Tillväxtverket

Rekrytering

Tillväxtverket är en kunskapsorganisation och medarbetarna är vår viktigaste resurs. En rekrytering är därför en väldigt viktig investering.

Följ processen och läs mer om varje steg genom att klicka på rubrikerna nedan. Informationen riktar sig i första hand till dig som är rekryterande chef. 

Innan en rekrytering påbörjas ska rekryterande chef fylla i formuläret Beställning av rekrytering. Om du har behov av att rekrytera en tidsbegränsad anställning (visstid eller vikariat) kan du fylla i formuläret direkt.

Om du har behov av att rekrytera en tillsvidaretjänst så ska den först godkännas av GD. Det gör du genom att fylla i blanketten Underlag inför beslut om tillsvidareanställning som du får av din HR-strateg. Först när du fått ett godkänt beslut om rekrytering kan du fylla i formuläret Beställning av rekrytering.

Behovsanalys

När det uppstår ett kompetensbehov bör du som chef analysera hur du på bästa sätt kan tillgodose behovet av ny kompetens. Det kanske inte alltid är en rekrytering som är den bästa lösningen. Det finns många frågor att ta ställning till innan du påbörjar en rekrytering. Använd gärna den checklista som är framtagen som stöd för behovsanalysen. 

Stödmaterial

 • Behovsanalys vid kompetensförsörjning - checklista (finns att hämta i Simpledoc - HR mallar)

Kandidatupplevelse

Vi eftersträvar att alla som söker jobb på Tillväxtverket får ett professionellt bemötande i alla delar av vår rekryteringsprocess. Målet är att alla som är intresserade av att jobba hos oss ska ha eller få en positiv bild av vår myndighet, oavsett om de blir aktuella för en anställning eller inte.

Vår professionalitet ska genomsyra hela rekryteringsprocessen, i allt ifrån hur vi uttrycker oss i annonsen, till hur vi bemöter kandidater, återkopplar, kommunicerar och uppträder. 

Kravprofil och tidsättning för processen

En rekrytering börjar med att du tar fram en kravprofil för tjänsten. Kravprofilen ska uttrycka tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter samt de krav, önskemål (meriterande) och förväntningar vi har på den vi vill anställa vad gäller kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper.

Kravprofilen är grunden för hela rekryteringen. Därför är det viktigt att du har en väl genomtänkt kravprofil. Det är sällan en bra idé att kopiera en tidigare kravprofil, då omständigheterna ofta har ändrats sen du rekryterade senast. 

Tänk igenom vilka kompetenser och erfarenheter som är skall-krav och vad som är meriterande. Ett skall-krav är bindande. En kandidat som inte uppfyller skall-kraven ska gallras bort direkt i urvalet.

En viktig kompetens hos den vi anställer är hens personliga egenskaper. Utöver det vi uttrycker i vår medarbetar- och chefspolicy, ska du fokusera på max 4-6 egenskaper som är extra viktiga i just denna tjänst. Till din hjälp finns en förteckning över egenskaper med definitioner. Egenskaperna ska även viktas utifrån tre nivåer, beroende på hur viktiga de är för akutell tjänst. Kompetenserna kopplas sedan till ett test som genomförs av kandidaterna innan intervju 1, samt till kompetensbaserade intervjufrågor (läs mer under flik Intervju 1 och tester).

När du är nöjd med kravprofilen skickar du den till din HR-strateg som också läser igenom och återkopplar. Därefter skickar HR-strategen den till våra fackliga representanter för eventuella frågor eller synpunkter. De återkopplar inom 5 arbetsdagar. 

Planera och tidsätt rekryteringen

Du bör planera och tidsätta hela processen från start, i samråd med din HR-strateg. Planera in och avsätt tider i kalendern för genomläsning av ansökningar, intervju 1, intervju 2 och referenstagning. När du väl anställt en person har hen ofta 2 - 3 månaders uppsägningstid.

Stödmaterial

 • Kravprofil - mall (finns att hämta i Simpledoc - HR mallar -HR-Rekrytering)
 • Lista över personliga egenskaper med definitioner (finns att hämta i Simpledoc - HR mallar)

Annonsering

HR-strategen upprättar en annons och eventuellt urvalsfrågor i ReachMee utifrån kravprofilen som tagits fram. Du läser igenom och godkänner innan publicering. 

Vilka annonskanaler vi väljer varierar beroende på typ av tjänst och vilken ort vi rekryterar till. Du beslutar om annonskanaler, i samråd med din HR-strateg som sen ombesörjer annonseringen.

Våra vanligaste annonskanaler är tillvaxtverket.se, platsbanken.se och LinkedIn. Därutöver kan vi komplettera med andra kanaler beroende på tjänst.

Ansökningstiden i våra annonser brukar vara 2 – 3 veckor. Var beredd på att svara på frågor från nyfikna kandidater under tiden.

