Tillväxtverket

Tematiskt kunskapsstöd

Tematiskt kunskapsstöd ska bidra till att Tillväxtverkets EU-program och projekt, som finansieras genom EU:s regionala utvecklingsfond, genomförs på ett bättre sätt samt att ha större fokus på resultat och lärande under programperioden 2014-2020.

Stöd till regionalt utvecklingsansvariga aktörer

Under 2016 byggde och implementerade Tillväxtverket en modell för tematiskt kunskapsstöd enligt uppdrag i regleringsbrevet för 2015. De teman som valdes ut för kunskapsstödet är teman som är aktuella i flera program och som ligger inom Tillväxtverkets ansvarsområde. 

Två huvuduppgifter som de tematiska arbetsgrupperna ska verka för

 • Kunskapsutveckling och lärande inom respektive tema och att kunskapen sprids till de aktörer som har nytta av den, i första hand de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna.
 • Att medarbetare inom programmen får möjlighet att diskutera och stämma av ansökningar och löpande projekt med de nationellt sakkunniga genom arbetsgrupperna.

Forskning, teknisk utveckling och innovation

Syftet med det tematiska kunskapsstödet Forskning, teknisk utveckling och innovation är att skapa synergier mellan ERUF och nationella insatser inom området och på så sätt stärka vårt strategiska arbete i regionerna.

Kunskapsstödets aktiviteter ger kunskap och mötesplattformar för att kunna arbeta mer strategiskt och effektivt med nationella insatser och program. I kunskapsstödet Forskning, teknisk utveckling och innovation samlar vi samtliga insatser inom området som till exempel Smart Specialisering och Team Innovation (för avdelnings- och myndighetsövergripande samarbete inom området).

Det här kan vi erbjuda:

 • kartlägga beviljade projekt inom tematiskt område 1, det vill säga Forskning, teknisk utveckling och innovation
 • projektledarträffar
 • interna lärprocesser (till exempel inom handläggarnätverket)
 • spridningsaktiviteter (som visar upp projekt i olika delar av landet)

Kunskapsstödet kommer bidra med följande:

 • Till och med år 2020 kommer vi att stödja aktörer med regionalt utvecklingsansvar i deras arbete med smart specialisering och sprida kunskaper och erfarenheter från det arbetet. 
 • Utvärdera och följa upp insatser kopplade till Forskning, teknisk utveckling och innovation. Gruppen är dialogpart till analysenheten om utvärderingen av genomförandet av de operativa programmen i ERUF. Vi kommer också säkerställa att resultaten från utvärderingar och uppföljningar mynnar ut i ett lärande inom ramen för processtödet
 • Stödja företagskluster som har koppling till prioriterade innovationsområden genom S3-piloten. Syftet är att får en bättre samsyn och helhetsbild kring insatser som kopplar till området. 

Vi som ingår i teamet för kunskapsstödet Forskning, teknisk utveckling och innovation är Cecilia Johansson, Ewa Andersson, Daniel Hallberg och Madelen Nilsson.

Kontakt:

Områdesansvarig: Cecilia Johansson, enheten Miljö och Innovation

Koldioxidsnål ekonomi

I det tematiska kunskapsstödet samlar vi samtliga insatser och skapar synergier inom området Koldioxidsnål ekonomi mellan ERUF och nationella insatser. På så sätt stärker vi vårt strategiska arbete i regionerna. Grunden i arbetet förmedlas genom webbplatsen Klimatsynk.se

Kunskapsstödet genomför aktiviteter som ger kunskap och skapar mötesplattformar för att kunna arbeta mer strategiskt och effektivt med nationella insatser och program.

Det här kan vi erbjuda:

 • kartlägga beviljade projekt inom koldioxidsnål ekonomi
 • projektledarträffar
 • interna lärprocesser (till exempel inom handläggarnätverket Gröna gruppen)
 • spridningsaktiviteter (som visar upp projekt i olika delar av landet)

Det tematiska kunskapsstödet Koldioxidsnål ekonomi verkar för att:

 • samla Tillväxtverkets insatser inom tematiskt mål 4, det vill säga koldioxidsnål ekonomi. Det är nödvändigt att våra insatser är integrerade för att stärka Tillväxtverkets samlade insatser inom grön tillväxt.

Kontakt:

Områdesansvarig: Stefan Baier, enheten Miljö och Innovation.

Konkurrenskraft i SME (små och medelstora företag)

Det tematiska kunskapsstödet för ökad konkurrenskraft i SME, små och medelstora företag, bidrar till att vi nyttjar vår gemensamma kunskap på ett bättre sätt och att vi genomför myndighetens insatser mer effektivt och strategiskt. Genom att arbeta som en kunskapsmyndighet, kan vi på ett bättre sätt arbeta för att nå en hållbar tillväxt och växande företag i alla delar av Sverige.

