Tillväxtverket

Uppföljning och utvärdering

Genom kunskap och lärande från uppföljning och utvärdering stärks myndighetens effektivitet och verksamhetsutveckling. Enheten för uppföljning och utvärdering bidrar med expertis och kunskapsstöd för det.

Ännu Mera Nytta - en vägledning för uppföljning och utvärdering

Det är när vi startar en ny verksamhet som vi har chansen. Det är då vi kan tänka igenom vad vi vill uppnå, sätta mål och planera så att de aktiviteter vi genomför med stor sannolikhet leder mot målen och går att följa upp.

Det är enligt gd-beslut obligatoriskt att alltid planera för uppföljning och lärande vid start av såväl nya regeringsuppdrag som egna initiativ. Enheten Uppföljning och utvärdering bistår i planeringsprocessen.

Ännu Mera Nytta är Tillväxtverkets vägledning för planering av insatser för att göra dem uppföljnings- och utvärderingsbara. Samtidigt stärks insatsernas relevans och genomförbarhet så att de kan uppnå fullgoda resultat.

Vägledningen består av en process i fem steg som underlättar planeringen av en insats:
  • Intressentidentifiering
  • Problemanalys
  • Förändringsteori
  • Uppföljnings- och utvärderingsplan
  • Insatsplan.
Ambitionsnivå och omfattning på processen kan variera med insatsernas storlek och inriktning.
Chefen för enheten Uppföljning och utvärdering ska godkänna alla nya uppföljnings- och lärandeplaner.

Verksamheten inom Europaprogrammen har ett eget ramverk för uppföljnings- och utvärderingsarbete och omfattas inte av Ännu Mera Nytta.

Stöddokument

Kontaktperson: Gunnar Lindberg

Stöd vid avrop av utvärdering

Sen november 2019 använder Tillväxtverket ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för avrop av utvärderingstjänster (och även analystjänster).

Längre ner hittar du de vägledningar och mallar som ska användas. Notera att den mall för förfrågningsunderlag som tidigare låg i Word alltså inte längre gäller.

Vägledningarna och mallarna:

  1. Snabbguide Pdf, 174.1 kB, öppnas i nytt fönster. (introduktion till DIS)
  2. Avropsblankett Word, 140.6 kB. (mall för avropsförfrågan)
  3. Vägledning Pdf, 240.1 kB, öppnas i nytt fönster. (praktisk vägledning för att göra avrop)
  4. Kravkatalog Pdf, 215.3 kB, öppnas i nytt fönster. (anger vad som kan kravställas)
  5. Uppdragsavtal Word, 85.5 kB, öppnas i nytt fönster. (mall för avtal med konsult)

Inför avropet ska du informera enhetschefen för Uppföljning och utvärdering. Enheten kan tillhanda stöd för att formulera kravställan. Stödet syftar till att säkerställa att vi på Tillväxtverket avropar utvärderingar som blir relevanta och av hög kvalitet.

När du gått vidare i din planering av avropet bör du också kontakta någon av Tillväxtverkets upphandlare för eventuella frågor kring avropet och för annonsering av avropsförfrågan.

Kontaktperson: Mats Alentun

Utvärdering av Regionalfonden

Enheten för uppföljning och utvärdering ansvarar för utvärdering av de åtta regionala programmen och det nationella programmet inom Regionalfonden (ERUF).

Genom att samordna kvalitetssäkringen mellan utvärderingsuppdragen skapar vi förutsättningar för resultatspridning och strategiskt utvecklingsarbete, både på nationell och regional nivå.

Syftet med utvärderingarna är att förbättra kvaliteten på programmens utformning och genomförande samt att bedöma deras effektivitet.

Regionalfonden investerar, tillsammans med näringsliv, nationella och regionala aktörer, i prioriterade områden som har strategisk betydelse för konkurrenskraft och hållbar tillväxt.

Stöddokument

Här nedan hittar du Övervakningskommitténs utvärderingsplan för det nationella strukturfondsprogrammet samt de åtta regionala strukturfondsprogrammet.

