Tillväxtverket
eu-logotyp

Finansiering till Europeiska digitala innovationshubbar

 • Stängd
 • Region Dalarna
 • Region Gävleborg
 • Region Värmland

Nu kan aktörer som har beviljats medel via Digitals utlysning för Europeiska digitala innovationshubbar (EDIH), och som har koppling till programområdet Norra Mellansverige, ansöka om delfinansiering via Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Illustration av en pil uppåt

Vad?

Pengarna ska hjälpa små och medelstora företag med digital transformation

Illustration av en profil

Vem?

Europeiska Digitala Innovationshubbar (EDIH) utsedda av EU- programmet Digitala Euro

Illustration av sedlar

Hur mycket?

Utlysningens budget är cirka 15 miljoner kronor. Ett projekt kan max beviljas 50 procent av sin budget i EU-stöd.

Tillväxtverket uppdaterade texten under rubriken Sök Finansiering 2022-09-05

Vad handlar erbjudandet om?

Sök finansering inom:

 • Politiskt mål 1 - Ett smartare Europa
  • Specifikt mål 1.2– Säkra nytta av digitalisering,

Europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) ska hjälpa små och medelstora företag att förbättra affärs- och produktionsprocesser, produkter eller tjänster genom digital teknologi.
Hubbarna ska tillhandahålla teknisk expertis, stöd till experiment och test innan investering. De ska också tillhandahålla innovations- och finansieringsrådgivning, utbildning och kompetens som behövs för framgångsrik digital transformation.
Grön omställning ska beaktas specifikt med hänsyn till energi effektivisering och utsläpp av koldioxid.

Projekten som beviljas stöd i denna utlysning ska bidra till:

 • Hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och konkurrenskraftiga digitala företag i alla delar av landet.
 • Koldioxidneutralitet genom grön omställning som bidrar till hållbara tjänster, produkter och processer.
 • Framgångsrikt genomförande av regionala, nationella och europeiska strategier som regionernas strategier för Smart specialisering, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi, Framtidens industri, Sveriges strategi för cirkulär ekonomi, EU:s Digital Program, EU:s Gröna giv (The European Green Deal) med flera.

Finansieringen ska bidra till att uppfylla följande globala mål

Globalt mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Övergripande utmaningar i Norra Mellansverige

Norra Mellansverige behöver öka innovationskraften

En ökad forsknings- och innovationskapacitet hos små och medelstora företag och lärosäten är viktigt för Norra Mellansverige. För att stärka konkurrenskraften behövs fler innovativa och tillväxtorienterade företag som ser möjligheter i hållbara produkter och tjänster. En förutsättning är en ökad samverkan mellan företag, lärosäten och det innovationsstödjande systemet samt samarbeten mellan olika sektorer och geografi.

Norra Mellansverige behöver öka nyttan av digitaliseringens möjligheter

I Norra Mellansverige finns tillgång till testmiljöer och samarbeten inom digitala spetsområden. Samtidigt finns det utmaningar för delar av näringslivet att använda ny teknik. Digitaliseringen skapar möjligheter till omställning genom nya affärsmodeller, tjänster och processer. För att öka konkurrenskraften i näringslivet behöver små och medelstora företag och organisationer stärka sin digitala mognad.

Norra Mellansverige behöver bredda näringslivet och stärka exporten

En stor andel av små och medelstora företag levererar tjänster och produkter till några få stora globala företag i Norra Mellansverige. För att skapa motståndskraft i ekonomin och bidra till sysselsättning finns det ett behov av ett breddat näringsliv med en växande tjänstenäring. Fler företag behöver bli exportmogna och nå en internationell marknad.

Norra Mellansverige behöver jobba mer cirkulärt, smart och resurseffektivt

I den linjära ekonomin går stora ekonomiska värden i produkter och material förlorade på grund av ineffektiv resursanvändning. Dessutom har både utvinning av råvaror, användning av fossila resurser liksom de omfattande avfallsmängder som genereras, stor negativ påverkan på klimat och miljö. För att hindra klimatförändringarna krävs en grön omställning i Norra Mellansverige till ett fossiloberoende, och på sikt klimatpositivt, samhälle.