Det gör vi genom:

 • ett sammanhållet arbete med kunskapsutveckling och lärande samt att kunskapen sprids till de som har nytta av den, såsom regionalt utvecklingsansvariga och företagsfrämjare
 • att lyfta fram våra ställningstaganden, i exempelvis remisser och rapporter
 • att inspirera inom det egna utvecklingsarbetet
 • konsekvensanalyser och handlingsförslag till ledningsgruppen
 • att förbättra förmågan att snabbt agera i debatt och händelser som berör området
 • att förstärka vår position som en angelägen kunskapsaktör kopplat till konkurrenskraft, affärsutveckling, företagande och entreprenörskap

Det här kan vi erbjuda:

 • Möjligheter, för dig som handläggare inom ERUF, att diskutera och stämma av ansökningar och löpande projekt.
 • Öka samverkan och bättre nyttja kompetenser och resurser inom organisationen. Det kan exempelvis handla om gemensamma lärworkshops, samfinansiering av projekt, riktade utlysningar, att förstärka och synka nationella initiativ. Det kan också handla om att komplettera insatser gentemot insatser inom ERUF.

Kontakt:

Områdesansvarig, Anna Eldestrand, Entreprenörskap

Nationellt sakkunniga kontaktpersoner:

 • Besöksnäring - Vakant
 • Digitalisering - Vakant
 • Integration och nyanlända - Lejla Babajic Löfgren
 • Internationalisering/Regionala exportcentra - Tony Meurke
 • Internationalisering/Enterprise Europe Network - Ellen Vidfamne Mildaeus
 • Internationalisering/Checkar - Karin Silfversten
 • Internationalisering/COSME och Horizon 2020 - Maria Evertsson
 • Internationalisering/Startups & Scaleups - Arash Sangari
 • Jämställdhet och mångfald - Rosi Hoffer och Emma Flod
 • Kompetensförsörjning - Eva Johansson
 • Kulturella och kreativa näringar - Daniel Thuresson
 • Smart industri - Gunilla Thorstensson
 • Socialt entreprenörskap - Eva Carlsson och Carin Persson

Kontaktpersoner på enheterna:

 • Luleå - Mathias Larsson
 • Östersund - Carl Johan Hedström
 • Gävle - Lovisa Peterson
 • Stockholm - Lisa Kareliusson
 • Örebro - Isabelle Canderskog
 • Jönköping - Kajsa Borgström
 • Göteborg - Isabella Fält
 • Malmö – Johanna Wahn
 • Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak - Carina Jagetun

Hållbara transporter, IKT och bredband

Insater för hållbara transporter, IKT och bredband ska bidra till att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT (infrastruktur och kommunikations­teknologi), främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig infrastruktur.

Det tematiska kunskapsstödet Hållbara transporter, IKT och bredband arbetar med att samla in kunskap om de tre områdena från omvärldsbevakning, resultat och erfarenheter från pågående insatser inom Tillväxtverket och att sprida den till berörda inom vår organisation.

Genom vår samlade kunskap kan vi bidra till att utveckla det regionala tillväxtarbetet och vara en naturlig samverkanspart för den regionalt utvecklingsansvariga aktören i regionerna och genom det förbättra lärandet.

Det här kan vi erbjuda:

 • Stöd i samband med utlysningar för nationella program och EU-programmen.
 • Stöd i att ta fram av underlag inom transport-, bredband och digitaliseringsfrågor, till exempel i samband med remissvar, strategiska regiondialoger, forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft.
 • Omvärldsbevakning inom transport-, bredband och digitaliseringsfrågor.

Kontakt:

Områdesansvarig: Isaac Karlsson, Regionala miljöer

Hållbar stadsutveckling

Kunskapsstödet är vilande tills vidare

Tematiskt kunskapsstöd för hållbar stadsutveckling är vilande tills vidare, i avvaktan på direktiv om hur vi ska jobba med hållbarhetsfrågorna fortsättningsvis på Tillväxtverket.

Om kunskapsstödet hållbar stadsutveckling

Det är Tillväxtverkets ansvar att genomföra de ERUF-investeringar som är öronmärkta för hållbar stadsutveckling  inom ramen för de regionala strukturfondsprogrammen i Sverige 2014-2020. Investeringarna uppgår till 424,5 miljoner kronor. 

Det tematiska kunskapsstödet för hållbar stadsutveckling bidrar med överblick och kunskap om hur Tillväxtverket arbetar med hållbarhetsfrågor. Kunskapsstödet kopplar an till regeringsuppdraget om en plattform för hållbar stadsutveckling. Vi samverkar här i första hand med Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Trafikverket. Plattformen ska stödja de regionala strukturfondsprogrammens (ERUFs) arbete med hållbar stadsutveckling och är en viktig kanal för att sprida kunskap, erfarenheter och resultat.

Arbetet kopplar även till regeringsuppdraget att vara nationell kontaktpunkt för strukturfondsprogrammet Urbact inom målet Europeiskt territoriellt samarbete.

Det här kan vi erbjuda:

 • Stöd och feedback i handläggningen av nya projektansökningar inom hållbar stadsutveckling.
 • Kunskap om och vägledning i Tillväxtverkets olika uppdrag med koppling till hållbar stadsutveckling, både de som är ERUF-finansierade och övriga (till exempel inom Tillväxtskapande samhällsplanering för näringslivsutveckling, miljö och innovation).
 • Konkreta exempel på och resultatuppföljning utifrån Tillväxtverkets investeringar inom hållbar stadsutveckling.
 • Tillgång till extern kunskap, externa nätverk och externa finansieringsmöjligheter för hållbar stadsutveckling.