Kostnaden för annonseringen belastar din budget.

Urval

Du och din HR-strateg läser var för sig igenom alla inkomna ansökningar och betygsätter kandidaterna i ReachMee, utifrån hur väl de uppfyller kravprofilen. Vill du även att någon av dina medarbetare är med och läser så går det att ordna genom att HR-strategen lägger upp en behörighet för medarbetaren i ReachMee. När ni gjort genomläsningen är klar sker ett urvalsmöte där ni går igenom kandidaterna och enas om vilka som ska kallas till en första intervju.  

Det går inte att på förhand säga hur många kandidater vi kommer att kalla på intervju. Det varierar beroende på antalet ansökningar och antalet kandidater som matchar kravprofilen.

Intervju 1 och tester

HR-strategen kallar de utvalda kandidaterna till en första intervju och skickar samtidigt ut två tester som ska genomföras innan intervjun. Det är ett logiskt problemlösningstest och ett personlighetstest.

Du som chef, tillsammans med HR-strategen, genomför intervju 1. Tid som bör avsättas för respektive intervju är 1,5 timme.

Kortfattat innebär intervju 1 att du som chef berättar om Tillväxtverket, enheten och rollen, samt ställer frågor utifrån kandidatens CV. HR-strategen ställer sedan frågor kopplade till testerna och personliga egenskaper för tjänsten.

När du genomfört samtliga intervjuer bedömer du tillsammans med HR-strategen vilka kandidater som bäst matchar kravprofilen och således går vidare till intervju 2.

De kandidater som inte går vidare i processen bör du informera så snart det är möjligt, för bästa möjliga kandidatupplevelse. 

Stödmaterial

 • Intervjumall, med intervjudisposition och frågor (finns att hämta i Simpledoc -HR mallar)
 • Intervjufrågor för personliga egenskaper (finns att hämta i Simpledoc - HR mallar)
 • Färdiga Powerpoint-presentationer av Tillväxtverket hittar du just nu enklast på N:QSB-mallar i Utforskaren. Användbara bilder vid intervjuer finns i mapparna "Vid rekrytering" och "Om Tillväxtverket".

Intervju 2

Du som chef kallar till intervju 2. Du kan även bjuda med en eller flera medarbetare. Kandidaterna ombeds då även att skicka in betyg, förbereda referenspersoner samt att läsa vår medarbetar- och chefspolicy. 

Tid som bör avsättas för respektive intervju är 1 -1,5 h.

Intervju 2 är ett bra tillfälle att följa upp eventuella frågetecken från intervju 1. Finns det något särskilt som du vill följa upp? Tveksamheter? Något du missade i första intervjun? Något som behöver förtydligas? Avsätt också tid för kandidaten att ställa frågor till oss.

Om du har en eller flera medarbetare med kan de också få ställa frågor till kandidaterna men även svara på frågor som kandidaten kan ha om hur det är att arbeta på enheten och i den specifika rollen som tjänsten avser.

Efter genomförda intervjuer beslutar du, i samråd med din HR-strateg, vem eller vilka kandidater som går vidare till nästa steg i processen som är referenstagning.

Stödmaterial

 • Intervjumall, med intervjudisposition (finns att hämta i Simpledoc - HR mallar)

Referenstagning

Du som chef ringer på referenser. Vi tar enbart referenser på slutkandidaten/kandidaterna i vår rekrytering. Du bör ringa på 2-3 referenspersoner per kandidat. Referenspersonerna bör vara tidigare chefer, eller gärna personer som haft en arbetsledande roll för kandidaten. Referenspersonerna bör vara från de senaste anställningarna. Vid behov kan vi begära in ytterligare referenspersoner.

Stödmaterial

 • Referenstagning - mall (finns att hämta i Simpledoc - HR mallar)

Anställningserbjudande

Innan du som chef ger ett anställningserbjudande behöver du alltid förankra lönenivå med HR-strateg. Du och kandidaten enas om startdatum, HR informerar facken och skriver anställningsbevis.

Utvecklingsmöjligheter och förmåner

Kandidater vill ofta veta vad vi som arbetsgivare har att erbjuda i form av utvecklingsmöjligheter, anställningsvillkor och förmåner. Vi har samlat information om våra utvecklingsmöjligheter och förmåner här:

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/jobba-hos-oss/vi-erbjuder.html

Tacka nej till övriga sökanden

För bästa möjliga kandidatupplevelse är det bra att återkoppla till de sökande så snart det är möjligt.

Kandidater som varit på anställningsintervju ska få en personlig återkoppling via telefon. Du ringer de kandidater som varit på intervju och informerar om att vi kommit till avslut med en annan person, samt motiverar vad som ligger bakom beslutet. Vi vill gärna att kandidaterna ska bära med sig en positiv känsla av Tillväxtverket, även om de inte var aktuella för just denna tjänst.

