Tillväxtverket

Exempel på händelser som kan berättiga till ordinarie stöd för korttidsarbete

För att vara berättigad ordinarie stöd till korttidsarbete måste de ekonomiska svårigheterna vara utom arbetsgivarens kontroll.

Sådana svårigheter kan till exempel vara:

  • Plötsliga fall i den globala efterfrågan
  • Begränsningar av tillträde till viktiga marknader, som oväntade införande av tullar eller andra handelshinder
  • Störningar i leveranser av viktiga insatsvaror, det vill säga varor som behövs i produktion av andra varor eller tjänster
  • Plötsliga natur- eller väderhändelser
  • Andra exceptionella störningar

Här har vi tagit fram några typexempel för att förtydliga vad det skulle kunna vara.

Tänk på att det här bara är exempel och inte en garanti för att få ansökan beviljad. Det kan finnas omständigheter som inte stämmer med våra fiktiva händelser hos företaget som ansöker eller så skiljer sig händelsen på annat sätt.

Bilfronter som illustrerar bilindustrin

Begränsningar av tillträde till viktiga marknader, som oväntade införande av tullar eller andra handelshinder

USA bestämmer sig plötsligt för att införa tull på utländska bilar för att gynna den amerikanska produktionen. Det skulle innebära att svenska fordonstillverkare och underleverantörer stöter på begränsningar på en viktig marknad.

Om någon av de svenska fordonstillverkarna eller underleverantörerna är beroende av den amerikanska marknaden skulle de potentiellt kunna vara berättigade till stöd för korttidsarbete. Införandet av tullarna ligger helt utanför företagets kontroll. Det beror heller inte på något internt, strategiskt felbeslut som ledningen hade kunnat förutse, undvika eller lindra.

De nya tullarna är politiskt motiverade för att på kort sikt gagna den inhemska produktionen och ekonomin. Det är alltså ingen allmän nedgång i konjunkturen eller på något sätt säsongsberoende. Tullarna är heller inte införda för att det har funnits motsättningar eller kända konflikter med en annan marknad.

Förutsättningar hos ett företag som skulle kunna ge rätt till stöd

Företaget måste ha påbörjat åtgärder för en omställning för att förhålla sig till den nya situationen. De har redan minskat kostnaderna för arbetskraft, genom ändrade skift och minskat antalet inlånad samt visstidsanställd personal, som inte är kritiska för verksamheten.

Exempelföretaget har en god likviditet och kan hantera en del av omställningen, men kan ändå ha rätt till stöd. De kan visa på det abrupta trendbrottet som tullarna innebär. En stor del av deras export går normalt till USA. Det tar tid att ställa om och det finns risk för omfattande uppsägningar utan stödet för korttidsarbete.

Företaget är etablerat, solitt och har en god konkurrenskraft. Så här långt har företaget haft en god tillväxt och utveckling. Stödet är till för att under en kortare tidsperiod hantera konsekvenserna av de tillfälliga tullarna och inte för att göra en omställning i produktionen. De planerar att återgå till full produktion och export till USA så snart det är möjligt.

Det här företaget uppfyller också kraven om att ingen anställd tillhör arbetsgivarens familj, att de inte finansieras av offentliga medel och har inte fått korttidsstöd under 2020.

Exemplet med de amerikanska tullarna ligger i linje med vad som skulle kunna ge ett företag stöd. Händelsen är utöver det vanliga och påverkar starkt efterfrågan på företagets bilar. De nya tullarna anses heller inte ligga inom ramen för normal affärsrisk.

Så här kan företaget dokumentera rätten till stöd

För att bevisa hur tullarna har påverkat företagets ekonomiska situation kan följande dokumentation styrka argumenteringen:

  • Dokumentation som visar historisk orderingång under flera konjunkturcykler ​
  • Kartläggning av marknadsandelar och försäljning per region ​
  • Historisk utveckling i lönsamhet, soliditet, skuldsättningsgrad och tillväxt​
  • Beskrivning av initiativ som tagits för att ställa om exporten till andra regioner​
  • Sammanställning över initiativ för att minska personalkostnader som redan tagits​

Förutsättningar för potentiellt fortsatt Covid-19-stöd

I den ordinarie lagen för korttidsstöd ska de ekonomiska svårigheterna inte ha kunnat förutses, undvikits eller lindrats. Covid-19 har funnits så länge nu att det ses som en förväntad nedgång i konjunkturen med förutsägbara förändringar på marknaden. Redan där är Covid-19, inte en anledning i sig, som berättigar till stöd.

Men en bedömning av företagets karaktär och de ekonomiska svårigheterna de drabbats av måste förstås göras.

Det krävs bland annat att företaget kan visa att de anpassat sin verksamheten efter konsekvenser som pandemin har gett. Hur har de säkerställt att anpassningarna har kunnat lindra de ekonomiska svårigheterna?

I det ordinarie stödet ska företaget inte kunnat undvika eller anpassa sin produktion. Om ingen anpassning har gjorts behöver företaget förklara varför de inte har haft möjlighet att undvika eller lindra svårigheterna.

Det krävs alltså extra åtgärder under pandemitiden för att möjligen vara berättigad till stöd inom det ordinarie stödet enbart utifrån konsekvenser av pandemin. Företaget måste dessutom uppfylla de karenstider och andra kriterier som finns kopplat till korttidsstödet.