förvaltare,
 • godkända eller auktoriserade revisorer,
 • organisationsnummer och firmatecknare.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte beviljas verksamhetsbidraget.

Sökanden ska:

 • vara etablerade regionalt verksamma kooperativa organisationer, som har kooperativa, ideella eller offentliga organisationer som medlemmar eller ägare,
 • ha främjat kooperativ utveckling i regionen i minst två år,
 • ha en nationell samordnande aktör för sina kontakter med Tillväxtverket.

Den samordnande aktören ska företräda organisationer som söker verksamhetsbidrag för denna period från alla 21 regioner i landet. Den samordnande aktören ska ha ett löpande utvecklingsarbete, som syftar till att alla entreprenörer möts på lika villkor – oavsett kön, ålder, födelseland, bransch, affärsmodell och bolagsform.

Den samordnande aktören ska:

 • ha mandat att företräda de bidragsmottagande organisationerna i dialogen med Tillväxtverket samt att samordna ansökan, genomförande och rapportering
 • utveckla nya gemensamma metoder som kan användas i rådgivningsarbetet till företag och arbetet för lokal och regional utveckling samt samordna verksamheten nationellt

Om organisationen har beviljats verksamhetsbidrag från Tillväxtverket tidigare så ska organisationen dessutom ha fullgjort alla åtaganden som följer av det beslutet.

För vad kan ni söka?

Verksamhetsbidraget ska användas för att genomföra insatser som syftar till att ge råd och information för start och utveckling av kooperativa företag och andra företag inom den sociala ekonomin. Vidare ska verksamhetsbidraget användas för att främja kooperativa lösningar på lokala och regionala utvecklingsbehov med inriktning på företagande.

Verksamhetsbidrag kan även sökas för gemensam utveckling av nya verksamheter och metoder för att stärka arbetet, samt nationell samordning av verksamheten. Denna del kan sökas av en nationellt samordnande aktör om de regionala kooperativa organisationerna godkänner detta.

Bidrag får lämnas endast om verksamheten är väl fungerande och varaktig.

Hur mycket kan ni få i verksamhetsbidrag?

25 miljoner kronor årligen med möjlighet till förlängning i två år är avsatt för detta verksamhetsbidrag. Det vill säga totalt 75 miljoner kronor under perioden 2023–2025, förutsatt att regeringen avsätter nödvändiga medel.

70,5 miljoner kronor är avsatta för regionala organisationer, 65 procent av detta fördelas lika till alla regionala organisationer som beviljas bidrag. Resterande 35 procent fördelas enligt befolkningsmängd i respektive område.

Av det totala beloppet för perioden 2023–2025 ska 4,5 miljoner kronor avsättas för kostnader för metodutveckling och nationell samordning. Det kan sökas av en nationell samordnande aktör om de regionala kooperativa organisationerna godkänner detta.

Verksamhetsbidrag får lämnas med högst 50 procent av den beräknade kostnaden för den verksamhet som ansökan avser. Verksamhetsbidraget ska gå till verksamhetens ordinarie drift och ligga i linje med syftet i utlysningen.

Vid ansökningstillfället ska sökande organisation bifoga en detaljerad budget för verksamhetsåret som är direkt kopplad till den verksamhet organisationen bedriver inom ramen för det sökta verksamhetsbidraget. Budgeten ska ha en direkt koppling till tid- och aktivitetsplanen.

En förutsättning för verksamhetsbidraget är att verksamheten genomför de insatser som framgår av ansökan och budget. Om villkoren för verksamhetsbidraget inte följs kan Tillväxtverket besluta att inte betala ut beviljat bidrag.

Hur länge kan ni få verksamhetsbidrag?

Inom ramen för den här utlysningen kan ni få verksamhetsbidrag i ett år, med möjlighet till ettåriga förlängningar, som längst i tre år.

De bidragsgrundande insatserna kan dock starta tidigast från den 1 januari 2023. Beslut fattas för ett år i taget. En förutsättning för förlängning är

 • att ni följt villkoren för beslutet och
 • att regeringen avsätter nödvändiga medel för förlängningsperioden

Denna utlysning gäller för bidrag till verksamhet under maximalt tre verksamhetsår från tiden för inlämnad ansökan. Beslut fattas för ett år i taget. Beslutsunderlag för kommande års verksamhetsbidrag utgörs av slutrapport innehållande genomförda insatser, resultaten och slutsatser av dessa, samt en redogörelse för hur erhållet bidrag har nyttjats med utgångspunkt i framtagen förändringsteori.

Krav, villkor och regler

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen och tydligt beskriva de insatser ni planerar och hur de bidrar till Tillväxtverkets och det område som utlysningens specifika mål och indikatorer gäller. Vid ett eventuellt beviljande ges verksamhetsbidrag för hela verksamhetsåret. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven. Er ansökan kommer att bedömas i konkurrens med andra utifrån utlysningens specifika bedömningskriterier.

