Tillväxtverket

Regeringens styrning

Regeringen ger oss våra grundläggande förutsättningar och styr vad vi ska göra genom lagar och förordningar, budgetpropositionen, myndighetens instruktion, årliga regleringsbrev, särskilda regeringsuppdrag, tilldelning av finansiella medel och genom att utse vår styrelse.

Myndighetsförordningen

Myndighetsförordningen (2007:515) gäller för alla statliga myndigheter under regeringen. Den beskriver bland annat vilket ansvar myndighetens ledning (styrelsen i vårt fall) har inför regeringen. Till exempel att besluta om arbetsordning och verksamhetsplan och säkerställa att det finns en betryggande intern styrning och kontroll.

Myndighetsförordningen på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Instruktion för Tillväxtverket​

Förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket innehåller regeringens grundläggande och långsiktiga styrning av myndigheten . Av den framgår vilka våra uppgifter är utifrån vilka vi självständigt kan utforma vår verksamhet. Det är i första hand med utgångspunkt i instruktionen vi återrapporterar till regeringen i årsredovisningen.

Tillväxtverkets instruktion på riksdagens webbplats 

Årliga regleringsbrev

Vi får inför varje verksamhetsår regleringsbrev som utgör departementets kortsiktiga styrning av myndigheten. I regleringsbrevet anges mål, återrapporteringskrav och uppdrag som vi ska arbeta med under nästkommande verksamhetsår.

Tillväxtverkets regleringsbrev på ESV:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Särskilda regeringsbeslut om uppdrag

Vid sidan av uppgifterna i vår instruktion och årliga regleringsbrev med uppdrag och återrapporteringskrav styr regeringen vad vi ska göra genom att ibland besluta om särskilda uppdrag. Dessa är vanligtvis specifika och tidsbegränsade.

Läs mer om våra uppdrag genom att följa nedanstående länkar.

Pågående särskilda uppdrag - länk till de pågående, enskilda regeringsbesluten

Avslutade särskilda uppdrag från 2016 - länk till de avslutade, enskilda regeringsbesluten. Här publiceras även de slutrapporter som skickats in till Regeringskansliet.

Styrelsen

Regeringen utser vår styrelse. Styrelsen ansvarar inför regeringen för verksamheten. Den ska se till att den bedrivs effektivt enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av medlemskapet i EU. Styrelsen ska också se till att verksamheten redovisas på ett tillförlitligt sätt och att myndigheten hushållar väl med statens medel.

Styrelsen 

Förordning om intern styrning och kontroll (FISK)​

Tillväxtverkets styrelse ansvarar för att det finns "en betryggande intern styrning och kontroll" vid myndigheten. Vad det innebär och hur vi ska arbeta för att leva upp till kraven regleras i en särskild förordning - FISK (förordning om intern styrning och kontroll).

Förordning om intern styrning och kontroll (FISK) på riksdagens webbplats 

Nationella strategier

Övriga styrdokument

Kontakt

Maria Eriksson

Extern användare

test