Tillväxtverket

Kompetens­försörjning

Här hittar du innehåll om Tillväxtverkets strategi för kompetensförsörjning och dess process.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen ska utgå från verksamhetens mål och är en del av verksamhetsplaneringen.

Vår kompetensförsörjning ska bidra till en arbetsplats som är inkluderande och som möjliggör en kultur där delad kunskap är en framgångsfaktor. Tillsammans attraherar, rekryterar och utvecklas vi från en bred grupp av individer och kompetenser.

HR-enheten ansvarar för att utveckla och upprätthålla det systematiska arbetet i kompetensförsörjningsfrågor och att samordna myndighetsgemensamma utbildningar utefter kompetensförsörjningsprocessen.

Tillväxtverkets strategi för kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsstrategin syftar till att strategiskt och kontinuerligt säkerställa att vi har rätt kompetens för att nå våra mål i vår strävan att skapa ett Sverige där fler företag vill, kan och vågar.

Förutsättningar för strategisk kompetensförsörjning

Genom kompetenskartläggning, strategisk kompetensförsörjning och kompetensbaserad rekrytering definieras kompetenser som efterfrågas och kompetensgap synliggörs.

Vårt arbetsgivarvarumärke skapar förutsättningar att framställa Tillväxtverket som en attraktiv arbetsgivare.

Att arbeta tillsammans över organisationsgränser i team är ett viktigt verktyg och en förutsättning för att vara en kunskapsdriven aktör som gör nytta för våra kunder.

Kompetensförsörjningsprocessen

Kompetensförsörjningsarbetet syftar till att utveckla verksamheten, kulturen och medarbetarna ur ett helhetsperspektiv, både på kort och lång sikt.

Kompetensförsörjningsbegreppet innefattar ett brett perspektiv - alltifrån rekrytering, utbildning, kompetensväxling, delad kunskap, nätverk/konsulter, erfarenhetsutbyte och ska ge förutsättningar för att säkra rätt kompetens för att vi ska nå våra mål.

De verktyg vi använder för vår kartläggning är kompetensanalyser och kompetensplaner. Dessa genomförs årligen för att synliggöra kompetensgap och kompetensförsörjningsbehov.

Kompetensanalyser och kompetensplaner

Under hösten genomförs kompetensanalyser och kompetensplaner som en integrerad del av verksamhetsplaneringen. Kompetensanalyserna genomförs på enhetsnivå, dessa aggregeras sedan på avdelningsnivå i form av en kompetensplan för avdelningen. 

I kompetensplanen sammanställs prioriterade utbildningar på avdelningsnivå. Avdelningarna för sedan önskningar vidare om vilka kompetensförsörjningsinsatser som önskas på myndighetsnivå.

Ledningsgruppen beslutar vilka myndighetsövergripande kompetensförsörjningsinsatser som ska gälla för kommande år.

Slutresultatet blir aktiviteter och planerade kostnader för enheten, avdelningen och myndighetsövergripande kompetensförsörjningsbehov och insatser.

Kontakt

HR-enheten, hr@tillvaxtverket.se