Tillväxtverket

Praktik och sommarjobb

Som näringspolitisk myndighet har vi ett ansvar för och intresse av att ta emot praktikanter och studenter för sommarjobb. Det ska vara en nyttig och lärorik tid för både dem och oss, och det är även viktigt med en bra introduktion.

Checklista – att ta emot en praktikant

⧠ Inkomna praktikansökningar
Samtliga inkomna ansökningar om praktik ska skickas till HR-enheten som även ansvarar för diarieföringen.

⧠ Samråd innan beslut
Samråd ska ske med HR-enheten innan beslut fattas, om att ta emot en praktikant. Även beslut om förändring av praktiktid ska ske i samråd med HR-enheten.

⧠ Handledare
En handledare ska alltid utses på Tillväxtverket, på den enhet där praktikanten är. Handledaren ser till att personen har arbetsuppgifter och får den introduktion och information som behövs. Praktikanter kan exempelvis delta på de introduktionsseminarier som HR-enheten anordnar.

⧠ Dator och telefon
HR-enheten ansvarar för att uppdatera mallen för nya praktikanter på G: och meddela Förvaltnings administratör så dessa tilldelas dator och telefon.

⧠ Ersättning
Ersättning utgår ej som grund. Om särskilda skäl föreligger om ersättning, ska alla beslut följa givna riktlinjer och ske i samråd med HR-enheten.

Praktik som ingår i eftergymnasial utbildning

Vi bör bereda plats för studerande som behöver praktik i sin utbildning, om utbildningen ligger i linje med vårt verksamhetsområde. Praktiktiden ska ge studiepoäng. Det handlar ofta om högskole- och universitetsutbildningar samt KY-utbildningar (kvalificerad yrkesutbildning).

Praktiktiden är ett sätt att marknadsföra Tillväxtverket som en attraktiv arbetsplats och ger oss tillfälle att få information om dagens utbildningar. Det är också ett sätt att locka yngre medarbetare att söka jobb på Tillväxtverket.

Ingen ersättning utgår från Tillväxtverket till praktikanten, då studiebidrag och/eller studielån utgår. Om undantag ska göras, på grund av särskilda omständigheter, ska detta diskuteras med HR-enheten och avgöras från fall till fall. Detsamma gäller för studenter som skriver sin examensuppsats hos oss.

PRAO

PRAO omfattar 1 – 2 veckor för grundskoleelever. Syftet är att ge en elev erfarenhet från flera olika yrkesområden och en allmän orientering om arbetslivet. PRAO-eleven bör inte vara på samma enhet där förälder/släkting arbetar, med undantag av de orter där Tillväxtverket bara har ett kontor.

Arbetsmarknadspolitiska program

Vi har en positiv inställning till att bereda praktikplatser, som är relaterade till något arbetsmarknadspolitiskt program, vilka hanteras av Arbetsförmedlingen. Det handlar bland annat om prova-på-platser, arbetsträning, arbetspraktik, ungdomsinsatser, så kallade lyftet-praktik och arbetslivsintroduktion. Vi bör speciellt, som ett led i vårt integrationsarbete, ta emot invandrare som behöver arbetsträning eller praktik.

Ingen ersättning utgår från Tillväxtverket. Praktikanten får ersättning från Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Vi ansvarar för att arbetsmiljön är tillfredsställande.

Om ni får en förfrågan från Arbetsförmedlingen angående praktikplats som är relaterad till ett arbetsmarknadspolitiskt program, kontakta alltid er kontaktperson på HR-enheten!

Praktik i staten

Regeringen har fattat beslut om att statliga myndigheter från 1 april 2016 till och med 2020 uppdras att erbjuda 1 000 praktikplatser till nyanlända, som saknar eller har begränsad erfarenhet från den svenska arbetsmarknaden inom sitt utbildningsområde. Aktuella kandidater ska vara berättigade till stöd utifrån gällande lagar och förordningar, för att vara aktuella för placering inom Tillväxtverket.

Tillväxtverket har skrivit en avsiktsförklaring tillsammans med Arbetsförmedlingen som anger samarbetet i detta regeringsuppdrag.

Regeringen har även fattat beslut om praktik för personer med funktionsnedsättning och långtidsarbetslösa. Detta hanteras på samma sätt som praktik för nyanlända.

Arbetsgivarverket har mycket bra information som gäller både för praktikanter och arbetsgivare. Som praktikant finns bland annat en introduktion på flera olika språk. För arbetsgivare finns vidare många bra tips för handledarstöd,  både för att ta emot nyanlända som praktikanter men även personer med funktionsnedsättning.

Läs mer på Arbetsgivarverkets sida för "Praktik i staten". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Jämtlands län har även tagit fram en serie korta filmer med tre perspektiv – chef, handledare och praktikant. Filmerna är inspelade på statliga myndigheter i vårt län (där bland annat Tillväxtverket bidragit) och det finns också en variant som sammanfattar alla perspektiv. Förutom filmerna finns en tillhörande workshopmall.

Läs mer på Arbetsgivarverkets sida för "Praktik i staten" Länsstyrelsen Jämtlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Även Arbetsförmedlingen har information om Praktik i staten om du vill veta mer.

Läs mer på Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

HR-enheten bidrar med stöd för att ta emot praktikanter inom programmet "Praktikant i staten" enligt regeringsuppdrag.

Checklista – sommarjobb

⧠ Inkomna ansökningar
Samtliga inkomna ansökningar om sommarjobb ska skickas via registraturen till HR-enheten.

⧠ Behovsinventering
I början av året går HR ut med en förfrågan till samtliga chefer för att undersöka behovet av, och möjligheten till, att anställa studenter under sommaren. Sommarjobben brukar som grund pågå under perioden juni-augusti.

⧠ Matchning av behov och inkomna ansökningar
HR gör ett första urval och matchar inkomna ansökningar med enhetens angivna behov. Enheten ansvarar för eventuell intervju och beslut av vem som ska anställas.

För att bereda plats till så många som möjligt erbjuder vi sommarjobb till samma person max 3 gånger. Den som anställs ska ha gått ut åk 9. Eventuella barn eller släktingar till anställda får inte placeras på samma enhet där förälder/släkting arbetar, med undantag av de orter där Tillväxtverket bara har ett kontor.

När beslutet om vem som ska anställas är fattat ska HR-enheten informeras. HR ansvarar för att upprätta anställningsbevis.

⧠ Dator och telefon
HR-enheten ansvarar för att informera IT om personer som ska sommarjobba, så dessa tilldelas dator och telefon.

⧠ Ersättning
Lön utbetalas per arbetad timme enligt en fast taxa som utgår från ålder. Vi har en taxa för arbete som inte kräver högskole- eller universitetsutbildning och en annan där det krävs. Arbetad tid redovisas på timrapport vid månadsslut och skickas till HR-enheten efter attest av personalansvarig chef.

Lönebidrag och nystartsjobb

Lönebidrag – när vi anställer personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättningt. Läs mer om lönebidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nystartsjobb - Vi kan få ekonomisk ersättning om vi anställer en person som varit utan jobb en längre tid eller är ny i Sverige. Läs mer om nystartsjobb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.