Tillväxtverket
Två kvinnor sitter bredvid varandra vid ett bord med två datorer. De tittar på en mobiltelefon tillsammans.

Verksamt.se
för­enklar myndighets­kontakter

Under året fortsatte det långsiktiga arbetet med att förenkla myndighetskontakter och upp­gifts­lämnande genom bland annat smarta digitala lösningar och fortsatt utveckling av företagsportalen Verksamt.se.länk till annan webbplats

Nytt ekosystem av tjänster

Arbetet med att utveckla verksamt bygger på principerna om ett nytt ekosystem. Ett system där vi myndigheter ger förutsättningar för andra aktörer att utveckla smarta lösningar, baserade på en gemensam arkitektur, tillgång på data och gemensamma standarder. Genom att ge möjligheter till marknaden utnyttjar vi hela samhällets kapacitet att möta de förväntningar som finns på bra service och smarta lösningar.

Målbild, strategi och färdplan

Utifrån kundresor och användarundersökningar har en mål­bild tagits fram i form av en värdemodell för ett nytt ekosystem där Verksamt.se ingår som en delmängd. Målbilden beskriver det nya eko­system­et och hur det kan förenkla myndighetskontakter för företag och samtidigt skapa nyttor för inblandade aktörer. Målbilden är tänkt att kunna realiseras på fem års sikt.

Även strategi och färdplan har tagits fram som på över­gripan­de nivå beskriver hur målet ska nås, på vilken tid, till vilken kostnad och med förslag på aktörer för genomförande. Arbetet har bedrivits av resurser från Tillväxtverket, Bolagsverket, Skatteverket och eSam under våren 2018.

I värdemodellen beskrivs ett antal erbjudanden som handlar om att:

  • öka nyttan för såväl blivande som befintliga företagare, ombud, främjare och samverkanspartners
  • öka den innovativa förmågan
  • öka takten i nyttohemtagningen genom snabba realiserbara lösningar
  • inrymma fler aktörer i samverkan, även privata tjänsteleverantörer
  • skapa förutsättningar för smarta och nyskapande idéer och lösningar som kan levereras av myndigheterna eller av privata aktörer.

Målbilden och strategin är också en av Tillväxtverkets leveranser inom uppdraget Digitalt först, för enklare myndighetskontakter.

Nyttoanalys visar årlig besparing på 2,7 mdkr/år

En nyttoanalys har tagits fram för värdemodellen och visar på en poten­tiell årlig besparing på 2,7 mdkr/år givet att den beskrivna mål­bilden implementeras i sin helhet. Besparingarna sker främst för företagen som får minskade administrativa kostnader, men även betydande besparingar inom offentlig sektor genom mer samordnad verksamhets­utveck­ling kopplat till företagare.

Minskat och förenklat uppgiftslämnande för företag

Företag som verkar i regeltunga branscher lämnar återkommande uppgifter till olika myndigheter. En viktig del inom förenklingsarbetet är att minska och förenkla företagens uppgiftslämnande. Det görs inom arbetet med Verksamt.se, Serverat och Tillväxtverkets uppdrag som utvecklingsmyndighet att främja digitala lösningar.

Verksamt.se gör det enklare att starta och driva företag

På Verksamt.se finns information och service från flera myn­dig­heter. Verksamt.se drivs av Tillväxtverket och Bolagsverket, med Skatteverket och Arbetsför­med­lingen som aktiva samarbetsparter.

Verksamt.se fortsätter att utvecklas positivt. Nu finns information från över 50 olika myndigheter på webbplatsen som under 2018 hade 3,1 miljoner besökare, vilket var en ökning med 20 procent jämfört med 2017.

Verksamt.se ska bidra till att göra det enklare att starta och driva företag. Målet är att 75 procent av besökarna ska tycka att webbplatsen är användbar utifrån deras behov.

Nytt utseende och tillgänglighetsanpassning

I juni fick Verksamt.se ett nytt utseende och förbättrad struktur. Syftet var att modernisera och lyfta fram e‑tjänsterna tydligare. Webbplatsen genomgick under året en omfattande tillgänglighetsöversyn och funk­tionen talande webb lades till.

Verksamt.selänk till annan webbplatsBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.