HR informerar övriga sökanden om att processen är avslutad. Ett mejl skickas till de sökande. En kungörelse läggs också ut på tillvaxtverket.se samt på vår officiella anslagstavla.  

Introduktionen - information till chefer

En bra introduktion är en viktig investering i goda resultat och nöjda medarbetare, och därmed en prioriterad arbetsuppgift för dig som chef.

Du som chef är ytterst ansvarig för att introduktionen blir bra. Nya medarbetare ska känna sig välkomna och vi ska ge dem goda förutsättningarna att komma in i arbetet och gemenskapen.

Du hittar inspirationsfilm, mall för individuell introduktionsplan och checklistor för chef och fadder på sidan Nyanställd.

Gå till sidan Nyanställd

Viktigt för dig som chef:

 • När ett beslut om anställning är taget så ska du svara på ett antal frågor från din HR-strateg. Sedan tar HR fram ett anställningsbevis och skickar det till den nya medarbetare tillsammans med ett välkomstmaterial.
 • Välj en fadder som stöttar medarbetaren den första tiden. Välj en person som är bekväm med uppdraget och se till att hen har tid att engagera sig i uppgiften.
 • Har du ingen medarbetare med liknande roll på samma kontor som din nya medarbetare ska arbeta på, så ska du utse två faddrar - en för rollen och en som hjälper hen tillrätta på kontoret.
 • HR gör en beställning i Easit, så att gemensamma verktyg och system kan finnas på plats redan första arbetsdagen. Rollspecifika system beställer du själv i god tid (se checklista för chef). Om du anlitar en konsult som ska arbeta hos oss så ska du istället fylla i blanketten "Underlag för registrering av konsult" och skicka den till HR-Easit. Blanketten hittar du via chefernas egen Sharepoint.
 • När HR gjort beställningen i Easit och skickat anställningsbevis och välkomstmaterial till den nyanställde så meddelar de dig via mejl.
 • Tillsammans med fadder tar du fram en individuell introduktionsplan för rollspecifika uppgifter. Se Mall individuell introduktionsplan på sidan Nyanställd.
 • Följ checklista för chef. Av den framgår vad som förväntas av dig innan första dagen, under första dagen och under den första månaden när en nyanställd börjar.
 • Du hittar inspirationsfilm, mall för individuell introduktionsplan och checklistor för chef och fadder på sidan Nyanställd.

Gå till sidan Nyanställd

Introduktionen - information till faddrar

En bra introduktion är en viktig investering i goda resultat och nöjda medarbetare, och därmed en prioriterad arbetsuppgift för dig som fadder.

Det är chefen som är ytterst ansvarig för att introduktionen blir bra, men mycket hänger också på dig som fadder. Tillsammans ska ni få den nya medarbetaren att känna sig välkommen och ge goda förutsättningar för att komma in i arbetet och gemenskapen.

Du hittar inspirationsfilm, mall för individuell introduktionsplan och checklistor för fadder och chef på sidan Nyanställd.

Gå till sidan Nyanställd

Viktigt för dig som fadder:

 • Tillsammans med chef tar du fram en individuell introduktionsplan för rollspecifika uppgifter.
 • Stötta medarbetaren på olika sätt, utifrån behov, under introduktionstiden. Visa tydligt att du finns där och kan svara på frågor.
 • Följ upp introduktionen kontinuerligt med medarbetaren och chef, för att säkra att allt fungerar enligt plan.
 • Ta ett särskilt ansvar för de sociala delarna. Bjud in till lunch och fika, introducera kollegor och tipsa om eventuella aktiviteter.

Överklagande

När vi fattat ett anställningsbeslut kan andra sökanden överklaga beslutet, om de anser sig skickligare än den som anställts. Överklagandet skickas till Tillväxtverket och HR skickar det sen vidare till Statens överklagandenämnd. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag beslutet sattes upp på vår anslagstavla.

Ansvarig HR-strateg skickar in alla handlingar som ingår i ärendet. Du som chef skriver, i samverkan med HR-strategen, ett yttrande i vilket vi ska leda i bevis att vi har anställt den skickligaste personen, utifrån kravprofilen. Vi måste kunna styrka alla delar av kravprofilen, det vill säga meriterande erfarenheter, kunskaper och personliga egenskaper.

Därefter ges den klagande möjlighet att yttra sig. Vi kan sen också få möjlighet att yttra oss igen. Därefter är ärendet klart för föredragning i nämnden. Ett ärende avgörs normalt inom tre månader från det att det kom in till nämnden. När ärendet är avgjort dröjer det en eller några veckor tills det har justerats av ordföranden, då beslutet blir offentligt.

Under tiden som nämnden utreder ärendet, kan vi anställa den person vi har valt på ett "vikariat under pågående rekrytering". 

Läs mer om överklagan på kammarkollegiet.se

Kontakt

HR-enheten: Kontakta din HR-strateg.

Extern användare

test