Exempel på aktiviteter där kunskapsstödet för Hållbar stadsutveckling bidragit

 • Kommunicerat resultat och goda exempel på hållbar stadsutveckling genom tillvaxtverket.se och på hallbarstad.se
 • Medverkade i fem kunskapsdialoger under ”Plattformsdagar 2017”
 • Utbildningsdag om finansiering till hållbar stadsutveckling (tillsammans med Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Vinnova och Formas) för att samla information om vilka medel som finns att söka för hållbar stadsutveckling.

Kontakt:

Finansieringsinstrument

Det tematiska kunskapsstödet för Finansieringsinstrument arbetar för att sprida kunskap som är kopplad till finansiering av SME, små och medelstora företag. Det ska bidra till grundläggande kunskaper om hur ett företag kan finansieras, hur marknaden ser ut, vad som erbjuds inom EU och vad Tillväxtverket satsar på genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF. Vi vill också sprida lärandet från de satsningar som genomförs och har gjorts med hjälp av ERUF-stöd i Sverige.

Det här kan vi erbjuda

Har du frågor om de finansieringsinstrument som genomförs i Sverige, genom ALMI Invest, Gröna fonden, fond-i-fonden eller hur de finansiella instrumenten kan användas inför nästa programperiod? Hör av dig till oss.

Vi har också kunskap om de centrala finansieringsinstrumenten som Europeiska Investeringsbanken och Europeiska Investeringsfonden erbjuder inom Horizon 2020 och Cosme. Dessa vänder sig till tre målgrupper: företag, fondteam och banker.

Andra frågor om finansiering

Du kan även ställa andra frågor som rör finansiering till oss. Bland annat har vi bilden av hur utbudet i Sverige ser ut när det gäller offentlig finansiering.

Förutom att svara på direkta frågor kan vi också delta vid seminarier/möten, både interna och externa, där ni vill belysa frågor inom finansiering.

Finansieringsinstrument består av lån, bidrag och riskkapital. I Sverige har vi finansierings­­instrument inom ERUF endast i form av riskkapital för SME.

Vi som ingår i teamet för kunskapsstödet Finansiella instrument är Henrik Storm Dyrssen, Andreas Backfolk, Fredrik Olofsson, Erik Malmström och Joakim Lundmark.

Kontakt:

Henrik Storm Dyrssen

Resultat Tematiskt kunskapsstöd 2017

Det här har vi gjort:

 • Använder det tematiska kunskapsstödet bland annat som stöd för att genomföra regleringsbrevsuppdrag.
 • Bedriver omvärldsbevakning.
 • Fungerar som ett stöd i handläggningen av regionalfondsprojekt.
 • Kunskapsstöd för att förbättra lärandet.
 • Nätverk för samverkan.

Det här har det gett:

 • Ökade möjligheter till samverkan mellan projekt.
 • Ökad kontakt med regionalt utvecklingsansvariga och handläggarna på kontoren genom pågående regleringsbrevsuppdrag.
 • En analys över huruvida regionalfondsprogrammen är relevant utformade.
 • Bättre inblick i hur projekten hanteras i varje region.
 • Kunskapsutveckling genom bättre insyn i regionalfondsprogrammen.
 • Möjligheter till att sprida information på externa möten.

Det här har vi lärt oss:

 • Regionalt utvecklingsansvariga efterfrågar Tillväxtverkets stöd om smart specialisering.
 • Handläggarna på kontoren har behov av expertstöd vid utlysningar och handläggning.
 • Det är viktigt med erfarenhetsutbyte i konkreta frågeställningar mellan regionerna.
 • Det finns bristande kunskap om kunskapsstödets roll och erbjudande.
 • Att satsningar med finansieringsinstrument i de åtta regionalfondsprogrammen fungerar och att det finns intresse hos små och medelstora företag.

Att jobba vidare med

Framgent kommer de tematiska kunskapsstöden bland annat fokusera på att:

 • Utvärdera hur finansiering av projekt stämmer överens med programskrivningarna.
 • Omprioritera insatser för att kunna erbjuda mer konkret stöd vid utformning av utlysningar,  till potentiella projektsökande och till handläggare vid beredning och urval av projekt.
 • Motverka stuprör mellan regionalfondsprogrammen, regionerna och olika politikområden.
 • Ytterligare kommunikationsinsatser för att sprida information om de tematiska kunskapsstödets erbjudande.
 • Tydligare koppling till det strategiska regionarbetet.
 • Skapa bredare förankring av Hållbar stadsutveckling internt på myndigheten. Etablera en mer strukturerad omvärldsbevakning och kunskapsspridning internt.
 • Arbeta med satsningar som är i uppstarten, till exempel Fond‐i‐fonden och den gröna fonden. Fortsätta uppföjningen av de åtta regionalfondsprogrammen.

Extern användare

test