Tillväxtverket

Styrelsen

Regeringen utser vår styrelse. Den ansvarar för verksamheten inför regeringen. Styrelsen ska se till att verksamheten bedrivs effektivt enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av medlemskapet i EU. Styrelsen ska också se till att verksamheten redovisas på ett tillförlitligt sätt och att myndigheten använder statens medel väl.

Styrelsens ledamöter

Styrelsen för Tillväxtverket består av ledamöter som samtliga är utsedda av regeringen. Närvarande vid mötena är därutöver två personalföreträdare, styrelsens sekreterare och föredragande avdelningschefer och tjänstemän.

 • Kristina Alsér, ordförande
  Kristina Alsér är tidigare landshövding i Kronobergs län. Ledamot i Entreprenörinvest AB och Familjen Kamprads Stiftelse. Ordförande i Mercatus Engineering AB. Ledamot i universitetsstyrelsen för Linköpings universitet. Ledamot i styrelsen för Post- och telestyrelsen och i Arkitektbolaget AB.
 • Carl Melin, forskningsledare i tankesmedjan Futurion.
 • Margareta Dahlström, professor i kulturgeografi vid Karlstads universitet
 • Sara Wallin, vd Chalmers Ventures
 • Per Grankvist, författare och journalist med särskilt fokus på hållbarhetsfrågor
 • Hellen Wohlin Lidgard, entreprenör
 • Mikael Westberg, särskild utredare för inrättande av Utbetalningsmyndigheten
 • Elisabeth Backteman, generaldirektör Tillväxtverket
 • Personalrepresentant SACO
 • Personalrepresentant ST

Foton på styrelsen

Styrelsens arbete

Hur styrelsens arbete och ansvar är utformat tydliggjort i styrelsens arbetsordning, avsnitt 6 och framåt.

Styrelsen har minst fyra möten per år. Styrelsemöten under hösten 2022: 13 september (fysiskt), 19 oktober (fysiskt) och 14 december (digitalt).