Potentialen finns att utveckla smarta energisystem för att öka mångfalden av energislag och effektvariationer. Det finns möjligheter för företag och organisationer att utveckla cirkulära affärsmodeller, nya varor och tjänster för en omställning som motverkar klimatförändringarna och främjar den biologiska mångfalden. Insatser som innefattas i främjandet mot en cirkulär ekonomi är innovativa och hållbara produktionssätt, återvinningstekniker och hållbara affärsmodeller.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att:

 • utrota fattigdom och hunger
 • förverkliga de mänskliga rättigheterna
 • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
 • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling.

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I samband med er ansökan ska ni beskriva vilket eller vilka globala mål för Agenda 2030 som ert projekt bidrar till att uppfylla. Utgå från projektets insatser och förväntade resultat, och ta del av beskrivningen av de globala målen. Beskriv också eventuella målkonflikter. Med det menas de negativa konsekvenserna projektets insatser kan ha på Agenda 2030-målen.

Regionalfondsprogrammet för Norra Mellansverige har förutsättningar att bidra till ett stort antal av de globala målen i Agenda 2030.

För globalt mål 9 ser vi att ni kan bidra med insatser inom; avancerad tillverkning och komplexa system, samt materialteknologi och hållbar produktion. Avancerad industri kan bidra till industriell omvandling genom effektiva resurskedjor och ökade forskningsinsatser samt teknisk kapacitet.

För globalt mål 8 ser vi att ni kan bidra genom att öka industrins energi- och resurseffektiva metoder och investeringar. Sådana insatser strävar efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring.

För globalt mål 12 ser vi att ni kan bidra genom satsningar inom bioekonomi, hållbara städer, energiomställning, och industriell omvandling. Dessa kan etablera system så som cirkulära affärsmodeller och resursflöden, främja hållbar hantering och effektivt användande av naturresurser. Det kan också bidra till att företag använder mer hållbara produktionssätt som integrerar hållbarhet i produktionscykler.

Ovan nämnda satsningar ingår i Norra mellansveriges utpekade områden för smart specialisering.

Potentiella målkonflikter

Det är viktigt att ni tar hänsyn till och hanterar potentiella negativa konsekvenser som insatserna kan få för vissa av hållbarhetsmålen. Mål och delmål som riskerar påverkas negativt av insatserna är bland annat:

För Globalt mål 7 kan insatser för industriell omvandling, särskilt genom implementering och uppskalning av ny teknik,vara mycket energikrävande. Det är därför viktigt att göra en bedömning av i vilken mån som investeringarna på kort sikt kan öka energiförbrukningen och därmed ha en negativ effekt på delmål 7.2 "Öka andelen förnybar energi i världen".

För Globalt mål 8 kan Insatser för hållbar produktion leda till att företag som lyckas implementera nya arbetssätt stärker sin konkurrenskraft, medan andra företag riskerar att slås ut. Detta medför i sin tur att arbetstillfällen kan förloras. Insatserna kan därmed få negativ effekt mot delmål 8.5 "Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor".

För Globalt mål 15 kan insatser för industriell omställning leda till ökad efterfrågan på förnybar elproduktion, energilagring och nätutbyggnad. Det kan i sig har påverkan på ekosystem och biologisk mångfald. Efterfrågan på förnybar energi kan innebära exploateringar med hög miljöpåverkan som kan göra att naturlandskapet blir mer fragmenterat. Detta kan bland annat göra det svårare för arter att förflytta sig när de anpassar sig till ett varmare klimat.

Innan du ansöker

Innan du ansöker ska du:

Skicka in din ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den. Om ert projekt beviljas stöd kommer ni i samband med rapportering av era genomförda insatser att få ert stöd utbetalt. En förutsättning för att ni ska få pengar är att ni följer reglerna för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att
Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du är tydlig om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Tillväxtverket kommer att hålla i f informationstillfälle digitalt.

Datum för digitala informationstillfälle är:

 • tisdagen 6 september 2022 klockan 10-11

För att anmäla dig skickar du ett mejl till norramellansverige@tillvaxtverket.se.
Skriv i mejlet vilket tillfälle ni vill anmäla er till.

