Tillväxtverket

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk kontaktar du din chef. Administratören för din enhet lägger sedan in din första sjukdag i Primula. När du är frisk och åter i tjänst registrerar du själv din sista sjukdag i Primula.

Från och med den åttonde kalenderdagen ska du lämna läkarintyg som styrker din frånvaro till HR-enheten. Detta gäller om din första sjukdag är 1 oktober 2021 eller senare. Vid första sjukdag som inträffat tidigare än 1 oktober 2021 gäller att du ska visa läkarintyg från dag 22 i sjukperioden.

Första sjukdagen

Om du blir sjuk kontaktar du din chef. Enhetsadministratören registrerar din första sjukdag i Primula om du själv inte har möjlighet att göra det.

Vid sjukfrånvaro görs ett karensavdrag. Avdraget är 20 procent av den sjuklön du får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka. (Exempel: arbetar du 40 timmar per vecka så motsvarar avdraget 8 timmar.)

I Primula anger du alltid frånvarons omfattning i procent om du är borta mindre än hel dag, 25, 50, 75 eller 100%.

Du som arbetar mindre än 100 % och tar ut till exempel en halv sjukdag, ska ange 50%.

Om du varit sjuk, börjar arbeta och därefter blir sjuk igen inom fem kalenderdagar, då blir det ingen ny karensdag. Då räknas den nya sjukperioden som en fortsättning på den tidigare.

Du registrerar tiden på arbetsområde FRANVARO i tidredovisningen. 

Dag 2 - 14

Från och med dag 2 till och med dag 14 får du ca 80% av din lön från arbetsgivaren. Du registrerar tiden på arbetsområde FRANVARO i tidredovisningen. 

Läkarintyg

Från och med den åttonde kalenderdagen ska du lämna läkarintyg som styrker din frånvaro till HR-enheten. Detta gäller om din första sjukdag är 1 oktober 2021 eller senare. Vid första sjukdag som inträffat innan 1 oktober 2021 gäller att du ska visa läkarintyg från dag 22 i sjukperioden.

Sjuk längre än 14 dagar

Om du blir sjuk längre än 14 dagar har du rätt till sjukpenning från Försäkringskassan. Sjukpenningen är cirka 80 % av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Därutöver får du cirka 10 % av din lön från arbetsgivaren.

Du kan läsa mer om åtgärder vid rehabilitering på Medarbetarsidorna under Arbetsmiljö och friskvård/Rehabilitering.

Du registrerar tiden på arbetsområde FRANVARO i tidredovisningen. 

Semester vid lång sjukskrivning

Frånvaro på grund av sjukdom ger rätt till betald semester för högst 180 sjukdagar (kalenderdagar) per intjänande kalenderår. Rätten till sådana dagar upphör när du varit helt frånvarande på grund av sjukdom under två hela intjänandeår, oavbrutet eller utan längre avbrott än 14 dagar i följd.

Ersättningar för sjukvårdskostnader

Kontrollera om ditt landsting/region registrerar vårdkostnader i högkostnadskort. Om högkostnadskort i pappersform används är du skyldig att se till att dina besök stämplas in i ditt högkostnadskort. Högkostnadskortet ska kopieras och lämnas in tillsammans med dina kvitton.

Du har rätt till ersättning för vissa sjukvårdskostnader och arbetsgivaren ersätter dina utlägg enligt följande:

 • Läkarbesök 95 kr
 • Distriktssjuksköterska 55 kr
 • Kiropraktor 95 kr
 • Naprapat 95 kr
 • Sjukgymnast 55 kr
 • Psykolog 95 kr
 • Oralkirurgisk behandling* 95 kr
 • Sjukhusvård 70 kr för varje vårddag

Mammografi ersätts ej.
*) Med oralkirurgisk behandling avses behandling som utförs på sjukhus eller vid odontologisk fakultet.

Du ansöker om ersättning för läkemedel i Primula/Min sida/ErsättningarArvoden/Sjukvård och och läkemedel. En scannad kopia av kvittot ska biläggas ärendet i Primula. Skriv även ut en utläggsbilaga och fäst originalkvittot på den. Ge underlaget till din administratör.

Med anledning av pågående restriktioner kring att vistas på kontoren så ska du spara dina kvitton hos dig själv tillsvidare. Instruktioner kring hur du ska göra med dina sparade kvitton kommer under hösten.

Ersättning för läkemedel

Arbetsgivaren ersätter den så kallade egenavgiften på receptbelagda läkemedel. Egenavgiften eller vad som är inom högkostnads förmånen framgår av apotekskvittot.

Du ansöker om ersättning för läkemedel i Primula/Min sida/ErsättningarArvoden/Sjukvård och läkemedel. En scannad kopia av kvittot ska biläggas ärendet i Primula. Skriv även ut en utläggsbilaga och fäst originalkvittot på den. Ge underlaget till din administratör.

Med anledning av pågående restriktioner kring att vistas på kontoren så ska du spara dina kvitton hos dig själv tillsvidare. Instruktioner kring hur du ska göra med dina sparade kvitton kommer under hösten.

Vid upprepad korttidsfrånvaro

Vid upprepad korttidsfrånvaro ska chef kalla till ett uppföljningssamtal.

Detta gäller

 • om du har haft fyra sjuktillfällen de senaste sex månaderna
 • om du haft sex sjuktillfällen de senaste 12 månaderna
 • eller om det kan finnas annan anledning, till exempel oro kring hälsa och mående

Som medarbetare kan du själv också initiera ett uppföljningssamtal om du till exempel upplever för högt ställda krav, stress eller behöver stöd i att prioritera och få en fungerande livssituation. Uppföljningssamtalet innebär att man bland annat pratar om orsakerna till frånvaron och det kan leda till att man väljer att gå vidare med att göra en rehabiliteringsutredning.

Mallen för uppföljningssamtal av korttidsfrånvaro hittar du i Word i mappen #HR.

Förändring i sjukfrånvaron

Om din sjukskrivningsgrad ändras, exempelvis om du går från 75% till 50% sjukfrånvaro, är det HR som registrerar ändringen i Primula.

Anmäl ändringen till din chef. Chefen eller enhetsadministratören tar därefter kontakt med HR via hr@tillvaxtverket.se.

Kontakt

HR-enheten, hr@tillvaxtverket.se