Kontaktperson: Jonas Örtquist

Uppföljning av Regionalfonden

Programmen inom ERUF ska bidra till hållbar tillväxt i Sverige. Kunskap om hur strukturfonderna används och vad verksamheterna leder till är centrala förutsättningar för styrning mot smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Detta är det övergripande målet med EU:s sammahållningspolitik.

Vilka prioriterade satsningar som ska genomföras under programperioden (nuvarande programperiod pågår under 2014-2020) i den aktuella regionen beskrivs i respektive program. Det resultat som förväntas uttrycks i en önskvärd förändring i regionerna. Satsningarna följs upp och utvärderas under programperioden för att se att de leder i rätt riktning.

Årliga rapporter till EU-kommissionen
Tillväxtverket lämnar uppgifter om programmen framskridande till EU-kommissionen genom årliga genomföranderapporter men också genom strategiska framstegsrapporter som tas fram tillsammans med andra myndigheter med förvaltningsansvar för program inom strukturfonderna. Utöver detta lämnas även andra uppgifter om programmen kontinuerligt under året till Kommissionen.

Vi två tillfällen per år redovisar också Tillväxtverket om utvecklingen i programmen till Näringsdepartementet genom så kallade lägesrapporter. I uppdraget att rapportera ingår också andra program som förvaltas av andra myndigheter i Sverige samt utanför Sverige. Dessa program är EU:s program för territoriellt samarbete vilka syftar till att utveckla samarbetet över nationsgränserna.

System för uppföljning
En förutsättning för att kunna redovisa utvecklingen och framstegen i programmen är ett väl fungerande system för uppföljning som innefattar allt från mallar, riktlinjer, information, datainsamling, kvalitetssäkring av data med mera. Under året sker ett löpande arbete med att skapa och upprätthålla ett sådant system för uppföljning.

Se rapporter om programmen här.

Kontaktperson: Johanna Zola

Uppföljning av nationella program och insatser

I samband med att vi börjar använda Nyps2020 för att registrera projekt med finansiering från anslag 1:1 (regionala anslaget), ska vi registrera respektive ärende i enlighet med det nya uppföljningssystem som tagits fram på Tillväxtverket. Uppföljningssystemet gäller för Tillväxtverket liksom för samtliga regionalt utvecklingsansvariga aktörer och länsstyrelser.

Det nya systemet innehåller en verksamhetslogik med fyra resultatkedjor och indikatorer på prestationsnivå. Resultatkedjorna ger oss antaganden om resultat som uppstår i projektverksamheten och är i grund och botten en kategorisering av de vanligaste aktiviteterna i projekten. Verksamhetslogiken gör det möjligt att följa upp och utvärdera resultat, det vill säga prestationer och effekter.

Stöddokument

Kontaktperson: Imber Råbock

Uppföljning av kortsiktiga resultat

Vi ska, enligt Tillväxtverkets verksamhetsplan, mäta effekter som uppstår på kort sikt, i form av ökad förmåga samt kundnöjdhet, hos målgruppen för insatsen. Detta gäller för all verksamhet på Tillväxtverket

Stöddokument

Här hittar du dokument som berättar mera om hur du mäter effekter på kort sikt.

Kontaktperson: Ola Lundman

Webropol - vårt verktyg för enkäter

Webropol är ett verktyg för att hantera och administrera enkäter och kundundersökningar. Med hjälp av Webropol kan vi följa upp och utvärdera olika projekt och insatser.

Alla som arbetar på Tillväxtverket kan få tillgång till Webropol för att skapa egna enkäter.

Användarstöd för Webropol

Vid behov av användarstöd, lägg ett ärende i EasIT till Intern service.

Utvärderingsrapporter

Utvärderingar som vi på Tillväxtverket beställt eller skrivit själva sedan 2006 finns samlade på Sharepoint och är tillgängliga för alla på myndigheten.

I juli 2022 rörde det sig om totalt 148 utvärderingsrapporter, men antalet växer kontinuerligt i takt med att nya utvärderingar blir klara och godkända.

I Sharepoint-gruppen är rapporterna sorterade per publiceringsår och har fått serienummer. Alla rapporter är i pdf-format och kan laddas ner.

Sharepoint-gruppen heter Kansli utvärderingsrapporter och nås via länken nedan.

Kansli utvärderingsrapporter

Kontaktperson: Mats Alentun

Extern användare

test