Vi uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar Regionalfondsprogrammet för Norra Mellansverige innan ni skickar in en ansökan. Ta också kontakt med Regionalt utvecklingsansvarig.

Vem kan söka?

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och
  ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor,
  regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

I denna utlysning ska ni som sökande ha fått en beviljad ansökan till att bli en Europeisk Digital Innovationshubb via EU-programmet Digitala Europa.

För vad kan ni söka?

Ni som beviljats stöd för Europeisk digital innovationshubbar (EDIH) från EU-programmet Digitala Europa kan i den här utlysning söka finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Finansieringen som söks från Regionalfonden ska avse sådana kostnadsslag som är stödberättigande i programmet Digitala Europa. Ni kan använda finansiering från programmet Digitala Europa som medfinansiering i ert Regionalfondsprojekt med upp till 50 procent.

EIDH klassas som projekt av strategisk betydelse och därför behövs bland annat extra kommunikationsinsatser som ni behöver planera för och budgetera för i er ansökan. Läs mer i Tillväxtverkets EU-handbok.

Finansiering från Regionalfonden kommer att behöva beakta EU:s regler om statligt stöd. Du kan läsa mer om dessa regler under avsnittet Krav, villkor och regler.

Läs mer om Regionalfonden Norra Mellansverige.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Er ansökan kan få högst 50 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 50 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är tre år och förstudier nio månader. Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvariga.

Läs mer om de olika projekttyperna i Tillväxtverkets EU-handbok

Krav, villkor och regler

Kraven som ställs på projektet och på er som ansöker finns beskrivna i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Förskott

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning. Läs mer om förskott på sidan Förskott i Tillväxtverkets EU-handbok.

Slutredovisning

Ni ska lämna in slutredovisningen för ditt projekt senast sista projektdag.
Hållbarhetsanalys: Alla projekt ska integrera hållbarhet. Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets EU-handbok

Bedömning och urval

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån krav och kriterier. Er ansökan bedöms i två steg. I det första steget säkerställs grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. I det andra steget bedöms kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier. Läs mer om hur vi bedömer och fattar beslut om er ansökan i Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start.

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna villkor och eventuella föreskrifter. Läs mer om de styrande förordningarna.

För att ditt projekt ska få stöd krävs det att projektet följer kraven och villkoren
som står i handboken.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av
Tillväxtverkets beslut om stöd. Krav på upphandling av utvärdering gäller för projekt som omsluter en total projektbudget mer än 12 miljoner kronor. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.  Utvärdering av Europeiska Digitala Innovationshubbar sker i enlighet med Digital Europas krav.

Företag och gynnande av företag

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Många av de projekt som genomförs i Regionalfonden kommer att gynna företag via statsstöd. Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd för sina kostnader vid genomförandet av ett projekt. Men det kan också vara fråga om att företag gynnas indirekt via ett projekt, då som målgrupp för insatser som tillhandahålls på förmånliga villkor.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna så väl som möjligt.

De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen.
Välj en eller flera boxar som kan vara aktuella för er ansökan. Se listan nedan. Tillväxtverkets handläggare gör sedan en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Mer information om statsstödsboxarna finns i Tillväxtverkets EU-handbok. Se även länkar ovan.

Skicka in ansökan

Ni skickar in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Du hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i din ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan När och hur kan ni ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och e-legitimation.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar, samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra planerat projekt.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.
Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet december 2022. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Hör av dig till:

E-post: norramellansverige@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 00 00 (växel)

Vi uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som
hanterar Regionalfondsprogrammet för Norra Mellansverige innan ni skickar in en ansökan. Ta också kontakt med Regionalt utvecklingsansvarig. Vi kan ge er feedback på ert framtida projekt inför er ansökan. Det är bra att utgå från frågorna i mallen för Tidig projektidé.

Tillväxtverket kommer att hålla i informationstillfälle digitalt.

Datum för digitalt informationstillfälle är:
tisdagen 6 september 2022 klockan 10-11