Tillväxtverket

Upphandling och inköp

Handledning för att genomföra upphandlingar och inköp. Följ nedanstående steg:

1. Avrop från eget ramavtal?

I första hand ska Tillväxtverkets ramavtal användas.

Instruktion för avrop

2. Avrop från statligt ramavtal?

I andra hand ska statliga ramavtal användas. Dessa finns publicerade på www.avropa.se

Instruktion för avrop

3. Genomför upphandling/inköp!

Om ramavtal saknas kan en egen upphandling genomföras.

Instruktion för upphandling/inköp då ramavtal saknas

Inköp från annan statlig myndighet

Tjänster kan i vissa fall köpas från andra statliga myndigheter utan upphandling.

Instruktion för beställning från annan myndighet

Affärsmässighet

Se alltid till att agera affärsmässigt, oavsett upphandlingens eller inköpets värde:

  • Analysera behovet och tillgänglig marknad
  • Utnyttja befintliga ramavtal
  • Konkurrensutsätt
  • Iaktta de grundläggande principerna för offentlig upphandling

Jäv

Den som är jävig får inte ta del i handläggningen och inte heller närvara när ärendet avgörs. Det är viktigt att den som känner till att det finns en koppling mellan sig själv och en potentiell leverantör anmäler detta på en gång.

Läs mer om vad jäv innebär i Tillväxtverkets informationspromemoria om jäv. Pdf, 828.5 kB.

Extern användare

test