Krav på ansökan

Den som söker ska i ansökan:

 • visa att organisationen inte är ett företag enligt reglerna om statligt stöd, det vill säga inte bedriver verksamhet på en konkurrensutsatt marknad. Vi kan bevilja bidrag för den icke-ekonomiska verksamheten, förutsatt att den är särredovisad från den ekonomiska verksamheten.
  Mer information på sidan Organisatoriska förutsättningar i Handbok för verksamhetsbidrag
 • visa att verksamheten är relevant för utlysningen och att det finns en logisk koppling mellan syfte, mål och aktiviteter, så kallad förändringsteori (verksamhetslogik)
 • visa på hur organisationen har kapacitet att genomföra verksamheten på ett bra sätt och att den ger goda resultat samt bidrar till att förstärka, vidareutveckla och sprida kunskap, stärka relevanta nätverk och samverkan
 • visa att den verksamheten som bidrag söks för bedrivs med regelbundenhet under hela verksamhetsåret samt att verksamheten är väl fungerande och varaktig
 • visa att den verksamhet bedrivs är öppen för alla i målgruppen som vill ta del av den
 • bifoga en specificerad budget (ekonomisk verktygslåda) som bilaga till er ansökan, där ni visar hur verksamhetsbidraget kommer att användas. Budgeten ska brytas ner per kostnadsslag och ska kopplas till de aktiviteter ni tar upp i er tid och aktivitetsplan
 • på ett tydligt sätt redogöra för hur organisationens kärnverksamhet bidrar till att skapa positiva effekter i linje med övergripande mål och prioriteringar som är beskrivna ovan
 • ange direkta, i förekommande fall indirekta, och slutliga målgrupper, samt beskriva hur de relaterar till varandra
 • redogöra för vilka mål och utmaningar organisationen avser att möta genom den bidragsgrundande verksamheten samt sätta dessa i relation till Tillväxtverkets övergripande mål om en hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i hela landet
 • lämna förslag på indikatorer för att följa upp verksamheten.

Krav på medfinansiering

Verksamhetsbidrag får lämnas med högst 50 procent av den beräknade kostnaden för den verksamhet som ansökan gäller. Verksamhetsbidraget ska gå till verksamhetens ordinarie drift och ligga i linje med syftet i utlysningen.

Villkor

För beviljade bidrag gäller allmänna villkor för verksamhetsbidrag beslutade av Tillväxtverket. Villkoren innehåller bland annat regler om rapportering, uppföljning och förutsättningar för utbetalning.

De allmänna villkoren för verksamhetsbidrag kommer att beslutas inom kort. Vi kommer då att lägga en länk till villkoren här i utlysningen. De gällande allmänna villkoren för verksamhetsbidrag kommer även att biläggas bidragsbeslutet.

Kompletterande särskilda villkor kan komma att beslutas.

Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller även om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

Förändringsteori

Bidragsmottagaren eller i förekommande fall den samordnande aktören ska utarbeta en förändringsteori tillsammans med Tillväxtverket efter att ett bifallsbeslut är meddelat.

Förändringsteorin ska bygga på Tillväxtverkets grundmodell.

Använd Tillväxtverkets mall när ni tar fram er förändringsteori.

Förändringsteorin ska säkerställa en ändamålsenlig verksamhet och främja uppföljningsbarheten kopplat till Tillväxtverkets mål med bidraget.

Indikatorer som följer på förändringsteorin ska sedan samlas in och rapporteras till Tillväxtverket inför varje dialogmöte samt aggregeras årligen i en slutrapport senast den 1 december för innevarande år.

Mer om förändringsteori i avsnittet Planera er verksamhet i Handbok för verksamhetsbidrag

Bidragsmottagaren ska delta i gemensamma träffar som Tillväxtverket anordnar med samtliga organisationer som får verksamhetsbidrag inom utpekade områden enligt utlysningen. Bidragsmottagaren eller i förekommande fall den samordnande aktören, ska även delta i de dialogmöten, maximalt fyra per år, som Tillväxtverket kallar till. Inför dialogmöte ska rapportering enligt ovan ha gjorts.

För uppföljning av den bidragsgrundande verksamheten och rapportering, läs mer i Tillväxtverkets allmänna villkor för verksamhetsbidrag.

Bekräftelse av åtagande

Efter överenskommelsen om förändringsteorin ska samtliga bidragsmottagare bekräfta att verksamheten kommer att genomföras i enlighet med Tillväxtverkets beslut om verksamhetsbidrag inklusive villkor och förändringsteorin. Mallen Bekräftelse av åtagande kommer att finnas tillgänglig på Tillväxtverkets webbplats när ni ska fylla i och skicka in den.

Samla in, rapportera och hantera deltagaruppgifter

Har verksamheten aktiviteter inom ramen för verksamhetsbidraget som riktas till existerande eller potentiella företag(-are), ska ni

 • samla in och rapportera deltagaruppgifter till Tillväxtverkets uppföljning
 • årligen rapportera resultat för kortsiktiga effekter - "kundnöjdhet" och "ökad förmåga" för aktiviteter som riktas till företagare eller potentiella företagare

Regler

 • Förordning (2001:1194) om statsbidrag till kooperativ utveckling
 • Tillväxtverkets föreskrifter (TVFS 2016:3) om ändring av Tillväxtverkets föreskrifter (TVFS 2014:1) om statsbidrag till kooperativ utveckling
 • Allmänna villkor för verksamhetsbidrag till kooperativ utveckling

De allmänna villkoren för verksamhetsbidrag kommer att beslutas inom kort. Vi kommer då att lägga en länk till villkoren här i utlysningen. De gällande allmänna villkoren för verksamhetsbidrag kommer även att biläggas bidragsbeslutet.

Ta del av dessa regelverk innan ansökan.

Skicka in ansökan

Ni skickar in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i din ansökan i handbok för verksamhetsbidrag på sidan Obligatoriska bilagor - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se).

Ni kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om verksamhetsbidrag i Handbok för verksamhetsbidrag Fyll i och skicka in ansökan - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se).

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Hör av dig till: Lejla Babajic Löfgren
E-post: fornamn.efternamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00 (växel)

OBS! Under vecka 44 kan det vara svårt att komma i kontakt med ansvarig handläggare.